Oficiālais izdevējs

“Latvijas Vēstnesis” ir Latvijas Republikas oficiālais izdevējs, kas: 

 • nodrošina piekļuvi oficiālajai publikācijai un tiesību aktiem,  
 • attīsta tiesisko domu, 
 • veicina tiesībpratību. 

"Latvijas Vēstneša" uzturētās vietnes – vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv – un žurnāls "Jurista Vārds" / juristavards.lv veido valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu.* 

"Latvijas Vēstneša" darbību nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums (OPTIL).

 

Valsts deleģēti uzdevumi 

Latvijas Republikas oficiālais izdevējs īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā un, veicinot privātpersonu izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām un pienākumiem, kā arī sabiedrības līdzdalību un normatīvo aktu kvalitāti, nodrošina vienotu valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu (OPTIL 14. panta 2. daļa): 

 1. izdod oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" un nodrošina tā pieejamību vietnē vestnesis.lv
 2. sistematizē tiesību aktus un nodrošina to pieejamību vietnē likumi.lv
 3. uztur LV portālu – valsts un tiesiskās informācijas un pilsoniskās izglītības portālu "Cilvēks. Valsts. Likums" vietnē lvportals.lv
 4. izdod tiesībpolitikas, tiesību piemērošanas un juridiskās tālākizglītības specializēto žurnālu "Jurista Vārds" un uztur tā vietni juristavards.lv
 5. uztur Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēmu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas arhivēšanu; 
 6. izplata valsts operatīvo informāciju ārkārtējās situācijas laikā un, ja nepieciešams, citos gadījumos; 
 7. izdod iespieddarbus, organizē pasākumus un veic citas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šajā pantā minēto uzdevumu izpildi. 

"Latvijas Vēstneša" darbība ir saistīta ar Latvijas Republikas Satversmes 90. panta “Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības” īstenošanu – tikai persona, kura zina savas tiesības, spēj tās efektīvi īstenot un aizstāvēt nepamatota aizskāruma gadījumā. 

Vispārējais stratēģiskais mērķis 

Oficiālais izdevējs uztur un attīsta savus darbības virzienus saskaņā ar misiju, kas noteikta OPTIL, un ilgtermiņa stratēģisko mērķi,** ko noteicis Ministru kabinets. 

 • Nodrošināt ilgtspējīgas, vispārpieejamas un vienotas informatīvās platformas darbību: 
  • sniegt sabiedrībai nozīmīgu un kvalitatīvu valsts, pilsonisko un tiesisko informāciju, 
  • veicināt sabiedrībā izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem. 
 • Nodrošināt kvalitatīvu sabiedrības diskusiju, uzturot atgriezenisko saiti starp sabiedrību un valsti.  

Oficiālā izdevēja institūts 

Oficiālā izdevēja institūts Latvijā izveidots īsi pēc Latvijas valsts nodibināšanas 1918. gadā kā daļa no demokrātiskas tiesiskas valsts pamatiem. Tas pilda nozīmīgu funkciju – informē valsts iedzīvotājus par tiesību aktiem un dažādiem svarīgiem jautājumiem un izdod oficiālo izdevumu, ar ko saprot demokrātiskas tiesiskas valsts "balsi”.  

Oficiālais izdevums ir tiesību institūts, kuram ir fundamentāla nozīme ikvienas demokrātiskas tiesiskas valsts pastāvēšanā. Tiesību akti (likumi, Ministru kabineta noteikumi u. c.) stājas spēkā un kļūst vispārsaistoši tikai pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā.  

VSIA "Latvijas Vēstnesis" 

Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” ir valsts kapitālsabiedrība , kurā visas kapitāla daļas pieder Latvijas valstij. Valsts kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija.  

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību (VSIA) "Latvijas Vēstnesis" vadība ir valde. "Latvijas Vēstneša" kapitāla daļas ir valsts īpašums, un tās nav privatizējamas, atsavināmas vai citādi apgrūtināmas. 

"Latvijas Vēstnesis" piedalās vairākās profesionālās organizācijās, tajā skaitā  ik gadu Latviju Eiropas Oficiālo izdevēju forumā

Vēsture 

Pirmais oficiālais izdevums  laikraksta formātā – “Pagaidu Valdības Vēstnesis” – iznāca 1918. gada 14. decembrī (lēmumu par tā izveidi Pagaidu valdība pieņēma tā paša gada 7. decembrī), bet kopš 1919. gada oficiālā izdevuma nosaukums bija "Valdības Vēstnesis".  

Pirmais valsts un tiesiskās informācijas avots uzskatāms par mūsdienu oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” priekšteci.  

"Latvijas Vēstnesis” kā valsts uzņēmums dibināts 1993. gada 2. februārī. Pirmais oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidiens iznāca 1993. gada 25. februārī. Tā saturs ir oficiālā publikācija – publiski ticama un saistoša. Kopš 2013. gada Latvijā oficiālā publikācija ir tikai elektroniskā formātā.   

Plašāka informācija ir sadaļā "Vēsture", turpat arī pētījums par oficiālo publikāciju Latvijā.  
 

_______ 

 

* Pakalpojumu sinerģija un efektivitāte ir platformas nedalāmībā un veselumā. Platformas centrā ir oficiālā publikācija (vestnesis.lv) un tās sistematizācija (likumi.lv), līdztekus nodrošinot šādus unikālus tiesiskās un pilsoniskās izglītības informācijas segmentus: 

 • LV portāla (lvportals.lv) misija – veicināt sabiedrības pilsonisko izglītību un uzticēšanos likuma varai, stiprinot tiesiskumu Latvijā; 
 • žurnāla “Jurista Vārds”/ juristavards.lv misija – veicināt likumdošanas un tiesību piemērošanas kvalitāti, sekmēt juridiskās izglītības un tālākizglītības kvalitāti, uzturot tiesībpolitikas veidotāju, tiesību zinātnieku un praktiķu diskusiju par Latvijas tiesisko sistēmu. 

** Ministru kabinets 2020. gada 18. augustā atbalstīja informatīvajā ziņojumā "Par oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšanas funkcijas izpildi" piedāvāto risinājumu, kurā noteikts oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" vispārējais stratēģiskais mērķis. (2020. gada MK sēdes protokols Nr. 49, 38.§, 7.p.

 

"Latvijas Vēstneša" platformas sinerģija un efektivitāte ir tās nedalāmībā un veselumā:

Videovizītkarte: kas ir oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis”?:

 

Zini un izmanto: oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis":