Normatīvie akti

Par oficiālo izdevēju

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" ir Latvijas Republikas oficiālais izdevējs, kas īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā un, veicinot privātpersonu izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām un pienākumiem, kā arī sabiedrības līdzdalību un normatīvo aktu kvalitāti, nodrošina vienotu valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu.

Oficiālā izdevēja veicamos uzdevumus nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 14. pants, kas paredz, ka “Latvijas Vēstnesis”:

  1. izdod oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" un nodrošina tā pieejamību vietnē vestnesis.lv;
  2. sistematizē tiesību aktus un nodrošina to pieejamību vietnē likumi.lv;
  3. uztur valsts un tiesiskās informācijas un pilsoniskās izglītības portālu "Cilvēks. Valsts. Likums" vietnē lvportals.lv;
  4. izdod tiesībpolitikas, tiesību piemērošanas un juridiskās tālākizglītības specializēto žurnālu "Jurista Vārds" un uztur tā vietni juristavards.lv;
  5. uztur Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēmu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas arhivēšanu;
  6. izplata valsts operatīvo informāciju ārkārtējās situācijas laikā un, ja nepieciešams, citos gadījumos;
  7. izdod iespieddarbus, organizē pasākumus un veic citas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šajā pantā minēto uzdevumu izpildi.

Tieslietu ministrija ir vadošā (augstākā) iestāde oficiālās publikācijas, tajā ietvertās informācijas sistematizācijas un tiesiskās informācijas pieejamības jomā

Kapitālsabiedrības darbību reglamentē:

statūti:

Vietnē likumi.lv tiesību aktus speciālisti sistematizē atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 18. februāra noteikumiem Nr. 101 "Starptautisko līgumu uzskaites un tiesību aktu sistematizācijas noteikumi".

Žurnāla "Jurista Vārds” un LV portāls (lvportals.lv) satura veidošanā tiek ievēroti likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, “Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma” un citos normatīvos aktos noteiktie principus.

Par oficiālo publikāciju

Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (vestnesis.lv) nosaka:

Plašāk par oficiālo publikāciju – aprakstā par oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis".