Vēsture

Oficiālais izdevums ir tiesību institūts, kuram ir fundamentāla nozīme ikvienas demokrātiskas tiesiskas valsts pastāvēšanā. Tiesību akti (likumi, Ministru kabineta noteikumi u. c.) stājas spēkā un kļūst vispārsaistoši tikai pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā.  

Divi pētījumi par oficiālo publikāciju Latvijā

Pieņemtie likumi un citi saistošie priekšraksti ir jādara zināmi visai sabiedrībai, lai varētu prasīt to ievērošanu. Formas un metodes, kā valstij tos darīt zināmus iedzīvotājiem, pasaules vēsturē bijušas dažādas.

Īsu vēsturisko ekskursu Latvijas situācijā un arī ieskatu kontekstā, kādā 20. gadsimta deviņdesmito gadu sākumā pieņemts lēmums, kā atjaunotajā Latvijā risināt oficiālās publikācijas jautājumu, var gūt šajā lakoniskajā pārskatā:

Normatīvo tiesību aktu publicēšanas vēsturiskā attīstība

Otrs nozīmīgais un apjomīgais pētījums: "Oficiālā publikācijas Latvijas tiesiskajā sistēmā" (publikācija grāmatā “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. Likumdošana”). Tas tapis, pateicoties projektam “Vēstnesim – 100”. Pētījums ir par oficiālo publikāciju kā likumdošanas procesa noslēguma posmu Latvijas tiesiskajā sistēmā no tās pirmsākumiem 1918. gadā. 

Oficiālā izdevēja pirmsākumi

Kopš 1993. gada Latvijas Republikā oficiālās publikācijas funkcija tiek īstenota, valsts informāciju publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis”. Tā misija ir nodrošināt valsts oficiālās informācijas izsludināšanu un pieejamību, proti, oficiālā publikācija ir likumdošanas procesa noslēdzošais posms. Šajā laikā iedzīvotājiem nodrošināta publiski ticama, droša un autentiska valsts informācija, attīstot formu un kanālu, ar ko iedzīvotājiem garantēt tās pieejamību.

Pirmais oficiālais izdevums  laikraksta formātā – “Pagaidu Valdības Vēstnesis” – iznāca 1918. gada 14. decembrī (lēmumu par tā izveidi Pagaidu valdība pieņēma tā paša gada 7. decembrī), bet kopš 1919. gada oficiālā izdevuma nosaukums bija "Valdības Vēstnesis".  

Pirmais valsts un tiesiskās informācijas avots uzskatāms par mūsdienu oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” priekšteci.  

Oficiālā izdevēja institūts mūsdienās

"Latvijas Vēstnesis” kā valsts uzņēmums dibināts 1993. gada 2. februārī. Oficiālais izdevējs tika nodibināts ar Ministru Padomes 1993. gada 2. februāra lēmumu Nr. 47 "Par valsts uzņēmuma "Latvijas Vēstnesis” nodibināšanu”. 1993. gada 25. februārī iznāca pirmais oficiālā laikraksta „Latvijas Vēstnesis” numurs. Tā saturs ir oficiālā publikācija – publiski ticama un saistoša. Kopš 2013. gada Latvijā oficiālā publikācija ir tikai elektroniskā formātā.   

Toreiz valsts  oficiālajam izdevējam izvirzīja šādu darba lauku:

  • 2.1. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” – Latvijas Republikas oficiālā laikraksta – izdošana, nodrošinot tajā Latvijas Republikas likumu, lēmumu un citu normatīvo aktu, kā arī to skaidrojumu publicēšanu;
  • 2.2. valsts varas un pārvaldes institūciju un pašvaldību darbības atspoguļošana, kā ari šo institūciju izdoto normatīvo aktu un paziņojumu, tieslietu iestāžu, privatizācijas un tiesu paziņojumu publicēšana;
  • 2.3. dokumentālas literatūras izdošana;
  • 2.4. tematisku kopojumu izdošana par statistikas, tieslietu, socioloģijas un citām aktuālām problēmām.

Saskaņā ar 1993. gada 30. novembra MK rīkojumu Nr. 138 „Par valsts uzņēmumu "Latvijas Vēstnesis”” uzņēmums tika nodots Tieslietu ministrijas pārziņā.

Nozīmīgs pavērsiens: 1994. gada 8. jūnijā tika pieņemts likums "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību", kas stājās spēkā 1994. gada 3. jūlijā un kas paredzēja vairākas būtiskas atšķirības attiecībā uz normatīvo tiesību aktu spēkā stāšanās termiņu un oficiālā laikraksta izdošanu tikai valsts valodā, kā arī kolīziju normas u.c.

2000. gadā valsts uzņēmums reorganizēts par bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību (VSIA). VSIA “Latvijas Vēstnesis” izveidots ar 2004. gada 24. oktobra Ministru Kabineta rīkojumu “Par bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vēstnesis” pārveidošanu par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vēstnesis””. 

2012. gada 1. jūlijā stājās spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums, kas nosaka oficiālā izdevēja darba lauku un valsts deleģētos uzdevumus, kas tam jānodrošina.

Daži fakti par oficiālo izdevumu

Oficiālā izdevuma vēsturē bijusi daudz interesantu faktu. Piemēram:

  • Tas ir pirmais Latvijas laikraksts, kas startēja internetā.
  • Viens no pirmajiem, kas no lielā A2 formāta pārgāja uz tabloīdu formātu.
  • Pirmais laikraksts Latvijā, kura redakcija strādāja pēc starptautiski atzīta ISO 9001:2000 standarta prasībām. Kopš 2013. gada "Latvijas Vēstnesis" pieejams tikai kā elektronisks izdevums vietnē vestnesis.lv.
  • Specifika – nodrošināt oficiālo publikāciju, tādēļ tā saturā nedrīkst būt kļūdu un dokumenti jāpublicē noteiktā termiņā. Šī iemesla dēļ laikrakstam pieder vairāki Latvijas avīžniecības rekordi: smagākais izdevums, garākais publikācijas virsraksts, lielākais informācijas apjoms vienā numurā.