Integrētā vadības sistēma

Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" savā vadības sistēmā ir integrējis divu standartu principus, kā arī ievēro Eiropas Kvalitātes vadības fonda izcilības modeļa pamatnostādnes.

Lai paaugstinātu darba efektivitāti, nodrošinātu procesu caurspīdīgumu un sistematizētu procesu rezultātu analīzi, organizācija ieviesa kvalitātes vadības sistēmu (KVS, 2004. gads), bet lai aizsargātu  "Latvijas Vēstneša" pārvaldībā esošo publisko informāciju un iekšējo procesu apritē esošo informāciju organizācija ieviesa arī informācijas drošības vadības sistēmu (IDS, 2009. gads). Abas sistēmas kopā veido integrēto vadības sistēmu (IVS) un savstarpēji viena otru papildina. 

 

Šo principu ieviešanu, uzturēšanu un darbības pilnveidošanu apliecina starptautiski atzīti sertifikāti. Pārsertifikācija notiek ik pēc trīs gadiem, bet uzraudzība notiek katru gadu. Sistēmas katru gadu auditē (uzrauga) gan pašu iekšējie auditori, gan neatkarīgi eksperti, kas mūsu sistēmu atzīst par atbilstošu attiecīgā vadības sistēmas standarta prasībām. Liela nozīme šajā procesā ir darbinieku attieksmei pret savu darbu, izpratnei par darba rezultāta nozīmību un iestādes pamatvērtībām – uzticamību, precizitāti un kvalitāti.

ISO standarti ir starptautiski standarti (Starptautiskā Standartizācijas organizācija (International Organization for Standardization – ISO) ir nacionālo standartizācijas organizāciju federācija, kurā apvienojušās organizācijas no vairāk nekā 140 valstīm), kas nosaka principus, kādi būtu jāievēro, lai sasniegtu vēlamos rezultātus un uzlabotu jau esošo vadības sistēmu; nodrošinātu dokumentu un to aprites drošību; palīdzētu saskatīt kļūdas, kā arī noteikt piemērotāko ceļu uz pilnveidošanos.

Šo principu ieviešanu, uzturēšanu un darbības pilnveidošanu apliecina sertifikāti. Pārsertifikācija notiek ik pēc trīs gadiem. 

IVS apraksts

Vadības sistēmas mērķis ir pastāvīgi pilnveidot uzņēmuma darbību, lai panāktu visu ieinteresēto pušu – klienti, īpašnieki, sadarbības partneri, darbinieki, sabiedrība – apmierinātību, ievērojot saistošās likumdošanas un normatīvās prasības. Vadības sistēmas dokumentētā informācija, kas ir saistoša visiem uzņēmuma darbiniekiem, atspoguļo izveidoto kārtību darbības veikšanai un nosaka prasības darbu izpildei.

"Latvijas Vēstnesī" ir noteikta, aprakstīta un pastāvīgi tiek pilnveidotas procesu pieeja, kas ir pasākumu kopums, kuru īstenošanu un noteikto mērķu sasniegšanu nodrošina integrētā vadības sistēma. 

Izveidotā kvalitātes vadības sistēma atbilst starptautiskā standarta LVS EN ISO 9001:2015 "Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības" prasībām un ISO 27001:2013 "Informācijas tehnoloģijas - Drošības tehnikas - Informācijas drošības vadības sistēmas - prasības" prasībām. 

IVS politika

  • "Latvijas Vēstnesis" ir oficiālais izdevējs, kas īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā, tajā skaitā veicina izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošina valsts oficiālās informācijas sniegšanu, oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas procesu.
  • Pamatojoties uz ieinteresēto pušu vēlmēm un pieejamiem resursiem, "Latvijas Vēstnesis" izvirza savus mērķus, izstrādā stratēģiju mērķu sasniegšanai, sagatavo ikgadējo darbības plānu un analizē sasniegtos rezultātus. Analīzes rezultātus ņem vērā, nosakot jaunus mērķus vai koriģējot esošos.
  • Mērķu sasniegšanai tiek definēti nepieciešamie procesi, kas pastāvīgi tiek mērīti, analizēti un pilnveidoti.
  • "Latvijas Vēstnesī" izveidota iekšējā komunikācijas sistēma, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par mērķiem, darbību plāna izpildi un tās rezultātiem, kā arī fiksē problēmas un apzina pilnveidošanās iespējas.
  • Darbības pilnveidošanai regulāri tiek noskaidrota klientu un citu ieinteresēto pušu apmierinātība, un šī informācija tiek ņemta vērā, nosakot darbības mērķus.
  • "Latvijas Vēstneša" vadība un darbinieki apzinās, ka viņu rīcībā esošā informācija ir vērtība, kura jāizsargā, šī informācija darba vajadzībām tiek uzglabāta un ir pieejama dažādos veidos (papīra dokumenti, datnes datoros un serveros, ieraksti datu bāzēs, kuras ir informācijas sistēmu sastāvdaļa u. c.).
  • IVS veiksmīgai uzturēšanai organizācijā ir noteikta informācijas drošības pasākumu plānošanas, komunikācijas un kontroles kārtība.
  • Ievērojot Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēmas īpašo – valsts informācijas sistēmas statusu, kas noteikts Oficiālo publikāciju likuma 15. pantā, "Latvijas Vēstnesis" kā sistēmas turētājs sistēmas pārvaldības principus ir noteicis Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas drošības politikā.
  • Regulāri tiek uzturēts un atjaunots risku vadības plāns, risku vērtēšanas metodika un pārskatīti pieļaujamie risku līmeņi (informācijas drošības riski, darbību riski), atbilstoši kuriem tiek plānoti un veikti informācijas aizsardzības un novēršanas pasākumi visos procesos.