Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS

“Jurista Vārda” 2017. gada abonenti piedalīsies izlozē!

30.09.2016.

Foto: Santa Sāmīte. Abonentiem iespēja laimēt Māra Onževa grāmatu “Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī”, autoru kolektīva grāmatu “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi” vai Civillikuma 11. izdevumu.

Žurnāla “Jurista Vārds” 2017. gada 12 mēnešu abonenti piedalīsies izlozē (loterijas atļaujas numurs: 5824)! Publicējam nolikumu, kurā var iepazīties ar loterijas nosacījumiem, balvu fondu, laimestu izlozes un ieguvēju paziņošanas kārtību.

Preču loterijas nolikums

1. Izlozes nolikumā lietotie termini:

1.1. Loterija – VSIA “Latvijas Vēstnesis” izdotā nedēļas žurnāla “Jurista Vārds” abonēšanas kampaņas ietvaros organizēts pasākums lasītāju piesaistīšanai ar preču loterijas palīdzību, kurai ir izlozes līguma raksturs un kurā tās Dalībnieku iegūtajiem laimestiem ir gadījuma raksturs;

1.2. Uzņēmums: VSIA “Latvijas Vēstnesis”. Vienotais Reģistrācijas numurs:  LV40003113794, Bruņinieku ielā 41, Rīgā, LV-1011.

1.3. Loterijas dalībnieks – jebkura Latvijas fiziska vai juridiska persona, kas līdz 2016. gada 30. decembrim ir iegādājusies žurnāla “Jurista Vārds” 2017. gada 12 mēnešu jebkura veida (drukātā žurnāla, e-žurnāla vai drukātā un e-žurnāla komplekta) abonementu; prognozētais abonementu skaits – 1200. Dalībniekam visas akcijas periodā nepieciešams saglabāt abonēšanas kvīti vai rēķinu.

1.4. Laimestu fonds – EUR 642,09 (seši simti četrdesmit divi eiro 09 centi): VSIA “Latvijas Vēstnesis” apgādā izdotas grāmatas: Civillikums (11. izdevums) (30 gab., pašizmaksas cena EUR 3,36; PVN iekļauts), Māra Onževa grāmata “Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī”  (30 gab., pašizmaksas cena EUR 12,71; PVN iekļauts) un autoru kolektīva grāmata “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi” (3 gab. pašizmaksas cena EUR 53,33; PVN iekļauts).

Laimesta vērtība naudas izteiksmē netiek izsniegta, laimests netiek mainīts pret citu.

1.5. Laimests – viena grāmata.

1.6. Komisija − Izlozes uzraudzības komisija, kura tiek veidota no trijiem Uzņēmuma darbiniekiem un kura veic uzraudzību un kontroli pār loterijas nolikuma un citu ar šīs loterijas norisi saistīto dokumentu un normatīvo aktu izpildi.

2. Uzņēmums loteriju izsludina žurnālā “Jurista Vārds”, kā arī interneta portālos www.juristavards.lv un www.lv.lv/abonesana.

3. Loterijas teritorija – Latvijas Republika.

4. Loterijas norises laiks – no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 14. februārim (ieskaitot).

5. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi: laimesta ieguvēja ceļa izdevumi līdz balvas izsniegšanas vietai Bruņinieku ielā 53, Rīgā, VSIA “Latvijas Vēstnesis” Klientu centrā.

6. Izlozē ar nejaušo skaitļu ģeneratoru tiks noteikti 63 laimestu ieguvēji, kas bez maksas saņems grāmatu no laimestu fonda:

6.1. Pirmajā kārtā tiks izlozēti 30 grāmatas “Civillikums (11. izdevums)” ieguvēji.

6.2. Otrajā kārtā tiks izlozēti 30 Māra Onževa grāmatas “Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī” ieguvēji.

6.3. Trešajā kārtā tiks izlozēti 3 autoru kolektīva grāmatas “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi” ieguvēji.

6.4. Nākamajās kārtās nepiedalās tie loterijas dalībnieki, kas ieguvuši balvas iepriekšējās kārtās. Ja nejaušo skaitļu ģenerators ir ģenerējis skaitli, kas atbilst dalībnieka kārtas numuram, kurš ir jau bijis izlozēts iepriekšējās kārtas, laimests tiek piešķirts dalībniekam ar nākamā skaitļa numuru.

7. Loterijā nav tiesīgi piedalīties VSIA “Latvijas Vēstnesis” darbinieki un to pirmās pakāpes radinieki. Darba tiesisko attiecību pārtraukšanas gadījumā ar iepriekšminētajiem darba devējiem attiecīgās personas iegūst tiesības kļūt par Dalībniekiem un piedalīties loterijā saskaņā ar šī loterijas nolikuma noteikumiem.

8. Laimestu izloze publiskā veidā komisijas klātbūtnē notiks 2017. gada 7. februārī pulksten 13.00 žurnāla “Jurista Vārds” redakcijas telpās Rīgā, Bruņinieku ielā 36 (2. stāvā). Laimestu ieguvēji tiks paziņoti 2017. gada 14. februāra žurnālā “Jurista Vārds” un interneta mājas lapā www.juristavards.lv.

9. Laimesta ieguvējs balvu var saņemt līdz 2017. gada 1. aprīlim Bruņinieku ielā 53, Rīgā, VSIA “Latvijas Vēstnesis” Klientu centrā (telefons 67898741, darba laiks darbdienās 9.00-17.00). Saņemot balvu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un abonēšanas kvīts vai rēķina numurs.

10. VSIA “Latvijas Vēstnesis” apņemas nokārtot visus nepieciešamos nodokļu maksājumus, kas saistīti ar laimestu piešķiršanu.

11. Visas Dalībnieku pretenzijas, kas saistītas ar balvu izlozes procesu, ir jāiesniedz rakstveidā Komisijai (adrese: Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011, kontaktpersona: Daina Ābele) ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc izlozes rezultātu publicēšanas žurnālā “Jurista Vārds”. Komisija izskata iesniegto pretenziju un 10 (desmit) dienu laikā sniedz motivētu atbildi lēmuma formā. Komisija var apmierināt šo pretenziju vai arī noraidīt to. Komisijas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams.

12. Uzņēmums neatbild par saistību, kas izriet no šī nolikuma, neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu ietekmē.


“Latvijas Vēstneša” informācija

Meklē pēc datuma!

 
 

Oficiālais izdevums

 
 
Klientu centrs
(oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi)

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

Telefons67898741
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
T.: 67310675
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

Ēku novietojums kartē
© VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).