Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=par_mums&sid=82
Drukas datums: 10.08.2020.
Drukas laiks: 01:45:59
Biežāk uzdotie jautājumi

Jautājumi un atbildes par Latvijas Republikas oficiālo izdevēju “Latvijas Vēstnesis” sakārtotas sekojošos tematiskos blokos:

I. Oficiālais izdevums

II. Oficiālie paziņojumi

III. Apliecinātas izdrukas

IV. Finansējuma modelis

V. Pakalpojumi

 

I. Oficiālais izdevums

1. jautājums: Kas ir oficiālais izdevums un kur to var atrast?

Atbilde: Latvijas Republikas oficiālais izdevums ir “Latvijas Vēstnesis”. Tas ir periodisks elektroniskais izdevums, kas bez maksas pieejams vietnē www.vestnesis.lv. Tajā publicētā informācija ir oficiāla publikācija. Ar oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis” tiek īstenota oficiālās publikācijas funkcija Latvijā.

Par pieejamību un periodiskumu plašāk skat. šeit.

 2. jautājums: Kas ir oficiālā publikācija?

Atbilde: Oficiālā publikācija ir Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētā informācija (tie ir likumi, Ministru kabineta noteikumi, citi tiesību akti un oficiālie paziņojumi). Oficiālā publikācija ir publiski ticama un saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā publicētu tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu. (Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums, 2. pants (2))

3. jautājums: Cik bieži iznāk „Latvijas Vēstnesis”? Un no pulksten cikiem tajā (www.vestnesis.lv) var apskatīt jaunāko saturu?

Atbilde: Oficiālais izdevums iznāk katru darba dienu (no pirmdienas līdz piektdienai) un, ja nepieciešams, arī brīvdienās. Tā saturs publiski pieejams attiecīgā laidiena iznākšanas dienā (saturs tiek publicēts pēc pusnakts).

4. jautājums: Ko publicē „Latvijas Vēstnesī”?

Atbilde: Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē:

 • ārējos normatīvos aktus un citus tiesību aktus; pašvaldību saistošos noteikumus likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā apjomā; Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja un Ministru prezidenta vispārējas nozīmes informāciju;

 • oficiālos paziņojumus (publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju), ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti.

5. jautājums: Cik droša ir elektroniskā publikācija? 

Atbilde: Oficiālo publikāciju informācijas sistēma, kurā nodrošina oficiālo publikāciju un tajā ietvertās informācijas sistematizēšanu, ir valsts informācijas sistēma un tiek aizsargāta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Bez tam oficiālais izdevējs strādā atbilstoši starptautisko standartu ISO 9001:2015 (vadības sistēma) un ISO 27001:2013 (informācijas drošība) prasībām, kas informācijas drošības jomā atsevišķās pozīcijās paredz pat stingrākas prasības par normatīvajos aktos noteiktajām.

Lai nodrošinātu to, ka ikviens var pārliecināties par publicētās informācijas nemainīgumu no publicēšanas brīža, katru oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” laidiena satura rādītāju un katru attiecīgajā laidienā ietverto publikāciju (tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu) oficiālā izdevēja pilnvarota persona apliecina ar drošu elektronisko parakstu. Šo risinājumu oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” ir izstrādājis sadarbībā ar Latvijas Valsts radio un televizijas centru.

Plašāk par informācijas drošību skat. šeit.

6. jautājums:  Kā praktiski var realizēties atkalizmantošana? Kurus aktus drīkst atkalizmantot par brīvu, kurus – par samaksu? Pēc cik ilga laika kopš izsludināšanas jebkura persona var atkalizmantot ārējos normatīvos aktus?

Atbilde: Informācijas atkalizmantošana ir informācijas izmantošana, ko veic iestāde vai privātpersona komerciālam vai nekomerciālam mērķim, kas nav šīs informācijas radīšanas sākotnējais mērķis. Ar informācijas atkalizmantošanu saprot tās izmantošanu inovatīvā veidā, piemēram, kombinējot informāciju no dažādiem avotiem. Ar to saistāma jaunu produktu vai pakalpojumu radīšana, pievienojot tiem papildu pievienoto vērtību. Līdz ar to oficiālās publikācijas ikdienišķa lietošana nebūs atkalizmantošana.

Oficiālās publikācijas (tiesību aktu un oficiālo paziņojumu) informācijas atkalizmantošanu organizē oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis”.

Informācija atkalizmantošanai pieejama uzreiz pēc oficiālās publikācijas. Atkalizmantošanai pieejama oficiālā publikācija vietnē www.vestnesis.lv (izņemot oficiāli publicētās Uzņēmumu reģistra ziņas – šīs informācijas atkalizmantošanu organizē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs  (OPTIL 18. pants (2)) un vietnē www.likumi.lv. Informācija atkalizmantošanai pieejama bez maksas, izņemot gadījumus, ja atkalizmantotājs vēlas saņemt šo informāciju īpaši pielāgotā veidā, piemēram, dokumenta pamatteksta un meta-datu piegāde XML formātā no oficiālo publikāciju informācijas sistēmas automatizētā veidā.

Atsauce uz atkalizmantošanai izmantotās informācijas avotu – OBLIGĀTA.

 7. jautājums:  Kādu praksi, attiecībā uz personas datu aizsardzību, īsteno oficiālais izdevējs?

Atbilde: Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums paredz, ka informācijas iesniedzējs nodrošina, lai publicēšanai iesniegtā informācija atbilstu fizisko personu datu aizsardzības prasībām, kā arī uzdod oficiālajam izdevējam nodrošināt publicētās informācijas atbilstību iesniegtajai informācijai. Ņemot vērā minēto, oficiālā publikācija elektroniski ir pieejama informācijas iesniedzēja redakcijā – pat ja tā satur personas kodus.

Taču, lai ierobežotu personas kodu pieejamību ārpus oficiālās publikācijas, tie joprojām tiek eksponēti aizklātā veidā tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv veiktās meklēšanas rezultātos.

Publikācijās līdz 2012. gada 1. jūlijā, kad Latvijā ieviesta oficiālā publikācija elektroniskā formātā, vietnes www.vestnesis.lv saturā ir daļēji aizklāti personas kodi.

II. Oficiālie paziņojumi

8. jautājums: Vai elektroniskā publikācija paplašina privātpersonu iespējas iesniegt oficiālo paziņojumu, neierodoties klātienē „Latvijas Vēstnesī”? Kur un kā to var izdarīt fiziskā persona/ juridiskā persona?

Atbilde: Fiziskām personām piedāvājam šādas iespējas, kā iesniegt publikācijas pieteikumu:

 1. Klientu centrā (klātienē: Bruņinieku 53, Rīga),
 2. e-pastā (e-paraksts),
 3. pa pastu (ja publikācijas pieteikumu sagatavojusi juridiska persona).

Arī juridiskām personām ir vairākas iespējas. Plašāk lūdzam skatīt mājaslapā www.lv.lv sadaļā „Oficiālo paziņojumu iesniegšana”.

 9. jautājums: Kāda informācija ir uzskatāma par oficiālo paziņojumu?

Atbilde: Oficiālajā izdevumā kā oficiālus paziņojumus publicē publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju, ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti. To nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 10. pants.

Tātad oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicē tādu informāciju, kuras publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti (ap 200).

 10. jautājums: Cik ilgā laikā oficiālais paziņojums tiek nopublicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”?

Atbilde: Ja publikācijas pieteikumā nav norādīts vēlamais publikācijas termiņš, tad tas ir parastā kārtībā − piecās darba dienās. Tuvākajā vai klientam vēlamajā izdevumā ar steidzamības piemaksu, iesniedzot informāciju līdz pulksten 12.00 dienu iepriekš, oficiālās publikācijas maksai piemēro koeficientu 1,5.

 11. jautājums: Kur un kā iesniedzējs var uzzināt, ka oficiālais paziņojums ir publicēts? Vai katru dienu pašam jāseko līdzi vai arī iespējams saņemt informāciju no ”Latvijas Vēstneša”, kurā dienā gaidāma vai bijusi publikācija?

Atbilde: Ja iesniedzējs ir veicis samaksu par oficiālā paziņojuma publikācijas apliecinājumu, tad to varēs saņemt pa pastu uz norādīto adresi.

Citas papildu iespējas:

 • Iesniedzējs var pats pārbaudīt, vai oficiālais paziņojums ir publicēts oficiālajā izdevumā (vietnē www.vestnesis.lv).

 • Iesniedzējs var noskaidrot publicēšanas datumu vai statusu, sazinoties ar Klientu centru un nosaucot publikācijas rēķina numuru.

Saziņai:

 • e-pasts: slud@lv.lv,

 • informatīvais tālrunis 67898741.

 12. jautājums: Kur un kā noskaidrot, cik būs jāmaksā par oficiālā paziņojuma publicēšanu? Kur var iepazīties ar cenām?

Atbilde: Ar oficiālo paziņojumu cenām var iepazīties oficiālā izdevēja mājaslapā www.lv.lv sadaļā Oficiālie paziņojumi” > „Cenas” vai arī sazinoties ar Klientu centru (Bruņinieku 36, Rīga, LV-1011)

Saziņai:

 • E-pasts: slud@lv.lv, informatīvais tālrunis 67898741; 67898738.

 • Kontakti

 13. jautājums: Kas atbild par oficiālā paziņojuma saturu? Vai”Latvijas Vēstnesis” to rediģē?

Atbilde: Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums paredz, ka par satura atbilstību likumu prasībām atbild informācijas iesniedzējs, nodrošinot, lai publicēšanai iesniegtā informācija atbilstu valsts noslēpuma, ierobežotas pieejamības informācijas un fizisko personu datu aizsardzības prasībām. (Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums, 11. pants)

III. Apliecinātas izdrukas

14. jautājums:  Kas ir apliecinātās izdrukas un oficiālo paziņojumu (sludinājumu) publikācijas apliecinājumi? Kāds ir to statuss (pielietojums)?

Atbilde: Oficiālās publikācijas apliecināta izdruka nodrošina tās pieprasītājam iespēju iepazīties ar oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" elektroniski publicētas oficiālās publikācijas saturu drukas formātā. Šādas izdrukas izgatavošanu nodrošina oficiālais izdevējs par samaksu, kas nepārsniedz tās pašizmaksu, vienlaikus apliecinot tās satura atbilstību oficiālajai publikācijai.

Lai arī tikai informatīva, apliecināta izdruka tās saņēmējam var noderēt situācijās, kad nepieciešams autoritatīvs apliecinājums tam, ka konkrētā informācija drukas formātā ir atbilstoša oficiālajai publikācijai, kas pieejama vietnē www.vestnesis.lv.

Tā kā apliecināta izdruka tiek sagatavota normatīvajos aktos noteiktā kārtībā kā apliecināta kopija, tā atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam tiesiskajam regulējumam par rakstveida pierādījumu iesniegšanas kārtību ir derīga arī tam, lai pierādītu noteikta satura ziņu oficiālas publikācijas faktu.

Oficiālo paziņojumu (sludinājumu) publikācijas apliecinājumi apliecina to, ka noteiktā oficiālā izdevuma vai oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" numurā publicēts attiecīga satura oficiālais paziņojums (sludinājums) - apliecinājumā tiek iekļauts oficiālā paziņojuma (sludinājuma) teksts un oficiālā izdevuma vai oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" izdošanas datums un numurs.

Atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam tiesiskajam regulējumam par rakstveida pierādījumu iesniegšanas kārtību publikācijas apliecinājums ir derīgs tam, lai pierādītu noteikta satura ziņu oficiālas publikācijas faktu.

Plašāka informācija atrodama mājaslapā www.lv.lv sadaļā „Oficiālie paziņojumi” – „Apliecinājumi”.  

15. jautājums: Kur un kā var saņemt apliecinātu izdruku? Vai to var iepriekš pasūtīt? Un cik tā maksā?

Atbilde: Apliecinātu izdruku var saņemt mūsu Klientu centrā, Bruņinieku ielā 53. To var pasūtīt iepriekš, zvanot pa Klientu centra tālruni 678998741 vai rakstot uz e-pastu: slud@lv.lv.  Saskaņā ar likumu izdrukas cena būs atbilstoša tās sagatavošanas pašizmaksai.

16. jautājums: Kādās situācijās vispār var noderēt apliecināta izdruka?

Atbilde: Oficiālās publikācijas apliecināta izdruka, lai arī tikai informatīva, varētu tās saņēmējam noderēt situācijās, kad nepieciešams autoritatīvs apliecinājums tam, ka dotā oficiālā publikācija drukas formātā ir atbilstoša tai, kāda tā ir pieejama elektroniski oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

IV. Finansējuma modelis

17. jautājums: Vai „Latvijas Vēstnesis” saņem valsts budžeta līdzekļus, un, ja tā, kā tie tiek izlietoti?

Atbilde: Kopš dibināšanas brīža 1993. gadā”Latvijas Vēstnesis” uzdoto funkciju veikšanai nav saņēmis valsts budžeta līdzekļus.

18. jautājums: Kādas izmaiņas VSIA „Latvijas Vēstnesis” juridiskajā statusā un finansēšanas modelī paredz grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā?  

Atbilde: Likuma pārejas noteikumi nosaka, ka līdz valsts aģentūras "Latvijas Vēstnesis" izveidošanai tās uzdevumu izpildi nodrošina valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis". Ministru kabinets, nosakot valsts aģentūras "Latvijas Vēstnesis" izveidošanas termiņu, pieņem lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta šā likuma 13. panta otrajā daļā, 14. panta otrajā daļā un 15. panta trešajā daļā noteikto uzdevumu izpildei."

19. jautājums: Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā (OPTIL) oficiālajam izdevējam „Latvijas Vēstnesis” deleģētas valsts funkcijas. Vai likuma grozījumi 2016. gadā attiecas arī uz šīm funkcijām?

Atbilde: OPTIL 14. pants izteikts šādā redakcijā: Valsts aģentūra "Latvijas Vēstnesis" īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā, tajā skaitā izdod žurnālu "Jurista Vārds" un citādi veicina izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošina valsts oficiālās informācijas sniegšanu, oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas procesu."

 20. jautājums: Kad tiks mainīts oficiālās publikācijas un citu oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” deleģēto valsts funkciju finansēšanas modelis?

Atbilde: Likuma pārejas noteikumi nosaka, ka valdība jautājumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu aģentūras darbības nodrošināšanai turpmākajiem gadiem skatīs atbilstoši likumprojektiem par valsts budžetu un valsts budžeta finansiālajām iespējām.

Patlaban vēl netiek konkretizēts pārveides termiņš, jo 2018. gadā aģentūras darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta nav iespējams piešķirt.

 21. jautājums: Ko īsti nozīmē tā sauktā šķērssubsidēšanas prakse? Vai Latvija šādi pārkāpj Eiropas direktīvas?

Atbilde: Šķērssubsīdijas ir ieņēmumu avots divām trešdaļām Eiropas valstu oficiālo izdevēju. Latvija šai ziņā nav pārkāpusi nevienu ES direktīvu. Tas nozīmē, ka dažādi ieņēmumi no pakalpojumiem tiek novirzīti citu pakalpojumu, tai skaitā bezmaksas, nodrošināšanai. Piemēram, no ieņēmumiem par oficiālo paziņojumu publicēšanu „Latvijas Vēstnesis” bez maksas nodrošina pieeju tādiem pakalpojumiem kā www.likumi.lv, www.vestnesis.lv, www.lvportals.lv.

V. Pakalpojumi

22. jautājums: Vai ”Latvijas Vēstnesī” var vērsties pēc palīdzības, lai rastu konsultāciju juridiskos jautājumos?

Atbilde: “Latvijas Vēstnesis” nesniedz juridiskas konsultācijas.

„Latvijas Vēstnesis” sniedz atbalstu „Latvijas Vēstnesī” (www.vestnesis.lv) un vietnē www.likumi.lv publicēto dokumentu meklēšanā un vietņu lietošanā (tālr. 67898739), kā arī sniedz konsultācijas par oficiālo paziņojumu publicēšanas kārtību un nosacījumiem oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (tālr. 67898741).

„Latvijas Vēstneša” kompetencē nav patstāvīgi skaidrot (interpretēt) tiesību aktu saturu, jo to var darīt tikai tiesību akta izdevējs (institūcija) vai institūcija, kas ir atbildīga par tiesību akta piemērošanu.

LV portālā (www.LVportals.lv) ir pieejami tiesību aktu skaidrojumi, kas tiek sagatavoti kopā ar atbildīgajām institūcijām. Papildus tam LV portāla sadaļā „E-konsultācijas” iedzīvotāji var uzdot jautājumus par valsts pakalpojumiem un tiesisko regulējumu Latvijā. Portāla redaktori kopā ar atbildīgo institūciju iespējami ātrā laikā sagatavos atbildi, ko kopā ar jautājumu publicēs portālā.

23. jautājums: Vai “Latvijas Vēstnesī” var meklēt palīdzību, lai atrastu dokumentu vietnēs www.vestnesis.lv un/vai Likumi.lv? Ar ko šādā situācijā sazināties?

Atbilde: Gan vietnē www.vestnesis.lv, gan vietnē Likumi.lv lietotāju ērtībai tiek nodrošināts izvērstais meklētājs (lapas augšpusē). Ar meklētāja palīdzību var meklēt publikācijas gan pēc vārdiem tekstā, gan dokumenta izdevēja, veida, paziņojuma (sludinājuma) grupas, publicēšanas datuma „Latvijas Vēstnesī”, oficiālās publikācijas (OP) numura u.c. parametriem.

Ja neizdodas atrast meklēto dokumentu, Jūs varat zvanīt uz ”Latvijas Vēstneša” informatīvajiem tālruņiem: 67898741 (par oficiālajiem paziņojumiem) un 67898739 (par tiesību aktiem) darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.