Drukas resursa adrese: http://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=82&id=0
Drukas datums: 15.12.2017.
Drukas laiks: 10:25:08
Biežāk uzdotie jautājumi

2012. gada 1. jūlijā stājās spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums (OPTIL). Publicējam atbildes uz jautājumiem, kas interesējuši iedzīvotājus saistībā ar OPTIL un pārmaiņām no 1. jūlija.

I. Oficiālais izdevums

II. Likumi.lv

III. Pārejas posms

IV. Oficiālais laikraksts „Latvijas Vēstnesis”

V. Oficiālie paziņojumi

VI. Apliecinātas izdrukas

VII. Finansējuma modelis

VIII. Pakalpojumi

 

I. Oficiālais izdevums

1. jautājums: Kas ir oficiālais izdevums, un kad tas sāk iznāk? Vai tas ir tas pats oficiālais laikraksts (tikai ar citu nosaukumu)?

Atbilde:
Oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” ir Latvijas Republikas oficiālais izdevums, un tajā publicētā informācija ir oficiāla publikācija. Gan ar oficiālo izdevumu, gan oficiālo laikrakstu “Latvijas Vēstnesis” tiek īstenota oficiālās publikācijas funkcija, taču oficiālais izdevums atšķirībā no oficiālā laikraksta tiek izdots elektroniski.

Oficiālo izdevumu publicē kā periodisko izdevumu (vietnē www.vestnesis.lv), un līdz 2013. gada 1. janvārim tas iznāk otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās tāpat kā oficiālais laikraksts „Latvijas Vēstnesis”.  Paredzēts, ka no 2013. gada oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis”  (www.vestnesis.lv) iznāks katru darba dienu.

Par pieejamību un periodiskumu plašāk skat. šeit. 

 

2. jautājums:  Kas ir oficiālā publikācija, un vai tā pēc būtības ar kaut ko atšķiras pēc 2012. gada 1. jūlija?

Atbilde:
Oficiālā publikācija ir Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētā informācija. Oficiālā publikācija ir publiski ticama un saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā publicētu tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu. (Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums, 2. pants (2))

Galvenās izmaiņas skar oficiālā izdevuma tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv publicētās informācijas juridisko statusu, proti, ja iepriekš tajā pieejamajai informācijai bija vien informatīvs raksturs (oficiālā publikācija vienīgi oficiālajā laikrakstā), tad pēc 2012. gada 1. jūlija oficiālā izdevuma tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv elektroniski publicētā informācija ir oficiālā publikācija. 

 

3. jautājums: Kurās dienās turpmāk iznāks „Latvijas Vēstnesis”? Un no pulksten cikiem tīmeklī (vietnē www.vestnesis.lv) var apskatīt elektronisko saturu?

Atbilde:
Oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis”, tāpat kā oficiālais laikraksts, līdz 2013. gada 1. janvārim iznāks otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās. Tā saturs publiski pieejams attiecīgā laidiena iznākšanas dienā (publicēts pēc pusnakts).
Paredzēts, ka no 2013. gada oficiālais izdevums iznāks katru darba dienu.

Par pieejamību un periodiskumu plašāk skat. šeit.

 

4. jautājums: Ko turpmāk publicēs oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”?

Atbilde:
No 2012. gada 1. jūlija oficiālajā izdevumā publicē šādu informāciju:

 • ārējos normatīvos aktus, kā arī citus tiesību aktus;
 • pašvaldību saistošos noteikumus likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā apjomā;
 • oficiālos paziņojumus (publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju), ja to publicēšanu šajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti;
 • Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja un Ministru prezidenta vispārējas nozīmes informāciju;
 • informāciju par Latvijas Bankas attiecīgajā dienā noteiktajiem ārvalstu valūtu kursiem attiecībā pret latu.

 

5. jautājums: Cik droša ir elektroniskā publikācija? Vai datubāzes ir aizsargātas pret hakeriem?

Atbilde:
Oficiālo publikāciju informācijas sistēma, kurā nodrošina oficiālo publikāciju un tajā ietvertās informācijas sistematizēšanu, ir valsts informācijas sistēma un tiek aizsargāta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Bez tam oficiālais izdevējs strādā atbilstoši starptautisko standartu ISO 9001:2008 (vadības sistēma) un ISO 27001:2005 (informācijas drošība) prasībām, kas informācijas drošības jomā atsevišķās pozīcijās paredz pat stingrākas prasības par normatīvajos aktos noteiktajām.

Lai nodrošinātu to, ka ikviens var pārliecināties par publicētās informācijas nemainīgumu no publicēšanas brīža, katru oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” laidiena satura rādītāju un katru attiecīgajā laidienā ietverto publikāciju (tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu) oficiālā izdevēja pilnvarota persona apliecina ar drošu elektronisko parakstu. Šo risinājumu oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” ir izstrādājis  sadarbībā ar Latvijas Valsts radio un televizijas centru.

Plašāk par informācijas drošību skat. šeit.

 

6. jautājums:  Kā praktiski var realizēties atkalizmantošana? Kurus aktus drīkst atkalizmantot par brīvu, kurus – par samaksu? Pēc cik ilga laika kopš izsludināšanas jebkura persona var atkalizmantot ārējos normatīvos aktus?

Atbilde:
Informācijas atkalizmantošana ir informācijas izmantošana, ko veic iestāde vai privātpersona komerciālam vai nekomerciālam mērķim, kas nav šīs informācijas radīšanas sākotnējais mērķis. Ar informācijas atkalizmantošanu saprot tās izmantošanu inovatīvā veidā, piemēram, kombinējot informāciju no dažādiem avotiem. Ar to saistāma jaunu produktu vai pakalpojumu radīšana, pievienojot tiem papildu pievienoto vērtību. Līdz ar to oficiālās publikācijas ikdienišķa lietošana nebūs atkalizmantošana.

Oficiālās publikācijas (tiesību aktu un oficiālo paziņojumu) informācijas atkalizmantošanu organizē VSIA “Latvijas Vēstnesis”.

Informācija atkalizmantošanai pieejama uzreiz pēc oficiālās publikācijas. Atkalizmantošanai pieejama oficiālā publikācija vietnē www.vestnesis.lv (izņemot oficiāli publicētās Uzņēmumu reģistra ziņas – šīs informācijas atkalizmantošanu organizē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs  (OPTIL 18. pants (2)) un vietnē www.likumi.lv. Informācija atkalizmantošanai pieejama bez maksas, izņemot gadījumus, ja atkalizmantotājs vēlas saņemt šo informāciju īpaši pielāgotā veidā, piemēram, dokumenta pamatteksta un meta-datu piegāde XML formātā no oficiālo publikāciju informācijas sistēmas  automatizētā veidā.

Atsauce uz atkalizmantošanai izmantotās informācijas avotu – OBLIGĀTA.

 

II. Likumi.lv

7. jautājums: Kādas izmaiņas Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums (OPTIL) paredz attiecībā uz www.likumi.lv?

Atbilde:
Likums nostiprina tiesību aktu vietnes www.likumi.lv juridisko statusu un nosaka, ka VSIA “Latvijas Vēstnesis” nodrošina tiesību aktu sistematizāciju tīmekļa vietnē www.likumi.lv, kas ikvienam ir pieejama bez maksas.

Likums nosaka, ka sistematizētiem tiesību aktiem ir informatīvs raksturs un, ja tiek konstatēta pretruna starp sistematizēto tiesību aktu un tiesību akta oficiālo publikāciju, vadās pēc oficiālās publikācijas.

Vadošā (augstākā) iestāde oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā ir Tieslietu ministrija.

 

III. Pārejas posms

8. jautājums:  Pārejas posms ir no 2012. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim. Kādas ir būtiskākās pārmaiņas, ar ko šajā posmā jārēķinās sabiedrībai?

Atbilde: 
Pārejas posmā (01.07.2012. - 31.12.2013.):

 • Līdztekus oficiālajam izdevumam „vestnesis.lv” turpina iznākt oficiālais laikraksts “Latvijas Vēstnesis” (papīra formātā).
 • Ja starp oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā un oficiālajā laikrakstā rodas pretrunas, priekšroka dodama publikācijai oficiālajā laikraksā.
 • Pāreja uz oficiālās publikācijas nodrošināšanu vienīgi elektroniskā formā sagaidāma pēc pārejas perioda beigām.
 • Ar 2013. gada 1. janvāri laikraksta „Latvijas Vēstnesis” izdošanu papīra formā paredzēts pārtraukt. Ikvienam interesentam pēc pieprasījuma būs iespēja no izdevēja iegūt oficiālās publikācijas apliecinātas izdrukas papīra formā par samaksu, kas nepārsniedz izdrukas sagatavošanas pašizmaksu. Šādai izdrukai būs tikai informatīvs raksturs.


Informāciju par oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” un oficiālā laikraksta iznākšanu laikā no 2012. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim skat. šeit. 

 

9. jautājums: Kā traktēt pārejas posma situāciju: vai ir divi atšķirīgi „Latvijas Vēstneši” vai viens divos formātos? Kurš ir „īstais” jeb kurā no šiem avotiem  pārejas posmā meklēt oficiālo publikāciju?

Atbilde:
Laikā no 2012. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim tiek izdots gan oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” (pieejams elektroniski vietnē www.vestnesis.lv), gan oficiālais laikraksts “Latvijas Vēstnesis” (pieejams papīra formātā), kas abi vienlaikus nodrošina oficiālo publikāciju ar vienādu juridisko spēku. Līdz ar to šajā laikā ērtākā formāta izvēle ir lietotāja ziņā.

Ja starp oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā un oficiālajā laikrakstā rodas pretrunas, priekšroka dodama publikācijai oficiālajā laikrakstā. (OPTIL, pārejas noteikumu 7. punkts)

Papildu informāciju par oficiālo izdevumu skat. šeit. 

 

10. jautājums: Vai abu formātu – elektroniskā un papīra – laidiena saturs var atšķirties? 

Atbilde:
Oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” (pieejams elektroniski vietnē www.vestnesis.lv) un oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” saturs ir vienāds.

Papildu informāciju par oficiālo izdevumu skat. šeit. 

 

11. jautājums:  Vai pārejas posms var tikt pagarināts? Vai iespējams, ka arī nākamgad iznāk laikraksts (papīra versija)?

Atbilde:
Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumu oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” izdošana paredzēta līdz 2013. gada 1. janvārim. Šī termiņa maiņa ir īstenojama likumdošanas ceļā un atkarīga no likumdevēja gribas.

 

12. jautājums: Personas dati: līdz šim vietnes www.vestnesis.lv  saturā bija daļēji aizklāti personas kodi. Vai oficiālais izdevējs šo praksi turpinās arī pēc 2012. gada 1. jūlija?

Atbilde:
Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums paredz, ka informācijas iesniedzējs nodrošina, lai publicēšanai iesniegtā informācija atbilstu fizisko personu datu aizsardzības prasībām, kā arī uzdod oficiālajam izdevējam nodrošināt publicētās informācijas atbilstību iesniegtajai informācijai. Ņemot vērā minēto, oficiālā publikācija elektroniski būs pieejama informācijas iesniedzēja redakcijā – pat ja tā satur personas kodus.

Taču, lai ierobežotu personas kodu pieejamību ārpus oficiālās publikācijas, tie joprojām tiks eksponēti aizklātā veidā tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv veiktās meklēšanas rezultātos. 

 

13. jautājums: Kuru no „Latvijas Vēstnešiem”-  elektronisko vai papīra – ir drošāk lietot pārejas posmā?

Atbilde:
Oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” un oficiālais laikraksts abi vienlaikus nodrošina oficiālo publikāciju ar vienādu juridisko spēku. Līdz ar to šajā laikā formāta izvēle ir lietotāja ziņā.

Atgādinām, ka oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” (pieejams elektroniski vietnē www.vestnesis.lv) un oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” saturs ir vienāds.

Papildu informāciju par oficiālo izdevumu skat. šeit.

 

14. jautājums: Vai ar 2013. gada 1. janvāri oficiālais izdevums būs identisks kā pārejas posmā vai paredzētas vēl kādas izmaiņas, jaunievedumi?

Atbilde:
Oficiālais izdevējs pastāvīgi strādā pie tā, lai attīstītu savu produktu un sniegto pakalpojumu kvalitāti un lietošanas ērtumu. Par jebkādām pārmaiņām oficiālā izdevuma lietotāji tiks savlaicīgi informēti. 

 

IV. Oficiālais laikraksts „Latvijas Vēstnesis”

15. jautājums: Kad īsti tiks pārtraukta laikraksta „Latvijas Vēstnesis” (papīra versija) izdošana? Vai šobrīd jau skaidri zināms, ka tas notiks 2012. gada nogalē, vai arī šis lēmums var tikt pārskatīts?

Atbilde:
Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumu oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” izdošana paredzēta līdz 2013. gada 1. janvārim. Šī termiņa maiņa ir īstenojama likumdošanas ceļā un atkarīga no likumdevēja gribas. 

 

16. jautājums: Vai var atteikties no abonētā oficiālā laikraksta „Latvijas Vēstnesis” uz pēdējo pusgadu? Kā to var izdarīt?

Atbilde:
Jā, var atteikties, adresējot rakstisku iesniegumu VSIA „Latvijas Vēstnesis” Pārdošanas daļai (adrese:  Bruņinieku 36, Rīga). Informējam, ka abonēšanu varam pārtraukt tikai no katra nākamā mēneša. Šādā situācijā klients varēs saņemt summu par attiecīgo laika posmu, par kādu pārtraukts noformētais abonements.

Saziņai:
E-pasts: abonenti@lv.lv, bezmaksas informatīvais tālrunis: 8000 6000. 

 

17. jautājums: Vai no 2012. gada 1. jūlija var abonēt oficiālo laikrakstu (papīra versiju) turpmākajiem mēnešiem (kamēr tas turpina iznākt)?

Atbilde:
Jā, laikrakstu var abonēt pa „Latvijas Vēstneša” bezmaksas informatīvo tālruni 8000 6000, mūsu mājaslapā www.lv.lv sadaļā „Abonēšana”,  jebkurā „Latvijas pasta” nodaļā un a/c „Diena”. 

 

V. Oficiālie paziņojumi

18. jautājums: Kas mainās līdzšinējā iesniegšanas kārtībā? Vai elektroniskā publikācija paplašina privātpersonu iespējas iesniegt oficiālo paziņojumu, neierodoties klātienē „Latvijas Vēstnesī”? Kur un kā to var izdarīt fiziskā persona/ juridiskā persona?

Atbilde:
Fiziskām personām piedāvājam šādas iespējas, kā iesniegt publikācijas pieteikumu:

1) Klientu centrā (klātienē: Bruņinieku 53, Rīga),
2) pa e-pastu (e-paraksts),
3) pa pastu (ja publikācijas pieteikumu sagatavojusi juridiska persona).

Arī juridiskām personām ir vairākas iespējas. Plašāk lūdzam skatīt mājaslapā www.lv.lv sadaļā „Oficiālo paziņojumu iesniegšana”. 

 

19. jautājums: Vai maksa ar 2012. gada 1. jūliju par oficiālā paziņojuma publicēšanu būs zemāka?

Atbilde:
Nē, jo līdz 2012. gada beigām oficiālais izdevējs turpina izdot arī oficiālo laikrakstu „Latvijas Vēstnesis” (papīra versija). Līdz ar to nav iespēju samazināt cenas, jo oficiālās publikācijas sagatavošanas procesā darba un ieguldījumu apjoms ir līdzšinējais. Cenu samazinājums (jauns cenrādis) plānots no 2013. gada, jo no nākamā gada 1. janvāra paredzēts atteikties no oficiālā laikraksta „Latvijas Vēstnesis” (papīra versija) izdošanas. 

 

20. jautājums: Kāda ir prognoze: kad un par cik tiks samazināta maksa par oficiālajiem paziņojumiem?

Atbilde:
Atsakoties no oficiālā laikraksta „Latvijas Vēstnesis” izdošanas, publikāciju izmaksas varēs samazināt aptuveni par 17 - 20 %. Plānots, ka jaunais cenrādis stāsies spēkā ar 2013. gada 1. janvāri. 

 

21. jautājums: Kāda informācija ir uzskatāma par oficiālo paziņojumu? Vai no 2012. gada 1. jūlija ir kādas izmaiņas līdzšinējā praksē? Piemēram, vai visas līdzšinējās sludinājumu (oficiālo paziņojumu) grupas arī turpmāk tiks publicētas oficiālajā izdevumā?

Atbilde:
Jā, turpmāk tiks publicētas visas līdzšinējās oficiālo paziņojumu grupas, taču atsevišķās no tām var samazināties publicējamās informācijas apjoms. Oficiālajā izdevumā kā oficiālus paziņojumus publicē publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju, ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti. To nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 10. pants.

Tātad oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicē tādu informāciju, kuras publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti (ap 200). 

 

22. jautājums:  Pēc cik ilga laika tiek publicēts oficiālais paziņojums? Vai no 1. jūlija ir kādas izmaiņas publicēšanas termiņos?

Atbilde:
Likums nenosaka publicēšanas termiņus. Līdz 2013. gada 1. janvārim publicēšanas termiņus diktē laikraksta sagatavošanas un drukāšanas laiks. Pēc 1.janvāra publikāciju termiņš būs ievērojami ātrāks, jo virkne informācijas iesniedzēju publicējamo informāciju piegādās pa drošu elektronisko kanālu strukturētā formā. 

 

23. jautājums: Kur un kā iesniedzējs var uzzināt, ka oficiālais paziņojums ir publicēts? Vai katru dienu pašam jāseko līdzi vai arī iespējams saņemt informāciju no „Latvijas Vēstneša”, kurā dienā gaidāma vai bijusi publikācija?

Atbilde:
Ja iesniedzējs ir veicis samaksu par oficiālā paziņojuma publikācijas apliecinājumu, tad to varēs saņemt pa pastu uz norādīto adresi.

Citas papildu iespējas:

 • Iesniedzējs var pats pārbaudīt, vai oficiālais paziņojums ir publicēts oficiālajā izdevumā (vietnē www.vestnesis.lv; tajā „Latvijas Vēstnesis” pieejams brīvi un bez maksas).
 • Iesniedzējs var noskaidrot publicēšanas datumu vai statusu, sazinoties ar Klientu centru un nosaucot publikācijas rēķina numuru.


Saziņai:
E-pasts: slud@lv.lv, bezmaksas informatīvais tālrunis 8000 60000. 

 

24. jautājums: Kur un kā noskaidrot, cik būs jāmaksā par oficiālā paziņojuma publicēšanu? Kur var iepazīties ar cenām?

Atbilde:
Ar oficiālo paziņojumu cenām var iepazīties oficiālā izdevēja mājaslapā www.lv.lv sadaļā Oficiālie paziņojumi” - „Cenas” vai arī sazinoties ar Klientu centru (Bruņinieku 36, Rīga, LV-1011)
Saziņai:
E-pasts: slud@lv.lv, bezmaksas informatīvais tālrunis 8000 60000; tālr. 67898741; 67898738.
Kontakti 

 

25. jautājums: Kas atbild par oficiālā paziņojuma saturu? Vai „Latvijas Vēstnesis” to rediģē?

Atbilde:
Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums paredz, ka par satura atbilstību likumu prasībām atbild informācijas iesniedzējs, nodrošinot, lai publicēšanai iesniegtā informācija atbilstu valsts noslēpuma, ierobežotas pieejamības informācijas un fizisko personu datu aizsardzības prasībām. (Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums, 11. pants) 

 

VI. Apliecinātas izdrukas un oficiālo paziņojumu (sludinājumu) apliecinājumi

26. jautājums: Kas ir apliecinātās izdrukas un oficiālo paziņojumu (sludinājumu) publikācijas apliecinājumi? Kāds ir to statuss (pielietojums)?

Atbilde:
Oficiālās publikācijas apliecināta izdruka nodrošina tās pieprasītājam iespēju iepazīties ar oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" elektroniski publicētas oficiālās publikācijas saturu drukas formātā. Šādas izdrukas izgatavošanu nodrošina oficiālais izdevējs par samaksu, kas nepārsniedz tās pašizmaksu, vienlaikus apliecinot tās satura atbilstību oficiālajai publikācijai.

Lai arī tikai informatīva, apliecināta izdruka  tās saņēmējam var noderēt situācijās, kad nepieciešams autoritatīvs apliecinājums tam, ka konkrētā informācija drukas formātā ir atbilstoša oficiālajai publikācijai, kas ir pieejama elektroniski oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” www.vestnesis.lv.

Tā kā apliecināta izdruka tiek sagatavota normatīvajos aktos noteiktā kārtībā kā apliecināta kopija, tā atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam tiesiskajam regulējumam par rakstveida pierādījumu iesniegšanas kārtību ir derīga arī tam, lai pierādītu noteikta satura ziņu oficiālas publikācijas faktu.

Oficiālo paziņojumu (sludinājumu) publikācijas apliecinājumi apliecina to, ka noteiktā oficiālā izdevuma vai oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" numurā publicēts attiecīga satura oficiālais paziņojums (sludinājums) - apliecinājumā tiek iekļauts oficiālā paziņojuma (sludinājuma) teksts un oficiālā izdevuma vai oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" izdošanas datums un numurs. 

Atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam tiesiskajam regulējumam par rakstveida pierādījumu iesniegšanas kārtību publikācijas apliecinājums ir derīgs tam, lai pierādītu noteikta satura ziņu oficiālas publikācijas faktu.

Oficiālās publikācijas apliecināta izdruka un oficiālo paziņojumu (sludinājumu) publikācijas var pasūtīt un saņemt oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” Klientu centrā (Bruņinieku 53, Rīga).
Plašāka informācija atrodama mājaslapā www.lv.lv sadaļā „Oficiālie paziņojumi” – „Apliecinājumi”

Saziņai:
E-pasts: slud@lv.lv; bezmaksas informatīvais tālrunis 8000 6000, tālr. 678998741 (Klientu centrs). 

 

27. jautājums: Kur un kā var saņemt apliecinātu izdruku? Vai to var iepriekš pasūtīt? Un cik tā maksā? 

Atbilde:
Apliecinātu izdruku var saņemt mūsu Klientu centrā, Bruņinieku ielā 53. To var pasūtīt iepriekš, zvanot pa Klientu centra tālruni 678998741 vai rakstot uz e-pastu: slud@lv.lv.  Saskaņā ar likumu izdrukas cena būs atbilstoša tās sagatavošanas pašizmaksai. 

 

28. jautājums:  Kādās situācijās vispār var noderēt apliecināta izdruka?  

Atbilde:
Oficiālās publikācijas apliecināta izdruka, lai arī tikai informatīva, varētu tās saņēmējam noderēt situācijās, kad nepieciešams autoritatīvs apliecinājums tam, ka dotā oficiālā publikācija drukas formātā ir atbilstoša tai, kāda tā ir pieejama elektroniski oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

 

VII. Finansējuma modelis

29. jautājums: Vai „Latvijas Vēstnesis” saņem valsts budžeta līdzekļus, un, ja tā, kā tie tiek izlietoti?

Atbilde:
Kopš dibināšanas brīža 1993. gadā „Latvijas Vēstnesis” uzdoto funkciju veikšanai nav saņēmis valsts budžeta līdzekļus. 

 

30. Jautājums: Kādas izmaiņas valsts SIA „Latvijas Vēstnesis” juridiskajā statusā un finansēšanas modelī paredz jaunais Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums?  

Atbilde:
Likuma pārejas noteikumi nosaka, ka līdz 2016. gadam valsts kapitālsabiedrība jāpārveido par publisko aģentūru, kas realizē likumā noteiktās valsts funkcijas. Statusa maiņa cieši saistīta arī ar finansējuma modeļa maiņu. Paredzēts, ka likumā noteiktās valsts funkcijas tiks finansētas no valsts budžeta. 

 

31. Jautājums: Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā (OPTIL) oficiālajam izdevējam VSIA „Latvijas Vēstnesis” deleģētas valsts funkcijas. Par kādiem līdzekļiem tās tiks nodrošinātas pārejas posmā un pēc 2013. gada 1. janvāra?

Atbilde:
Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 13. pantā ir deleģējums finansēšanas kārtību noteikt Ministru kabinetam. Prognozējams, ka līdz valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai oficiālais izdevējs  „Latvijas Vēstnesis” tam deleģētās valsts funkcijas finansēs no ieņēmumiem par oficiālo paziņojumu publicēšanu, t.i., saglabāsies pašreizējais finansēšanas modelis. 

 

32. Jautājums: Kad tiks mainīts oficiālās publikācijas un citu valsts SIA „Latvijas Vēstnesis” deleģēto valsts funkciju finansēšanas modelis?

Atbilde:
Likuma pārejas noteikumi nosaka, ka līdz 2016. gadam valsts kapitālsabiedrība jāpārveido par publisko aģentūru, kas realizē likumā noteiktās valsts funkcijas. Statusa maiņa cieši saistīta arī ar finansējuma modeļa maiņu. Paredzēts, ka likumā noteiktās valsts funkcijas tiks finansētas no valsts budžeta līdzekļiem. 

 

33. jautājums: Ko īsti nozīmē tā sauktā šķērssubsidēšanas prakse? Vai Latvija šādi pārkāpj Eiropas direktīvas?

Atbilde:
Šķērssubsīdijas ir  ieņēmumu avots divām trešdaļām Eiropas valstu oficiālo izdevēju. Latvija šai ziņā nav pārkāpusi nevienu ES direktīvu. Tas nozīmē, ka dažādi ieņēmumi no pakalpojumiem tiek novirzīti citu pakalpojumu, tai skaitā bezmaksas,  nodrošināšanai. Piemēram, no ieņēmumiem par oficiālo paziņojumu publicēšanu „Latvijas Vēstnesis” bez maksas nodrošina pieeju tādiem pakalpojumiem kā www.likumi.lv, www.vestnesis.lv, www.lvportals.lv. 

 

34. jautājums: Vai arī pēc jaunā likuma (Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums) stāšanās spēkā „Latvijas Vēstneša” pakalpojumi sabiedrībai ir pieejami bez maksas?

Atbilde:
Bez maksas ir pieejami šādi pakalpojumi:  Latvijas Republikas oficiālais izdevums (www.vestnesis.lv), www.likumi.lv (Latvijas Republikas tiesību akti) un „Latvijas Vēstneša”’ portāls „Par likumu un valsti” (www.lvportals.lv). 

 

VIII. Pakalpojumi

35. jautājums: Vai „Latvijas Vēstnesī” var meklēt palīdzību, lai rastu konsultāciju  juridiskos jautājumos?

Atbilde:
„Latvijas Vēstnesis” nesniedz juridiskas konsultācijas.

„Latvijas Vēstnesis” sniedz atbalstu „Latvijas Vēstnesī” (www.vestnesis.lv) un vietnē www.likumi.lv publicēto dokumentu meklēšanā un vietņu lietošanā (tālr. 67898739), kā arī sniedz konsultācijas par oficiālo paziņojumu publicēšanas kārtību un nosacījumiem oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (tālr. 8000 6000).

„Latvijas Vēstneša” kompetencē nav patstāvīgi skaidrot (interpretēt) tiesību aktu saturu, jo to var darīt tikai tiesību akta izdevējs (institūcija) vai institūcija, kas ir atbildīga par tiesību akta piemērošanu.

 „Latvijas Vēstneša” portālā „Par likumu un valsti” (www.lvportals.lv) ir pieejami tiesību aktu skaidrojumi, kas tiek sagatavoti kopā ar atbildīgajām institūcijām.

Papildus tam LV portāla sadaļā „E-konsultācijas” Jūs varat uzdot savu jautājumu un portāla redaktori kopā ar atbildīgo institūciju iespējami ātrā laikā  sagatavos atbildi, ko kopā ar jautājumu publicēs portālā. 

 

36. jautājums: Vai „Latvijas Vēstnesī” var meklēt palīdzību, lai atrastu dokumentu vietnēs www.vestnesis.lv un/vai likumi.lv? Ar ko šādā situācijā sazināties? 

Atbilde:
Gan vietnē www.vestnesis.lv, gan vietnē www.likumi.lv lietotāju ērtībai tiek nodrošināts izvērstais meklētājs (lapas augšējā labajā stūrī). Ar meklētāja palīdzību var meklēt publikācijas gan pēc vārdiem tekstā, gan dokumenta izdevēja, veida, paziņojuma (sludinājuma) grupas, publicēšanas datuma „Latvijas Vēstnesī”, oficiālās publikācijas (OP) numura u.c. parametriem.

Ja neizdodas atrast meklēto dokumentu, Jūs varat zvanīt uz vienoto „Latvijas Vēstneša” bezmaksas informatīvo  tālruni 8000 6000 vai uz 67898741 (par oficiālajiem paziņojumiem) un 67898739 (par tiesību aktiem) darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.