Oficiālais izdevējs LATVIJAS VĒSTNESIS
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS
Normatīvie akti
 

NORMATĪVIE AKTI

 


Tiesību normas par obligātajām publikācijām
"Latvijas Vēstnesī"
204.pants. Tiesneša darbības, sagatavojot lietu iztiesāšanai
(5) Ja tiesnesis konstatē, ka lietā kā trešās personas būtu pieaicināmas vairākas personas, iespējams, konkrēti neidentificētas personas, kuru tiesības piedalīties procesā izriet no analogas ar lietas būtību saistītas subjektīvās tiesības un intereses, tiesnesis lēmumā par trešo personu pieaicināšanu lietā nenorāda konkrētu pieaicināmo personu vārdu un uzvārdu, bet gan identificē pieaicināmās trešās personas pēc tām piemītošajām konkrētajām subjektīvajām tiesībām vai interesēm. Šādos gadījumos tiesa lēmumu par trešo personu pieaicināšanu lietā nosūta tām personām, kuru dzīvesvietu vai atrašanās vietu tiesai ir iespējams noskaidrot no lietas materiāliem. Turklāt šādos gadījumos tiesa laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu par ierosināto administratīvo lietu un aicinājumu trešajām personām iepazīties ar lietu un ierasties uz lietas izskatīšanu. Ja šāds paziņojums ir publicēts, atzīstams, ka šīm trešajām personām par lietas izskatīšanu pienācīgi paziņots.
Pārejas noteikumi
3. Ar šā likuma spēkā stāšanos rajona pilsētu, novadu un pagastu pašvaldības turpina pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanās ievēlētās attiecīgās pašvaldības domes pirmajai sēdei. Šajā punktā noteiktais nav attiecināms uz tām vietējām pašvaldībām, kuras saskaņā ar šo pārejas noteikumu 10.punktu izveido novadu, kā arī uz tām pagastu vai pilsētu ar lauku teritoriju pašvaldībām, kuras pārveido par novadu atbilstoši šajā likumā noteiktajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam. Šajā gadījumā attiecīgā novada pašvaldība triju darbdienu laikā pēc novada domes pirmās sēdes publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par novada pašvaldības darbības uzsākšanu.
20.11.2007. MK noteikumi Nr.786 "Azartspēļu automāta, iekārtas un azartspēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikātā iekļaujamā informācija"

Izdoti saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 4.panta septīto daļu


II. Azartspēļu automāta atbilstības sertifikāts un tajā iekļaujamā informācija
3. Azartspēļu automātu atbilstību pārbauda un atbilstības sertifikātu izsniedz sertifikācijas iestāde, kas akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN 45011:2004 "Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produktu sertifikācijas sistēmām" vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu atzītās institūcijas, kuras darbojas šajā jomā, un Ekonomikas ministrija par to publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

III. Azartspēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikāts un tajā iekļaujamā informācija
7. Azartspēļu automāta spēles programmas atbilstību pārbauda un atbilstības sertifikātu izsniedz sertifikācijas iestāde, kas akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN 45011:2004 "Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produktu sertifikācijas sistēmām", vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu atzītās institūcijas, kuras darbojas šajā jomā, un Ekonomikas ministrija par to publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
33.pants. Aizsargjoslu izveidošana, grozīšana un likvidēšana
(..)

(11) Ierosinot stacionārā radiomonitoringa punkta būvniecību, stacionārā radiomonitoringa punkta īpašnieks:
1) saskaņo attiecīgā punkta būvniecību ar ēkas vai būves, uz kuras ierosināts uzstādīt stacionāro radiomonitoringa punktu, īpašnieku, tiesisko valdītāju vai dzīvokļu īpašnieku kopību, ja attiecīgā ēka ir daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašums;
2) saskaņo attiecīgā stacionārā radiomonitoringa punkta būvniecību ar vietējo pašvaldību;
3) ar publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tās pašvaldības mājaslapā internetā, kuras teritorijā atradīsies stacionārais radiomonitoringa punkts, informē par stacionārā radiomonitoringa punkta aizsargjoslu un aprobežojumiem, norādot to nekustamo īpašumu kadastra numurus, uz kuriem attiecas aizsargjosla. Vienlaikus tiek nosūtīts paziņojums nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, uz kura nekustamo īpašumu attiecas aizsargjosla.


Pārejas noteikumi
22. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" ar publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tās pašvaldības mājaslapā internetā, kuras teritorijā atrodas stacionārais radiomonitoringa punkts, informē par šā stacionārā radiomonitoringa punkta aizsargjoslu un aprobežojumiem 30 dienu laikā pēc šā likuma 14.panta 2.2 un 2.3 daļas spēkā stāšanās, norādot arī to nekustamo īpašumu kadastra numurus, uz kuriem attiecas aizsargjosla. Vienlaikus tiek nosūtīts paziņojums nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, uz kura nekustamo īpašumu attiecas aizsargjosla.
37.pants. Pārvaldnieka slēgtā fonda ieguldītāju pilnsapulce
[..]
(5) Paziņojumu par pilnsapulces sasaukšanu pārvaldnieks publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī informē par to Komisiju. Ja pilnsapulci sasauc Komisija, paziņojumu par pilnsapulces sasaukšanu publicē Komisija. Pilnsapulces sasaukšanas izdevumi tiek segti no fonda mantas.[..]

38.pants. Fonda pārvaldes tiesību nodošana citam pārvaldniekam
[..]
(5) Pārvaldnieks, kurš nodod fonda pārvaldes tiesības, pēc Komisijas lēmuma saņemšanas fonda pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā nekavējoties informē visus fonda ieguldītājus par pārvaldnieka maiņu, kā arī publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par fonda nodošanu citam pārvaldniekam. Paziņojumā norāda jaunā pārvaldnieka firmu, reģistrācijas numuru un valdes atrašanās vietu.[..]

40.pants. Fonda likvidācija
[..]
(6) Par fonda likvidācijas uzsākšanu likvidators nekavējoties paziņo Komisijai un publicē attiecīgu paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".[..]
(13) Likvidators iesniedz publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par likvidācijas ieņēmumu sadali fonda ieguldītājiem, norādot par vienu ieguldījumu daļu izmaksājamo summu, kā arī maksājumu veikšanas vietu un laiku.[..]

57.pants. Fonda, kurš nodibināts kā komercsabiedrība, gada pārskata sagatavošana, pārbaude un publicēšana
[..]
(6) Šā panta piektajā daļā minētos dokumentus, ja tie iesniegti elektroniski, vai šo dokumentu elektroniskas kopijas, ja tie iesniegti papīra formā, Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā elektroniski nodod Uzņēmumu reģistram, kas nodrošina saņemto dokumentu publisku pieejamību. Elektronisko dokumentu nodošanas un apliecināšanas kārtību nosaka starpresoru vienošanās, kuru noslēdzis Valsts ieņēmumu dienests un Uzņēmumu reģistrs.
(7) Uzņēmumu reģistrs pēc šā panta sestajā daļā minēto dokumentu saņemšanas piecu darbdienu laikā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka šā panta piektajā daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā.
03.04.2012. MK noteikumi Nr.235"Kārtība, kādā nosaka maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu"

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 38.panta otro daļu25. Ja ministrija pieņēmusi lēmumu apstiprināt iesniegto maksas projektu, tā triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nodod to publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

03.04.2012. MK noteikumi Nr.235"Kārtība, kādā nosaka maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu"

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 38.panta otro daļu25. Ja ministrija pieņēmusi lēmumu apstiprināt iesniegto maksas projektu, tā triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nodod to publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

22.05.2012. MK noteikumi Nr.353 "Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasības"

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 6.panta 6.punktu

VI. Atkritumu priekšapstrāde

54. Šo noteikumu 53.punktā minēto atkritumu paraugu ņemšanu un atbilstības pārbaudi veic laboratorijas, kuras ir akreditētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un par kurām Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk – laboratorija), vai laboratorijas un institūcijas, kam attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts kompetentās institūcijas atbilstoši Eiropas Savienības dalībvalstīs noteiktajām normām ir izsniegušas apliecinājumu vai apstiprinājumu, ka attiecīgie pētījumi ir veikti un tiek uzraudzīti atbilstoši labas laboratorijas prakses prasībām.

87.pants. (6) Uzņēmumu reģistrs pēc šā panta piektajā daļā minēto dokumentu saņemšanas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka šā panta ceturtajā daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā.

150.pants. (2) Komisija nekavējoties publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par izsniegtās apdrošināšanas licences anulēšanu vai tās darbības apturēšanu.

249.pants. (1) Ja kompetenta iestāde pieņem lēmumu veikt tādas apdrošināšanas sabiedrības reorganizācijas pasākumus, kurai ir no apdrošināšanas līgumiem izrietoši kreditori citā dalībvalstī vai kurai ir filiāle citā dalībvalstī, vai kura citā dalībvalstī sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, neatverot filiāli, administrators vai tā pilnvarota persona pēc šāda lēmuma spēkā stāšanās nekavējoties nosūta to publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī nekavējoties nosūta paziņojumu par pieņemto lēmumu un lēmuma lemjošās daļas izrakstu Eiropas Savienības oficiālo publikāciju birojam publicēšanai izdevumā "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis".
(2) Komisija nodrošina no dalībvalstu kompetentām iestādēm saņemto ar reorganizācijas pasākumiem saistīto paziņojumu publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Komisijas mājaslapā internetā.

252.pants. (4) Likvidators nodrošina, ka oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" nekavējoties tiek publicēts paziņojums par pieņemtajiem nolēmumiem attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrības likvidāciju.
(5) Komisija nodrošina, ka no dalībvalstu kompetentām iestādēm saņemtie paziņojumi par apdrošināšanas komersantu likvidāciju tiek publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Komisijas mājaslapā internetā.

268.pants. (2) Komisija nodrošina, ka no dalībvalstu kompetentām iestādēm saņemtais paziņojums par apdrošināšanas komersantu maksātnespējas procesu tiek publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Komisijas mājaslapā internetā.

269.pants. (1) Naudas līdzekļus, attiecībā uz kuriem apdrošināšanas sabiedrības kreditori nepiesaka savus prasījumus un kurus neizņem šā likuma 265.pantā noteiktajā kārtībā, apdrošināšanas sabiedrības administrators, noslēdzot līgumu, nodod glabājumā paša izraudzītai kredītiestādei. Rakstveida paziņojumu par naudas līdzekļu nodošanu kredītiestādei glabājumā apdrošināšanas sabiedrības administrators nekavējoties nosūta katram kreditoram, kā arī publicē plašsaziņas līdzekļos un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
02.08.2005. MK noteikumi Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 34.panta pirmo un otro daļu
un likuma “Par atbilstības novērtēšanu” 7.panta pirmo un otro daļu


3. Medicīnisko ierīču atbilstību novērtē atbilstības novērtēšanas institūcijas, kas reģistrētas atbilstoši šo noteikumu 12.1 nodaļā minētajām prasībām un par kurām Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – paziņotās institūcijas). Paziņotās institūcijas ir:
3.1. atbilstības novērtēšanas institūcijas, kas akreditētas Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūrā atbilstoši šādu standartu prasībām:
3.1.1. LVS EN ISO/IEC 17020:2005 “Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspicēšanu”, lai novērtētu atbilstību saskaņā ar šo noteikumu 7.pielikumā minēto procedūru;
3.1.2. LVS EN 45011:2004 “Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produkta sertifikācijas sistēmām”, lai novērtētu atbilstību saskaņā ar šo noteikumu 6., 7., 13., 14. un 18.pielikumā minēto procedūru;
3.1.3. LVS EN ISO/IEC 17021:2007 “Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas nodrošina pārvaldības sistēmu auditu un sertifikāciju”, lai novērtētu atbilstību saskaņā ar šo noteikumu 5., 8., 9., 10., 12., 13., 17., 19. un 20.pielikumā minēto procedūru;
3.2. citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstu paziņotās institūcijas, kas atbilst tiem minēto valstu standartiem, kuros pārņemti attiecīgie saskaņotie standarti.
9. Medicīniskās ierīces, kuras atbilst Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētajiem Eiropas harmonizētajiem standartiem (turpmāk - piemērojamie standarti), uz kuriem ir publicētas atsauces oficiālajā izdevumā "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis", vai arī kopīgajiem tehniskajiem parametriem attiecībā uz in vitro diagnostikas ierīcēm, atbilst būtiskajām prasībām. Aģentūra, pamatojoties uz attiecīgās Eiropas Komisijas standartu tehniskās komitejas atzinumiem un Eiropas Komisijas lēmumiem, iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" Eiropas Savienības adaptējamo standartu sarakstu. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālā standarta statusā adaptēto piemērojamo standartu sarakstu, kurus piemēro šo noteikumu prasību izpildei.
173. Medicīnisko ierīču tehnisko uzraudzību veic institūcija, kas akredi­tēta Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūrā saskaņā ar standartu LVS ISO/IEC 17020:2005 “Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspicēšanu” un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņo­jumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – tehniskās uzraudzības iestāde). Tehniskās uzraudzības iestāde nekavējoties ziņo aģentūrai par visiem šo noteikumu pārkāpumiem medicīnisko ierīču lietošanas, ekspluatācijas un uzturēšanas jomā.
02.08.2005. MK noteikumi Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 34.panta pirmo un otro daļu
un likuma “Par atbilstības novērtēšanu” 7.panta pirmo un otro daļu


3. Medicīnisko ierīču atbilstību novērtē atbilstības novērtēšanas institūcijas, kas reģistrētas atbilstoši šo noteikumu 12.1 nodaļā minētajām prasībām un par kurām Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – paziņotās institūcijas). Paziņotās institūcijas ir:
3.1. atbilstības novērtēšanas institūcijas, kas akreditētas Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūrā atbilstoši šādu standartu prasībām:
3.1.1. LVS EN ISO/IEC 17020:2005 “Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspicēšanu”, lai novērtētu atbilstību saskaņā ar šo noteikumu 7.pielikumā minēto procedūru;
3.1.2. LVS EN 45011:2004 “Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produkta sertifikācijas sistēmām”, lai novērtētu atbilstību saskaņā ar šo noteikumu 6., 7., 13., 14. un 18.pielikumā minēto procedūru;
3.1.3. LVS EN ISO/IEC 17021:2007 “Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas nodrošina pārvaldības sistēmu auditu un sertifikāciju”, lai novērtētu atbilstību saskaņā ar šo noteikumu 5., 8., 9., 10., 12., 13., 17., 19. un 20.pielikumā minēto procedūru;
3.2. citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstu paziņotās institūcijas, kas atbilst tiem minēto valstu standartiem, kuros pārņemti attiecīgie saskaņotie standarti.
9. Medicīniskās ierīces, kuras atbilst Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētajiem Eiropas harmonizētajiem standartiem (turpmāk - piemērojamie standarti), uz kuriem ir publicētas atsauces oficiālajā izdevumā "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis", vai arī kopīgajiem tehniskajiem parametriem attiecībā uz in vitro diagnostikas ierīcēm, atbilst būtiskajām prasībām. Aģentūra, pamatojoties uz attiecīgās Eiropas Komisijas standartu tehniskās komitejas atzinumiem un Eiropas Komisijas lēmumiem, iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" Eiropas Savienības adaptējamo standartu sarakstu. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālā standarta statusā adaptēto piemērojamo standartu sarakstu, kurus piemēro šo noteikumu prasību izpildei.
173. Medicīnisko ierīču tehnisko uzraudzību veic institūcija, kas akredi­tēta Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūrā saskaņā ar standartu LVS ISO/IEC 17020:2005 “Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspicēšanu” un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņo­jumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – tehniskās uzraudzības iestāde). Tehniskās uzraudzības iestāde nekavējoties ziņo aģentūrai par visiem šo noteikumu pārkāpumiem medicīnisko ierīču lietošanas, ekspluatācijas un uzturēšanas jomā.
17.12.2013. MK noteikumi Nr.1529" Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 4.panta pirmo daļu

225. Paziņojumu par sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases procedūru dienests publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī ievieto informāciju dienesta mājaslapā internetā. Sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji 20 dienu laikā pēc dienesta paziņojuma publikācijas iesniedz piedāvājumu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.
9.pants. Augstskolu un koledžu akreditācija
(4) Izglītības un zinātnes ministrija katra mācību gada beigās laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē to augstskolu un koledžu sarakstu, kurām ir tiesības izsniegt valstiski atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu, kā arī šajās augstskolās un koledžās akreditēto studiju programmu nosaukumus.
72.pants. Augstākās izglītības padomes darba organizācija
(3) Par Augstākās izglītības padomes sēdes darba kārtību un tajā pieņemtajiem lēmumiem sekretariāts sniedz informāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un sabiedrības saziņas līdzekļos. Lēmumu norakstus nosūta augstskolām un citām institūcijām, uz kurām šie lēmumi attiecas.
73.pants. Augstākās izglītības padomes finansēšana
(2) Pārskatu par savu finansiālo darbību Augstākās izglītības padome reizi gadā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
(analoģiski visām koledžām)
11.07.2006. MK noteikumi Nr.584 "Valsts policijas koledžas nolikums"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 10.1 panta pirmo daļu


VI. Koledžas personāls
27. Personas akadēmiskajos amatos ievēlē atklātā konkursā saskaņā ar šo noteikumu 11.11.apakšpunktā minēto kārtību. Konkursu izsludina vismaz mēnesi pirms vēlēšanām, publicējot paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ievietojot to koledžas mājaslapā internetā.
04.09.2007. MK noteikumi Nr.600 "Latvijas biznesa koledžas nolikums"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 10.1 panta pirmo daļu


VI. Koledžas personāls
34. Personas akadēmiskajos amatos ievēlē atklātā konkursā saskaņā ar nolikumu par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem. Konkursu izsludina vismaz mēnesi pirms vēlēšanām, publicējot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un ievietojot to koledžas mājas lapā internetā.
30.11.2006. MK noteikumi Nr.979 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas nolikums"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 10.1panta pirmo daļu30. Personas akadēmiskajos amatos ievēlē atklātā konkursā saskaņā ar nolikumu par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem koledžā. Konkursu izsludina vismaz mēnesi pirms vēlēšanām, publicējot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un ievietojot to koledžas mājas lapā internetā.

30.11.2006. MK noteikumi Nr.979 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas nolikums"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 10.1panta pirmo daļu30. Personas akadēmiskajos amatos ievēlē atklātā konkursā saskaņā ar nolikumu par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem koledžā. Konkursu izsludina vismaz mēnesi pirms vēlēšanām, publicējot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un ievietojot to koledžas mājas lapā internetā.

30.11.2006. MK noteikumi Nr.874 "Valsts robežsardzes koledžas nolikums"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 10.1 panta pirmo daļu

27. Personas akadēmiskajos un vēlētajos administratīvajos amatos ievēlē atklātā konkursā saskaņā ar šo noteikumu 12.10.apakšpunktā minēto kārtību. Konkursu izsludina vismaz mēnesi pirms vēlēšanām, publicējot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī ievietojot koledžas mājas lapā internetā.
27.02.2007. MK noteikumi Nr.147 " Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" nolikums"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 10.1 panta pirmo daļu34. Personas akadēmiskajos un vēlētajos administratīvajos amatos ievēlē atklātā konkursā saskaņā ar šo noteikumu 12.6.apakšpunktā minēto nolikumu. Konkursu izsludina vismaz mēnesi pirms vēlēšanām, publicējot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

27.02.2007. MK noteikumi Nr.147 " Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" nolikums"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 10.1 panta pirmo daļu34. Personas akadēmiskajos un vēlētajos administratīvajos amatos ievēlē atklātā konkursā saskaņā ar šo noteikumu 12.6.apakšpunktā minēto nolikumu. Konkursu izsludina vismaz mēnesi pirms vēlēšanām, publicējot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

29.05.2012. MK noteikumi Nr.376 "Novikontas Jūras koledžas nolikums"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 10.1 panta pirmo daļu

VI. Koledžas personāls

36. Personas akadēmiskajos amatos ievēlē atklātā konkursā saskaņā ar šo noteikumu 15.6.apakšpunktā minēto nolikumu. Prasības akadēmiskā personāla izglītībai un kvalifikācijai ir noteiktas saskaņā ar augstākās izglītības jomu regulējošiem tiesību aktiem. Konkursu izsludina vismaz mēnesi pirms vēlēšanām, publicējot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un koledžas mājaslapā internetā.

05.11.2001. MK noteikumi Nr.445"Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 79.panta otro daļu un 82.panta pirmo daļu


15. Kredītlīguma darbības laiks ir no kredīta izsniegšanas dienas līdz kredīta un kredīta procentu pilnīgai atmaksai. Kredītlīguma noteikumus (kredīta izmaksas kārtība, termiņi un citi noteikumi) katru gadu var precizēt saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Finanšu ministrijas, Valsts kases un kredītiestādes vienošanos. Precizētos kreditēšanas noteikumus Izglītības un zinātnes ministrija publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

29.05.2001. MK noteikumi Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 79.panta otro daļu
un 82.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 14.panta 4.punktu


10. Tās kredītiestādes nosaukumu, kura ir ieguvusi tiesības izsniegt studējošajiem kredītus ar valsts galvojumu, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

4.pants. Valsts augu aizsardzības dienests un tā uzdevumi
(11) Ja rodas kaitīgo organismu izplatīšanās risks, Valsts augu aizsardzības dienesta direktors ir tiesīgs noteikt fitosanitāros pasākumus attiecībā uz augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušu priekšmetu ievešanu, audzēšanu vai pārvietošanu. Lēmumu par minētajiem fitosanitārajiem pasākumiem publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

18.1 pants. Invazīvo augu sugas un to izplatības ierobežošana
(6) Atsevišķu invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesaista vietējās pašvaldības. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanai republikas pilsētas pašvaldība vai novada pašvaldība:
1) pieņem lēmumu par Ministru kabineta noteikto invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumiem attiecīgās pašvaldības teritorijā un publicē to laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;
2) izveido ekspertu grupu, kuras sastāvā iekļauj Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvi. Ekspertu grupa izstrādā attiecīgās pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu;
3) sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu organizē un koordinē invazīvo augu sugu ierobežošanas pasākumu īstenošanu, ja zemes īpašnieks vai valdītājs neveic invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumus.
19.03.2013. MK noteikumi Nr.147 ”Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 21.punktu


II. Kārtība, kādā izsniedzama atļauja apmācībai, un prasības atļaujas saņemšanai
5. Dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izskata šo noteikumu 3.punktā minētos dokumentus, novērtē apmācību veicēja atbilstību šo noteikumu 4.punktā minētajām prasībām un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju. Apmācību veicēju par lēmumu informē rakstiski. Paziņojumu par atļaujas izsniegšanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un dienesta tīmekļa vietnē.

13.12.2011. MK noteikumi Nr.950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi"


Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 5.punktu un 9.panta otro daļuIV. Augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšana no gaisa
37. Ja tiek izsniegta atļauja izsmidzināt augu aizsardzības līdzekļus no gaisa, dienests lēmumu publicē savā tīmekļa vietnē, kā arī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

21.07.2008. MK noteikumi Nr.575 "Bakteriālās iedegas apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība"


Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 13.punktu


II. Fitosanitāro pasākumu noteikšana


10. Lēmumu par buferzonas noteikšanu, kā arī vispārējos administratīvos aktus par fitosanitārajiem pasākumiem un to atcelšanu dienests publicē laikrakstā Latvijas Vēstnesis un dienesta tīmekļa vietnē.

14.07.2008. MK noteikumi Nr.559 "Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi"


Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 15.punktu


2.2. Latvāņa izplatības ierobežošanas plānošana, organizēšana un koordinēšana, kā arī informēšana par pasākumu veikšanu
15. Pašvaldība oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē lēmumu par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu uzsākšanu attiecīgajā teritorijā, norādot latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanas laiku un administratīvo teritoriju, kā arī atsauci uz pašvaldības mājaslapas sadaļu, kurā publicēts plāns. Pašvaldība reizi gadā pārskata plānu un, ja nepieciešams, precizē to, kā arī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu par izmaiņām plānā.

13.12.2011. MK noteikumi Nr.949 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū"

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 23.punktu un 9.panta otro daļu

VI. Augu aizsardzības līdzekļu aprites kontrole 68. Ja saskaņā ar atzinumu pēc atkārtoto analīžu rezultātiem augu aizsardzības līdzekļa sastāvs neatbilst reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam, dienests pieņem lēmumu aizliegt izplatīt vai lietot augu aizsardzības līdzekļa partiju Latvijā un uzliek par pienākumu izvest no Latvijas vai iznīcināt augu aizsardzības līdzekļa partiju. Lēmumu triju darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas pārstāvim Latvijā, kā arī publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un dienesta tīmekļa vietnē www.vaad.gov.lv.

09.11.2004. MK noteikumi Nr.909 ”Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai”

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5. panta 9.punktu


4. Dienests:
4.1. publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par izsniegtajiem, atkārtoti izsniegtajiem un anulētajiem sertifikātiem un par sertifikāta darbības apturēšanu un atjaunošanu;
4.2. informē Eiropas Savienības dalībvalstis par izsniegtajiem sertifikātiem.

29.06.2004. MK noteikumi Nr.568 ”Dzīvo organismu reģistrācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 11.punktu


39. Dienests 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas nodrošina šādas informācijas publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:
39.1. par dzīvā organisma iekļaušanu reģistrā (norāda dzīvā organisma tirdzniecības nosaukumu, reģistrācijas apliecības īpašnieku, reģistrācijas apliecības numuru un derīguma termiņu);
39.2. par reģistrācijas apliecības anulēšanu (norāda dzīvā organisma tirdzniecības nosaukumu, reģistrācijas apliecības īpašnieku un reģistrācijas apliecības numuru);
39.3. par grozījumiem publicētajā šo noteikumu 39.1.apakšpunktā minētajā informācijā.
21.pants. Publikācijas
(1) Valsts augu aizsardzības dienests publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" šādu informāciju:
1) reģistrētie, atsauktie un noraidītie iesniegumi;
2) pieteiktie šķirņu nosaukumi un nosaukumu maiņa aizsargātajām šķirnēm;
3) selekcionāra tiesību piešķiršana, spēka zaudēšana vai anulēšana;
4) selekcionāra, selekcionāra tiesību īpašnieka vai pilnvarotā pārstāvja maiņa;
5) citi ar šo likumu saistīti paziņojumi.

29.08.2006. MK noteikumi Nr.716 "Iesnieguma izskatīšanas un reģistrēšanas kārtība selekcionāra tiesību piešķiršanai"

Izdoti saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likuma 14.panta pirmo daļu


7. Dienests par reģistrētajiem iesniegumiem publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un periodiskajā izdevumā "Latvijas Augu Šķirņu Biļetens" šādu informāciju:
7.1. iesnieguma reģistrācijas numurs un datums;
7.2. selekcionāra un pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese;
7.3. augu sugas latviskais un latīniskais nosaukums;
7.4. pieteiktais šķirnes nosaukums;
7.5. valsts starptautiskais kods.


28.12.2010. MK noteikumi Nr.1229"Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi"

Izdoti saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likuma 18.panta piekto daļu12. Mēneša laikā pēc priekšlikuma saņemšanas no ekspertu komisijas dienests pieņem lēmumu par paraugšķirņu kolekcijā iekļaujamām šķirnēm un publicē to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

13. Atļauju veikt šķirnes pārbaudi saņem institūcija, kas atbilst šādiem kritērijiem:

13.1. nodrošina šķirnes pārbaužu konfidencialitāti, neatkarību un objektivitāti saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

13.1.1. konfidencialitāti – ja šķirnes pārbaudes veicējs ar selekcionāru, selekcionāra vai selekcionāra tiesību īpašnieka pilnvaroto pārstāvi (turpmāk – iesniedzējs) noslēgtajā līgumā uzņēmies saistību neizpaust trešajām personām ziņas par noslēgtā līguma nosacījumiem un nodrošina ierobežotu pieejamību šķirnes pārbaudes procesam;

13.1.2. neatkarību – ja saskaņā ar šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minēto šķirnes pārbaudes procedūras aprakstu iesniedzējs vai trešā persona nevar ietekmēt pārbaudē iesaistīto personālu;

13.1.3. objektivitāti – ja šķirnes pārbaudes organizēšanas procedūrā iesaistītās personas nav ieinteresētas pozitīvā vai negatīvā šķirņu pārbaudes rezultātā;

13.2. šķirnes pārbaude notiek atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem CPVO šķirnes pārbaudes protokoliem, UPOV šķirnes pārbaudes vadlīnijām vai saskaņā ar šķirnes pārbaudes metodiku;

13.3. strādājošais personāls ir kompetents veikt šķirņu pārbaudi. Par šķirņu pārbaudi atbildīgās personas atbilst šādām prasībām:

13.3.1. augstākajai izglītībai lauksaimniecībā vai bioloģijā;

13.3.2. vismaz triju gadu zinātniskā darba pieredzei ar attiecīgo kultūraugu grupu;

13.3.3. angļu valodas zināšanām;

13.4. katrai ģintij, sugai vai šķirņu grupai, kurai plānots veikt šķirnes pārbaudi, saskaņā ar CPVO prasībām un UPOV tehniskajām vadlīnijām ir izstrādāta šķirnes pārbaudes procedūra, kas ietver izmēģinājumu ierīkošanu, šķirņu pārbaudei veicamās darbības, lai nodrošinātu pārbaudāmās šķirnes izsekojamību, un rezultātu paziņošanu;

13.5. tiek uzturēta pārbaudāmās sugas šķirņu kolekcija, lai noteiktu pārbaudāmo šķirņu atšķirīgumu un sagatavotu šķirnes aprakstu. Šo noteikumu 1.pielikumā minētajos CPVO šķirnes pārbaudes protokolos, UPOV šķirnes pārbaudes vadlīnijās vai šķirnes pārbaudes metodikā minēto pazīmju izpausmju novērtēšanai un šķirnes apraksta sagatavošanai nepieciešamajām paraugšķirnēm (saskaņā ar šo noteikumu 12.punktu tās publicētas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis") jābūt dzīvu augu veidā.

20.04.2004. MK noteikumi Nr.327 "Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi"

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 51.panta otro daļu


II. Sertifikāta saņemšanas kārtība
12. Sertifikāta nozaudēšanas gadījumā institūcija pēc pašpārvadājuma veicēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas izsniedz sertifikāta dublikātu, uz kura izdara atzīmi "Dublikāts". Par sertifikāta nozaudēšanu pašpārvadājuma veicējs publicē informāciju laikrakstā Latvijas Vēstnesis. Sertifikāta dublikātu institūcija izsniedz pēc publikācijas uzrādīšanas.

24.07.2012. MK noteikumi Nr.509"Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar Regulu Nr.1107/2009"


Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 2.punktu32.1 Dienests oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un dienesta tīmekļa vietnē nodrošina šādu lēmumu publicēšanu:

32.1 1. par šo noteikumu 2.punktā minēto atļauju piešķiršanu un atjaunošanu atbilstoši Regulas Nr.1107/2009 43.pantam, kā arī grozīšanu un atsaukšanu atbilstoši Regulas Nr.1107/2009 44. un 45.pantam;

32.1 2. par šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētās atļaujas piešķiršanu un atjaunošanu atbilstoši Regulas Nr.1107/2009 43.pantam, kā arī grozīšanu un atsaukšanu atbilstoši Regulas Nr.1107/2009 44. un 45.pantam;

32.1 3. par izmaiņu izdarīšanu augu aizsardzības līdzekļa marķējumā minētajos lietošanas nosacījumos..

62.2 pants. Tiesību subjektu rūpīga meklēšana un tās dokumentēšana
(8) Tiesību subjektu rūpīgas meklēšanas ietvaros izmantojamos informācijas avotus, konsultējoties ar mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, citām autortiesību un blakustiesību subjektu organizācijām un šā likuma 62.1 panta pirmajā daļā minētajām institūcijām, nosaka un atjauno Kultūras ministrija. Informācijas avotu sarakstu un tā grozījumus Kultūras ministrija publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ievieto savā mājaslapā.

67.pants. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbības uzraudzība
(5) Informāciju par šā panta otrajā un ceturtajā daļā noteikto atļauju spēkā stāšanos vai anulēšanu Kultūras ministrija publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

2.pants. Bāriņtiesas izveidošana un darbība
(6) Informāciju par bāriņtiesas izveidošanu un tās darbības teritoriju, kā arī par bāriņtiesas darbības teritorijas izmaiņām pašvaldība publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

70.pants. Pilnvaras apliecināšana un atsaukšana
(4) Ja saņemts iesniegums par pilnvaras atsaukšanu, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis pārbauda iesniedzēja identitāti, rīcībspēju, izdara ierakstu reģistrā un publicē attiecīgu paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
(6) Izdevumus par pilnvaras atsaukšanas paziņojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sedz pilnvarotājs.
65.pants. Kreditoru informēšana un prasījumu pieteikšana
(1) Likvidators paziņojumu par biedrības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 15 dienu laikā pēc attiecīga nolēmuma spēkā stāšanās dienas.
78.pants. Kreditoru interešu aizsardzība
(2) Katrai reorganizācijas procesā iesaistītajai biedrībai ir pienākums publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka pieņemts lēmums par reorganizāciju. Paziņojumā norāda:
1) biedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
2) pārējo reorganizācijā iesaistīto biedrību nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
3) faktu, ka pieņemts lēmums par reorganizāciju, norādot tās veidu;
4) kreditoru prasījumu pieteikšanas vietu un termiņu, kurš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas.
79.pants. Lēmuma par reorganizāciju apstrīdēšana
(3) Biedrībai, kuras biedru sapulces lēmums par reorganizāciju atzīts par spēkā neesošu, ir pienākums par to publicēt paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 15 dienu laikā no tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas.
13.pants. Sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšana un izslēgšana no sabiedrisko organizāciju reģistra
(2) Ar nākamo dienu pēc šā likuma 9.panta pirmajā daļā minētā termiņa sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību uzskata par darbību izbeigušu. Šādu organizāciju sarakstu sabiedrisko organizāciju reģistra iestāde publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot:
1) sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācijas numuru un nosaukumu;
2) to, ka triju mēnešu laikā no publikācijas dienas kreditori var pieteikt savus prasījumus (šā panta trešā daļa).
Pārejas noteikumi
4. Tieslietu ministrija izstrādā un līdz Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās dienai publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" biedrību un nodibinājumu statūtu paraugus, kas izmantojami, lai sagatavotu statūtus ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā.
18.10.2005. MK noteikumi Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Biodegvielas likuma 6.panta otro daļu, 7.panta otro daļu un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu


7. Šo noteikumu 2.1., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8. un 2.9.apakšpunktā minēto produktu atbilstību kvalitātes prasībām apliecina ar vienu no šādiem dokumentiem:

7.1. ar atbilstības sertifikātu, ko izsniegusi akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija, par kuras akreditāciju publicēts paziņojums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai par kuru Eiropas Savienības dalībvalsts ir paziņojusi Eiropas Komisijai un par kuru publicēts paziņojums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija atbilstības sertifikātu izsniedz, pamatojoties uz testēšanas laboratoriju testēšanas pārskatiem (izsniegti saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", veicot to interpretāciju atbilstoši standartam LVS EN ISO 4259:2007 "Naftas produkti. Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs");

7.2. ar dokumentu, ko izsniegusi atbilstības novērtēšanas institūcija, kas akreditēta sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", vai kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņota institūcija, par kuras akreditāciju Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai Eiropas Savienības dalībvalsts ir paziņojusi Eiropas Komisijai un par kuru publicēts paziņojums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Minētajā dokumentā norāda šo noteikumu 3., 4.1, 6., 6.1, 6.2, 6.3 un 6.4 punktā noteiktos parametrus un ziņas (informāciju) par šo noteikumu 2.punktā minētajā produktā esošo bioetanola, biometāna, no tīras rapšu sēklu eļļas iegūtas biodīzeļdegvielas un tīras rapša sēklu eļļas daudzumu procentos.

1.pielikums. Piezīmes. (1) Testēšanas metodes konkrētām biodīzeļdegvielas īpašībām noteiktas piemērojamajos standartos, ko Ekonomikas ministrija ieteikusi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" un kas ir publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

2.pielikums. Piezīmes. (1) Testēšanas metodes konkrētām tādas dīzeļdegvielas (gāzeļļas) īpašībām, kurai pievienota biodīzeļdegviela (5 tilpumprocenti no kopējā naftas produktu daudzuma), noteiktas piemērojamajos standartos, ko Ekonomikas ministrija ieteikusi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" un kas ir publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3.pielikums. Piezīmes. (1) Testēšanas metodes konkrētām tādas dīzeļdegvielas (gāzeļļas) īpašībām, kurai pievienota biodīzeļdegviela (30 tilpumprocenti no kopējā naftas produktu daudzuma) noteiktas piemērojamajos standartos, ko Ekonomikas ministrija ieteikusi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" un kas ir publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pielikums. Piezīmes. (1) Testēšanas metodes konkrētām tādas tīras rapša sēklu eļļas un citas no eļļas augiem iegūtas tīras nerafinētas vai rafinētas augu eļļas īpašībām, kas kā degviela ir piemērota izmantošanai noteiktu veidu iekšdedzes dzinējos, noteiktas piemērojamajos standartos, ko Ekonomikas ministrija ieteikusi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" un kas ir publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

5.pielikums. Piezīmes. (1) Testēšanas metodes konkrētām tāda svinu nesaturoša benzīna īpašībām, kuram pievienots dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanols (85 tilpumprocenti no kopējā galaprodukta daudzuma), noteiktas piemērojamajos standartos, ko Ekonomikas ministrija ieteikusi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" un kas ir publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
30.09.2014. MK noteikumi Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums""

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu10. Ekonomikas ministrija un Satiksmes ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" saistībā ar šo būvnormatīvu piemērojamo standartu sarakstu, kas tiek publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
31.1 pants. Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīču uzstādīšana
(2) Kontrolierīci transportlīdzeklī uzstāda, pārbauda un plombē inspicēšanas institūcija, kura akreditēta Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrā atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020:2005 standartā "Galvenie kritēriji dažādu veidu institūcijām, kas veic inspicēšanu" noteiktajām prasībām un par kuras akreditāciju Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", un kura ir iesniegusi Satiksmes ministrijai Padomes 1998.gada 24.septembra regulas (EK) Nr.2135/98, ar kuru groza regulu (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un direktīvu 88/599/EEK attiecībā uz regulas (EEK) Nr.3820/85 un regulas (EEK) Nr.3821/85 piemērošanu, 1.panta 5.punkta "b" apakšpunktā minētās plombas, un Padomes 1985.gada 20.decembra regulas (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, 12.panta 4.punktā minētās uzstādīšanas plāksnītes paraugus.
143. Izraksti no ierakstiem laulāto mantisko attiecību reģistrā nekavējoties izsludināmi zināšanai oficiālā laikrakstā un par nekustamo mantu paziņojami zemes grāmatu nodaļai ierakstīšanai zemes grāmatās.
54.pants. Aicināšana uz tiesu
(1) Lietas dalībniekus aicina uz tiesu, savlaicīgi paziņojot par tiesas sēdes vai atsevišķas procesuālās darbības laiku un vietu.
(2) Lietas dalībniekus aicina uz tiesu ar tiesas pavēsti. Šajā likumā noteiktajos gadījumos atbildētāju var aicināt uz tiesu ar publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(...)
59.pants. Aicināšana uz tiesu ar publikāciju laikrakstā
(1) Atbildētāju, kura adresi nevarēja noskaidrot saskaņā ar šā likuma 54.1 pantu vai kuram dokumentus nevarēja izsniegt adresē, kuru bija norādījis lietas dalībnieks saskaņā ar šā likuma 54.1 panta pirmo daļu, vai kuram tiesas dokumentus nevarēja izsniegt saskaņā ar šā likuma 56.2 pantu, aicina uz tiesu ar publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
(2) Neatkarīgi no aicinājuma publikācijas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" prasītājs ir tiesīgs tiesas aicinājuma tekstu publicēt uz sava rēķina citos laikrakstos.
(3) Laikrakstā publicējams pavēstes saturam atbilstošs aicinājuma teksts.
(4) Tiesa var izskatīt lietu bez atbildētāja piedalīšanās, ja pagājis ne mazāk kā viens mēnesis no aicinājuma publikācijas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(...)
208.1 pants. Aizmugurisks spriedums
(3) Aizmugurisku spriedumu nevar taisīt lietās:
1) kuras nevar izbeigt ar izlīgumu;
2) kurās atbildētāja deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese nav Latvijas Republikā;
3) kurās atbildētājs aicināts uz tiesu ar publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";

(...)
244.pants. Sprieduma noraksta izsniegšana, nosūtīšana un paziņošana par spriedumu
(2) Lietā, kurā atbildētājam nav deklarētās dzīvesvietas un viņa dzīvesvieta nav zināma, tiesa paziņo par laulības neesamību oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(...)
268.pants. Tiesas spriedums
(6) Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā tiesa nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, kurā norāda:
1) tās tiesas nosaukumu, kura taisījusi spriedumu;
2) tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, attiecībā uz kuru taisīts spriedums;
3) to, ka šī persona atzīta par personu ar rīcībspējas ierobežojumu;
4) sprieduma rezolutīvo daļu;
5) sprieduma spēkā stāšanās dienu.

(...)
270.6 pants. Tiesas spriedums
(4) Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā tiesa nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, kurā norāda:
1) tās tiesas nosaukumu, kura taisījusi spriedumu;
2) tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, attiecībā uz kuru taisīts spriedums;
3) to, ka personai ir pārskatīts rīcībspējas ierobežojums;
4) sprieduma rezolutīvo daļu;
5) sprieduma spēkā stāšanās dienu.

(...)
275.pants. Tiesas spriedums
(3) Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā tiesa nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, kurā norāda:
1) tās tiesas nosaukumu, kura taisījusi spriedumu;
2) tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, attiecībā uz kuru taisīts spriedums;
3) to, ka šī persona atzīta par personu ar rīcībspējas ierobežojumu;
4) sprieduma rezolutīvo daļu;
5) sprieduma spēkā stāšanās dienu.

(...)
280.pants. Tiesas spriedums
(3) Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā tiesa nosūta sprieduma norakstu promesošajai personai, ja tās uzturēšanās vieta ir zināma; ja nav, — nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(...)
284.pants. Paziņojums par pazudušu personu
(1) Pēc pieteikuma pieņemšanas tiesnesis pieņem lēmumu par paziņojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" uz pieteicēja rēķina.

(...)
286.pants. Tiesas spriedums
(5) Pēc tam, kad likumīgā spēkā stājies spriedums, ar kuru persona izsludināta par mirušu, tiesa nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, kurā norāda:
1) tās tiesas nosaukumu, kura taisījusi spriedumu;
2) pazudušās personas vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un citus konstatētos personas datus;
3) to, ka šī persona izsludināta par mirušu;
4) pieņemamo pazudušās personas nāves dienu vai dienu, ar kuru šī persona uzskatāma par mirušu.

(...)
287.pants. Par mirušu izsludinātās personas ierašanās sekas
(3) Pēc tiesas sprieduma stāšanās likumīgā spēkā tā noraksts nosūtāms dzimtsarakstu nodaļai — miršanas ieraksta anulēšanai un attiecīgs paziņojums — publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(...)
295.pants. Lietas sagatavošana izskatīšanai
(1) Pēc pieteikuma pieņemšanas tiesnesis lemj par sludinājuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" uz pieteicēja rēķina.

(...)
301.pants. Lietas sagatavošana izskatīšanai
(1) Pēc pieteikuma pieņemšanas tiesnesis lemj:
1) par aizliegumu personai, kurai pēc dokumenta jāpilda saistība, izdarīt pēc šā dokumenta maksājumus vai devumus;
2) par sludinājuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(...)
555.pants. Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu
(3) Ja parādnieka — fiziskās personas — dzīvesvieta nav zināma, paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu tiek publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(...)
606.pants. Nekustamā īpašuma izsoles izziņošana
(2) Sludinājumu par nekustamā īpašuma izsoli tiesu izpildītājs nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ievieto elektronisko izsoļu vietnē.
(4) Sludinājumā norādītais izsoles sākuma datums nedrīkst būt vēlāks par 10 darba dienām, skaitot no datuma, kurā sludinājums nosūtīts publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
(5) Vienlaikus ar nekustamā īpašuma izsoles sludinājuma nosūtīšanu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" tiesu izpildītājs ierakstītā sūtījumā paziņo par izsoli parādniekam un piedzinējam, nekustamā īpašuma īpašniekam, kopīpašniekam, izņemot tādas dzīvojamās mājas kopīpašniekus, kura nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, hipotekārajam kreditoram un personai, kuras labā nostiprināta ķīlas tiesību vai aizlieguma atzīme, ja tāda ir. Paziņojumā norāda arī to, vai izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli un kāda ir šīs cenas apliekamā vērtība.

(...)
Pārejas noteikumi
22. Tieslietu ministrija līdz 2005.gada 20.oktobrim publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" tās šķīrējtiesas, kuras līdz 2005.gada 30.septembrim nav reģistrējušās šķīrējtiesu reģistrā.
01.09.2009. MK noteikumi Nr.983 "Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Civilprocesa likuma 39.panta otro daļu


I. Vispārīgie jautājumi
1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā civillietās aprēķina lieciniekam un ekspertam izmaksājamās summas, kā arī izdevumus, kas saistīti ar liecinieka nopratināšanu vai apskates izdarīšanu uz vietas, atbildētāja meklēšanu, tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu piegādāšanu, izsniegšanu un tulkošanu, sludinājuma ievietošanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un prasības nodrošināšanu.

4. Ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus sedz puses. Ja puses no tiesas izdevumu samaksas Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atbrīvotas, izdevumus līdz lietas izskatīšanas pabeigšanai sedz no Tiesu administrācijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Ja lietu skata Augstākā tiesa, lieciniekam un ekspertam izmaksājamās summas, kā arī ar liecinieka nopratināšanu vai apskates izdarīšanu uz vietas, atbildētāja meklēšanu, tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu piegādāšanu, izsniegšanu un tulkošanu, sludinājuma ievietošanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un prasības nodrošināšanu saistītos izdevumus Civilprocesa likumā noteiktajos gadījumos atmaksā Augstākās tiesas administrācija.

III. Citi ar lietas izskatīšanu saistīti izdevumi
21. Ar sludinājuma ievietošanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" saistītos izdevumus veido:
21.1. sludinājuma teksta sagatavošanas un izsniegšanas izmaksas;
21.2. sludinājuma publikācijas izmaksas.

23. Izdevumus, kas saistīti ar sludinājuma ievietošanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosaka saskaņā ar iesniegto rēķinu.
16.06.2015. MK noteikumi Nr.318 ”Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi”

Izdoti saskaņā ar Civilprocesa likuma 605.1 panta trešo daļu un 605.2panta otro daļuIII. Sludinājuma sagatavošana, nosūtīšana publicēšanai un izvietošana elektronisko izsoļu vietnē
25. Zvērināts tiesu izpildītājs vai maksātnespējas procesa administrators sagatavo sludinājumu par nekustamā īpašuma izsoli un nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot elektronisko izsoļu vietni. Zvērināts tiesu izpildītājs vai maksātnespējas procesa administrators elektronisko izsoļu vietnē ievieto sludinājumu par nekustamā īpašuma izsoli atbilstoši Civilprocesa likumā izsoles sludinājuma saturam noteiktajām prasībām. Pēc sludinājuma nosūtīšanas publicēšanai līdz brīdim, kad izziņotā izsole noslēgusies, sludinājumu par tā paša nekustamā īpašuma izsoli citā izpildu lietā vai maksātnespējas procesa lietā nedrīkst publicēt.
27. Pēc sludinājuma nosūtīšanas publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" tā saturu elektronisko izsoļu vietnē nemaina.
10.pants. Dzimtsarakstu nodaļas izveidošana

(1) Dzimtsarakstu nodaļu izveido republikas pilsētas vai novada pašvaldība. Dzimtsarakstu nodaļas darbības teritorija ir attiecīgās republikas pilsētas vai novada administratīvā teritorija, izņemot šā panta otrajā daļā minētos gadījumus.
(2) Pēc saskaņošanas ar tieslietu ministru pašvaldība vienā republikas pilsētā vai novadā var izveidot vairākas dzimtsarakstu nodaļas vai arī vairākas pašvaldības var izveidot kopīgu dzimtsarakstu nodaļu. Šādos gadījumos nosakāma katras dzimtsarakstu nodaļas darbības teritorija. Tieslietu ministrs var ierosināt pašvaldībai (pašvaldībām) izskatīt jautājumu par dzimtsarakstu nodaļas (nodaļu) reorganizāciju.
(3) Dzimtsarakstu nodaļas nosaukumu veido, attiecīgajam dzimtsarakstu nodaļas darbības administratīvās teritorijas nosaukumam pievienojot vārdus "dzimtsarakstu nodaļa".
(4) Informāciju par dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu vai tās darbības teritorijas grozīšanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un attiecīgās pašvaldības mājaslapā internetā.
(5) Katrai dzimtsarakstu nodaļai ir zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un dzimtsarakstu nodaļas pilnu nosaukumu.
(6) Finanšu līdzekļus dzimtsarakstu nodaļas darbībai piešķir attiecīgā pašvaldība.
18.pants. Darba koplīguma puses
(4) Ja darba devēju organizācijas vai darba devēju organizāciju apvienības biedri kādā nozarē nodarbina vairāk nekā 50 procentus darbinieku vai viņu preču apgrozījums vai pakalpojumu apjoms ir vairāk nekā 60 procenti no nozares preču apgrozījuma vai pakalpojumu apjoma, ģenerālvienošanās, kuru noslēgusi darba devēju organizācija vai darba devēju organizāciju apvienība un darbinieku arodbiedrība vai darbinieku arodbiedrību apvienība (savienība), ir saistoša visiem attiecīgās nozares darba devējiem un attiecas uz visiem darbiniekiem, kurus nodarbina šie darba devēji. Attiecībā uz minētajiem darba devējiem un darbiniekiem ģenerālvienošanās stājas spēkā dienā, kad tā publicēta laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, ja tajā nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks. Ģenerālvienošanās laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicējama uz pušu kopīga pieteikuma pamata.
08.09.2008. MK noteikumi Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību"


Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 9.panta sesto daļuII. Prasības kompetentiem speciālistiem un viņu kompetences novērtēšanas kārtība

11. Pēc šo noteikumu 10.punktā minētā termiņa beigām darba aizsardzības vecākais speciālists (turpmāk – kandidāts), lai iegūtu kompetenta speciālista sertifikātu, kas apliecina personas kompetenci darba aizsardzības jautājumos (turpmāk – kompetenta speciālista sertifikāts), vēršas personāla sertificēšanas institūcijā, kas ir akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Atbilstības novērtēšana – Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām" prasībām un par kuru Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk – personāla sertifikācijas institūcija), un iesniedz personāla sertifikācijas institūcijā iesniegumu un šādus dokumentus:
11.1. izglītību apliecinošu dokumentu par profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā atbilstoši profesijas standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists" (kopiju) vai kompetenta speciālista sertifikātu par iepriekšējo darbības periodu (kopiju);
11.2. vienu vai vairākus dokumentus, kas apliecina pretendenta ne mazāk kā triju gadu praktisko darbību darba aizsardzības jomā pēdējo piecu gadu laikā (vai to kopijas);
11.3. dokumentus, kas apliecina pretendenta zināšanu apguvi par darba aizsardzības jautājumiem ne mazāk kā 80 stundu apmērā pēdējo piecu gadu laikā (kopijas);

(..)
67. Labklājības ministrija piecu darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par kompetentās institūcijas statusa piešķiršanu, iekļauj informāciju par kompetento institūciju interneta vietnē (www.lm.gov.lv) publicētajā kompetento institūciju sarakstā un nosūta minēto informāciju publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma Labklājības ministrija nosūta tai lēmumu par kompetentās institūcijas statusa piešķiršanu.

68. Labklājības ministrijas amatpersona pieņem lēmumu par kompetentās institūcijas statusa atcelšanu un svītro kompetento institūciju no interneta vietnē (www.lm.gov.lv) publicētā kompetento institūciju saraksta, kā arī atsauc paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", ja kompetentajai institūcijai ir anulēts kvalitātes sistēmas sertifikāts vai pēdējo triju gadu laikā kompetentā institūcija ir vismaz trīs reizes administratīvi sodīta par šo noteikumu neievērošanu vai nekvalitatīvu darba aizsardzības pakalpojumu (tai skaitā darba vides risku novērtēšana) sniegšanu uzņēmumiem.

7.pants. Pretendentu atbilstības pārbaude un pieņemšana diplomātiskajā un konsulārajā dienestā un iecelšana ierēdņu amatos
(1) Uz atašeja diplomātiskajam rangam atbilstīgajām diplomātiskā un konsulārā dienesta amata vietām Ārlietu ministrija izsludina atklātu pretendentu konkursu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Konkursa izsludināšana notiek atbilstoši Valsts civildienesta likuma 8.panta otrās un trešās daļas noteikumiem.
29.08.2006. MK noteikumi Nr.712 "Dzelzceļa staciju, izmaiņas punktu un pieturas punktu - publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektu - atklāšanas, slēgšanas un nosaukuma piešķiršanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 19.panta piekto daļu


II. Stacijas atklāšana
8.Satiksmes ministrija rīkojumu par stacijas atklāšanu iesniedz pārvaldītājam. Pārvaldītājs 14 dienu laikā pēc rīkojuma saņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vietējā laikrakstā informāciju par stacijas atklāšanu, kā arī paziņo minēto informāciju to valstu dzelzceļa administrācijām, kuru stacijas ietvertas dzelzceļa staciju alfabētiskajā sarakstā.

III. Stacijas slēgšana
11.Satiksmes ministrija rīkojumu par stacijas slēgšanu iesniedz pārvaldītājam. Pēc rīkojuma saņemšanas pārvaldītājs publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vietējā laikrakstā informāciju par stacijas slēgšanu, kā arī paziņo minēto informāciju to valstu dzelzceļa administrācijām, kuru stacijas ietvertas dzelzceļa staciju alfabētiskajā sarakstā. Pārvaldītājs 45dienu laikā pēc satiksmes ministra rīkojuma izdošanas slēdz staciju.

IV. Nosaukumu piešķiršana (pārdēvēšana)
15.Satiksmes ministrija rīkojumu par nosaukuma piešķiršanu stacijai (stacijas pārdēvēšanu) iesniedz pārvaldītājam. Pārvaldītājs 14 dienu laikā pēc rīkojuma saņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vietējā laikrakstā informāciju par nosaukuma piešķiršanu stacijai (stacijas pārdēvēšanu), kā arī paziņo minēto informāciju to valstu dzelzceļa administrācijām, kuru stacijas ietvertas dzelzceļa staciju alfabētiskajā sarakstā.

22.01.2008. MK noteikumi Nr.36 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Tieslietas" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"


Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likuma 18.panta 3.punktu


I. Vispārīgie jautājumi
9. Vadošā iestāde izsludina atklātu konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv), kā arī Tieslietu ministrija (turpmāk - starpniek­institūcija) ievieto konkursa sludinājumu savā mājaslapā internetā (www.tm.gov.lv).

22.01.2008. MK noteikumi Nr.43 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Veselība" otrā individuālo projektu atklāta konkursa nolikums"


Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likuma 18.panta 3.punktu


I. Vispārīgie jautājumi
9. Vadošā iestāde izsludina atklātu konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos un finanšu instrumentu Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv), kā arī Veselības ministrija (turpmāk - starpniekinstitūcija) ievieto konkursa sludinājumu savā mājaslapā internetā (www.vm.gov.lv).

29.01.2008. MK noteikumi Nr.45 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Bērni ar īpašām vajadzībām" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likuma 18.panta 3.punktu


I. Vispārīgie jautājumi

9. Vadošā iestāde izsludina atklātu konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā Latvijas Vēstnesis, divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos un finanšu instrumentu Latvijas mājaslapā internetā
(www.eeagrants.lv), kā arī Bērnu un ģimenes lietu ministrija (turpmāk - starpniekinstitūcija) ievieto konkursa sludinājumu savā mājaslapā internetā (www.bm.gov.lv).

21.04.2008. MK noteikumi Nr.287 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas "Akadēmiskie pētījumi" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likuma 18.panta 4.punktuVII. Atklāta konkursa izsludināšanas kārtība
29. Apsaimniekotājs izsludina atklātu konkursu par katru konkursa kārtu atsevišķi, ievietojot sludinājumu laikrakstos “Latvijas Vēstnesis”, “Zinātnes Vēstnesis” un vienā pēc abonēšanas apjoma lielākajā Latvijas dienas laikrakstā, kā arī apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.apa.gov.lv), starpniekinstitūcijas mājaslapā internetā (www.izm.gov.lv) un finanšu instrumentu Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv).

X. Lēmuma pieņemšana un rezultātu paziņošana
57. Apsaimniekotājs 20 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par apakšprojektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu publicē apstiprināto apakšprojektu iesniegumu sarakstu laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Zinātnes Vēstnesis”, kā arī apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.apa.gov.lv) un starpniekinstitūcijas mājaslapā internetā (www.izm.gov.lv). Publikācijā norāda apakšprojekta iesnieguma nosaukumu, apakšprojekta vadītāju, kā arī piešķirtā finansējuma apmēru.
26.05.2008. MK noteikumi Nr.364 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība" programmas "Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā" apakšprojektu atklāta konkursa nolikums"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likuma 18.panta 4.punktu


VII. Apakšprojekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana
33. Apsaimniekotājs izsludina atklātu konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos, finanšu instrumenta Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv) un savā mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).
25.08.2008. MK noteikumi Nr.688 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Vides politikas integrācija Latvijā" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa "Starpdisciplināra izpēte un kapacitātes palielināšana vides politikas
integrācijai" nolikums"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likuma 18.panta 4.punktuVII. Konkursa izsludināšanas kārtība
36. Apsaimniekotājs izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vienā pēc abonēšanas apjoma lielākajā Latvijas dienas laikrakstā, kā arī apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.vidm.gov.lv) un finanšu instrumenta Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv).
13.01.2009. MK noteikumi Nr.43 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Vides politikas integrācijas programma Latvijā" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa "Vides tehnoloģijas un ekoinovācija" nolikums"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likuma 18.panta 4.punktu


VI. Atklāta konkursa izsludināšanas kārtība
51. Apsaimniekotājs izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vienā pēc abonēšanas apjoma lielākajā Latvijas dienas laikrakstā, kā arī apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.vidm.gov.lv) un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv).
24.03.2009. MK noteikumi Nr.245 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likuma 18.panta 4.punktu


VII. Atklāta konkursa izsludināšanas kārtība
32. Katru atklātu konkursu apsaimniekotājs izsludina, ievietojot sludi­nā­jumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos latviešu valodā un divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos krievu valodā, kā arī apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.lsif.lv) un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instru­menta mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv). Pirmo atklāto konkursu apsaim­niekotājs izsludina 2009.gada 1.ceturksnī.
25.03.2008. MK noteikumi Nr.209 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Stipendiju grantu shēmas apakšprojektu iesniegumu atklāta
konkursa nolikums"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likuma 18.panta 4.punktu


III. Atklāta konkursa izsludināšanas kārtība
18. Apsaimniekotājs izsludina atklātu konkursu un par katru atklāta konkursa kārtu ievieto atsevišķu sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos, kā arī apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.viaa.gov.lv), Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā internetā (www.izm.gov.lv) un finanšu instrumentu Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv).
24.03.2009. MK noteikumi Nr.245 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likuma 18.panta 4.punktu


VII. Atklāta konkursa izsludināšanas kārtība
32. Katru atklātu konkursu apsaimniekotājs izsludina, ievietojot sludi­nā­jumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos latviešu valodā un divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos krievu valodā, kā arī apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.lsif.lv) un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instru­menta mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv). Pirmo atklāto konkursu apsaim­niekotājs izsludina 2009.gada 1.ceturksnī.

25.08.2008. MK noteikumi Nr.682 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas "Pārrobežu sadarbība" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likuma 18.panta 4.punktu

V. Apakšprojekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana 33. Apsaimniekotājs izsludina atklātu konkursu, ievietojot konkursa sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un divos publiski pieejamos un pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas laikrakstos, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un finanšu instrumenta Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv) un apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.raplm.gov.lv) (turpmāk – apsaimniekotāja mājaslapa).

28.03.2006. MK noteikumi Nr.236 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora un vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga kvalifikācijas prasībām un sertifikācijas kārtību"


Izdoti saskaņā ar likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 20.panta otro daļu

un Dzelzceļa likuma 37.panta otro daļu


31. Ja sertifikāts vai apliecība ir nozagta, iznīcināta vai neatjaunojami bojāta, sertificētā persona iesniedz inspekcijā iesniegumu par sertifikāta vai apliecības atjaunošanu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Iesniegumam pievieno:
31.1. bojāto sertifikātu vai apliecību (ja ir);
31.2. izziņu par publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kurā sertifikāts vai apliecība izsludināta par nederīgu (sertifikāta vai apliecības nozaudēšanas, nozagšanas vai iznīcināšanas gadījumā).
03.09.2013. MK noteikumi Nr.763 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" neliela apjoma grantu shēmu "Kultūras mantojuma saglabāšana" un "Kultūras apmaiņa" atklāta konkursa nolikums""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda
vadības likuma 15.panta 5. un 6.punktuII. Projektu iesniegumu atlases kārtība
21. Programmas apsaimniekotājs atklātu projektu iesniegumu atlasi izsludina par visu katrai grantu shēmai pieejamo programmas līdzfinansējumu, publicējot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Kultūras ministrijas tīmekļa vietnē, kā arī nosūtot informāciju publicēšanai latviešu valodā vadošās iestādes uzturētajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta tīmekļa vietnē (www.eeagrants.lv), bet publicēšanai angļu valodā – Finanšu instrumenta biroja uzturētajā tīmekļa vietnē (www.eeagrants.org) un donorvalstu programmas partneru uzturētajās tīmekļa vietnēs (www.riksantikvaren.no, www.norskkulturrad.no).
02.04.2013. MK noteikumi Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas un
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadības likuma
9.panta pirmo daļu, 15.panta 5., 6. un 7.punktu


IX. Neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atlase un projektu iesniegumu iesniegšana
140. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu vai iesniegšanas izbeigšanu aģentūra, saskaņojot ar programmas apsaimniekotāju, izsludina:
140.1. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";
140.2. aģentūras tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).
22.10.2013. MK noteikumi Nr.1174 ”Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumi Nr.1174 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" īstenošanas kārtība un divpusējas sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums””

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadības likuma 9.panta pirmo daļu un 15.panta 5., 6. un 7.punktu


IV. Divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāts konkurss
27. Aģentūra izsludina atklātu konkursu un ievieto sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", aģentūras tīmekļa vietnē www.viaa.gov.lv, programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv, divos Latvijas dienas laikrakstos latviešu valodā un vienā Latvijas dienas laikrakstā krievu valodā, kā arī nosūta informāciju publicēšanai vadošās iestādes uzturētajās finanšu instrumentu tīmekļa vietnēs www.eeagrants.lv un www.norwaygrants.lv latviešu valodā un angļu valodā un Finanšu instrumenta biroja uzturētajā tīmekļa vietnē www.eeagrants.org angļu valodā.
28. Aģentūra paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanas izbeigšanu ievieto oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", aģentūras tīmekļa vietnē internetā www.viaa.gov.lv, programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv, divos Latvijas dienas laikrakstos latviešu valodā un vienā Latvijas dienas laikrakstā krievu valodā, kā arī nosūta informāciju publicēšanai vadošās iestādes uzturētajās finanšu instrumentu tīmekļa vietnēs www.eeagrants.lv un www.norwaygrants.lv latviešu valodā un Finanšu instrumenta biroja uzturētajā tīmekļa vietnē www.eeagrants.org angļu valodā ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pēdējās atlases noslēgšanas, kuras ietvaros bija pieejams finansējums.
10.12.2013. MK noteikumi Nr.1442 ”Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumi Nr.1442 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta projektu konkursa īstenošanas kārtība””

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas un
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda
vadības likuma 9.panta pirmo daļu un 15.panta 6.punktu


III. Atklāta konkursa projektu iesniegumu atlase un projektu iesniegumu iesniegšana
49. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu aģentūra, saskaņojot ar programmas apsaimniekotāju, izsludina:
49.1. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";
49.2. aģentūras tīmekļa vietnē.
18.03.2014. MK noteikumi Nr.149 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” projektu iesniegumu atklāta konkursa „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” nolikums”

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda
vadības likuma 15.panta 5. un 6.punktu


V. Konkursa izsludināšanas kārtība
37. Aģentūra konkursu izsludina, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv), kā arī aģentūras tīmekļa vietnē (www.vraa.gov.lv), un nosūta informāciju publicēšanai vadošās iestādes uzturētajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta tīmekļa vietnē (www.eeagrants.lv) latviešu valodā un Finanšu instrumenta biroja uzturētajā tīmekļa vietnē (www.eeagrants.org) angļu valodā.
20.05.2014. MK noteikumi Nr.257 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklāta konkursa "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām" nolikums"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda
vadības likuma 15.panta 5. un 6.punktuIV. Grantu shēmas konkursa izsludināšanas kārtība
31. Aģentūra konkursu izsludina, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un savā tīmekļa vietnē (www.vraa.gov.lv), kā arī nosūtot informāciju publicēšanai vadošās iestādes uzturētajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta tīmekļa vietnē (www.eeagrants.lv) latviešu valodā un Finanšu instrumenta biroja uzturētajā tīmekļa vietnē (www.eeagrants.org) angļu valodā.
17.06.2014. MK noteikumi Nr.324"Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Pētniecība" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda
vadības likuma 15.panta 6.punktu37. Aģentūra izsludina projektu iesniegumu atlases atklātu konkursu un ievieto sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", aģentūras tīmekļa vietnē www.viaa.gov.lv, programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv, divos Latvijas dienas laikrakstos latviešu valodā un vienā Latvijas dienas laikrakstā krievu valodā, kā arī nosūta informāciju publicēšanai vadošās iestādes uzturētajā Norvēģijas finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta tīmekļa vietnē www.norwaygrants.lv un www.eeagrants.lv latviešu valodā un angļu valodā un Finanšu instrumenta biroja uzturētajā tīmekļa vietnē www.eeagrants.org angļu valodā.

38. Sludinājumā norāda:
38.1. programmas nosaukumu un aktivitātes nosaukumu;
38.2. aktivitātei pieejamo kopējo attiecināmo programmas līdzfinansējumu;
38.3. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību;
38.4. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu. Termiņš nedrīkst būt īsāks par diviem mēnešiem no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"
(..)
21.10.2014. MK noteikumi Nr.649 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Stipendijas" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda
vadības likuma 15.panta 6.punktu


VI. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšana
29. Aģentūra izsludina atklātu konkursu un ievieto sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", aģentūras tīmekļa vietnē www.viaa.gov.lv, programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv, divos Latvijas dienas laikrakstos latviešu valodā un vienā Latvijas dienas laikrakstā krievu valodā, kā arī nosūta informāciju publicēšanai vadošās iestādes uzturētajā finanšu instrumentu tīmekļa vietnē www.eeagrants.lv un www.norwaygrants.lv latviešu un angļu valodā un Finanšu instrumentu biroja uzturētajā tīmekļa vietnē www.eeagrants.org angļu valodā.
5.pants. Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ierakstu saturs un izsludināšana
(1) Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ierakstus izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
(2) Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā ieraksta un saskaņā ar regulas 8.pantu Uzņēmumu reģistrs izsludināšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" nosūta šādas ziņas:
1) regulas 5.pantā minētās ziņas un grozījumus tajās;
2) par fiziskās personas galveno darbību veikšanas vietu;
3) ierakstot ziņas par regulas 7.panta otrās daļas "b" punktā minēto subjektu, norāda reģistrācijas datumu, vietu, numuru, juridisko formu un nosaukumu (firmu);
4) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "c" punktā minētās ziņas, norāda tiesas nosaukumu, sprieduma pieņemšanas datumu un tiesas lēmumu atzīt grupu par neesošu;
5) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "d" punktā minētās ziņas, norāda katra grupas vadītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kā arī norādi uz to, vai grupas vadītāji drīkst pārstāvēt grupu katrs atsevišķi vai kopīgi;
6) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "e" punktā minētās ziņas, ja biedrs ir nodevis savas biedra tiesības vai to daļu citam grupas biedram vai trešajai personai, norāda šā biedra vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi vai, ja biedrs ir juridiskā persona, - nosaukumu (firmu), juridisko formu, reģistrācijas vietu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un tās vadības atrašanās vietu vai, ja saskaņā ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem juridiskajai personai nav nepieciešama juridiskā adrese, norāda tikai tās vadības atrašanās vietu, kā arī cita grupas biedra tiesības vai to daļu saņēmušā grupas biedra vai trešās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi vai, ja biedrs vai trešā persona ir juridiskā persona, - nosaukumu (firmu), juridisko formu, reģistrācijas vietu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un tās vadības atrašanās vietu vai, ja saskaņā ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem juridiskajai personai nav nepieciešama juridiskā adrese, norāda tikai tās vadības atrašanās vietu;
7) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "f" punktā minētās ziņas, norāda biedru lēmuma pieņemšanas datumu un lēmumu izbeigt grupas darbību vai arī tiesas nosaukumu, sprieduma pieņemšanas datumu un tiesas lēmumu izbeigt grupas darbību;
8) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "g" punktā minētās ziņas, norāda likvidatora vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi;
9) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "h" punktā minētās ziņas, ja ir ierosināts maksātnespējas process, norāda:
a) tiesas nosaukumu, tiesas sprieduma pieņemšanas datumu un tiesas lēmumu par administratora iecelšanu vai atcelšanu, kā arī administratora vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un darbības vietu,
b) tiesas nosaukumu, tiesas sprieduma pieņemšanas datumu un tiesas lēmumu par grupas maksātnespējas pasludināšanu, kreditoru sapulces lēmuma pieņemšanas datumu un lēmumu par grupas bankrota procedūras uzsākšanu, par sanācijas plāna pieņemšanu, par grozījumiem sanācijas plānā vai par sanācijas termiņa pagarināšanu, tiesas sprieduma pieņemšanas datumu un tiesas lēmumu par mierizlīguma apstiprināšanu, par mierizlīguma atcelšanu, par grupas bankrota procedūras pabeigšanu vai par maksātnespējas procesa izbeigšanu;
10) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "h" punktā minētās ziņas, norāda ziņas par grupas izslēgšanu no Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra;
11) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "i" punktā minētās ziņas, norāda priekšlikumu mainīt juridisko adresi un jauno juridisko adresi;
12) ierakstot regulas 7.panta otrās daļas "j" punktā minētās ziņas, norāda tā biedra vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi, kurš atbrīvots no saistībām, kas radušās pirms viņa uzņemšanas grupā, vai, ja biedrs ir juridiskā persona, - nosaukumu (firmu), juridisko formu, reģistrācijas vietu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un tās vadības atrašanās vietu vai, ja saskaņā ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem juridiskajai personai nav nepieciešama juridiskā adrese, norāda tikai tās vadības atrašanās vietu;
13) ieraksta izdarīšanas datumu.
25.11.2014. MK noteikumi Nr.727 ''Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi''

Izdoti saskaņā ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 11. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktu


VI. Partnerorganizāciju atlase
38. Sadarbības iestāde iesniedz publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis":
38.1. paziņojumu par partnerorganizāciju atlases izsludināšanu, iesniegumu pieņemšanas termiņu un norādi uz sadarbības iestādes tīmekļa vietni www.sif.gov.lv (turpmāk – vietne www.sif.gov.lv), kurā publicēts partnerorganizācijas atlases nolikums, – ne vēlāk kā 20 darbdienas pirms pretendenta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām;
38.2. paziņojumu par partnerorganizāciju atlases termiņa pagarināšanu, tās pārtraukšanu vai izbeigšanu.

4.pants. Ziņu iesniegšana un izsludināšana par dibinātāju komercsabiedrību
(1) Ja Eiropas komercsabiedrība tiek dibināta, apvienojoties dalībvalstu akciju sabiedrībām, dibinātāja akciju sabiedrība Regulas Nr.2157/2001 20. un 21.pantā minētajā gadījumā iesniedz Uzņēmumu reģistram apvienošanās noteikumu projektu un Regulas Nr.2157/2001 21.pantā minētās ziņas. Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludina apvienošanās noteikumu projekta reģistrācijas datumu un tās komercreģistra lietas numuru, kurā apvienošanās noteikumu projekts atrodas, kā arī Regulas Nr.2157/2001 21.pantā minētās ziņas.
(4) Eiropas komercsabiedrības kā pārvaldītājsabiedrības dibināšanas gadījumā dibinātāja akciju sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību iesniedz Uzņēmumu reģistram Regulas Nr.2157/2001 32.panta trešajā daļā minēto pārvaldītājsabiedrības dibināšanas noteikumu projektu. Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludina pārvaldītājsabiedrības dibināšanas noteikumu projekta reģistrācijas datumu un tās komercreģistra lietas numuru, kurā pārvaldītājsabiedrības dibināšanas noteikumu projekts atrodas.
(5) Regulas Nr.2157/2001 33.panta trešajā daļā minētajā gadījumā dibinātāja akciju sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību iesniedz Uzņēmumu reģistram apliecinājumu par Regulas Nr.2157/2001 33.panta otrajā daļā minēto nosacījumu izpildi. Nosacījumu izpildes fakts tiek izsludināts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
(6) Pārveidojot dalībvalsts akciju sabiedrību par Eiropas komercsabiedrību, dibinātāja akciju sabiedrība iesniedz Uzņēmumu reģistram Regulas Nr.2157/2001 37.panta piektajā daļā minēto pārveidošanas noteikumu projektu. Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludina pārveidošanās noteikumu projekta reģistrācijas datumu un tās komercreģistra lietas numuru, kurā pārveidošanas noteikumu projekts atrodas.
 
5.pants. Ziņu iesniegšana Uzņēmumu reģistram un ierakstu izdarīšana komercreģistrā
(3) Pārceļot Eiropas komercsabiedrības juridisko adresi uz citu dalībvalsti, Eiropas komercsabiedrība iesniedz Uzņēmumu reģistram Regulas Nr.2157/2001 8.panta otrajā daļā minēto adreses pārcelšanas priekšlikumu. Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstu komercreģistrā par priekšlikuma faktu mainīt juridisko adresi uz citu dalībvalsti un jauno juridisko adresi. Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludina adreses pārcelšanas priekšlikuma reģistrācijas datumu, Eiropas komercsabiedrības komercreģistra lietas numuru, kurā adreses maiņas priekšlikums atrodas, un jauno juridisko adresi.
5.pants. Kooperatīvo sabiedrību apvienošanās kārtība
(1) Ja Eiropas kooperatīvā sabiedrība tiek dibināta, apvienojoties dalībvalstu kooperatīvajām sabiedrībām, dibinātājs, kas ir Latvijā reģistrēta kooperatīvā sabiedrība, iesniedz Uzņēmumu reģistram apvienošanās līguma projektu un rakstveida ziņojumu, kas ietver regulas Nr.1435/2003 24.panta otrajā daļā minētās ziņas. Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludina apvienošanās līguma projekta reģistrācijas datumu, kā arī tās Uzņēmumu reģistra lietas numuru, kurā atrodas apvienošanās līguma projekts un rakstveida ziņojums, kas ietver regulas Nr.1435/2003 24.panta otrajā daļā minētās ziņas.
(7) Par ziņu iesniegšanu un ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā dibinātāji maksā valsts nodevu, kas noteikta normatīvajos aktos par attiecīgu ziņu iesniegšanu un ierakstu izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā. Maksa par ierakstu izsludināšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tās iekasēšanas kārtība noteikta normatīvajos aktos par Uzņēmumu reģistra žurnāla ierakstu un ziņu izsludināšanas maksas apmēru un iekasēšanas kārtību.

7.pants. Ziņu iesniegšana Uzņēmumu reģistram un ierakstu izdarīšana Uzņēmumu reģistra žurnālā par Eiropas kooperatīvo sabiedrību
(4) Par ziņu iesniegšanu un ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā Eiropas kooperatīvā sabiedrība maksā valsts nodevu, kas noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos. Maksa par ierakstu izsludināšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tās iekasēšanas kārtība noteikta normatīvajos aktos par Uzņēmumu reģistra žurnāla ierakstu un ziņu izsludināšanas maksas apmēru un iekasēšanas kārtību.

8.pants. Ziņu iesniegšana Uzņēmumu reģistram gadījumā, kad juridisko adresi pārceļ no Latvijas uz citu dalībvalsti
(1) Pirms Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskās adreses pārcelšanas no Latvijas uz citu dalībvalsti Eiropas kooperatīvā sabiedrība iesniedz Uzņēmumu reģistram regulas Nr.1435/2003 7.panta otrajā daļā minēto adreses pārcelšanas priekšlikumu. Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstu par priekšlikumu — mainīt juridisko adresi no Latvijas uz citu dalībvalsti — un par jauno juridisko adresi. Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludina adreses pārcelšanas priekšlikuma reģistrācijas datumu, tās Uzņēmumu reģistra lietas numuru, kurā atrodas adreses pārcelšanas priekšlikums, un jauno Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridisko adresi.
02.06.2008. MK noteikumi Nr.389 "Noteikumi par Eiropas komunikāciju tīklu projektu un to grozījumu vērtēšanu un iesniegšanu Eiropas Komisijā"

Izdoti saskaņā ar Eiropas komunikāciju tīklu projektu vadības likuma 4.panta piekto daļu


II. Eiropas Komisijas uzsaukuma publicēšana
3. Vadošā iestāde publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vadošās iestādes mājaslapā internetā informāciju par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņiem, Eiropas Komisijas uzsaukuma nosacījumiem, kā arī citu ar projektu iesniegumu iesniegšanu un vērtēšanu saistītu informāciju.
16.pants.Centrālā vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 19 dienas pirms vēlēšanu dienas savā mājaslapā un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē šādu informāciju:
1) priekšvēlēšanu programmas;
2) visus kandidātu sarakstus un citas šajā likumā minētās ziņas par kandidātiem, izņemot kandidātu personas kodu un 11.panta pirmās daļas 4.punkta "j" apakšpunktā norādīto informāciju.

26.02.2008. MK noteikumi Nr.130 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.9.aktivitāti "Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste""


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana
24. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:
24.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"; [..]

17.03.2008. MK noteikumi Nr.189 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.2.2.apakšaktivitāti "Vērtspapīru birža mazām un vidējām komercsabiedrībām""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana
29. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:
29.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";
29.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).

04.03.2008. MK noteikumi Nr.152 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos""


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


VI. Projekta īstenošanas noteikumi
59. Šo noteikumu 6.punktā minētā atbalsta, tai skaitā de minimis atbalsta, piešķiršanas kārtība ir šāda:
59.1. atbalsta sniedzējs sadarbībā ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēju gada laikā pēc līguma noslēgšanas publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par to, ka tiek uzsākta pieteikumu pieņemšana atbalsta saņemšanai;
59.5. atbalsta sniedzējs sadarbībā ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēju oficiālajā izdevumā"Latvijas Vēstnesis" publicē sludinājumu par to, ka tiek pārtraukta pieteikumu pieņemšana atbalsta saņemšanai, norādot pārtraukšanas datumu.[..]

25.03.2008. MK noteikumi Nr.203 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" un 1.3.1.1.4.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu"


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

30. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu
vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:
30.1. laikrakstā Latvijas Vēstnesis;
30.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).


17.03.2008. MK noteikumi Nr.187 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.1.apakšaktivitāti "Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai""


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktuV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

23. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu un iesniegšanas pārtraukšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:
23.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";
23.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).


19.05.2008. MK noteikumi Nr.348 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.2. apakšaktivitāti "Nacionālās nozīmes velotūrisma produktu attīstība""


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

23. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:
23.1. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;
23.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).

25.11.2008. MK noteikumi Nr.963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

IV. Projekta iesnieguma iesniegšana

29. Sadarbības iestāde pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, ievietojot laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un savā mājaslapā internetā (www.lsif.lv) šādu informāciju: 29.1. projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš;
29.2. projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums;
29.3. mājaslapas adrese internetā, kur ievietotas šādas ziņas:
29.3.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtība tā nosūtīšanai pa pastu, iesniegšanai personīgi vai elektroniska dokumenta formā; 29.3.2. projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie materiāli (šie noteikumi un palīgmateriāli projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai).

25.11.2008. MK noteikumi Nr.963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

IV. Projekta iesnieguma iesniegšana

29. Sadarbības iestāde pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, ievietojot laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un savā mājaslapā internetā (www.lsif.lv) šādu informāciju: 29.1. projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš;
29.2. projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums;
29.3. mājaslapas adrese internetā, kur ievietotas šādas ziņas:
29.3.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtība tā nosūtīšanai pa pastu, iesniegšanai personīgi vai elektroniska dokumenta formā; 29.3.2. projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie materiāli (šie noteikumi un palīgmateriāli projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai).

07.10.2008. MK noteikumi Nr.834 "Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” 2.1.2.2.1.apakšaktivitāti “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” un 2.1.2.2.3.apakšaktivitāti “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai”"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšanas un projektu iesniegumu iesniegšanas kārtība

53. Paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu, pieņemšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:
53.1. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;
53.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).


14.07.2008. MK noteikumi Nr.560 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.2.apakšaktivitāti "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem""


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


VI. Projekta īstenošanas noteikumi
60. Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs un 11.2.apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja sadarbības partneris – ne vēlāk kā mēnesi pirms šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4.apakš­punktā minēto darbību uzsākšanas paziņo par iesniegumu pieņemšanas vietas adresi, iesniegumu pieņemšanas laiku un to iesniegšanas veidu, kā arī citu informāciju, lai būtu iespējams saņemt šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktā minēto atbalstu. Minēto paziņojumu publicē laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Diena”, laikrakstā “Kopsolis” (ja atbalstu plānots piešķirt personām ar dzirdes traucējumiem), žurnālā “Rosme” (ja atbalstu plānots piešķirt personām ar redzes traucējumiem), Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja mājaslapā internetā, kā arī izplata ar citu plašsaziņas līdzekļu palīdzību.

28.07.2008. MK noteikumi Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000""


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


IV. Projektu iesniegumu atlase
24. Paziņojumā norāda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu, tās sākuma un beigu termiņu. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu un izbeigšanu atbildīgā iestāde izsludina:
24.1. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";
24.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā internetā – www.varam.gov.lv.


25. Projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē iesniedz triju mēnešu laikā pēc atklātas projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz diviem mēnešiem, publicējot sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu savā mājaslapā internetā un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis”:
25.1. ja Uzraudzības komiteja pieņēmusi lēmumu par izmaiņām projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos;
25.2. ja pēc paziņojuma par projektu iesniegumu iesniegšanu šajos noteikumos tiek izdarīti grozījumi.
MK 12.08.2008. noteikumi Nr.658 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


IV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

32. Paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu, pieņemšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

32.1. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

32.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).

15.09.2008. MK noteikumi Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās""


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


VI. Projekta iesnieguma iesniegšana
34. Atbildīgā iestāde laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un savā mājaslapā internetā publicē paziņojumu par projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanu, norādot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darbdienām.

X. Noslēguma jautājumi
85. Šo noteikumu 18.4.apakšpunktā minētās izmaksas otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai ir attiecināmas no dienas, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts atbildīgās iestādes paziņojums par attiecīgās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu.

06.01.2009. MK noteikumi Nr.17 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu"


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


IV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana
20. Paziņojumu par apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases uzsākšanu sadarbības iestāde publicē:
20.1. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;
20.2. sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.viaa.gov.lv).
24.02.2009. MK noteikumi Nr.197 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.1.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās""  

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


VI. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana
31. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:
31.1. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;
31.2. sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).
24.02.2009. MK noteikumi Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktuVI. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana
29. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:
29.1. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;
29.2. sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

10.02.2009. MK noteikumi Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo līdz astoto kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana
26. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, iz­sludina:
26.1. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;
26.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).

17.02.2009. MK noteikumi Nr.150 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


IV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana
20. Paziņojumu par projektu iesniegumu atlases kārtas uzsākšanu sadarbības iestāde publicē:
20.1. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;
20.2. sadarbības iestādes tīmekļa vietnē www.viaa.gov.lv.

17.02.2009. MK noteikumi Nr.162 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana
27. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:
27.1. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";
27.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā.

17.02.2009. MK noteikumi Nr.165 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.2.aktivitāti "Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana
26. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu sadarbības iestāde pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi izsludina oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).

17.06.2009. MK noteikumi Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām"


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana
35. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu vai iesniegšanas izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:
35.1. oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”;
35.2. sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

30.06.2009. MK noteikumi Nr.675 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā""


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


IV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana
19. Atbildīgā iestāde paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vismaz mēnesi pirms projektu iesniegumu atlases uzsākšanas:
19.1. oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”;
19.2. atbildīgās iestādes mājaslapā internetā (www.km.gov.lv).
07.07.2009. MK noteikumi Nr.752 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu"


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


VII. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana
41. Atbildīgā iestāde izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, publicējot laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv) attiecīgu paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu.

14.07.2009. MK noteikumi Nr.773 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai""


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


IV. Projektu iesniegumu atlase
18. Paziņojumā norāda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu, tās sākuma datumu un beigu termiņu. Paziņojumu atbildīgā iestāde izsludina:
18.1. oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”;
18.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē.
.

19. Šo noteikumu 14.punktā minētie projekta iesniedzēji projekta iesniegumu (1.pielikums) iesniedz atbildīgajā iestādē triju mēnešu laikā pēc atklātas projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz diviem mēnešiem, publicējot sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu savā tīmekļa vietnē un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:
19.1. ja Eiropas Savienības fondu uzraudzības komiteja pieņēmusi lēmumu par izmaiņām projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos;
19.2. ja pēc paziņojuma par projektu iesniegumu iesniegšanu šajos noteikumos tiek izdarīti grozījumi.

14.10.2008. MK noteikumi Nr.851 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.prioritātes "Uzņēmējdarbības veicināšana" 2.3.1.pasākuma "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes" 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.1.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings""


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana
32. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:
32.1. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

22.09.2009. MK noteikumi Nr.1094 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2. aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu"


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšana
22. Atbildīgā iestāde izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, paziņojumu par projektu iesniegumu atlases uzsākšanu publicējot oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv).
17.11.2009. MK noteikumi Nr.1332 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitātes "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām"


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 18.panta 10.punktu


V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana
25. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:
25.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";
25.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).

15.12.2009. MK noteikumi Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība""


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


III. Projektu iesniegumu atlase
25. Paziņojumā norāda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu un atlases kārtas sākuma un beigu termiņu. Paziņojumu atbildīgā iestāde izsludina:
25.1. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";
25.2. Vides ministrijas tīmekļa vietnē – www.vidm.gov.lv.
30.03.2010. MK noteikumi Nr.328 \"Noteikumi par darbības programmas \"Cilvēkresursi un nodarbinātība\" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes \"Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām\" projektu iesniegumu atlases otro kārtu\"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktuVI. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana
2. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde izsludina:
42.1. oficiālajā izdevumā \"Latvijas Vēstnesis\"; [..]
13.04.2010. MK noteikumi Nr.346 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.2.aktivitāti "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktuIII. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana
14. Atbildīgā iestāde izsludina atklāto atlasi, paziņojumu par atklātās atlases uzsākšanu (turpmāk - paziņojums) publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv).
13.04.2010. MK noteikumi Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri""


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


VI. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana
40. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:
40.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"; [..]
08.06.2010. MK noteikumi Nr.522 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana"


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


IV. Projektu iesniegumu atlase

25. Sadarbības iestāde 30 dienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu, nosakot vienotu projektu
iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darbdienām.

26. Ja līdz 2010.gada 31.decembrim nav noslēgtas vienošanās par visu aktivitātei pieejamo Eiropas Sociālā fonda finansējumu, sadarbības iestāde rīko otro projektu iesniegumu atlases kārtu. Sadarbības iestāde līdz 2011.gada 31.janvārim publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu, nosakot vienotu projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darbdienām.
21.06.2010. MK noteikumi Nr.540 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas pirmo apakškārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


IV. Projektu iesniegumu atlases kārtība
18. Sadarbības iestāde organizē atklātu projektu iesniegumu atlasi, publicējot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļa vietnē. Sadarbības iestāde sludinājumu par atklātu projektu iesniegumu atlasi var publicēt arī citos nacionālajos un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos.
21.09.2010. MK noteikumi Nr.888 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


V. Projektu iesniegumu atlases kārtu izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

31. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:
31.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";
31.2. sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

02.09.2008. MK noteikumi Nr.703 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


VI. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana
25. Paziņojumu par projektu iesniegumu atlases kārtas uzsākšanu sadarbības
iestāde publicē:
25.1. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;
25.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā – www.viaa.gov.lv.

05.04.2011. MK noteikumi Nr.266 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

VI. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšana

32. Atbildīgā iestāde izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi par visu apakšaktivitātes otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamo finansējumu, paziņojumu par projektu iesniegumu atlases uzsākšanu publicējot laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv).

 

26.02.2011. MK noteikumi Nr.129"Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti"


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


28. Sadarbības iestāde paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:
28.1.laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";
28.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).

05.04.2011. MK noteikumi Nr.266 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

VI. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšana

32. Atbildīgā iestāde izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi par visu apakšaktivitātes otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamo finansējumu, paziņojumu par projektu iesniegumu atlases uzsākšanu publicējot laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv).

 

05.04.2011. MK noteikumi Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un turpmākajām kārtām"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

29. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un publicē sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).

05.04.2011. MK noteikumi Nr.266 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

VI. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšana

32. Atbildīgā iestāde izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi par visu apakšaktivitātes otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamo finansējumu, paziņojumu par projektu iesniegumu atlases uzsākšanu publicējot laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv).

 

05.04.2011. MK noteikumi Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un turpmākajām kārtām"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

29. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un publicē sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).

12.04.2011. MK noteikumi Nr.292 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

IV. Projektu iesniegumu atlases kārtība

19. Sadarbības iestāde atklātu projektu iesniegumu atlasi organizē 2011.gadā, publicējot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļa vietnē. Sadarbības iestāde sludinājumu par atklātu projektu iesniegumu atlasi var publicēt arī citos valsts mēroga un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos.

05.04.2011. MK noteikumi Nr.266 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

VI. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšana

32. Atbildīgā iestāde izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi par visu apakšaktivitātes otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamo finansējumu, paziņojumu par projektu iesniegumu atlases uzsākšanu publicējot laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv).

 

05.04.2011. MK noteikumi Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un turpmākajām kārtām"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

29. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un publicē sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).

12.04.2011. MK noteikumi Nr.292 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

IV. Projektu iesniegumu atlases kārtība

19. Sadarbības iestāde atklātu projektu iesniegumu atlasi organizē 2011.gadā, publicējot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļa vietnē. Sadarbības iestāde sludinājumu par atklātu projektu iesniegumu atlasi var publicēt arī citos valsts mēroga un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos.

25.11.2008. MK noteikumi Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

IV. Projekta iesnieguma iesniegšana

29. Sadarbības iestāde pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, ievietojot laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un savā mājaslapā internetā (www.lsif.lv) šādu informāciju:
29.1. projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš;
29.2. projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums;
29.3. mājaslapas adrese internetā, kur ievietotas šādas ziņas:
29.3.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtība tā nosūtīšanai pa pastu, iesniegšanai personīgi vai elektroniska dokumenta formā;
29.3.2. projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie materiāli (šie noteikumi un palīgmateriāli projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai).

31.08.2010. MK noteikumi Nr.824"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām"


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


27. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:
27.1. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";
27.2. sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv). [..]

03.08.2010. MK noteikumi Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un  Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

III. Projektu iesniegumu atlase

14. Paziņojumā norāda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu, tās sākuma un beigu datumu. Paziņojumu sadarbības iestāde izsludina:
14.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";
14.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (http://www.cfla.gov.lv).

03.08.2010. MK noteikumi Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un  Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

III. Projektu iesniegumu atlase

14. Paziņojumā norāda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu, tās sākuma un beigu datumu. Paziņojumu sadarbības iestāde izsludina:
14.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";
14.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (http://www.cfla.gov.lv).

10.06.2008. MK noteikumi Nr.426 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

VI. Projekta iesnieguma iesniegšana
34. Atbildīgā iestāde paziņojumu par projekta iesniegšanas kārtību publicē Satiksmes ministrijas mājaslapā internetā, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī informē Latvijas Pašvaldību savienību.

03.08.2010. MK noteikumi Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un  Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

III. Projektu iesniegumu atlase

14. Paziņojumā norāda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu, tās sākuma un beigu datumu. Paziņojumu sadarbības iestāde izsludina:
14.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";
14.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (http://www.cfla.gov.lv).

10.06.2008. MK noteikumi Nr.426 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

VI. Projekta iesnieguma iesniegšana
34. Atbildīgā iestāde paziņojumu par projekta iesniegšanas kārtību publicē Satiksmes ministrijas mājaslapā internetā, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī informē Latvijas Pašvaldību savienību.

MK 11.10.2011. noteikumi Nr.790 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.4.apakšaktivitāti "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

IV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

29. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

03.08.2010. MK noteikumi Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un  Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

III. Projektu iesniegumu atlase

14. Paziņojumā norāda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu, tās sākuma un beigu datumu. Paziņojumu sadarbības iestāde izsludina:
14.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";
14.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (http://www.cfla.gov.lv).

10.06.2008. MK noteikumi Nr.426 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

VI. Projekta iesnieguma iesniegšana
34. Atbildīgā iestāde paziņojumu par projekta iesniegšanas kārtību publicē Satiksmes ministrijas mājaslapā internetā, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī informē Latvijas Pašvaldību savienību.

MK 11.10.2011. noteikumi Nr.790 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.4.apakšaktivitāti "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

IV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

29. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

03.08.2010. MK noteikumi Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un  Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

III. Projektu iesniegumu atlase

14. Paziņojumā norāda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu, tās sākuma un beigu datumu. Paziņojumu sadarbības iestāde izsludina:
14.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";
14.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (http://www.cfla.gov.lv).

10.06.2008. MK noteikumi Nr.426 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

VI. Projekta iesnieguma iesniegšana
34. Atbildīgā iestāde paziņojumu par projekta iesniegšanas kārtību publicē Satiksmes ministrijas mājaslapā internetā, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī informē Latvijas Pašvaldību savienību.

MK 11.10.2011. noteikumi Nr.790 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.4.apakšaktivitāti "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

IV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

29. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

MK 19.10.2011.noteikumi Nr.817"Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

VI. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

31. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:
31.1. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";
31.2. sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

03.08.2010. MK noteikumi Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un  Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

III. Projektu iesniegumu atlase

14. Paziņojumā norāda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu, tās sākuma un beigu datumu. Paziņojumu sadarbības iestāde izsludina:
14.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";
14.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (http://www.cfla.gov.lv).

10.06.2008. MK noteikumi Nr.426 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

VI. Projekta iesnieguma iesniegšana
34. Atbildīgā iestāde paziņojumu par projekta iesniegšanas kārtību publicē Satiksmes ministrijas mājaslapā internetā, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī informē Latvijas Pašvaldību savienību.

MK 11.10.2011. noteikumi Nr.790 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.4.apakšaktivitāti "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

IV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

29. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

MK 19.10.2011.noteikumi Nr.817"Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

VI. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

31. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:
31.1. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";
31.2. sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

MK 11.10.2011. noteikumi Nr.788"Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.3.aktivitāti "Klasteru programma""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

29. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:
29.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";
29.2. sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

02.06.2008. MK noteikumi Nr.395"Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitāti “Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana”"


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu27. Sadarbības iestāde pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, ievietojot laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un savā mājaslapā internetā (www.lsif.lv) šādu informāciju:
27.1. projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš;
27.2. projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums;
27.3. mājaslapas adrese internetā, kur atrodamas šādas ziņas:
27.3.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtība tā nosūtīšanai pa pastu, iesniegšanai personīgi vai elektroniska dokumenta formā;
[..]


15.09.2008. MK noteikumi Nr.751 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai""


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu45. Sadarbības iestāde 30 dienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu, nosakot vienotu projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 40 darbdienām.
46. Ja līdz 2009.gada 31.augustam nav noslēgtas vienošanās vai līgumi par visu aktivitātei pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, sadarbības iestāde rīko otro atlases kārtu, ievērojot šo noteikumu 10.punktā noteiktās plānošanas reģionu kvotas. Sadarbības iestāde līdz 2009.gada 30.septembrim publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu un nosaka vienotu projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darbdienām.


[..]

13.03.2012. MK noteikumi Nr.179"Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.6.apakšaktivitāti "Atbalsts darba vietu radīšanai""


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana
33. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, publicē:
33.1.oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"; [..]

14.10.2008. MK noteikumi Nr.850 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.3.2.apakšaktivitāti "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī""


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


IV. Projekta iesnieguma iesniegšana


28. Sadarbības iestāde pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, ievietojot šādu informāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.lsif.lv):
28.1. projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš;
28.2. projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums;
28.3. mājaslapas adrese internetā, kur atrodamas šādas ziņas:
28.3.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtība tā nosūtīšanai pa pastu, iesniegšanai personīgi vai elektroniska dokumenta formā;
28.3.2. projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie materiāli (šie noteikumi un palīgmateriāli projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai).

25.05.2010. MK noteikumi Nr.477"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.2.aktivitāti "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana""


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu20. Atbildīgā iestāde paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vismaz mēnesi pirms projektu iesniegumu atlases uzsākšanas:
20.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";
20.2. atbildīgās iestādes mājaslapā internetā (www.km.gov.lv).
09.10.2012. MK noteikumi Nr.704 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktuIV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana
22. Atbildīgā iestāde izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, publicējot laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv) attiecīgu paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu.

03.01.2013. MK noteikumi Nr.14 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktuVI. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšana
41. Atbildīgā iestāde izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv) paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu.

28.05.2013. MK noteikumi Nr.284"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākajām kārtām"


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktuV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana (..)
30. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un publicē sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

21.05.2013. MK noteikumi Nr.280 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu


V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana
29. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, publicē:
29.1. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";
29.2. sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).
23.09.2014. MK noteikumi Nr.571 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" otro projektu iesniegumu atlases kārtu""

24. Atbildīgā iestāde izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, publicējot paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm. gov.lv).
24.01.2006. MK noteikumi Nr.73 "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā" vadlīnijām"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 16.panta pirmās daļas 12.punktu


V. Projektu iesniegumu iesniegšana, vērtēšana un lēmuma pieņemšana
21.Atklātā konkursa projektu pieņemšanu aģentūra izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Sludinājumā par projektu pieņemšanas uzsākšanu norāda iesniegšanas termiņu.
07.02.2006. MK noteikumi Nr.103 "Noteikumi par projektu iesniegšanas un finansēšanas kārtību grantu shēmā "Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 9.panta piekto daļu, 11.panta ceturto daļu un 16.panta pirmās daļas 11. un 13.punktu


III. Projektu iesniegšanas kārtība
27. Projektu pieņemšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu aģentūra izsludina:
27.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";
27.2. laikrakstā “Latvijas Avīze”;
27.3. aģentūras mājas lapā — www.vraa.gov.lv;
27.4. ministrijas mājas lapā — www.raplm.gov.lv;
27.5. Finanšu ministrijas administrētajā mājas lapā — www.esfondi.lv.
28.02.2006. MK noteikumi Nr.173 "Kārtība, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumenta pasākuma "Piekrastes zvejas attīstība, sociālekonomiskie pasākumi, atbalsts zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai un citas finansiālas kompensācijas, noieta tirgus apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām" aktivitātes "Atbalsts ražotāju organizācijām" ieviešanu, finanšu kontroli un auditu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 16.panta pirmās daļas 10.punktu


IV. Projekta iesnieguma iesniegšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība, finanšu kontrole un audits
14. Projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu un pārtraukšanu dienests izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un ievieto informāciju dienesta mājas lapā internetā.

1. pielikums
3. Pieteikšanās kārtība
3.1. Projekta dokumentu iesniegšana
Informāciju par projekta iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu un pārtraukšanu dienests izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī dienesta interneta mājas lapā www.lad.gov.lv.
09.05.2006. MK noteikumi Nr.381 "Noteikumi par atbalsta sniegšanas nosacījumiem mazajām un vidējām komercsabiedrībām un partneriem dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 9.panta piekto daļu, 11.panta ceturto daļu un 16.panta pirmās daļas 13.punktu


5. Projektu iesniegšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība
34. Projektu pieņemšanu aģentūra izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Sludinājumā par projektu pieņemšanu norāda atbalsta programmā pieejamo finansējumu un dienu, ar kuru sāks pieņemt projektus.
36. Projektu pieņemšanu beidz 2007.gada 28.decembrī. Ievērojot atbalsta programmā pieejamo finansējumu, projektu pieņemšanu var izbeigt agrāk. Projektu pieņemšanas izbeigšanu aģentūra izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Sludinājumā par projektu pieņemšanas izbeigšanu norāda pēdējo dienu, kurā tiks pieņemti projekti.
18.07.2006. MK noteikumi Nr.601 "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijām plānošanas dokumenta pasākuma "Vietējo rīcību attīstība (LEADER + veida pasākums)" aktivitātei "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 16.panta pirmās daļas 11. un 12.punktu


2. Attīstības stratēģiju atlase
9.Attīstības stratēģijas iesniegumu pieņemšanu dienests izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un ievieto informāciju savā mājas lapā internetā.

5. Projektu atlase
32.Projekta iesniegumu pieņemšanu dienests izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un ievieto informāciju savā mājas lapā internetā.
7.pants. Informācijas publicēšana par sadarbības grupas reģistrāciju
(1) Sadarbības grupa 10 darbdienu laikā pēc tās reģistrācijas reģistrā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par sadarbības grupas izveidi, tajā ietverot šādu informāciju:
1) sadarbības grupas nosaukums;
2) sadarbības grupas mērķis;
3) sadarbības grupas uzdevumi;
4) sadarbības grupas dalībnieki;
5) sadarbības grupas juridiskā adrese.

10.pants. Sadarbības grupas darbības izbeigšana
(4) Par sadarbības grupas darbības izbeigšanu ministrija publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" attiecīgu paziņojumu.
21.pants. Projektu iesniegumu atlase

(..)
(4) Paziņojumu par atklātas projektu iesniegumu atlases izsludināšanu un norādi uz vietni, kurā publicēts projektu iesniegumu atlases nolikums, kā arī paziņojumu par atklātas projektu iesniegumu atlases pagarināšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde iesniedz publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

16.12.2014. MK noteikumi Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada
plānošanas perioda vadības likuma 8.pantu, 20.panta 2.punktu un 26.panta sesto daļu


IV. Projektu iesniegumu atlase un līguma un vienošanās slēgšana
16. Sadarbības iestāde projektu iesniegumu atlasi izsludina šādā kārtībā:
16.1. ja atlase ir atklāta, sadarbības iestāde oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" iesniedz paziņojumu par šīs atlases izsludināšanu un ne vēlāk kā atlases izsludināšanas dienā sadarbības iestādes tīmekļa vietnē ievieto projektu iesniegumu atlases nolikumu;
16.2. ja atlase ir ierobežota, sadarbības iestāde normatīvajā aktā par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteiktajiem projektu iesniedzējiem nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu un uzaicinājuma nosūtīšanas dienā sadarbības iestādes tīmekļa vietnē ievieto projektu iesniegumu atlases nolikumu.
29.pants. Elektroenerģijas ražošana, izmantojot atjaunojamos energoresursus
(3) Publiskais tirgotājs aprēķina obligāti iepērkamās un, izmantojot atjaunojamos energoresursus, saražotās elektroenerģijas apjomu katram gadam atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai daļai lietotāju kopējā patēriņā un publicē to savā interneta mājas lapā un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
16.03.2010. MK noteikumi Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29.panta otro, ceturto un piekto daļu un 29.1 panta otro un piekto daļu


III. Kvalifikācijas kritēriji biomasas, biogāzes, saules vai vēja elektrostacijās saražotās elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros
17. Uzaicinājumu piedalīties šo noteikumu 16.punktā minētajos konkursos (turpmāk – uzaicinājums) ministrija publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un savā interneta vietnē. Uzaicinājumu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam. Uzaicinājumā norāda:
17.1. konkursa priekšmetu – elektroenerģijas apjomu, par kura pārdošanas tiesībām obligātā iepirkuma ietvaros notiek konkurss;
17.2. iesnieguma iesniegšanas termiņu;
17.3. iesnieguma pieņemšanas vietas adresi;
17.4. citu informāciju, kas konkursa dalībniekiem var būt nepieciešama, lai pieņemtu lēmumu piedalīties konkursā.
26.02.2015. SPRK padomes lēmums Nr.1/6 "Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"

Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 8.panta sesto daļu, 16.panta pirmo daļu un trešo daļu6.2. Tarifu projekta izvērtēšana
90. Ja regulators ir devis atļauju atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 16.panta pirmajai daļai, pārvades sistēmas operators pats nosaka diferencētos tarifus saskaņā ar metodiku, ievērojot šādu kārtību:
90.1. pārvades sistēmas operators publicē diferencētos tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", un tie stājas spēkā pārvades sistēmas operatora noteiktajā dienā, bet ne ātrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas;
90.2. vienlaicīgi pārvades sistēmas operators iesniedz regulatoram pamatojumu jauniem diferencētajiem tarifiem un informāciju par iepriekšējā perioda faktiskajiem ieņēmumiem un faktiskajām izmaksām, un jauno diferencēto tarifu prognozētajiem datiem, kā arī salīdzinājuma tabulas, kurās norādītas lietotāju struktūras izmaiņas, un citus dokumentus, kuri pamato jauno diferencēto tarifu nepieciešamību;
90.3. regulators 21 dienas laikā pēc diferencēto tarifu saņemšanas izvērtē:
90.3.1. iesniegto diferencēto tarifu atbilstību metodikai;
90.3.2. iesniegto diferencēto tarifu ekonomisko pamatojumu;
90.4. ja regulators 21 dienas laikā pēc diferencēto tarifu saņemšanas nav pieņēmis lēmumu par iesniegto tarifu neatbilstību metodikas prasībām un ekonomiski pamatotām izmaksām, tad diferencētie tarifi stājas spēkā pārvades sistēmas operatora noteiktā laikā;
90.5. ja regulators 21 dienas laikā pēc diferencēto tarifu saņemšanas pieņem lēmumu par iesniegto tarifu neatbilstību metodikas prasībām un ekonomiski pamatotām izmaksām, tad tarifi nestājas spēkā pārvades sistēmas operatora noteiktā laikā. Regulators septiņu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta pārvades sistēmas operatoram lēmumu par diferencēto tarifu neatbilstību metodikā noteiktajam un ekonomiski pamatotām izmaksām, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par pieņemto lēmumu un atsauc diferencēto tarifu spēkā stāšanos.

13.pants. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu izplatīšanas nodrošināšana
(3) Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" šā panta pirmās daļas 3.punktā minētajā gadījumā nodrošina bez maksas galalietotājiem to elektronisko plašsaziņas līdzekļu veidoto televīzijas programmu zemes apraidi ciparformātā, kuras iekļautas Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes apstiprinātajā galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu sarakstā. Kritērijus elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu iekļaušanai galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu sarakstā nosaka Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā. Minēto lēmumu pieņem saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Lēmums publicējams oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". [..]

16.pants. Apraides tiesību piešķiršanas konkursa kārtība
(2) Sludinājums par konkursu publicējams Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes mājaslapā internetā, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis', kā arī vietējā laikrakstā, ja konkurss tiek izsludināts reģionālajai vai vietējai apraidei. [..]

(6) Ne vēlāk kā mēnesi pirms konkursa rezultātu noteikšanas ziņas par konkursa dalībniekiem, to piedāvāto programmu pamatnosacījumiem un iespējamiem finansiālā nodrošinājuma avotiem Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome publicē savā mājaslapā internetā, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis”, kā arī vietējā laikrakstā, ja konkurss izsludināts reģionālajai vai vietējai apraidei. Padome nepublicē ziņas, kuras konkursa dalībnieks ir norādījis kā komercnoslēpumu.

17.pants. Konkursa rezultātu noteikšana
(3) Par konkursa rezultātiem Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome pieņem lēmumu, ko 10 dienu laikā no tā pieņemšanas dienas publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis”, kā arī vietējā laikrakstā, ja konkurss bijis izsludināts reģionālajai vai vietējai apraidei.

21.pants. Apraides atļaujas vai retranslācijas atļaujas anulēšana, elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības apturēšana un izbeigšana
(4) Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes paziņojums par apraides atļaujas vai retranslācijas atļaujas anulēšanu vai elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības izbeigšanu publicējams Padomes mājaslapā internetā un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis', bet par reģionālo vai vietējo elektronisko plašsaziņas līdzekli — arī vietējā laikrakstā.

21.1 pants. Aizliegums izplatīt citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts elektroniskā plašsaziņas līdzekļa audiovizuālo programmu
(4) Lēmums par aizliegumu izplatīt elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmu ir vispārīgais administratīvais akts. Lēmums publicējams oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

21.2 pants. Aizliegums izplatīt citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts elektroniskā plašsaziņas līdzekļa audiovizuālo programmu, kas pilnībā vai galvenokārt vērsta uz Latvijas teritoriju
(5) Lēmums par aizliegumu izplatīt elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmu ir vispārīgais administratīvais akts. Lēmums publicējams oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

21.3 pants. Aizliegums izplatīt citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts elektroniskā plašsaziņas līdzekļa audiovizuālo pakalpojumu pēc pieprasījuma

(5) Lēmums par aizliegumu izplatīt elektroniskā plašsaziņas līdzekļa audiovizuālo pakalpojumu pēc pieprasījuma ir vispārīgais administratīvais akts. Lēmums publicējams oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

21.4 pants. Aizliegums izplatīt citas Eiropas konvencijas par pārrobežu televīziju dalībvalsts elektroniskā plašsaziņas līdzekļa audiovizuālo programmu un audiovizuālo pakalpojumu pēc pieprasījuma

(5) Lēmums par aizliegumu izplatīt elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmu vai audiovizuālo pakalpojumu pēc pieprasījuma ir vispārīgais administratīvais akts. Lēmums publicējams oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

21.5 pants. Aizliegums izplatīt citas valsts elektroniskā plašsaziņas līdzekļa audiovizuālo programmu un audiovizuālo pakalpojumu pēc pieprasījuma

(3) Lēmums par aizliegumu izplatīt elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmu vai audiovizuālo pakalpojumu pēc pieprasījuma ir vispārīgais administratīvais akts. Lēmums publicējams oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

21.6 pants. Aizliegums izplatīt citas valsts elektroniskā plašsaziņas līdzekļa audioprogrammu

(3) Lēmums par aizliegumu izplatīt elektroniskā plašsaziņas līdzekļa audioprogrammu ir vispārīgais administratīvais akts. Lēmums publicējams oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
8.pants. Regulatora kompetence
(1) Komisija papildus šajā likumā un likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajai kompetencei elektronisko sakaru nozarē:
9) nosaka un publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" prasības atsaistītai piekļuvei paredzētai abonentlīnijai un kārtību, kādā tiek atsaistīta piekļuve abonentlīnijai vai tās daļai un piekļuve saistītām iekārtām un pakalpojumiem, kā arī kārtību, kādā tiek nodrošināta piekļuve kabeļu kanalizācijai nākamās paaudzes piekļuves (NGA) kabeļtīklu ierīkošanai, un kārtību, kādā tiek nodrošināts papildu kabeļu kanalizācijas tilpums kabeļu kanalizācijas būvniecības, rekonstrukcijas vai elektronisko sakaru tīkla pievadu izbūves laikā gadījumos, kad dublējošas infrastruktūras izbūve ir fiziski neiespējama vai ekonomiski neefektīva (vietās, kur pēc ierīkošanas, būvniecības vai rekonstrukcijas darbu veikšanas ir nepieciešams atjaunot ceļa brauktuves vai ietves segumu, vietās, kuras plānots asfaltēt turpmāko divu gadu laikā, vai vietās, kurās aizsargjosla gar kabeļu kanalizāciju sava kabeļa ieguldīšanai padarīs neiespējamu elektronisko sakaru komersantam paralēlas aizsargjoslas veidošanu, u.tml.);
11) nosaka un publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" kārtību, kādā veicamas publiskās konsultācijas ar tirgus dalībniekiem, galalietotājiem, patērētājiem, kā arī patērētājiem, kas ir personas ar invaliditāti, nodrošinot, ka tiek izvērtēti minēto pušu viedokļi, un paredzot, ka, pieņemot lēmumus par visu galalietotāju un patērētāju tiesībām saistībā ar publiski pieejamiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, pienācīgi tiek ņemtas vērā patērētāju intereses;
12) nosaka un publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" tarifu aprēķināšanas metodiku un izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku, kā arī pietiekamu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumu cenu starpības aprēķināšanas metodiku.

32.pants. Elektronisko sakaru tīkla vai elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanas tiesības
(1) Regulators nosaka un publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to elektronisko sakaru tīklu un elektronisko sakaru pakalpojumu sarakstu, pirms kuru nodrošināšanas un sniegšanas uzsākšanas komersantam jānosūta Regulatoram reģistrācijas paziņojums. Regulators reizi gadā pārskata iepriekšminēto sarakstu.
 
33.pants. Elektronisko sakaru komersantu reģistrēšana un vispārējās atļaujas noteikumu grozīšana
(1) Regulators izdod un publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" noteikumus par reģistrācijas vai elektronisko sakaru komersanta darbības izbeigšanas paziņojuma nosūtīšanu, vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršanu, elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanas vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu pārkāpumu gadījumā.
 
34.pants. Vispārējās atļaujas noteikumi
(1) Regulators nosaka un publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vispārējās atļaujas noteikumus.
 
35.pants. Regulatoram iesniedzamā informācija
(1) Lai uzraudzītu vispārējās atļaujas noteikumu ievērošanu, Regulators apstiprina un publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" noteikumus par Regulatoram regulāri iesniedzamās informācijas veidiem, apjomu un iesniegšanas termiņiem.
 
39.pants. Caurredzamības saistības
(4) Regulatoram ir tiesības:
1) noteikt un publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" prasības attiecībā uz piekļuves, starpsavienojumu, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju, piekļuves datu plūsmai vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā ietveramo informāciju un nepieciešamo tās detalizācijas līmeni;
 
 45.pants. Kārtība, kādā publicējama informācija par piekļuves vai starpsavienojumu jomā noteiktajām saistībām
(1) Regulators mēneša laikā no attiecīga lēmuma pieņemšanas dienas publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par tirgus analīzes rezultātiem, kā arī par īpašajiem pienākumiem un saistībām, kas uzliktas elektronisko sakaru komersantiem piekļuves vai starpsavienojumu jomā.
(5) Regulators reizi gadā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ziņojumu par izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodikas ievērošanu.
 
60.pants. Galalietotājiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu publiska pieejamība un regulēšana
(3) Regulators katru gadu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par elektronisko sakaru komersantu, kuram ir pienākums piemērot izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku, kā arī saskaņot izmaksu sistēmu ar šo metodiku.
  
62.pants. Universālā pakalpojuma noteikšana
(1) Regulators pēc aptaujas vai situācijas analīzes, ja nepieciešams, konsultējoties ar tirgus dalībniekiem, nosaka un regulāri pārskata universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu sarakstu, universālā pakalpojuma apjomu, ģeogrāfisko teritoriju un galalietotāju loku, paredzot, ka galalietotājiem ir tiesības piekļūt visaptverošam telefona uzziņu dienestam un visaptverošam abonentu sarakstam, kā arī publiskam elektronisko sakaru tīklam balss telefonijas izsaukumu veikšanai un faksa ziņojumu un datu ziņojumu nosūtīšanai ar datu pārraides ātrumu, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu piekļuvi internetam un paredzot, ka personām ar invaliditāti ir tiesības saņemt īpašus pakalpojumus. Ja kādu no minētajiem pakalpojumiem nodrošina tirgus, Regulators to neiekļauj universālā pakalpojuma saistībās. Regulators var noteikt pieņemamā tarifa noteikšanas principus.
(2) Regulators nodrošina šā panta pirmajā daļā minētās informācijas publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
 
 65.pants. Universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu noteikšana un zaudējumu kompensēšana
(6) Regulators katru gadu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ziņojumu, kurā informē par universālā pakalpojuma saistību tīrajām izmaksām.
20.08.2015 SPRK padomes lēmums Nr.1/10 "Nomāto līniju pamatpiedāvājuma noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
39.panta trešo daļu, ceturtās daļas 1.punktu un
44.panta otro daļu9. Publicējot pamatpiedāvājumu vai tā grozījumus savā mājaslapā internetā, komersants oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē pamatpiedāvājuma veidu un mājaslapas internetā adresi, kurā ir pieejams pamatpiedāvājums.


16.12.2008. MK noteikumi Nr.1048 "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 42.1panta pirmo daļu, 42.3pantu un likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 22.panta piekto daļuVI. Norēķini par saņemto dabasgāzi
46. Par saņemto dabasgāzi lietotājs norēķinās saskaņā ar līgumu un sistēmas operatora apstiprināto norēķinu kārtību. Norēķinu kārtībā paredz, kā lietotājs nolasa norēķinu uzskaites mēraparāta un dabasgāzes patēriņa skaitītāja rādījumus un paziņo tos sistēmas operatoram. Norēķinu kārtību, kā arī grozījumus tajā sistēmas operators ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās spēkā stāšanās publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un savā mājaslapā internetā.

49. Sistēmas operators par dabasgāzes tarifa spēkā stāšanos informē lietotāju ne vēlāk kā 30 dienas iepriekš. Sistēmas operators dabasgāzes tarifu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un savā mājaslapā internetā. Šis nosacījums neattiecas uz dabasgāzi, kuru izmanto kā degvielu autotransportam.
16.12.2008. MK noteikumi Nr.1048 "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 42.1panta pirmo daļu, 42.3pantu un likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 22.panta piekto daļuVI. Norēķini par saņemto dabasgāzi
46. Par saņemto dabasgāzi lietotājs norēķinās saskaņā ar līgumu un sistēmas operatora apstiprināto norēķinu kārtību. Norēķinu kārtībā paredz, kā lietotājs nolasa norēķinu uzskaites mēraparāta un dabasgāzes patēriņa skaitītāja rādījumus un paziņo tos sistēmas operatoram. Norēķinu kārtību, kā arī grozījumus tajā sistēmas operators ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās spēkā stāšanās publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un savā mājaslapā internetā.

49. Sistēmas operators par dabasgāzes tarifa spēkā stāšanos informē lietotāju ne vēlāk kā 30 dienas iepriekš. Sistēmas operators dabasgāzes tarifu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un savā mājaslapā internetā. Šis nosacījums neattiecas uz dabasgāzi, kuru izmanto kā degvielu autotransportam.

19.04.2011. MK noteikumi Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā"

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 64.panta pirmo daļu un 73.pantu un Mobilizācijas likuma 9.panta 7.punkta "a" apakšpunktu

VII. Kurināmā un naftas produktu drošības rezerves pirkšana un pārdošana

28. Lēmuma projektu par pienākumu energoapgādes komersantiem pārdot tiem piederošo kurināmo par fiksētu pirmskrīzes cenu Valsts enerģētiskās krīzes centrs sagatavo tikai tad, ja tirgus cenas pieaugums var būtiski ietekmēt valsts ekonomisko stabilitāti. Lēmumu par fiksētās pirmskrīzes cenas piemērošanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

12.07.2011. MK noteikumi Nr.555"Noteikumi par kārtību, kādā noslēdz un pārrauga vienošanos par energoefektivitātes paaugstināšanu"

Izdoti saskaņā ar Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likuma 12.panta ceturto daļu


II. Vienošanās noslēgšana

4. Ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un savā mājaslapā internetā aicinājumu nozaru asociācijām, komersantiem vai pašvaldībām noslēgt divpusēju vienošanos ar ministriju. Par vienošanās noslēgšanas pretendentu (turpmāk – pretendents) tiek uzskatīts tas pretendents, kurš sludinājumā minētajā iesniegšanas termiņā iesniedzis ministrijā nepieciešamo informāciju.

05.01.1999. MK noteikumi Nr.7"Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 10.pantu un 14.panta pirmās daļas 4.punktu

9.1 Pēc mikroorganisma kultūras izdalīšanas no cilvēka materiāla parauga, kā arī izdalot mikroorganismu no jebkura parauga, kas ņemts epidemioloģiskās izmeklēšanas ietvaros, vai īstenojot epidemioloģiskās uzraudzības programmas, laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona paraugu nosūta detalizētai izmeklēšanai uz laboratoriju, kuru akreditējusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Standartizācijas, metroloģijas un akreditācijas centrs” atbilstoši standartam LVS EN ISO 15189:2013 L "Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības (ISO 15189:2012)." Īpašās prasības attiecībā uz kvalitāti un kompetenci” un par kuras akreditāciju Ekonomikas ministrija ir paziņojusi laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un kura pilda nacionālā references centra funkcijas mikrobioloģijas un virusoloģijas jomā (turpmāk – references laboratorija). References laboratorija veic:<>/p

31.10.2006. MK noteikumi Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"


Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma 5.panta 20.punktu60. Nacionālais veselības dienests lēmumu par zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanu C sarakstā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Nacionālā veselības dienesta lēmums par zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanu C sarakstā stājas spēkā tā publicēšanas dienā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

64. Nacionālais veselības dienests rakstiski informē iesniedzēju par pieņemto lēmumu un 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas ievieto attiecīgo informāciju Nacionālā veselības dienesta interneta vietnē, kā arī 15 dienas pirms lēmuma spēkā stāšanās informē par to Veselības ministriju. Nacionālais veselības dienests izmaiņas kompensējamo zāļu sarakstā, kā arī lēmuma daļu par zāļu iekļaušanu C sarakstā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

26.06.2007. MK noteikumi Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība "


Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma 5.panta 3.punktu un 19.pantu


147. Ja šo noteikumu 43.punktā vai 8.pielikuma 1., 2. un 3.punktā minētajā gadījumā zāļu testēšanu veic cita testēšanas laboratorija, kas ir akreditēta valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas labora­toriju kompetences vispārīgās prasības”, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, tās pienākums ir nekavējoties (fakta konstatācijas dienā) ziņot Zāļu valsts aģentūrai par testēšanas rezultātu.

12.10.2010. MK noteikumi Nr.975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem"Izdoti saskaņā ar Filmu likuma 9.panta trešo daļu


II. Projektu konkursa sagatavošana un izsludināšana
7. Nacionālais kino centrs izstrādā un apstiprina projektu konkursa nolikumu (turpmāk - nolikums), kā arī izsludina projektu konkursu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", norādot projektu iesniegšanas termiņu, kopējo pieejamo finansējumu, projektu konkursa veidu, kā arī vietu, kur var iepazīties ar nolikumu un saņemt papildinformāciju.
26.03.2013. MK noteikumi Nr.163 "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā"

Izdoti saskaņā ar Filmu likuma 11.pantu


II. Konkursa sagatavošana un izsludināšana
8. Centrs izstrādā un apstiprina konkursa nolikumu, kā arī izsludina konkursu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", norādot projektu iesniegšanas termiņu, kopējo pieejamo līdzfinansējumu, kā arī vietu, kur var iepazīties ar nolikumu un saņemt papildinformāciju.
54.pants. Pienākumi kapitālsabiedrībai, kuras pārvedami vērtspapīri iekļauti regulētajā tirgū
(5) Šā panta otrajā, 2.1 un trešajā daļā noteikto informāciju kapitālsabiedrības valde izplata saskaņā ar šā likuma 64.2 panta prasībām. Kapitālsabiedrības valde ir atbrīvota no Komerclikumā noteiktā pienākuma publicēt paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

68.pants. Konkurējošais akciju atpirkšanas piedāvājums
(3) Konkurējošo akciju atpirkšanas piedāvājumu drīkst izteikt, ja no dienas, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"publicēts sludinājums par konkurējošo akciju atpirkšanas piedāvājumu, līdz spēkā esošā piedāvājuma termiņa beigām ir vismaz piecas darbdienas.

73.pants. Informācijas atklāšana par akciju atpirkšanas piedāvājumu
(4) Piedāvātājs piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis Komisijas lēmumu par atļauju izteikt akciju atpirkšanas piedāvājumu, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" šādu informāciju par akciju atpirkšanas piedāvājumu:
1) šā likuma 71.panta 1., 2., 5. un 7.punktā minēto informāciju;
2) vietu un laiku, kur un kad iespējams iepazīties ar akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektu.

75.pants. Akciju atpirkšanas piedāvājuma noteikumu grozīšanas kārtība
(6) Piedāvātājs ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis Komisijas lēmumu par atļauju grozīt piedāvājuma noteikumus, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par grozījumiem akciju atpirkšanas piedāvājumā.

77.pants. Mērķa sabiedrības pienākumi
(7) Ja akciju atpirkšanas piedāvājums tiek izteikts šā likuma 66.panta pirmās daļas 2.punktā paredzētajā gadījumā, mērķa sabiedrībai ir pienākums ne agrāk kā 10 un ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā no dienas, kad šā likuma 79.panta trešajā daļā minētais sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iesniegt regulētā tirgus organizētājam iesniegumu par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.
(8) Regulētā tirgus organizētājs pēc šā panta septītajā daļā minētā iesnieguma saņemšanas 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, ja vien 10 darba dienu laikā no dienas, kad šā likuma 79.panta trešajā daļā minētais sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", piedāvātājam nav radušās tiesības izteikt galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu. Ja regulētā tirgus organizētājs šā panta septītajā daļā minētajā termiņā nesaņem iesniegumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, Komisija 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, ja vien 10 darba dienu laikā no dienas, kad šā likuma 79.panta trešajā daļā minētais sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", piedāvātājam nav radušās tiesības izteikt galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu.
(9) Ja 10 darba dienu laikā no dienas, kad šā panta astotajā daļā minētais sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", piedāvātājam ir radušās tiesības izteikt galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, regulētā tirgus organizētājs 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus pēc šim likumam atbilstoša akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas noslēguma. Par šajā daļā minētā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas noslēgumu uzskatāma diena, kad šā likuma 79.panta trešajā daļā minētais sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
(10) Ja 10 darba dienu laikā no dienas, kad šā panta astotajā daļā minētais sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", piedāvātājam ir radušās tiesības izteikt galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, bet piedāvātājs likumā paredzētajā termiņā savas tiesības, kas izriet no šā likuma 81.panta noteikumiem, neizmanto, Komisija ne agrāk kā 10 un ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā no piedāvātāja tiesību izmantošanas termiņa beigām pieņem lēmumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

78.pants. Aizliegums traucēt akciju atpirkšanas piedāvājuma norisi
(2) Pēc tam, kad sludinājums par akciju atpirkšanas piedāvājumu publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", vai ar brīdi, kad mērķa sabiedrībai kļūst zināma informācija par pienākumu izteikt obligāto piedāvājumu, mērķa sabiedrība nedrīkst veikt jaunas akciju vai konvertējamu obligāciju emisijas, kuru rezultātā mainās vai var mainīties balsstiesību sadalījums akcionāru sapulcē.

79.pants. Ziņošana par akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem
(3) Piedāvātājs piecu darbdienu laikā pēc akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sludinājumu par piedāvājuma rezultātiem, kurā ietverta šā panta pirmajā daļā minētā informācija.

82.pants. Galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas kārtība
(8) Piedāvātājs piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis Komisijas lēmumu par atļauju izteikt galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" šādu informāciju par galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu:
1) šā likuma 71.panta 1., 2., 5. un 7.punktā minēto informāciju;
2) vietu un laiku, kur un kad iespējams iepazīties ar galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektu vai to saņemt.

119.pants. Ieguldījumu brokeru sabiedrības pienākumi
(23) Uzņēmumu reģistrs pēc šā panta 2.2 daļā minēto dokumentu saņemšanas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka šā panta 2.1 daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā.

151.pants. Rīcība ar klientu naudas līdzekļiem
(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidators vai administrators uzaicina ieguldījumu brokeru sabiedrības klientus saņemt tās turējumā esošos naudas līdzekļus un vienojas par to saņemšanas kārtību. Rakstveida paziņojumu ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidators vai administrators nosūta katram klientam, kā arī publicē plašsaziņas līdzekļos un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
(2) Naudas līdzekļus, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrības klienti neizņem, ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidators vai administrators, noslēdzot rakstveida līgumu, nodod glabāšanā paša izraudzītai Latvijas Republikā reģistrētai kredītiestādei. Rakstveida paziņojumu par naudas līdzekļu nodošanu kredītiestādei glabāšanā ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidators vai administrators nekavējoties nosūta katram klientam, kā arī publicē plašsaziņas līdzekļos un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

152.pants. Rīcība ar klientu finanšu instrumentiem
(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidators vai administrators uzaicina ieguldījumu brokeru sabiedrības klientus saņemt tās turējumā esošos finanšu instrumentus un vienojas ar tiem par saņemšanas kārtību. Rakstveida paziņojumu ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidators vai administrators rakstveidā nosūta katram klientam, kā arī publicē plašsaziņas līdzekļos un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
(2) Finanšu instrumentus, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrības klienti neizņem, ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidators vai administrators, noslēdzot rakstveida līgumu, var nodot turējumā paša izraudzītai Latvijas Republikā reģistrētai kredītiestādei vai citai ieguldījumu brokeru sabiedrībai. Rakstveida paziņojumu par finanšu instrumentu nodošanu kredītiestādei vai citai ieguldījumu brokeru sabiedrībai glabāšanā ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidators vai administrators nosūta katram klientam, kā arī publicē plašsaziņas līdzekļos un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Pārejas noteikumi
3. Mēneša laikā pēc akcionāru sapulces, kurā lemj par 2003.gada pārskata apstiprināšanu, akciju sabiedrība, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to personu sarakstu, kuras tieši vai netieši ieguvušas līdzdalību šajā akciju sabiedrībā. Publikācijā norāda, cik procentu no balsstiesīgo akciju skaita katra persona ieguvusi, kā arī katras personas netieši iegūtās līdzdalības apmēru.

7. Mēneša laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas Centrālais depozitārijs ievieto savā mājas lapā internetā un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" spēkā esošos noteikumus, kas ir saistoši Centrālā depozitārija dalībniekiem un nodrošina šajā likumā noteikto Centrālā depozitārija funkciju izpildi.
II nodaļa
Komisijas darbības mērķis, funkcijas, tiesības un atbildība
8.pants.
Komisijas normatīvie noteikumi un lēmumi ir saistoši finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem. Normatīvie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", ja pašos noteikumos nav noteikts citādi.

VIII nodaļa
Komisijas darbības kontrole

28.pants. Komisija gada pārskata bilanci un zvērināta revidenta atzinumu ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
29.pants. (2) Datu valsts inspekcija darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru apstiprina Ministru kabinets. Datu valsts inspekcija katru gadu sniedz Ministru kabinetam ziņojumu par savu darbību un publicē to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
65.pants. Atbrīvojums no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu koncerna mātes sabiedrībai, kura ir cita koncerna meitas sabiedrība
(2) Šajā pantā paredzēto atbrīvojumu piemēro saskaņā ar šādiem nosacījumiem:
3) šīs daļas 1.punktā minētā konsolidētā gada pārskata noraksts kopā ar zvērināta revidenta ziņojuma norakstu vai tās personas ziņojuma norakstu, kura citā Eiropas Savienības dalībvalstī ir atbildīga par konsolidētā gada pārskata pārbaudi (ja minētie dokumenti ir sagatavoti latviešu valodā), vai minēto dokumentu tulkojums latviešu valodā (ja dokumentus iesniedz citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta sabiedrība un tie nav sagatavoti latviešu valodā) ir publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";

98.pants. Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata publiskošana
(2) Uzņēmumu reģistrs pēc šā likuma 97.panta pirmajā, otrajā un ceturtajā daļā minēto dokumentu saņemšanas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka attiecīgi gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata un tam pievienojamo dokumentu kopijas elektroniskā formā ir pieejamas Uzņēmumu reģistrā.

02.05.2012. MK noteikumi Nr.317 "Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"


Izdoti saskaņā ar Gaujas nacionālā parka likuma 2.panta otro un trešo daļu un
likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 13.panta otro daļu un 14.panta otro daļu29. Dabas lieguma zonā vai tās daļā Dabas aizsardzības pārvalde var noteikt sezonas liegumu, par to publicējot paziņojumu Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē, laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības izdotā laikrakstā (ja tāds ir) vai citā vietējā vai reģionālā laikrakstā.

26.05.2009. MK noteikumi Nr.457 "Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu"


Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktu


5. Sabiedrības iesaistīšana lēmuma pieņemšanas procesā
47. Ja saņemta informācija par izplatāmā ģenētiski modificētā organisma radīto kaitīgo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi vai par neatļautu ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu tirgū, institūts informē sabiedrību, vienas dienas laikā pēc informācijas saņemšanas ievietojot informāciju institūta tīmekļa vietnē, publicējot to oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un attiecīgās administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas laikrakstā, tā tīmekļa vietnē, kā arī paziņojot televīzijā un radio.
6.pants. Ģerboņu reģistrācija
(3) Paziņojumu par ģerboņa reģistrāciju un attiecīgā ģerboņa aprakstu un attēlu Kultūras ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" septiņu dienu laikā no reģistrācijas dienas.

7.pants. Reģistrēta ģerboņa īpašnieka izņēmuma tiesības
(3) Trešo personu tiesības attiecībā uz ģerboni stājas spēkā ar dienu, kad reģistrētā ģerboņa apraksts un attēls publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
16.pants. Fonda pārvaldes tiesību nodošana citai sabiedrībai
(4) Sabiedrība, kura nodod fonda pārvaldi, pēc Komisijas lēmuma saņemšanas fonda pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā nekavējoties informē visus fonda ieguldītājus par sabiedrības maiņu, kā arī publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā dienas laikrakstā paziņojumu par fonda nodošanu citai sabiedrībai. Paziņojumā norāda šīs sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru un valdes atrašanās vietu.

17.pants. Fonda pārvaldes tiesību pāreja turētājbankai
(2) Turētājbanka nekavējoties iesniedz publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā dienas laikrakstā paziņojumu par fonda pārvaldes tiesību pāreju. Paziņojumā norāda:
1) tās sabiedrības firmu, kuras pārvaldē šis ieguldījumu fonds atradās;
2) ieguldījumu fonda nosaukumu;
3) turētājbankas firmu un valdes atrašanās vietu.

36.pants. Paziņojums par fonda likvidāciju
(1) Par fonda likvidācijas uzsākšanu likvidators nekavējoties paziņo Komisijai un publicē attiecīgu paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

37.pants. Fonda mantas pārdošana un prasījumu apmierināšana
(6) Turētājbanka vai likvidators iesniedz publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par likvidācijas ieņēmumu sadali fonda ieguldītājiem, norādot par vienu apliecību izmaksājamo summu, kā arī maksājumu veikšanas vietu un laiku.

75.2 pants. Sabiedrības gada pārskata sagatavošana, pārbaude un publicēšana
(43) Uzņēmumu reģistrs pēc šā panta 4.2 daļā minēto dokumentu saņemšanas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu, ka šā panta 4.1 daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā.
9.pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisija publicē informāciju par kompensācijas izmaksas kārtību un termiņiem laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā dienas laikrakstā.
6.pants. Atbildēšana uz vairāku privātpersonu iesniegumiem

(3) Ja šā panta otrajā daļā minēto iesniegumu skaits ir tāds, ka atbildes sniegšana uz katru iesniegumu prasītu nesamērīgu iestādes resursu patēriņu, un šiem iesniegumiem nepiemīt individuāls raksturs (piemēram, tie iesniegti organizētas akcijas ietvaros), uz šiem iesniegumiem attiecīgi septiņu darbdienu (4.pants) vai viena mēneša laikā (5.panta trešā daļa un 7.panta otrā daļa) no pirmā iesnieguma saņemšanas dienas var sniegt vienu kopīgu atbildi, to nenosūtot iesniedzējam. Atbildi izliek iestādes apmeklētājiem pieejamās telpās un pēc mutvārdu pieprasījuma izsniedz personiski iesniedzējam, kā arī publicē iestādes mājaslapā internetā, laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un, ja nepieciešams, arī vietējā laikrakstā. Atbildi formulē, ievērojot šā likuma 9.panta pirmās daļas un otrās daļas otrā teikuma prasības.
14.pants. Projektu iesniegumu atlase
(1) Projektu iesniegumu atlase var būt:
1) atklāta - ja starp projektu iesniegumu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga konkurence par projekta iesnieguma apstiprināšanu un fondu finansējuma piešķiršanu;
2) ierobežota - ja uzraudzības komitejā ir noteikts projekta iesniedzējs - Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde, kuru uzaicina iesniegt projekta iesniegumu.
(2) Atbildīgā iestāde un deleģētā iestāde projektu iesniegumu atlasi veic saskaņā ar uzraudzības komitejas apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un, ja ir atklāta projektu iesniegumu atlase, - saskaņā ar atklātas projektu iesniegumu atlases nolikumu.
(3) Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus un atklātas projektu iesniegumu atlases nolikumu publicē atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes mājaslapā internetā.
(4) Paziņojumu par atklātas projektu iesniegumu atlases izsludināšanu un norādi uz vietni, kurā publicēts atklātas projektu iesniegumu atlases nolikums, kā arī paziņojumu par atklātas projektu iesniegumu atlases pagarināšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde iesniedz publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

28.07.2015. MK noteikumi Nr.432 "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība"


Izdoti saskaņā ar Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 13. panta 1., 3., 4., 7. un 12. punktu


III. Projektu iesniegumu atlases organizēšana
8. Atklātu konkursu un ar to saistīto informāciju atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde izsludina, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un savā tīmekļvietnē.
12.pants. Pieprasītās informācijas atteikšana un kārtība, kādā sniedzama izziņa par pieprasīto informāciju
(3) Ja informācija, kas pieprasīta iestādei, ir pieejama internetā bez maksas, iestāde var atteikties izsniegt pieprasīto informāciju, norādot tās mājaslapas adresi, kur attiecīgā informācija ir pieejama, izņemot gadījumu, kad pieprasītājs ir norādījis, ka viņa tiesiskā statusa, veselības stāvokļa vai citu pamatotu apstākļu dēļ nav iespējas iegūt informāciju internetā. Ja iestādei pieprasīts likuma vai Ministru kabineta noteikumu teksts, iestāde var atteikties to izsniegt, norādot, kad un kurā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” numurā informācija publicēta, kā arī mājaslapu internetā, kur attiecīgais normatīvais akts ir pieejams.

22.05.2007. MK noteikumi Nr.338 "Kārtība, kādā tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības informācijas atkalizmantošanai un publiskota informācija par šādu tiesību piešķiršanu"


Izdoti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 18.panta otro daļu


12. Ministrija (sekretariāts) informāciju par ekskluzīvo tiesību piešķirša­nu, norādot ekskluzīvo tiesību subjektu, ievieto ministrijas (sekretariāta) mājas lapā internetā un nodrošina tās publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ne vēlāk kā mēnesi pirms informācijas par ekskluzīvo tiesību piešķiršanas pamatotību un līguma projekta iesniegšanas Ministru kabinetā.
13. Ministrija (sekretariāts) noslēgto līgumu ievieto ministrijas (sekreta­riāta) mājas lapā internetā un nodrošina tā publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

06.11.2006. MK noteikumi Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti"


Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 1.punktu un Vispārējās izglītības likuma 39.panta pirmo daļu un 48.panta pirmo daļu


30.1. persona, kurai nepieciešams vispārējās izglītības dokumenta dublikāts, iesniedz iesniegumu izglītības iestādē, kas vispārējās izglītības dokumentu ir izsniegusi, vai šo noteikumu 28.punktā minētajos gadījumos - pašvaldības izglītības pārvaldes iestādē vai pašvaldības izglītības speciālistam;

30.2. persona, kurai nepieciešams vispārējās izglītības dokumenta dublikāts, izsludina oficiālajā izdevumā"Latvijas Vēstnesis" nozaudēto, nozagto, iznīcināto vai neatjaunojami bojāto dokumentu par nederīgu. Par sludinājumu maksā iesnieguma autors;

30.3. ne vēlāk kā 10dienu laikā pēc šo noteikumu 30.2.apakšpunktā minētā sludinājuma publicēšanas izglītības iestādes direktors, pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes vadītājs vai pašvaldības izglītības speciālists izraksta dublikātu un reģistrē to Izsniegto apliecību par vispārējo pamatizglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā vai Izsniegto atestātu par vispārējo vidējo izglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā. Dublikāta saņēmējs parakstās par tā saņemšanu.21.06.2005. MK noteikumi Nr.451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 1.punktu,
Profesionālās izglītības likuma 6.panta ceturto daļu un 7.panta 5.punktu28. Lai saņemtu dublikātu, profesionālās izglītības dokumenta nozaudētājs iesniedz:
28.1. iestādei, kas izsniegusi profesionālās izglītības dokumentu, — iesniegumu par izglītības dokumenta nozaudēšanu un dublikāta izsniegšanu;
28.2. laikrakstam "Latvijas Vēstnesis" publicēšanai (samaksājot par sludinājumu) — ar iestādes vadītāju saskaņotu iesniegumu par nozaudētā profesionālās izglītības dokumenta izsludināšanu par nederīgu.
19.08.2014. MK noteikumi Nr.496 "Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei""

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 12.2 punktu7. Pašvaldības izglītības iestādes un izglītības pārvaldes dibinātājs pretendentu atlasei rīkoto konkursu izsludina pašvaldības mājaslapā internetā un vietējā laikrakstā, norādot saskaņā ar amata aprakstu pretendentam izvirzāmās prasības, iesniedzamos dokumentus, pieteikšanās termiņu, tālruni uzziņām un dokumentu iesniegšanas vietu. Ministrija konkursu izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
17.pants. Īpašuma tiesību atzīšana
(2) Sagatavojot lietu izskatīšanai, tiesa publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" sludinājumu, kurā uzaicina personas, kurām ir kādi iebildumi pret prasību, iesniegt šos iebildumus tās noteiktajā termiņā.
 
 55.pants. Kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) paziņojums
4) Šajā pantā minēto paziņojumu noformē rakstveidā un nosūta ierakstītā pasta sūtījumā vai izmanto citus sakaru līdzekļus, kas nodrošina apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu. Vienlaikus ar šā panta otrajā un trešajā daļā minēto paziņojumu nosūtīšanu tiesu izpildītājs publicē šos paziņojumus laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
 
102.pants. Paziņojums
(2) Paziņojumu par fonda izveidošanu un prasītājiem adresētu uzaicinājumu uz pieteicēja rēķina publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un pēc tiesas ieskata paziņo arī citādā veidā. Ja nepieciešams, paziņojumu publicē arī citās valstīs.
 
268.pants. Vraka bīstamības novērtēšana
(5) Ja vraka īpašnieks nav zināms, vraks uzskatāms par atrastu mantu un Latvijas Jūras administrācija nedēļas laikā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par vraku un uzaicinājumu vraka īpašniekam pieteikties sešu mēnešu laikā.
01.03.2005. MK noteikumi Nr.158 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos"

Izdoti saskaņā ar Jūras kodeksa 8.panta trešo daļu


87. Iekšējo ūdeņu īpašnieks vai valdītājs:
87.5. publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un lielākajā attiecīgās administratīvās teritorijas preses izdevumā informāciju par akvatoriju, kur aizliegta atpūtas kuģu un citu motorizētu kuģošanas līdzekļu satiksme, kā arī peldvietu organizēšana.

06.06.2006. MK noteikumi Nr.467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā"


Izdoti saskaņā ar Jūras kodeksa 9.panta piekto daļu, 10.panta pirmo daļu un 27.panta otro daļu


IV. Latvijas Kuģu reģistrā iesniedzamie dokumenti
20. Ja kuģi no kuģu reģistra izslēdz saskaņā ar Jūras kodeksa 12.panta pirmo daļu, kuģa īpašnieks iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā šādus dokumentus:
20.3. Latvijas Kuģu reģistra izsniegto apliecību oriģinālus vai, ja to nav, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka apliecības ir uzskatāmas par nederīgām; [..]

VI. Dublikātu izsniegšana
37. Latvijas Kuģu reģistrs izsniedz dokumentu dublikātus, ja:
37.1. izsniegtie dokumenti ir gājuši bojā jūras negadījumā vai citādi un šo faktu apstiprina negadījuma izmeklēšanas komisijas atzinums;
37.2. izsniegtie dokumenti ir nozaudēti, nozagti vai neatjaunojami bojāti.
38. Šo noteikumu 37.punktā minētajos gadījumos kuģa īpašnieks iesniedz Latvijas Kuģu reģistrā attiecīgu iesniegumu un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicētu paziņojumu, ka nozaudētie dokumenti uzskatāmi par nederīgiem.

14.10.2014 MK noteikumi Nr.631"Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi"


Izdoti saskaņā ar Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma
19.panta ceturtās daļas 1., 2., 3. un 4.punktu un Būvniecības likuma
5.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 9.punktu3. Konkursa rīkošana par tiesībām izmantot laukumu jūrā
3.1. Konkursa komisija (..)
26. Atbildīgā ministrija piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas rakstiski paziņo visiem konkursa dalībniekiem par konkursa komisijas lēmumiem, publicē tos oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ievieto atbildīgās ministrijas tīmekļa vietnē.
3.2. Konkursa izsludināšanas kārtība (..)
28. Uzaicinājumu piedalīties konkursā (turpmāk – uzaicinājums) publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un ievieto atbildīgās ministrijas tīmekļa vietnē.

.

21.12.2010. MK noteikumi Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos"


Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 7.panta otro daļu


VIII. Patvēruma vietu nodrošināšana kuģiem, kuriem nepieciešama palīdzība
35. Aizsardzības ministrija, Satiksmes ministrija, Iekšlietu ministrija un Veselības ministrija noslēdz starpresoru vienošanos par patvēruma vietu nodrošināšanu kuģiem, kuriem vajadzīga palīdzība. Aizsardzības ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" šādu informāciju:
35.1. patvēruma vietu galvenie tehniskie parametri un kontaktinformācija;
35.2. glābšanas darbiem izmantojamo velkoņu, naftas savācēju un citu palīgflotes kuģu, kā arī citu tehnisko līdzekļu un aprīkojuma saraksts, galvenie tehniskie parametri un kontaktinformācija;
35.3. kuģu remonta komercsabiedrības, kuras kritiskā situācijā nokļuvušam kuģim var sniegt pakalpojumus, to galvenie tehniskie parametri un kontaktinformācija;
35.4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīcībā esošo tehnisko līdzekļu galvenie tehniskie parametri un kontaktinformācija;
35.5. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un to medicīnisko iestāžu kontaktinformācija, kuru palīdzība var būt nepieciešama saistībā ar kuģa kritisko situāciju;
35.6. iestādes, kas atbild par trauksmes signālu saņemšanu un reaģēšanu uz tiem, un kontaktinformācija.


22.11.2005. MK noteikumi Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi"


Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 26.panta otro daļu


35. Lēmums par kvalifikācijas sertifikāta aizturēšanu, darbības apturēšanu, atjaunošanu, anulēšanu, atzīšanu par nederīgu un atteikums izsniegt kvalifikācijas sertifikātu
220. Informāciju par lēmumu par kvalifikācijas sertifikāta atzīšanu par nederīgu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Šo noteikumu 208.punktā minētajā gadījumā publikāciju nodrošina jūrnieks, bet šo noteikumu 209.punktā minētajā gadījumā – Latvijas Jūrnieku reģistrs. Pēc publikācijas un jūrnieka iesnieguma saņemšanas, ja kvalifikācijas sertifikāts nav anulēts, Latvijas Jūrnieku reģistrs izsniedz jaunu kvalifikācijas sertifikātu ar jaunu reģistrācijas numuru, saglabājot iepriekšējā kvalifikācijas sertifikāta derīguma termiņu. Izdevumus, kas saistīti ar jauna kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanu, sedz jūrnieks.

14.02.2006. MK noteikumi Nr.145 "Noteikumi par ro-ro pasažieru kuģu un ātrgaitas pasažieru kuģu drošību"


Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 11.panta ceturto daļu


I. Vispārīgie jautājumi
2. Bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" pēc Satiksmes ministrijas ieteikuma iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus piemēro šo noteikumu izpildei (turpmāk - piemērojamie standarti).

25.03.2008. MK noteikumi Nr.201"Noteikumi par atpūtas kuģu drošību"


Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 11.panta ceturto daļu


(..)
3.20. noturības informācija - informācija par kuģa peldspēju, noturību dažādos kuģošanas apstākļos ar dažādām slodzēm;

3.21. paziņotās institūcijas - sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas, kas akreditētas valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažādu veidu institūcijām, kas veic inspicēšanu", vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu paziņotās institūcijas, par kurām Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

17.05.2011. MK noteikumi Nr.364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā"

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 24.panta piekto un sesto daļu

IV. Speciālās atļaujas (licences) noteikumu izpildes uzraudzība
19. Paziņojumu par komersantu, kam anulēta speciālā atļauja (licence), Latvijas Jūras administrācija publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

19.07.2005. MK noteikumi Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem"


Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likuma 11.panta otro daļu


86. Pirms drošības pārskata un objekta civilās aizsardzības plāna iesniegšanas atbildīgā persona vismaz 10 dienas pirms informācijas sniegšanas sabiedrībai publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vismaz vienā vietējā laikrakstā paziņojumu, kurā norāda:
86.1. kur un kad var iepazīties ar drošības pārskatu;
86.2. kad notiks drošības pārskata un ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana;
86.3. termiņu, līdz kuram sabiedrība var iesniegt atbildīgajai personai un glābšanas dienestam jautājumus vai ierosinājumus par ārpusobjekta civilās aizsardzības plānu.
8.pants. Firmas
(3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs līdz 2002.gada 1.aprīlim publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstu, kuri uzņēmumu reģistrā ir reģistrēti ar vienādu nosaukumu (firmu).

19.pants. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas un pārstāvniecības darbības izbeigšana un to izslēgšana no uzņēmumu reģistra
(2) Ar nākamo dienu pēc šajā nodaļā minētā attiecīgā termiņa notecēšanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību uzskata par darbību izbeigušu, un komercreģistra iestāde izdara attiecīgu ierakstu uzņēmumu reģistrā. Šo subjektu sarakstu komercreģistra iestāde publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot:
1) reģistrācijas numuru un nosaukumu (firmu);
2) to, ka triju mēnešu laikā no publikācijas dienas jāpaziņo par prasījumiem (šā panta trešā daļa).

19.1 pants. Uzņēmuma īpašnieka vai uzņēmējsabiedrības dalībnieka (akcionāra) pieteikums par likvidatora iecelšanu
(1) Pēc šā likuma 19.panta astotajā daļā noteiktā termiņa notecējuma komercreģistra iestāde publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību sarakstu, par kurām šā likuma 19.pantā noteiktajā kārtībā ir saņemti kreditoru paziņojumi par prasījumiem un par kurām nav iesniegts uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pieteikums par likvidatora iecelšanu. Publikācijā norāda:
1) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības reģistrācijas numuru un nosaukumu (firmu);
2) to, ka viena mēneša laikā no publikācijas dienas uzņēmuma īpašnieks vai uzņēmējsabiedrības dalībnieks (akcionārs) var iesniegt pieteikumu komercreģistra iestādei par likvidatora iecelšanu.

19.3 pants. Kreditora pieteikums par likvidatora iecelšanu
(1) Pēc šā likuma 19.1 panta otrajā daļā noteiktā termiņa notecējuma komercreģistra iestāde publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu, nodaļu un pārstāvniecību sarakstu, par kurām nav šā likuma 19.1 pantā noteiktajā kārtībā iesniegts uzņēmuma īpašnieka vai uzņēmējsabiedrības dalībnieka (akcionāra) pieteikums par likvidatora iecelšanu. Publikācijā norāda:
1) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības reģistrācijas numuru un nosaukumu (firmu);
2) to, ka viena mēneša laikā no publikācijas dienas kreditori var iesniegt pieteikumu komercreģistra iestādei par likvidatora iecelšanu.
37.pants. Ieķīlātās mantas pārdošana izsolē
(2) Mantas izsoli komercķīlas ņēmējs izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā laikrakstā ne vēlāk kā mēnesi pirms izsoles dienas.
11.pants. Komercreģistra ierakstu izsludināšana
(1) Visus komercreģistra ierakstus izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", vienlaikus tos publicējot elektroniski. Tāpat izsludina ziņas par dibināšanas dokumentiem un to grozījumiem, par reorganizācijas līguma projektu un tā grozījumiem, norādot reģistrācijas datumu un tās komercreģistra lietas numuru, kurā dokumenti atrodas.

154.pants. Mantiskā ieguldījuma novērtēšana
(5) Akciju sabiedrība komercreģistra iestādei iesniegto atzinumu par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

207.pants. Kreditoru aizsardzība
(2) Paziņojumu par pieņemto lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu valde publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumā norāda termiņu, kurā var pieteikties kreditori, kas vēlas saņemt nodrošinājumu, un kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņu, kas nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas.

252.pants. Paziņojums par akcionāru pirmtiesībām
(1) Paziņojumu par akcionāru pirmtiesībām uz jaunās emisijas akcijām publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

258.pants. Paziņojums akcionāriem par pamatkapitāla palielināšanu
(1) Pamatkapitāla palielināšanas noteikumus sabiedrība nosūta visiem akcionāru reģistrā ierakstītajiem akcionāriem. Ja sabiedrība ir emitējusi arī uzrādītāja akcijas, paziņojums par pamatkapitāla palielināšanu publicējams arī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", norādot vietu un laiku, kur un kad var iepazīties ar pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem.

264.pants. Kreditoru aizsardzība pamatkapitāla samazināšanas gadījumā
(2) Paziņojumu par pieņemto lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu valde publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumā norāda termiņu, kurā var pieteikties kreditori, kas vēlas saņemt nodrošinājumu. Paziņojumā norāda kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņu, kas nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas.

273.pants. Akcionāru sapulces sasaukšanas kārtība
(2) Paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu izsludināms:
1) ja sabiedrībai ir uzrādītāja akcijas, - publicējot paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā laikrakstā.

328.pants. Slēguma finansu pārskats un mantas sadales plāns
(3) Likvidators nosūta visiem dalībniekiem likvidācijas slēguma finansu pārskatu un sabiedrības atlikušās mantas sadales plānu. Paziņojums uzrādītāja akciju turētājiem publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot vietu, kur ir pieejama likvidācijas slēguma finansu pārskats un sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns.

333.4 pants. Kreditoru aizsardzība
(1) Pirms tiek pieņemts lēmums par darbības apturēšanu, komersants rakstveidā informē visus zināmos kreditorus par nodomu apturēt darbību un publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par to. Paziņojumā norāda:
1) komersanta firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
2) kreditoru prasījumu pieteikšanas vietu un termiņu, kas nedrīkst būt īsāks par mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas.

338.pants. Reorganizācijas līgums
(5) Katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība iesniedz komercreģistra iestādei paziņojumu par reorganizāciju, pievienojot līguma projektu. Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina līguma projekta un tā grozījumu reģistrācijas datumu un tās komercreģistra lietas numuru, kurā līguma projekts atrodas.

345.pants. Kreditoru aizsardzība
(2) Katrai reorganizācijas procesā iesaistītajai sabiedrībai ir pienākums publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka pieņemts lēmums par reorganizāciju. Paziņojumā kreditoriem norāda:
1) sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
2) pārējo reorganizācijā iesaistīto sabiedrību firmas, reģistrācijas numurus un juridiskās adreses;
3) reorganizācijas veidu;
4) faktu, ka pieņemts lēmums par reorganizāciju;
5) kreditoru prasību pieteikšanas vietu un termiņu, kurš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas.

346.pants. Lēmuma par reorganizāciju apstrīdēšana
(3) Sabiedrībai, kuras dalībnieku sapulces vai valdes lēmums par reorganizāciju atzīts par spēkā neesošu, ir pienākums par to publicēt paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" piecpadsmit dienu laikā no tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas.

354.1 pants. Paziņojums iegūstošās sabiedrības dalībniekiem par reorganizāciju
(2) Ja sabiedrībai ir uzrādītāja akcijas, akcionāriem adresēto paziņojumu publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un vēl vismaz vienā laikrakstā.
11.pants. Paziņojums par nodomu slēgt koncerna līgumu
(2) Ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sabiedrības dalībnieku sapulces, kurā paredzēts izskatīt koncerna līguma projektu un pieņemt lēmumu par koncerna līguma noslēgšanu, sabiedrības izpildinstitūcija paziņojumu par koncerna līguma slēgšanu iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumā norāda šā panta pirmajā daļā minētās ziņas.
 
13.pants. Koncerna līguma reģistrācija Uzņēmumu reģistrā un spēkā stāšanās
(5) Ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc reģistrācijas Uzņēmumu reģistrs iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par koncerna līguma noslēgšanu. Paziņojumā norāda koncerna līguma reģistrācijas datumu un šā panta otrajā daļā minētās ziņas.
 
17.pants. Koncerna līguma izbeigšanās reģistrācija Uzņēmumu reģistrā
(2) Ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc reģistrācijas Uzņēmumu reģistrs iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par koncerna līguma izbeigšanos. Paziņojumā norāda koncerna līguma izbeigšanās reģistrācijas datumu, šā panta pirmajā daļā minētās ziņas, kā arī norāda termiņu kreditoru pieteikumu iesniegšanai saskaņā ar šā likuma 21.panta pirmo daļu.

20.pants. Pārskata gada zaudējumu pārņemšana
(2) Atkarīgā sabiedrība var atteikties no šā panta pirmajā daļā minētā prasījuma vai arī to piedāvāt ieskaitam tikai pēc triju gadu termiņa notecējuma, skaitot no dienas, kad paziņojums par koncerna līguma izbeigšanos publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Šis termiņa ierobežojums nav piemērojams, ja valdošais uzņēmums ir maksātnespējīgs un noslēdz izlīgumu ar saviem kreditoriem, lai novērstu iespējamo maksātnespējas procesu.

21.pants. Kreditoru aizsardzība
(1) Koncerna līgumam izbeidzoties, valdošā uzņēmuma pienākums ir dot nodrošinājumu tiem atkarīgās sabiedrības kreditoriem, kuru prasījumi radušies pirms tam, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par koncerna līguma izbeigšanās reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā, ja kreditori sešu mēnešu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas iesniedz valdošajam uzņēmumam pieteikumu par nodrošinājumu.

23.pants. Izlīdzinājums mazākumdalībniekiem
(8) Prasību par atbilstoša izlīdzinājuma noteikšanu var celt katrs atkarīgās sabiedrības mazākumdalībnieks triju mēnešu laikā no dienas, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par koncerna līguma noslēgšanas vai grozīšanas reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā.

24.pants. Atlīdzība mazākumdalībniekiem
(5) Pienākums iegūt akcijas (kapitāla daļas) var būt aprobežots ar termiņu. Termiņš notek ne agrāk kā triju mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par koncerna līguma noslēgšanas reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā. Ja atlīdzības apmēru nosaka tiesa, minētais termiņš notek ne agrāk kā triju mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par pēdējo izskatīto pieteikumu.
 
32.pants. Īpašā pārbaude
(4) Par pārbaudes rezultātiem zvērināts revidents sastāda rakstveida atzinumu, to paraksta un iesniedz atkarīgās sabiedrības izpildinstitūcijai. Sabiedrības izpildinstitūcija viena mēneša laikā no zvērināta revidenta atzinuma saņemšanas dienas tā kopsavilkumu iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
 
38.pants. Atlīdzība atstumtajiem sabiedrības dalībniekiem
(6) Prasību par atlīdzības apmēra noteikšanu var celt katrs atstumtais sabiedrības dalībnieks triju mēnešu laikā no dienas, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par iekļaušanas reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā.

39.pants. Kreditoru aizsardzība
(1) Galvenās sabiedrības pienākums ir dot nodrošinājumu tiem iekļautās sabiedrības kreditoriem, kuru prasījumi radušies pirms tam, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par iekļaušanas reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā, un kuri nevar panākt savu prasījumu apmierinājumu no iekļautās sabiedrības, ja kreditori sešu mēnešu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas iesniedz galvenajai sabiedrībai pieteikumu par nodrošinājumu. Paziņojumā par iekļaušanu ietverama norāde uz kreditoru tiesībām iesniegt šādu pieteikumu.
 
45.pants. Iekļaušanas izbeigšanās reģistrācija Uzņēmumu reģistrā
(2) Ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc reģistrācijas Uzņēmumu reģistrs iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par iekļaušanas izbeigšanos. Paziņojumā tiek ietverts iekļaušanas izbeigšanās reģistrācijas datums un šā panta pirmajā daļā minētās ziņas.

46.pants. Noilgums
(2) Noilguma termiņš sāk tecēt ar to dienu, kad paziņojums par iekļaušanas izbeigšanos publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Ja bijušās atkarīgās sabiedrības saistību izpildes termiņš vai nosacījums iestājas pēc tam, kad publicēts paziņojums par iekļaušanas izbeigšanos, noilguma termiņš sāk tecēt ar saistību izpildes termiņa vai nosacījuma iestāšanās dienu.
6.pants. Konkurences padomes uzdevumi
(2) Konkurences padome informē sabiedrību par Konkurences padomes uzdevumu izpildi un citiem konkurences aizsardzības, saglabāšanas un attīstības jautājumiem, kā arī līdz katra kalendārā gada 1.martam publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ziņojumu par iepriekšējā gadā pieņemtajiem Konkurences padomes lēmumiem. Konkurences padome publicē tās pieņemtos lēmumus laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ne vēlāk kā desmit dienas pēc lēmuma pieņemšanas.
53.pants. Kooperatīvās sabiedrības likvidācijas kārtība
Biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) pieņem lēmumu par kooperatīvās sabiedrības likvidāciju, ievērojot šādu kārtību :
1) tā ievēlē likvidācijas komisiju, kas vada sabiedrības likvidācijas procesu. Līdz ar likvidācijas komisijas ievēlēšanu izbeidzas padomes un valdes locekļu pilnvaras, bet to atbildība saglabājas līdz sabiedrības likvidēšanas brīdim. Biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) ievēlētos likvidācijas komisijas locekļus var jebkurā laikā atsaukt un ievēlēt jaunus;
2) likvidācijas komisija ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc tās ievēlēšanas iesniedz publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"paziņojumu par kooperatīvās sabiedrības likvidāciju. Paziņojumā jāmin lēmuma pieņemšanas datums, likvidācijas komisijas locekļu vārds, uzvārds, darbības vieta un tālruņa numurs, kā arī jāietver uzaicinājums pieteikt savus prasījumus un jānorāda prasījumu pieņemšanas vieta, termiņš (ne mazāk kā trīs mēneši no paziņojuma publicēšanas dienas) un termiņa nokavēšanas sekas;
Pārejas noteikumi
22. Ja pieteikums par statūtu grozījumiem iesniegts no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 30.jūnijam un pieteikumā paredzēta vienīgi pamatkapitāla minimālā lieluma, pajas nominālvērtības vai citas statūtos noteiktās naudas summas denominācija no latiem uz euro, kooperatīvā sabiedrība ir atbrīvota no:
1) valsts nodevas par tādu ierakstu grozīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā un statūtu grozījumu reģistrēšanu (pievienošanu lietai), kuri saistīti ar pamatkapitāla minimālā lieluma, pajas nominālvērtības vai citas statūtos noteiktās naudas summas denomināciju no latiem uz euro;
2) maksas par tādu Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstīto ziņu publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kuras saistītas ar pamatkapitāla minimālā lieluma, pajas nominālvērtības vai citas statūtos noteiktās naudas summas denomināciju no latiem uz euro.

23.pants. Krājaizdevu sabiedrības grāmatvedība un gada pārskats
(33) Uzņēmumu reģistrs pēc šā panta 3.2 daļā minēto dokumentu saņemšanas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis” paziņojumu, ka šā panta 3.1 daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā.

30.pants. Krājaizdevu sabiedrības likvidācijas kārtība, pamatojoties uz kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumu
(4) Lēmumu par krājaizdevu sabiedrības likvidācijas uzsākšanu likvidators izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā, kurš pēc tā izplatīšanas vietas un tirāžas aptver pēc iespējas lielāku krājaizdevu sabiedrības biedru skaitu. Kreditori savas prasības pret krājaizdevu sabiedrību piesaka sabiedrības likvidatoram 90 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Kreditors savam pieteikumam pievieno visus dokumentus, ar ko tiek pamatota viņa prasība.
59.1 pants. (1) Reorganizācijas gadījumā katrai reorganizācijā iesaistītajai kredītiestādei saskaņā ar Komerclikuma 345.pantu ir pienākums publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka ir pieņemts lēmums par reorganizāciju, un nosūtīt paziņojumu par reorganizāciju visiem zināmajiem kreditoriem, kuriem līdz Komerclikuma 343.pantā minētā lēmuma par reorganizāciju pieņemšanai bija prasījuma tiesības pret kredītiestādi, Minēto paziņojumu var nesūtīt kreditoriem, kuru prasījumu tiesības ir radušās, kredītiestādei sniedzot šiem kreditoriem finanšu pakalpojumus.

89.1 pants. (3) Uzņēmumu reģistrs pēc šā panta otrajā daļā minēto dokumentu saņemšanas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu, ka šā panta pirmajā daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā.
 
133.pants. (1) Kredītiestādes likvidators ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc tam, kad Finanšu un kapitāla tirgus komisijā akceptēts kredītiestādes akcionāru sapulces lēmums vai pieņemts tiesas nolēmums par likvidāciju, iesniedz publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz divos citos laikrakstos paziņojumu par kredītiestādes likvidāciju, kurā norāda:
1) datumu, kad pieņemts lēmums par pašlikvidāciju vai tiesas nolēmums, un datumu, ar kuru kredītiestāde atzīta par likvidējamu;
2) termiņu, līdz kuram piesakāmas kreditoru un citu personu prasības un citas pretenzijas;
3) likvidatora vārdu, uzvārdu (nosaukumu un pilnvarotā pārstāvja vārdu, uzvārdu, ja likvidators ir juridiskā persona), darbības vietu un tālruņa numuru.
(2) Šā panta pirmās daļas 2. punktā minētais termiņš ir trīs mēneši. Termiņa tecējums sākas ar dienu, kad paziņojums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
 
136.pants. (4) Katra mēneša pirmo 10 dienu laikā likvidators iesniedz publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" likvidējamās kredītiestādes iepriekšējā mēneša pārskatu, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās, un pārskatu par atgūtajiem aktīviem, tai skaitā mantu, un likvidācijas izdevumiem iepriekšējā mēnesī.
 
160.pants. (1) Triju dienu laikā pēc kredītiestādes pasludināšanas par maksātnespējīgu administrators iesniedz publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz divos citos laikrakstos paziņojumu par kredītiestādes pasludināšanu par maksātnespējīgu.

161.pants. (2) Administratora pienākumi ir šādi:
10) katra mēneša pirmo 10 dienu laikā iesniegt publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" kredītiestādes iepriekšējā mēneša pārskatu, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās, un pārskatu par atgūtajiem aktīviem, tai skaitā mantu, un maksātnespējas procesa izdevumiem iepriekšējā mēnesī.
 
167.pants. (4) Informāciju par administratora pilnvaru izbeigšanos un administratora apliecības un zīmoga pasludināšanu par nederīgu tiesa publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

172.1 pants. (1) Administrators uzaicina trešās personas saņemt savu mantu un vienojas par tās saņemšanas kārtību, attiecīgu paziņojumu publicējot plašsaziņas līdzekļos un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
(2) Mantu, kuru trešās personas nepārņem savā valdījumā, administrators atsavina šā likuma 185.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā un triju mēnešu laikā pēc tās atsavināšanas uzaicina trešās personas pieteikt prasības par naudas līdzekļu izmaksu, attiecīgu paziņojumu publicējot plašsaziņas līdzekļos un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
(3) Naudas līdzekļus, par kuru izmaksu trešās personas nepiesaka savus prasījumus, administrators, noslēdzot rakstveida līgumu, nodod glabājumā citai paša izraudzītai Latvijas Republikā reģistrētai kredītiestādei, paziņojumu par līguma noslēgšanu publicējot plašsaziņas līdzekļos un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

179.2 pants. (2) Administrators pirmās kreditoru sapulces laiku, vietu un darba kārtību paziņo kreditoriem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms noteiktā sapulces datuma. Paziņojums par pirmo kreditoru sapulci publicējams oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un divos citos laikrakstos.
 
186.pants. (1) Triju dienu laikā no dienas, kad tiesa pieņēmusi lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu, administrators iesniedz publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz divos citos laikrakstos paziņojumu par kredītiestādes bankrota procedūras uzsākšanu.
(3) Šā panta otrās daļas 2.punktā minētais termiņš ir trīs mēneši. Termiņa tecējums sākas ar dienu, kad paziņojums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
 
187.pants. Administrators nosaka kredītiestādes mantas izsoles uzsākšanas dienu un paziņo par to oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz divos citos laikrakstos. Ja noteiktajā termiņā nav iespējams uzsākt izsoli, administrators lemj par izsoles uzsākšanas dienas pārcelšanu.
 
 211.pants. (2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nodrošina no citu dalībvalstu kompetentām institūcijām saņemto ar reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju saistīto paziņojumu publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā internetā.
(3) Ja tiesa pieņem nolēmumu vai cita kompetenta institūcija nolemj par Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes, kurai ir kreditori citā dalībvalstī, vai kredītiestādes, kura iesaistītajā valstī sniedz finanšu pakalpojumus, neatverot filiāli, reorganizācijas pasākumiem, likvidāciju vai reorganizācijas pasākumu vai likvidācijas darbībām, kurās iesaistītas kredītiestādes filiāles citā dalībvalstī, administrators vai cita likumā pilnvarota persona nekavējoties pēc šā nolēmuma vai lēmuma spēkā stāšanās nodrošina likumos noteikto ar reorganizācijas pasākumiem vai likvidāciju saistīto nolēmumu vai lēmumu publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī nosūta paziņojumu par pieņemto nolēmumu vai lēmumu Eiropas Savienības oficiālo publikāciju birojam publicēšanai oficiālajā izdevumā "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis" un divos katras tādas iesaistītās valsts mēroga laikrakstos, kurā atrodas Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes filiāle vai kreditori.
7.pants. Nacionālās operas direktors
(3) Uz Nacionālās operas valdes locekļa amatu Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un informāciju par izsludināto konkursu ievieto Kultūras ministrijas mājaslapā internetā.
 122. Latvijas Zvērinātu advokātu padome informē advokāta mītnes valsts kompetento institūciju par advokāta reģistrāciju un reģistrētā advokāta vārdu un uzvārdu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
2009.gada 26.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 11.panta pirmo daļu un trešās daļas 1.punktu37. Valsts augu aizsardzības dienests:
37.1. sistēmā norāda sugas, kurām piešķirta vispārējā atļauja saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.889/2008 45.panta 8.punktu un lēmumu par vispārējās atļaujas piešķiršanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";
37.2. izsniedz individuālo atļauju tādu sēklu (sēklu maisījumu) un veģe­tatīvā pavairošanas materiāla izmantošanai, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauk­saimniecības ražošanas metodi (turpmāk – individuālā atļauja) saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.889/2008 45.panta 5.punktu.

***
55. Kārtējā gada darbības programmā kontroles institūcija norāda Padomes Regulas 834/2007 27.panta 5.punkta “b” apakš­punktā un 6.punktā minēto informāciju un:
55.1. izmaiņas institūcijas struktūrā, produktu bioloģiskās lauksaim­niecības kontroles procedūrā, kvalitātes rokasgrāmatā (turpmāk – institūcijas dokumentācija);
55.2. izmaiņas iekšējos kvalitātes auditos, plānotajos pasākumos;
55.3. izmaiņas darbinieku amatu aprakstos un darbiniekiem plānojamās mācības;
55.4. operatoru iedalījumu pēc riska pakāpēm un papildpasākumu plānu atbilstoši Komisijas Regulas Nr.889/2008 88.panta 3.punktam;
55.5. plānotos kontroles apmeklējumus, tostarp ārpuskārtas kontroles apmeklējumus;
55.6. līgumu kopijas ar laboratorijām, kuras akreditētas Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūrā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025 : 2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un par kurām Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” vai citas dalībvalsts paziņotā institūcijā (turpmāk – laboratorijas), un Komisijas Regulas Nr.889/2008 izpildes kontrolei nepie­ciešamo plānoto paraugu ņemšanas plānu.

30.11.2004. MK noteikumi Nr.1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.-2006.gadam""


Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta septīto daļu


4. Lauku atbalsta dienests izsludina pieteikšanos un pārtrauc pieteikšanos uz programmdokumentā minētajiem atbalsta pasākumiem laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", iepriekš to saskaņojot ar Zemkopības ministriju.

31.10.2006. MK noteikumi Nr.894 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem"


Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto un septīto daļu


II. Programmu sagatavošana un iesniegšana
6. Zemkopības ministrija vismaz sešus mēnešus pirms katra Komisijas regulas Nr.501/2008 8.panta 1.punktā minētā termiņa pieņem lēmumu par programmu iesniegšanu, nosakot atbalstāmos produktus, tēmas un mērķa tirgus, un informē par to Lauku atbalsta dienestu. Lauku atbalsta dienests informāciju par atbalstāmajiem produktiem, tēmām un mērķa tirgiem publicē savā mājaslapā internetā un vismaz mēnesi pirms Komisijas regulas Nr.501/2008 8.panta 1.punktā minētā termiņa laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu par iespēju iesniegt programmu.

02.09.2008. MK noteikumi Nr.716 ''Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Ražotāju grupas"''


Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu


III. Atbalsta apjoms un pieteikšanās kārtība
12.1 Lai pieteiktos atbalstam 2014. gadā, pretendents šo noteikumu 10. punktā minētos dokumentus iesniedz Lauku atbalsta dienestā 30 kalendāra dienu laikā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludināta pieteikšanās atbalsta saņemšanai.

25.08.2015. MK noteikumi Nr.492 ''Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā''


Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu


I. Vispārīgie jautājumi
4. Dienā, kad, ņemot vērā iesniegtos iesniegumus, atbalstam pieteiktais publiskais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsta dienests oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu par iesniegumu iesniegšanas beigu termiņu.
10.03.2015. MK noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu


11.3. Ilggadīgo zālāju saglabāšana
111. Atbilstoši regulas Nr. 1307/2013 45. panta 2. punktam un regulas Nr. 639/2014 43. pantam Lauku atbalsta dienests aprēķina un katru gadu līdz 20. augustam oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē informāciju par:
111.1. ilggadīgo zālāju platības īpatsvaru kārtējā gadā;
111.2. ilggadīgo zālāju atsauces platības un kārtējā gada ilggadīgo zālāju platības īpatsvara attiecības izmaiņām.
15.1. Vispārīgie nosacījumi
231. Lauku atbalsta dienests oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz kārtējā gada 1. novembrim publicē šo noteikumu 242., 245. un 248. punktā minētās atdalītā pārejas posma valsts atbalsta likmes.
11.2. Aizsargājamie ekoloģiski jutīgie ilggadīgie zālāji
106.4 Šo noteikumu 106.2 punktā minētā kārtība netiek piemērota no dienas, kad Lauku atbalsta dienests saskaņā ar šo noteikumu 111. punktu ir aprēķinājis un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicējis informāciju par to, ka šo noteikumu 111.2. apakšpunktā minētā attiecība ir samazinājusies par trim vai vairāk procentiem.
23.12.2014. MK noteikumi Nr.837 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu


II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi
6. Atbalstu piešķir par tādu regulas Nr. 1379/2013 2. pielikumā minēto zvejas produktu uzglabāšanu, kuriem ražotāju organizācijas biedrs nav atradis pircēju, piedāvājot tos pārdošanai izsolē vai vismaz trim Zemkopības ministrijā reģistrētiem zivju pircējiem par oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēto sliekšņa cenu atbilstoši šo noteikumu 17. punktam.

IV. Publiskā finansējuma apmērs
12. Atbalsta apmēru par zvejas produkta tonnu veido tehnisko un finansiālo izmaksu summa, kas nepieciešama vienas tonnas zvejas produktu stabilizēšanai un uzglabāšanai un kas nepārsniedz šo noteikumu 17. punktā minēto oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēto summu. Kopējais atbalsta apmērs gadā nepārsniedz divus procentus no pretendenta biedru tirgū laistās produkcijas vidējās vērtības laikposmā no 2009. gada līdz 2011. gadam, bet, ja produkcijas laišana tirgū uzsākta 2010. gadā, – laikposmā no 2010. gada līdz 2012. gadam.

V. Zvejas produktu sliekšņa cena un uzglabāšanas izmaksas
15. Zemkopības ministrija katru gadu nosaka un līdz 31. decembrim oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē zvejas produktu sliekšņa cenu, kas ļauj piemērot uzglabāšanas mehānismu, saskaņā ar regulas Nr. 1379/2013 31. pantu.
17. Lauku atbalsta dienests katru gadu nosaka un līdz 31. martam oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē zvejas produktu stabilizēšanai un uzglabāšanai nepieciešamo tehnisko un finansiālo izmaksu apmēru par tonnu kārtējā gadā:
17.1. tehnisko izmaksu apmēru nosaka pēc šo noteikumu 16. punktā minētās pretendentu iesniegtās informācijas, ņemot vērā lielāko summu, kas vienam pretendentam bijusi nepieciešama zvejas produkta tonnas stabilizēšanai un uzglabāšanai;
17.2. finansiālo izmaksu apmēru nosaka, šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajām tehniskajām izmaksām piemērojot Latvijas Bankas publicēto iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem euro izsniegto kredītu attiecīgā gada vidējo svērto procentu likmi.

08.09.2015. MK noteikumi Nr.519 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""


Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu un septīto daļuIII. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta aprēķināšanas kārtība
(..)
11. Lauku atbalsta dienests līdz kārtējā gada 15. jūlijam oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un savā tīmekļvietnē (www.lad.gov.lv) publicē informāciju par atbalsta periodu un atbalsta likmi vienai produktu porcijai kārtējā mācību gadā.

07.04.2009. MK noteikumi Nr.321 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai ūdens vides pasākumiem"


Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu


III. Atbalsta pieprasīšana un piešķiršana
10. Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” kārtējā gadā ne vēlāk kā mēnesi pirms šo noteikumu 11.punktā minētā termiņa beigām izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu un piecu gadu saistību periodam piešķirto publiskā finansējuma apmēru.

15.09.2008. MK noteikumi Nr.748 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" īstenošanai"Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto un septīto daļu12.1 Ja projektu īstenošanai apstiprinātais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsta dienests publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par kārtas noslēgumu un turpina pieņemt un apkopot projektu iesniegumus vēl vismaz 30 kalendāra dienas, tos vērtējot un apstiprinot atbilstoši šo noteikumu 21.punktā noteiktajām prasībām.

21.06.2011. MK noteikumi Nr.453 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām"


Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto un septīto daļu un 9.panta trešo daļu

V. Krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumi
65.2 Dienests šo noteikumu 65. punktā minēto iestāžu sarakstu līdz kārtējā gada 1. novembrim publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un dienesta mājaslapā internetā.
10.03.2015. MK noteikumi Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto un septīto daļu


IV. Pieteikšanās kārtība
17. Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu, norādot datumu un plānoto publiskā finansējuma apmēru šo noteikumu 1. punktā minētajiem pasākumiem, un ievieto attiecīgu informāciju Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē.
09.06.2015. MK noteikumi Nr.292 ”Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības””

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma 5.panta ceturto daļu


III. Nosacījumi konsultāciju pakalpojuma sniedzējiem
25.1. Lauku atbalsta dienests oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu par konsultāciju pakalpojuma sniedzēju atlasi apakšpasākumā;
25.2. konsultāciju pakalpojuma sniedzējs divu nedēļu laikā pēc paziņojuma publicēšanas iesniedz Lauku atbalsta dienestā:
25.2.1. iesniegumu (3. pielikums);
25.2.2. darbinieku (turpmāk - konsultanti) sarakstu (4. pielikums);
25.2.3. konsultantu izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
25.2.4. dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 29.4. apakšpunktā minētā nosacījuma izpildi (tai skaitā var būt lauksaimniecības nozarē izstrādāto un uzraudzīto projektu saraksts).

13.10.2009. MK noteikumi Nr.1182 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana" īstenošanai"


Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto un septīto daļu


III. Pieteikšanās nosacījumi
19. Ja projektu īstenošanai apstiprinātais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsta dienests publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par kārtas noslēgumu ne mazāk kā pēc 30 kalendāra dienām un turpina pieņemt projektu iesniegumus, tos apkopojot un vērtējot atbilstoši šo noteikumu 20.punktā minētajai procedūrai.
14.07.2009. MK noteikumi Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu


II. Pieteikšanās nosacījumi
2. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek kārtās. Lauku atbalsta dienests mēnesi pirms kārtas uzsākšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 kalendāra dienām, attiecīgajai kārtai piešķirto publiskā finansējuma apmēru un projektu īstenošanas beigu termiņu (ja vien pretendents atbalstu nesaņem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai).
30.03.2010. MK noteikumi Nr.327 "Kārtība, kādā piešķir Eiropas Savienības atbalstu ārkārtas tirgus pasākumiem piena nozarē"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu


7. Šo noteikumu 6.punktā minēto atbalsta likmi dienests publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2010.gada 27.aprīlim.
30.09.2014. MK noteikumi Nr.598 " Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto un septīto daļu


II. Pieteikšanās un atbalsta saņemšanas nosacījumi
2. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek kārtās. Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju mēnesi pirms kārtas uzsākšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu, nosakot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par vienu mēnesi, attiecīgajai kārtai piešķirto publiskā finansējuma apmēru, kā arī publiskā finansējuma sadalījumu pa atbalsta pretendentu veidiem, aktivitātēm un teritorijām, termiņu, kad atbalsta pretendentam ir jāuzsāk projekta iesniegumā paredzēto aktivitāšu īstenošana, – ja pretendents atbalstu nesaņem pasākumā, kura ietvaros tiek maksātas kompensācijas par darbībām, kas ir veiktas pirms projekta iesniegšanas, un projektu īstenošanas beigu termiņu – ja pretendents atbalstu nesaņem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju" vai normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai.

3. No dienas, kad iesniegto projektu īstenošanai pieteiktais publiskais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsta dienests oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu par iesniegumu iesniegšanas beigu termiņu un turpina pieņemt projektu iesniegumus vēl vismaz vienu mēnesi, tos apkopojot un sarindojot atbilstoši projektu atlases kritērijiem, ja tas noteikts normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam. Šo nosacījumu piemēro, ja attiecīgā kārta ilgst vairāk par vienu mēnesi, vai normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam noteiktajā kārtībā.
08.09.2015. MK noteikumi Nr.521 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu11. Dienests oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē:
11.1. valsts līdzfinansējuma likmi nākamajam ceturksnim – līdz kārtējā ceturkšņa pēdējā mēneša divdesmit piektajam datumam;
11.2. pārējo izmaksu un maksimālā atbalsta apmēru – katru gadu līdz 15. jūlijam.
12. Komisija reizi mācību gadā pēc dienesta vai vismaz triju atbalsta pretendentu rakstiska pieprasījuma saņemšanas ir tiesīga pārskatīt kārtējam mācību gadam piemērojamo pārējo izmaksu un maksimālā atbalsta apmēru.
13. Dienests piecu darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas to publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Pārskatīto pārējo izmaksu vai maksimālā atbalsta apmēru piemēro, sākot ar nākamo mēnesi pēc publikācijas dienas.
20.07.2010. MK noteikumi Nr.664 "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta septīto daļu

I. Vispārīgie jautājumi 7. Finanšu līdzekļus kredītu fondam novirza kārtās. Katras kārtas kredītu fonda finanšu līdzekļu apmēru un kārtas izsludināšanas termiņu nosaka, pamatojoties uz šo noteikumu 3.punktā minētajos normatīvajos aktos norādīto pasākumu ieviešanas gaitu un pieejamajiem finanšu līdzekļiem. Lauku atbalsta dienests pirms kārtas uzsākšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludina kārtai piešķirtā publiskā finansējuma apmēru un kārtas sākuma un beigu termiņu.
20.07.2010. MK noteikumi Nr.664 "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta septīto daļu

I. Vispārīgie jautājumi 7. Finanšu līdzekļus kredītu fondam novirza kārtās. Katras kārtas kredītu fonda finanšu līdzekļu apmēru un kārtas izsludināšanas termiņu nosaka, pamatojoties uz šo noteikumu 3.punktā minētajos normatīvajos aktos norādīto pasākumu ieviešanas gaitu un pieejamajiem finanšu līdzekļiem. Lauku atbalsta dienests pirms kārtas uzsākšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludina kārtai piešķirtā publiskā finansējuma apmēru un kārtas sākuma un beigu termiņu.

02.03.2010. MK noteikumi Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

II. Projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana

4. Lai īstenotu pasākumu (izņemot šo noteikumu 17.punktā minēto pasākumu), Zemkopības ministrija piecu darbdienu laikā pēc Zivju fonda padomes lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanu publicē to sludinājumā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

III. Lēmuma pieņemšana

18. Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu izsludina kārtējā gada novembrī vai decembrī, Zemkopības ministrija triju darbdienu laikā pēc Zivju fonda padomes lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas termiņu, kas nav īsāks par piecām dienām.

VI. Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā

42. Zemkopības ministrija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā Zivju fonda padomes lēmuma pieņemšanas izsludina pieteikšanos atbalstam zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanai. Pieteikšanās termiņš nav īsāks par 10 dienām.

07.07.2008. MK noteikumi Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

III. Pieteikšanās kārtība

11. Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests) pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” izsludina vietējās attīstības stratēģijas iesniegumu (turpmāk – stratēģijas iesniegums) pieņemšanu Lauku attīstības programmas pasākumā un Rīcības programmas pasākumā, norādot datumu un publiskā finansējuma apmēru, un ievieto attiecīgo informāciju dienesta tīmekļa vietnē.

12. Stratēģijas iesniegumu pieņemšanas termiņš ir viens mēnesis pēc oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” izsludinātā datuma.

35. Pēc vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas sākšanas vietējās rīcības grupas, kurām piešķirts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai Rīcības programmas pasākumā, var saņemt papildu atbalstu. Lai piešķirtu papildu atbalstu, dienests:
35.1. izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" iesniegumu pieņemšanu, norādot datumu un pieejamo publisko finansējumu. Iesniegumu pieņemšanas termiņš ir divas nedēļas pēc oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludinātā datuma;
35.2. pieņem vietējo rīcības grupu iesniegumus papildu finansējuma saņemšanai (5.pielikums);
35.3. vietējām rīcības grupām, kuras iesniegušas šo noteikumu 35.2.apakšpunktā minēto iesniegumu, aprēķina papildu atbalsta apmēru, kas piešķirams katrai vietējai rīcības grupai, 30 procentu izsludinātā publiskā finansējuma apmēra sadalot proporcionāli iedzīvotāju skaitam vietējo rīcības grupu darbības teritorijā, pamatojoties uz informāciju saskaņā ar šo noteikumu 23.punktu (neskaitot iedzīvotājus pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 000), un 70 procentu izsludinātā publiskā finansējuma apmēra sadalot papildus vietējām rīcības grupām, kuru teritorija robežojas ar Baltijas jūru vai Rīgas jūras līci, proporcionāli vietējās rīcības grupas teritorijā ietilpstošās administratīvās teritorijas jūras krasta robežas kilometru skaitam;
35.4. divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 35.1.apakšpunktā minētā iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām paziņo vietējai rīcības grupai lēmumu par papildu atbalsta piešķiršanu un tā apmēru.

07.07.2008. MK noteikumi Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

III. Pieteikšanās kārtība

11. Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests) pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” izsludina vietējās attīstības stratēģijas iesniegumu (turpmāk – stratēģijas iesniegums) pieņemšanu Lauku attīstības programmas pasākumā un Rīcības programmas pasākumā, norādot datumu un publiskā finansējuma apmēru, un ievieto attiecīgo informāciju dienesta tīmekļa vietnē.

12. Stratēģijas iesniegumu pieņemšanas termiņš ir viens mēnesis pēc oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” izsludinātā datuma.

35. Pēc vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas sākšanas vietējās rīcības grupas, kurām piešķirts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai Rīcības programmas pasākumā, var saņemt papildu atbalstu. Lai piešķirtu papildu atbalstu, dienests:
35.1. izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" iesniegumu pieņemšanu, norādot datumu un pieejamo publisko finansējumu. Iesniegumu pieņemšanas termiņš ir divas nedēļas pēc oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludinātā datuma;
35.2. pieņem vietējo rīcības grupu iesniegumus papildu finansējuma saņemšanai (5.pielikums);
35.3. vietējām rīcības grupām, kuras iesniegušas šo noteikumu 35.2.apakšpunktā minēto iesniegumu, aprēķina papildu atbalsta apmēru, kas piešķirams katrai vietējai rīcības grupai, 30 procentu izsludinātā publiskā finansējuma apmēra sadalot proporcionāli iedzīvotāju skaitam vietējo rīcības grupu darbības teritorijā, pamatojoties uz informāciju saskaņā ar šo noteikumu 23.punktu (neskaitot iedzīvotājus pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 000), un 70 procentu izsludinātā publiskā finansējuma apmēra sadalot papildus vietējām rīcības grupām, kuru teritorija robežojas ar Baltijas jūru vai Rīgas jūras līci, proporcionāli vietējās rīcības grupas teritorijā ietilpstošās administratīvās teritorijas jūras krasta robežas kilometru skaitam;
35.4. divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 35.1.apakšpunktā minētā iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām paziņo vietējai rīcības grupai lēmumu par papildu atbalsta piešķiršanu un tā apmēru.

03.02.2015. MK noteikumi Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu


VII. Noslēguma jautājums
39. Atbalsta iesniegumu iesniegšanu izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" mēnesi pirms attiecīgās kārtas uzsākšanas. 2015. gadā iesniegumu iesniegšanas termiņš nav īsāks par septiņām kalendāra dienām.
23.03.2010. MK noteikumi Nr.286"Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas ''NVO fonds" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

Izdoti saskaņā ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likuma 11.panta 2.punktu


VI. Atklāta konkursa izsludināšanas kārtība
31. Starpniekinstitūcija izsludina apakšprojektu iesniegumu atklātu konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vismaz vienā Latvijas dienas laikrakstā latviešu valodā un vienā Latvijas dienas laikrakstā krievu valodā, kā arī starpniekinstitūcijas mājaslapā internetā (www.lsif.lv) un Latvijas un Šveices sadarbības programmas mājaslapā internetā (www.swiss-contribution.lv). Atklātu konkursu izsludina ne vēlāk kā 2010.gada 2.ceturksnī.
23.03.2010. MK noteikumi Nr.286"Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas ''NVO fonds" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

Izdoti saskaņā ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likuma 11.panta 2.punktu


VI. Atklāta konkursa izsludināšanas kārtība
31. Starpniekinstitūcija izsludina apakšprojektu iesniegumu atklātu konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vismaz vienā Latvijas dienas laikrakstā latviešu valodā un vienā Latvijas dienas laikrakstā krievu valodā, kā arī starpniekinstitūcijas mājaslapā internetā (www.lsif.lv) un Latvijas un Šveices sadarbības programmas mājaslapā internetā (www.swiss-contribution.lv). Atklātu konkursu izsludina ne vēlāk kā 2010.gada 2.ceturksnī.

17.01.2012. MK noteikumi Nr.62 "Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

Izdoti saskaņā ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likuma 11.panta 2.punktu

V. Atklāta konkursa izsludināšanas kārtība

26. Starpniekinstitūcija, izsludinot atklātu konkursu, ievieto sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", starpniekinstitūcijas mājaslapā internetā (www.viaa.gov.lv), Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā internetā (www.izm.gov.lv) un Latvijas un Šveices sadarbības programmas mājaslapā internetā (www.swiss-contribution.lv).

26.1 Starpniekinstitūcija paziņojumu par apakšprojektu iesniegumu pieņemšanas izbeigšanu ievieto oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", starpniekinstitūcijas mājaslapā internetā (www.viaa.gov.lv), Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā internetā (www.izm.gov.lv) un Latvijas un Šveices sadarbības programmas mājaslapā internetā (www.swiss-contribution.lv) ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no dienas, kad noslēgusies apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa pēdējā atlases kārta, kuras ietvaros bija pieejams finansējums.

03.05.2011. MK noteikumi Nr.333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta divpadsmito daļu un Publisko aģentūru likuma 5. panta otro daļu

V. Noslēguma jautājumi
24. Nosakot maksas pakalpojumu izcenojumus par publikācijām oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", šo noteikumu III nodaļu nepiemēro līdz laikam, kad pilnā apmērā piešķirts finansējums Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteikto valsts funkciju nodrošināšanai.

13.pants. Ostas maksas
(3) Ostas maksas un tarifus nosaka ostas pārvalde un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Ostas maksas paaugstinājumi stājas spēkā četrdesmit piecas dienas pēc to publicēšanas.
 
15.pants. Maksa par pakalpojumiem
(2) Ostas maksas pakalpojumu tarifu robežlīmeņi stājas spēkā četrdesmit piecas dienas pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

01.09.2015. MK noteikumi Nr.506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Mēslošanas līdzekļu aprites likuma
4. panta pirmās daļas 1. punktuIII. Mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrācija
(..)
30. Lēmumu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju un reģistrācijas apliecības anulēšanu dienests publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Anulētie mēslošanas līdzekļu krājumi tirdzniecības tīklā var atrasties trīs gadus pēc lēmuma publicēšanas, ja tie nav bīstami cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi.

07.04.2009. MK noteikumi Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 15. panta trešo un piekto daļu,

22. panta pirmo un otro daļu, 27. panta otro daļu, 28. panta sesto daļu un 29. panta otro daļu un Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta piekto daļu


V. Ministru kabinetā izskatāmie starptautiskie līgumi vai to projekti
57. Ārlietu ministrija paziņo oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” par starptautiskā līguma spēkā stāšanos un nodrošina šo noteikumu 49.punktā minēto starptautisko līgumu tekstu publicēšanu (ievērojot šo noteikumu 53., 54. un 55.punktu).

XV. Ministru kabineta lēmumu noformēšana, parakstīšana un publicēšana
212. Valsts kanceleja, izmantojot sistēmu DAUKS, nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Ministru kabineta izdoto tiesību aktu, kā arī Ministru kabineta atbalstīto plānošanas dokumentu un to apstiprinošo tiesību aktu vienas darbdienas laikā pēc tā parakstīšanas. Oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" izdevējs nodrošina publicēšanu parasti divu darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas.214. Valsts kanceleja nodrošina, ka publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (izmantojot sistēmu DAUKS) nosūtītais tiesību akts, plānošanas dokuments un to apstiprinošais tiesību akts, kā arī ievietošanai informācijas sistēmā "Politikas plānošanas dokumentu datubāze" nosūtītais plānošanas dokuments un to apstiprinošais tiesību akts atbilst oriģinālam. Tiesību akta, plānošanas dokumenta un to apstiprinošā tiesību akta publikācijas un no Valsts kancelejas sistēmā DAUKS saņemtā tiesību akta, plānošanas dokumenta un to apstiprinošā tiesību akta savstarpēju atbilstību nodrošina oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" izdevējs.XVI. Ministru prezidenta rīkojumi un rezolūcijas un to izpildes nodrošināšana
223. Valsts kanceleja, izmantojot sistēmu DAUKS, nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā"Latvijas Vēstnesis" Ministru prezidenta rīkojumu vienas darbdienas laikā pēc tā parakstīšanas. Oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" izdevējs nodrošina publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" parasti divu darbdienu laikā pēc Ministru prezidenta rīkojuma saņemšanas. Ministru prezidenta rīkojuma publikācijas un no Valsts kancelejas sistēmā DAUKS saņemtā rīkojuma teksta savstarpēju atbilstību nodrošina oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" izdevējs.
15.04.2011. FKTK normatīvie noteikumi Nr.64 "Licenču maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes reģistrācijas, iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma
11. panta ceturto daļu, 20. pantu, 32. pantu un 33. pantu


5. Ja licence nozaudēta, iestāde nekavējoties publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par licences nozaudēšanu un iesniedz Komisijai iesniegumu par licences dublikāta izsniegšanu.

10.12.2013. MK noteikumi Nr.1455"Medību saimniecības attīstības fonda nolikums"

Izdoti saskaņā ar Medību likuma 31.panta ceturto daļu


18. Padomes un konsultatīvās padomes sekretariāta funkcijas pilda Zemkopības ministrija. Padomes un konsultatīvās padomes sekretariāta funkcijas ir šādas:
18.1. pēc padomes priekšsēdētāja, vismaz divu padomes locekļu vai konsultatīvās padomes priekšsēdētāja ierosinājuma sasaukt padomes sēdes un konsultatīvās padomes sēdes;
18.2. izstrādāt padomes sēdes un konsultatīvās padomes sēdes darba kārtību;
18.3. protokolēt padomes sēdes;
18.4. nosūtīt elektroniski vai papīra formā padomes sēdes protokolu visiem tās dalībniekiem 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās sēdes;
18.5. ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms sēdes elektroniski vai papīra formā informēt padomi un konsultatīvo padomi par sēdes sasaukšanu un sēdes darba kārtību;
18.6. administratīvi izvērtēt atbalstam iesniegtos projektus;
18.7. iesniegt projektus izskatīšanai konsultatīvajā padomē;
18.8. koordinēt padomes un konsultatīvās padomes darbību;
18.9. publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē finansēto projektu sarakstu, norādot to nosaukumus, projektu iesniedzējus un projektu izmaksas.

21.11.2006. MK noteikumi Nr.956 "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu"


Izdoti saskaņā ar Muzeju likuma 13.panta desmito daļu


III. Nacionālā krājuma priekšmetu atsavināšana un izņemšana no Nacionālā krājuma
30. Lai atsavinātu muzeja īpašumā vai valdījumā esošā Nacionālā krājuma priekšmetu, attiecīgā muzeja direktors (vadītājs) iesniedz Muzeju valsts pārvaldē iesniegumu un muzeja krājuma komisijas sēdes protokola izrakstu. Ja atsavinā­šanas pamatojums atbilst šo noteikumu 29.punktā minētajiem nosacījumiem, Muzeju valsts pārvalde publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par atsavināmo muzeja priekšmetu. Muzeji mēneša laikā pēc sludinājuma publicē­šanas dienas var pieteikties iegūt savā īpašumā atsavināmo muzeja priekšmetu. Muzeju iesniegumus izskata un lēmumu pieņem Muzeju valsts pārvalde, ņemot vērā Latvijas Muzeju padomes atzinumu.
32. Ja muzejs vai cita persona, kuras īpašumā ir Nacionālā krājuma priekšmets, vēlas to atsavināt un nodot muzejam, ar kuru ir panākta vienošanās par priekšmeta iegūšanu muzeja īpašumā, priekšmeta īpašnieks vai viņa pilnvarota persona iesniedz iesniegumu Muzeju valsts pārvaldē, muzeja direktors (vadītājs) iesniedz arī muzeja krājuma komisijas sēdes protokola izrakstu. Ja atsavināšana atbilst Muzeju likuma 13.panta sestās daļas 1.punktā un šo noteikumu 29. un 31.punktā minētajiem nosacījumiem, Muzeju valsts pārvalde izskata iesniegumu, bet sludinājumu par atsavināšanu nepublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Pieņemot lēmumu, Muzeju valsts pārvalde ņem vērā Latvijas Muzeju padomes atzinumu.
33. Lai Nacionālajā krājumā ietilpstošu muzejisku priekšmetu atsavinātu Latvijas Republikā reģistrētai personai, kas nav muzejs, attiecīgā muzejiskā priekšmeta īpašnieks iesniedz iesniegumu Muzeju valsts pārvaldē. Ja atsavināšana atbilst Muzeju likuma 13.panta sestās daļas 1.punktā minētajam nosacījumam, Muzeju valsts pārvalde publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par atsavināmo muzejisko priekšmetu. Muzeji mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas var pieteikties iegūt savā īpašumā atsavināmo muzejisko priekšmetu. Iesniegumus izskata un lēmumu pieņem Muzeju valsts pārvalde, ņemot vērā Latvijas Muzeju padomes atzinumu.
34. Ja mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" neviens muzejs nepiesakās iegūt savā īpašumā atsavināmos Nacionālā krājuma priekšmetus, tad muzejs vai cita persona, kuras īpašumā ir attiecīgais Nacionālā krājuma priekšmets, vai īpašnieka pilnvarotais pārstāvis var šo noteikumu 35.punktā minētajā kārtībā vērsties Muzeju valsts pārvaldē priekšmeta izņemšanai no Nacionālā krājuma, ja izņemšana atbilst Muzeju likuma 13.panta septītajā daļā minētajiem kritērijiem.

21.11.2006. MK noteikumi Nr.956 "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu"


Izdoti saskaņā ar Muzeju likuma 13.panta desmito daļu


III. Nacionālā krājuma priekšmetu atsavināšana un izņemšana no Nacionālā krājuma
30. Lai atsavinātu muzeja īpašumā vai valdījumā esošā Nacionālā krājuma priekšmetu, attiecīgā muzeja direktors (vadītājs) iesniedz Muzeju valsts pārvaldē iesniegumu un muzeja krājuma komisijas sēdes protokola izrakstu. Ja atsavinā­šanas pamatojums atbilst šo noteikumu 29.punktā minētajiem nosacījumiem, Muzeju valsts pārvalde publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par atsavināmo muzeja priekšmetu. Muzeji mēneša laikā pēc sludinājuma publicē­šanas dienas var pieteikties iegūt savā īpašumā atsavināmo muzeja priekšmetu. Muzeju iesniegumus izskata un lēmumu pieņem Muzeju valsts pārvalde, ņemot vērā Latvijas Muzeju padomes atzinumu.
32. Ja muzejs vai cita persona, kuras īpašumā ir Nacionālā krājuma priekšmets, vēlas to atsavināt un nodot muzejam, ar kuru ir panākta vienošanās par priekšmeta iegūšanu muzeja īpašumā, priekšmeta īpašnieks vai viņa pilnvarota persona iesniedz iesniegumu Muzeju valsts pārvaldē, muzeja direktors (vadītājs) iesniedz arī muzeja krājuma komisijas sēdes protokola izrakstu. Ja atsavināšana atbilst Muzeju likuma 13.panta sestās daļas 1.punktā un šo noteikumu 29. un 31.punktā minētajiem nosacījumiem, Muzeju valsts pārvalde izskata iesniegumu, bet sludinājumu par atsavināšanu nepublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Pieņemot lēmumu, Muzeju valsts pārvalde ņem vērā Latvijas Muzeju padomes atzinumu.
33. Lai Nacionālajā krājumā ietilpstošu muzejisku priekšmetu atsavinātu Latvijas Republikā reģistrētai personai, kas nav muzejs, attiecīgā muzejiskā priekšmeta īpašnieks iesniedz iesniegumu Muzeju valsts pārvaldē. Ja atsavināšana atbilst Muzeju likuma 13.panta sestās daļas 1.punktā minētajam nosacījumam, Muzeju valsts pārvalde publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par atsavināmo muzejisko priekšmetu. Muzeji mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas var pieteikties iegūt savā īpašumā atsavināmo muzejisko priekšmetu. Iesniegumus izskata un lēmumu pieņem Muzeju valsts pārvalde, ņemot vērā Latvijas Muzeju padomes atzinumu.
34. Ja mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" neviens muzejs nepiesakās iegūt savā īpašumā atsavināmos Nacionālā krājuma priekšmetus, tad muzejs vai cita persona, kuras īpašumā ir attiecīgais Nacionālā krājuma priekšmets, vai īpašnieka pilnvarotais pārstāvis var šo noteikumu 35.punktā minētajā kārtībā vērsties Muzeju valsts pārvaldē priekšmeta izņemšanai no Nacionālā krājuma, ja izņemšana atbilst Muzeju likuma 13.panta septītajā daļā minētajiem kritērijiem.

27.06.2006. MK noteikumi Nr.532  "Muzeju akreditācijas noteikumi "

Izdoti saskaņā ar Muzeju likuma 9.panta pirmo daļu

19. Paziņojumu par muzeja akreditāciju Kultūras ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
 
25.pants. Garantētās atlīdzības izmaksas veids un kārtība
(..)
(6) Komisija lemj par garantētās atlīdzības izmaksas veidu un kārtību, tai skaitā par to, ka noguldījumu piesaistītājs, kuram iestājusies noguldījumu nepieejamība, var veikt daļēju vai pilnīgu garantētās atlīdzības izmaksu, ja Komisija ir konstatējusi, ka noguldījumu piesaistītājam ir pietiekami finanšu līdzekļi, kā arī par garantētās atlīdzības izmaksas laiku un vietu un šo informāciju publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī ievieto Komisijas izveidotajā mājaslapā internetā.

33.pants. Garantētās atlīdzības izmaksa dalībvalstu ietvaros
(..)
(3) Pirms tiek sākta garantētās atlīdzības izmaksa dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāles noguldītājiem, Komisija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tās izveidotajā mājaslapā internetā publicē informāciju par garantētās atlīdzības izmaksas laiku un vietu.
I nodaļa. Zvērinātu notāru darbības vispārīgie noteikumi
11.1 Ja zvērināta notāra amata vieta ir vakanta, tieslietu ministrs uzaicina praktizējošos zvērinātus notārus divu nedēļu laikā pieteikties uz šo amata vietu.
Ja uz vienu amata vietu pretendē vairāki zvērināti notāri, priekšrocības tikt pārceltam ir tam zvērinātam notāram, kuram ir ilgāka prakse amatā un kuram pēdējo divu prakses gadu laikā nav piemērots disciplinārsods. Ja vairāki zvērināti notāri atbilst šiem kritērijiem, Latvijas Zvērinātu notāru padome dod motivētu atzinumu par pieņemamāko kandidātu.
Ja šādu pretendentu nav, tieslietu ministrs publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" uzaicinājumu personām, kas nokārtojušas zvērināta notāra eksāmenu, mēneša laikā pieteikties uz vakanto notāra vietu.
Priekšrocības tikt apstiprinātam amatā ir zvērināta notāra palīgam.
Izvēloties atbilstošāko zvērināta notāra amata pretendentu (turpmāk — pretendents), ņem vērā zvērināta notāra eksāmenā iegūto vērtējumu un Latvijas Zvērinātu notāru padomes pamatoto atzinumu.
Ja vakanto zvērināta notāra amata vietu nav iespējams aizpildīt norādītajā veidā, tieslietu ministrs oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina zvērinātu notāru eksāmenu.
 
IV nodaļa. Zvērinātu notāru amata pienākumu pildīšanas vispārīgie noteikumi
33. Zvērināts notārs, uzsākot darbību, izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un vietējā laikrakstā un paziņo attiecīgajām tiesām, tieslietu ministram un Latvijas Zvērinātu notāru padomei prakses vietas adresi un prakses uzsākšanas dienu. Šāds sludinājums publicējams un paziņojumi sniedzami arī adreses maiņas gadījumā, kā arī izbeidzot savu darbību.

XV nodaļa. Pilnvarojumu atsaukšanas apliecināšana
132. Lūgumu atsaukt pilnvarojumu zvērināts notārs apliecina saskaņā ar noteikumiem par gribas izteikumu apliecināšanu un pilnvarojuma atsaukšanu izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

XVI nodaļa. Paziņojumu apliecināšana
138.1 [..] Ja adresāta (fiziskās personas) dzīvesvieta Iedzīvotāju reģistrā nav norādīta, zvērināts notārs publicē paziņojumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Šādi zvērināts notārs rīkojas arī tad, ja, nosūtot paziņojumu uz adresāta juridisko adresi vai dzīvesvietu, saņem pasta paziņojumu par neiespējamību nodot sūtījumu adresātam.
Paziņojums uzskatāms par nodotu nākamajā darba dienā pēc tā publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

F1 sadaļa
Saistības priekšmeta pieņemšana glabājumā

145.4 [..] Uzaicinājums izdarāms ar paziņojumu šā likuma 136.—138.pantā noteiktajā kārtībā, bet, ja kreditora vai viņa tiesību pārņēmēja dzīvesvieta vai atrašanās vieta (juridiskā adrese) nav zināma, — ar sludinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
 
XXVI nodaļa. Sludinājums par mantojuma atklāšanos
300. Sludinājums par mantojuma atklāšanos publicējams oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
 
XXVII nodaļa. Mantojuma pieņemšana
305. Ja mantinieki iesniedzējam nav zināmi, zvērināts notārs oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina mantojuma atklāšanos, uzaicina mantiniekus, nosakot termiņu atbilstoši šā likuma 297.pantam, un paziņo par to zināmajiem mantiniekiem un Latvijas Zvērinātu notāru padomei iekļaušanai mantojumu reģistrā.

XXIX2 nodaļa. Eiropas mantošanas apliecība
324.12 Informāciju par to, ka saņemts iesniegums par Eiropas mantošanas apliecības saņemšanu, zvērināts notārs publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un informē par šāda iesnieguma saņemšanu visus zināmos labuma guvējus.

17.06.2008. MK noteikumi Nr.445 "Noteikumi par zvērinātu notāru amata apliecības un amata zīmes paraugiem un to izsniegšanas un anulēšanas kārtību"


Izdoti saskaņā ar Notariāta likuma 43.panta pirmo daļu


IV. Apliecības un amata zīmes izsniegšanas un anulēšanas kārtība
12. Ja zvērināts notārs ir miris, atcelts vai atbrīvots no amata, Tieslietu ministrija ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas ievieto laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” sludinājumu par apliecības un amata zīmes atzīšanu par nederīgu. Ja apliecība vai amata zīme nozaudēta, nozagta, iznīcināta, bojāta vai mainījusies tajā ietvertā informācija, sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ievieto zvērināts notārs.

V. Noslēguma jautājumi
14. Tieslietu ministrija līdz 2008.gada 31.oktobrim ievieto laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” sludinājumu par šo noteikumu 13.punktā iesniegto apliecību atzīšanu par nederīgām.

04.08.2008. MK noteikumi Nr.618 "Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu"


Izdoti saskaņā ar Notariāta likuma 64.panta pirmo daļu


7. Ja mantojuma atklāšanās izsludināta oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Latvijas Zvērinātu notāru padome ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc sludinājuma publicēšanas nodrošina šo noteikumu 4.7.apakšpunktā minētās ailes papildināšanu ar attiecīgā izdevuma numuru, publicēšanas gadu, mēnesi un dienu.";

30.06.2008. MK noteikumi Nr.485 "Zvērinātu notāru eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes kārtība"


Izdoti saskaņā ar Notariāta likuma 20.panta trešo daļu


IV. Eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes organizēšana
11. Lēmumu par eksāmena un regulārās kvalifikācijas pārbaudes rīkošanu un norises dienu pieņem tieslietu ministrs Notariāta likumā noteiktajā kārtībā. Šo lēmumu tieslietu ministrs izsludina laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms eksāmena vai regulārās kvalifikācijas pārbaudes norises dienas.

16.07.2013. MK noteikumi Nr.405 "Kārtība, kādā Latvijas Zvērinātu notāru padome ved Latvijā atsaukto pilnvarojumu reģistru un nākotnes pilnvarojumu reģistru un sniedz reģistros esošās ziņas"


Izdoti saskaņā ar Notariāta likuma 45.1 pantu un 230.panta 11.punktu


6. Latvijas Zvērinātu notāru padome nodrošina atsaukto pilnvarojumu reģistra vai nākotnes pilnvarojumu reģistra attiecīgā ieraksta papildināšanu ar šo noteikumu 3.5. un 4.6.apakšpunktā minēto informāciju ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc pilnvarojuma atsaukuma vai nākotnes pilnvarojuma atsaukuma izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
7. Latvijas Zvērinātu notāru padome nodrošina arī citu kompetento iestāžu izsludināto pilnvarojumu atsaukumu vai nākotnes pilnvarojumu atsaukumu ievadīšanu attiecīgajā reģistrā ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc attiecīgā sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", attiecīgajā reģistrā ierakstot šo noteikumu 3. vai 4.punktā minēto informāciju, ja sludinājumā tāda ir norādīta.
8. Ja šo noteikumu 3. vai 4.punktā minētā informācija attiecīgajā reģistrā ir kļūdaina un sludinājuma teksts ir izsludināts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Latvijas Zvērinātu notāru padome ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc labotā sludinājuma teksta izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" attiecīgajā reģistrā veic labojumus, norādot labojumu iemeslu (šo noteikumu 3.6. vai 4.7.apakšpunkts).
9. Par nepieciešamību labot ierakstu attiecīgajā reģistrā, ja sludinājuma teksts nav izsludināts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", zvērināts notārs rakstiski paziņo Latvijas Zvērinātu notāru padomei, nosūtot pamatotu iesniegumu.
15.pants. (11) Lai mazinātu negodīgas komercprakses aizlieguma neievērošanas dēļ radītās negatīvās sekas, Uzraudzības iestāde ir tiesīga informāciju par rakstveida apņemšanos ievietot savā mājaslapā, bet savu lēmumu daļēji vai pilnībā ievietot savā mājaslapā un publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", turklāt ar publicēšanu saistītos izdevumus sedz komercprakses īstenotājs.
3.pants. Oficiālajā izdevumā publicējamā informācija

(1) Oficiālajā izdevumā publicē ārējos normatīvos aktus, kā arī citus tiesību aktus un oficiālos paziņojumus, ja to publicēšanu šajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti. Pašvaldību saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā publicē likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā apjomā.

(2) Oficiālajā izdevumā nepublicē valsts noslēpumu saturošu informāciju un ierobežotas pieejamības informāciju.

(3) Ja ārējais normatīvais akts paredz noteikta veida tiesību aktu publicēšanu, bet konkrētais attiecīgā veida tiesību akts satur valsts noslēpumu vai ierobežotas pieejamības informāciju, to nepublicē.

5.pants. Saeimas lēmuma spēkā stāšanās un publicēšana

Saeimas lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī, ja pašā lēmumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš. Saeimas pieņemtu vispārējas nozīmes lēmumu vai informāciju par to publicē oficiālajā izdevumā.

6.pants. Valsts prezidenta tiesību aktu spēkā stāšanās un publicēšana

Valsts prezidenta izdots tiesību akts stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, ja ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi. Valsts prezidenta vispārējas nozīmes tiesību aktu vai informāciju par to publicē oficiālajā izdevumā.

7.pants. Ministru kabineta un Ministru prezidenta tiesību aktu izsludināšana, publicēšana un spēkā stāšanās

(1) Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas vai ieteikumus izsludina, tos publicējot oficiālajā izdevumā.

(2) Ministru kabineta noteikumi, instrukcijas vai ieteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja pašā tiesību aktā nav noteikts cits tā spēkā stāšanās termiņš. Ja saskaņā ar likumu Ministru kabineta instrukcijām, ieteikumiem vai to daļai piešķirts ierobežotas pieejamības statuss, instrukcijas vai ieteikumi stājas spēkā to izdošanas dienā, ja pašā tiesību aktā nav noteikts cits tā spēkā stāšanās termiņš.

(3) Ministru kabineta sēdes protokollēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. Ministru kabineta un Ministru prezidenta rīkojums, izņemot administratīvo aktu, stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

(4) Ministru kabineta sēdes protokolu, Ministru kabineta vai Ministru prezidenta rīkojumu publicē oficiālajā izdevumā, izņemot protokolu, rīkojumu vai tā daļu, attiecībā uz kuru īpaši norādīts, ka tā nav publicējama.

8.pants. Tiesību aktu izsludināšana un publicēšana ārkārtējos gadījumos

(1) Ārkārtējos gadījumos Valsts prezidents vai attiecīgi Saeimas priekšsēdētājs ir tiesīgs izsludināt likumu, nolasot to sabiedriskajā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī vai, ja tas nav pieejams, tad pēc izsludinātāja izvēles citā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī. Šādā veidā izsludinātu likumu nekavējoties publicē oficiālajā izdevumā, norādot, kādā veidā un kad likums izsludināts.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā ārkārtējos gadījumos var darīt zināmus Valsts prezidenta tiesību aktus, Saeimas lēmumus, kā arī Ministru kabineta un Ministru prezidenta tiesību aktus.

10.pants. Oficiālo paziņojumu publicēšana

(1) Oficiālajā izdevumā kā oficiālus paziņojumus publicē publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju, ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti.

(2) Oficiālajā izdevumā Valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētājs un Ministru prezidents var publicēt vispārējas nozīmes informāciju.


Pārejas noteikumi

3. Ministru kabinets līdz 2017.gada 1.janvārim izveido valsts aģentūru “Latvijas Vēstnesis”. Līdz valsts aģentūras “Latvijas Vēstnesis” izveidošanai tās uzdevumu izpildi nodrošina valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vēstnesis”.

6. Līdz spēkā stājas grozījumi tajos normatīvajos aktos, kuri paredz tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšanu vai publicēšanu laikrakstā "Valdības Vēstnesis", laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai oficiālajā laikrakstā (izdevumā), šāda informācija publicējama oficiālajā izdevumā.

8. Līdz euro ieviešanas dienai Latvijas Republikā oficiālajā izdevumā publicē informāciju par Latvijas Bankas attiecīgajā dienā noteikto ārvalstu valūtu kursu attiecībā pret latu.
9. Ministru kabinets izvērtē oficiālā izdevuma drošumu un pieejamību
30.pants. Vidējā svērtā mazumtirdzniecības cena

(1) Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datus par akcīzes nodokļa marku daudzumu cigaretēm, kas nodotas patēriņam vai laistas brīvā apgrozībā, un informāciju par cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu skaitu paciņā, katru gadu līdz 1.martam nosaka un nosūta publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” vidējo svērto mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā.

25.03.2004. MK noteikumi Nr.173 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus"


Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 17.pantu


7. Noliktavas turētājs nemaksā nodokli par denaturētajiem tabakas izstrādājumiem, ja tas pirms denaturēto tabakas izstrādājumu piegādes šo noteikumu 6.punktā minētajām personām iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā:
7.4. dokumentu (un tā tulkojumu valsts valodā, ja minētais dokuments izsniegts citā Eiropas Savienības dalībvalstī), kuru izsniegusi akreditēta un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņota atbilstības novērtēšanas institūcija vai Eiropas Komisijas sarakstā iekļauta Eiropas Savienības dalībvalsts kompetenta institūcija un kurš apliecina, ka tabakas izstrādājumi ir denaturēti saskaņā ar šo noteikumu 2.1. vai 2.2.apakšpunktu. Minētajā dokumentā norāda denaturēto tabakas izstrādājumu veidu un daudzumu.)
9. Nodokļa maksātājs nemaksā nodokli par tabakas izstrādājumiem, kurus izmanto tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai un kurus ieved (importē) Latvijas Republikā izlaišanai brīvam apgrozījumam no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, ieved no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, izved no akcīzes preču noliktavas, ja tas Valsts ieņēmumu dienesta iestādē papildus nodokļa deklarācijai iesniedz:
9.2. dokumentu (un tā tulkojumu valsts valodā, ja minētais dokuments izsniegts citā Eiropas Savienības dalībvalstī), kuru izsniegusi akreditēta un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņota atbilstības novērtēšanas institūcija vai Eiropas Komisijas sarakstā iekļauta Eiropas Savienības dalībvalsts kompetenta institūcija, kas noteikusi tabakas izstrādājumu kvalitāti. Minētajā dokumentā norāda tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai izmantoto tabakas izstrādājumu veidu un daudzumu, kā arī ziņas par akcīzes nodokļa markām (sēriju, numuru intervālu, cigaretēm - arī maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu skaitu paciņā), ja tabakas izstrādājumi ir marķēti ar akcīzes nodokļa markām saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli".

13.12.2005. MK noteikumi Nr.956 "Kārtība, kādā piešķirams patstāvīgas mazās alus darītavas statuss un piemērojama akcīzes nodokļa likme patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum"


Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 12.panta trešo daļu


II. Latvijas Republikas patstāvīgo mazo alus darītavu saražotais alus
21.Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par sertifikāta anulēšanu stājas spēkā ar dienu, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par attiecīgo lēmumu.
22.Šo noteikumu 18.3.apakšpunktā minētajā gadījumā Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par sertifikāta anulēšanu stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas, ja Valsts ieņēmumu dienesta lēmumā nav noteikts citādi. Paziņojums par sertifikāta anulēšanu publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
25.04.2000. MK noteikumi Nr.157 "Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu1. Vispārīgie jautājumi
10. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Standartizācijas birojs iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālo standartu statusā adaptēto Eiropas Savienības standartu sarakstu, kurus piemēro šajos noteikumos noteikto prasību izpildei (turpmāk — piemērojamie standarti).

18.07.2000. MK noteikumi Nr.242 "Noteikumi par vienkāršām spiedtvertnēm "Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu 7.pantu


5. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Standartizācijas birojs iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālā standarta statusā adaptēto Eiropas Savienības standartu sarakstu, kuru piemēro šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk – piemērojamie standarti).

9. Tvertņu atbilstību novērtē akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas, par kuru akreditāciju publicēti paziņojumi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk — paziņotās institūcijas). Paziņotā institūcija atbilst šādām minimālajām prasībām: [..]

26.09.2000. MK noteikumi Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu"


Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantuIV. Benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšana
11. Benzīna un dīzeļdegvielas (turpmāk – degviela) atbilstību šo noteikumu prasībām apliecina ar akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (par kuras akreditāciju publicēts paziņojums laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” vai par kuru Eiropas Savienības dalībvalsts ir paziņojusi Eiropas Komisijai un par kuru publicēts paziņojums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī) atbilstības sertifikātu, ko attiecīgā institūcija izsniegusi, pamatojoties uz testēšanas laboratoriju testēšanas pārskatiem (izsniegti saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”, to interpretējot atbilstoši standartam LVS EN ISO 4259:2007 “Naftas produkti – Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs”).

12. Piegādājot Eiropas Savienības dalībvalstīs ražoto degvielu tās realizācijai Latvijā, degvielas atbilstību šo noteikumu prasībām apliecina ar akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (par kuras akreditāciju publicēts paziņojums laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” vai par kuru Eiropas Savienības dalībvalsts ir paziņojusi Eiropas Komisijai un par kuru publicēts paziņojums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī) atbilstības sertifikātu, ko attiecīgā institūcija izsniegusi, pamatojoties uz testēšanas laboratoriju testēšanas pārskatiem (izsniegti saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”, to interpretējot atbilstoši standartam LVS EN ISO 4259:2007 “Naftas produkti – Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs”), vai ar atbilstības apliecinājumu, kam pievienots akreditētas testēšanas laboratorijas degvielas testēšanas pārskats par attiecīgo benzīna un dīzeļdegvielas partiju (izsniegts saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”).

23.04.2002. MK noteikumi Nr.163 "Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām"


Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu un likuma "Par piesārņojumu" 11.panta otrās daļas 4.punktu


8. Iekārtu atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām novērtē šādas paziņotās institūcijas:
8.1. šo noteikumu 5.1. vai 5.2.apakšpunktā minēto procedūru veic sertificēšanas institūcija, kas akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standarta LVS EN 45011:2004 "Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produktu sertifikācijas sistēmām" prasībām, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņotā institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";
8.2. šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minēto procedūru veic institūcija, kas akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standarta LVS EN 45012:2004 "Vispārējās prasības kvalitātes sistēmu novērtēšanas un sertifikācijas/reģistrācijas institūcijām" un standarta LVS EN 45011:2004 "Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produktu sertifikācijas sistēmām" prasībām, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņotā institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."
8.1 Iekārtu radīto trokšņu mērījumus veic laboratorija, kas akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju vispārīgās prasības" prasībām, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņotā laboratorija, par kuru Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."
25.06.2003. MK noteikumi Nr.336 "Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamām iekārtām un aizsargsistēmām"


Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu


5. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Standartizācijas birojs iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālā standarta statusā adaptēto Eiropas harmonizēto standartu sarakstu, kurus piemēro šo noteikumu būtisko prasību izpildei (turpmāk — piemērojamie standarti).
21.10.2003. MK noteikumi Nr.578 "Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām"


Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu


9. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Standartizācijas birojs iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālo standartu statusā adaptēto Eiropas harmonizēto standartu sarakstu, kurus piemēro šajos noteikumos noteikto prasību izpildei (turpmāk — piemērojamie standarti).

160. Katra paziņotā institūcija reizi ceturksnī publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par:
160.1. visiem saņemtajiem iesniegumiem par apakšsistēmu atbilstības novērtēšanu;
160.2. visiem izsniegtajiem pārbaudes sertifikātiem un atteikumiem izsniegt pārbaudes sertifikātu.

166. Katra paziņotā institūcija reizi ceturksnī publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par:
166.1. visiem saņemtajiem iesniegumiem par trošu ceļu iekārtu atbilstības novērtēšanu;
166.2. visiem izsniegtajiem pārbaudes sertifikātiem un atteikumiem izsniegt pārbaudes sertifikātu.

30.08.2005. MK noteikumi Nr.647 "Noteikumi par atpūtas kuģu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū"


Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta pirmo un otro daļu


9. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus piemēro šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk - piemērojamie standarti).
58. Šo noteikumu 7.nodaļā minētās atbilstības novērtēšanas procedūras ir tiesīgas veikt atbilstības novērtēšanas institūcijas, kas akreditētas valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17020: 2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspicēšanu" prasībām, vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu paziņotās institūcijas, par kurām Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk - paziņotās institūcijas).

18.10.2005. MK noteikumi Nr.782 "Noteikumi par mazgāšanas līdzekļu būtisko prasību ievērošanas uzraudzību"


Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta pirmo un otro daļu


5. Regulā paredzētos testus veic laboratorijas, kas akreditētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" noteiktajām prasībām, vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu paziņotās institūcijas, par kuru akreditāciju Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

07.03.2006. MK noteikumi Nr.180 "Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi "


Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu un likuma "Par mērījumu vienotību" 6.panta otro daļu


I. Vispārīgie jautājumi
6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus piemēro šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk — piemērojamie standarti).

II. Atbilstības novērtēšana
10. Svaru atbilstības novērtēšanas procedūras, kas noteiktas šo noteikumu 7.punktā, veic atbilstības novērtēšanas institūcijas, par kurām Eiropas Komisija publicējusi paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un par kurām Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk — paziņotās institūcijas).
14. Ekonomikas ministrija atsauc savu paziņojumu un publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", ja atbilstības novērtēšanas institūcija neatbilst šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

4.pielikums. Kritēriji atbilstības novērtēšanas institūciju paziņošanai
Kritēriju minimums, kas jāizpilda atbilstības novērtēšanas institūcijai (turpmāk — paziņotā institūcija), lai veiktu neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas procedūras saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu:
1. Paziņotajai institūcijai ir atbilstošs personāls, tehniskais aprīkojums un iekārtas.
2. Personāls ir tehniski kompetents un profesionāli sagatavots.
6. Par šī pielikuma 1. un 2.punkta kritēriju un šo noteikumu 11.punkta kritēriju izpildi Ekonomikas ministrija publicē paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

18.07.2006. MK noteikumi Nr.588 "Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā sfērā"


Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta pirmo daļu un likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 32.1 panta 1. un 2.punktu


I. Vispārīgie jautājumi
3.Metinātāju un defektoskopistu kompetences atbilstību novērtē sertifikācijas institūcijas, kuras akreditētas valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024 "Atbilstības novērtēšana — Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām" un par kurām Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk — sertifikācijas institūcijas).

22.08.2006. MK noteikumi Nr.673 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem"


Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu un likuma "Par mērījumu vienotību" 6.panta otro daļu


I. Vispārīgie jautājumi
7.2. citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstu paziņotās institūcijas, kas ir apdrošinājušas civiltiesisko atbildību un par kurām Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk - paziņotā institūcija).
8. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartizācijas tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" adaptējamo un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicējamo standartu sarakstu.
9.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus piemēro šo noteikumu un normatīvo aktu par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim izpildei (turpmāk - piemērojamie standarti). Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" tādu Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentu sarakstu, kurus piemēro šo noteikumu un normatīvo aktu par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim izpildei.
21.08.2007. MK noteikumi Nr.561 "Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu un Elektronisko sakaru likuma 7.panta 1. un 2.punktu un 46.panta otro daļu


12. Ja Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī ir publicētas norādes par piemērojamo standartu interpretāciju vai nosacījumi, kuri jāņem vērā, lai, piemērojot šos standartus, nodrošinātu sakaru iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām, vai ir publicēta informācija par piemērojamo standartu atsaukšanu, Ekonomikas ministrija šo informāciju publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

15.12.1998. MK noteikumi Nr.456 "Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi"


Izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem" 5.panta pirmo daļu, 14.pantu un 19.panta pirmo daļu un Ceļu satiksmes likuma 8.panta pirmo daļu


II. Transportlīdzekļu satiksmes aizliegšana vai ierobežošana
5. Informāciju par to, ka uz valsts autoceļiem vai pašvaldību ceļiem tiek aizliegta vai ierobežota transportlīdzekļu satiksme, attiecīgais ceļu pārvaldītājs desmit dienas pirms aizlieguma vai ierobežojuma stāšanās spēkā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī attiecīgajā vietējā laikrakstā, norādot autoceļa posmu, ierobežojuma veidu, termiņu un kontakttālruni.

17.06.2008. MK noteikumi Nr.447 "Kārtība, kādā piešķir pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum"


Izdoti saskaņā ar likuma “Par aviāciju” 27.panta ceturto daļu


V. Lidlauka pakalpojumu sniedzēju izvēle
30. Konkursa nolikumu kopā ar uzaicinājumu uz konkursu nosūta publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
15.pants. Lietu par sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu izskatīšana tiesā
(9) Ja sadarbības fakts ir konstatēts ar tiesas spriedumu, tiesai, kura taisījusi spriedumu, 10 dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās jānodod publicēšanai oficiālā laikrakstā sprieduma rezolutīvā daļa.
(10) Ja tiesa, izskatot lietu, nekonstatē sadarbības faktu, tiesai, kura taisījusi spriedumu, pēc pārbaudāmās personas lūguma šā panta devītajā daļā paredzētajā kārtībā jānodod publicēšanai oficiālā laikrakstā sprieduma rezolutīvā daļa.
7.pants. Bīstamo iekārtu pārbaudi veic juridiskā persona, kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir akreditējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecīgo bīstamo iekārtu jomā (turpmāk — inspicēšanas institūcija). Ekonomikas ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to inspicēšanas institūciju sarakstu, kuras akreditētas veikt bīstamo iekārtu tehniskās pārbaudes.

09.02.2010. MK noteikumi Nr.113 "Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība"


Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu


I. Vispārīgie jautājumi

8. Kravas celtņu tehniskās pārbaudes ir tiesīga veikt akreditēta institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā Latvijas Vēstnesis (turpmāk – inspicēšanas institūcija), ja tā: [..]

27.02.2001. MK noteikumi Nr.87 "Prasības tērauda kausēšanas iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība"


Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu


I. Vispārīgie jautājumi
4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.
4.1 Tērauda kausēšanas iekārtu tehniskās pārbaudes ir tiesīga veikt akreditēta institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk — inspicēšanas institūcija), ja tā:
4.11. ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2005 “Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspicēšanu” noteiktajiem kritērijiem;
4.12. ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamās kļūdas dēļ radušos zaudējumus, kas sadarbībā ar institūcijas izvēlēto apdrošinātāju aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā.

16.09.2003. MK noteikumi Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība"


Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu


5.1 Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās pārbaudes saskaņā ar šo noteikumu 4.nodaļu ir tiesīga veikt akreditēta institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk – inspicēšanas institūcija), ja tā:

5.1 1. akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā, kā arī Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā apliecinājusi inspicēšanas institūcijas kompetenci atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteiktajiem kritērijiem;

5.1 2. apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamos zaudējumus, kas var rasties kļūdaina vai nepatiesa atzinuma dēļ un aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā;

5.1 3. piedalās vai nodrošina deleģēta pārstāvja dalību šo noteikumu 4.punktā minētajā standartu tehniskajā komitejā.

14.08.2007. MK noteikumi Nr.555 "Trošu ceļu iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība"


Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu


1. Vispārīgie jautājumi
6. Trošu ceļu tehniskās pārbaudes ir tiesīga veikt akreditēta institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk - inspicēšanas institūcija), ja tā:
6.1. ir akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteiktajiem kritērijiem un šiem noteikumiem;
6.2. ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu kļūdaina vai nepatiesa atzinuma dēļ radušos iespējamos zaudējumus, kas sadarbībā ar institūcijas izvēlēto apdrošinātāju aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā.

17.06.2009. MK noteikumi Nr.538 "Autotransporta līdzekļu cisternu bīstamo kravu pārvadāšanai tehniskās uzraudzības kārtība"


Izdoti saskaņā ar likuma “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 3.panta otro daļu


1. Vispārīgie jautājumi
3. Cisternu pirmreizējo pārbaudi un tehniskās pārbaudes veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020:2005 “Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju” akreditēta institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – inspicēšanas institūcija).

17.06.2009. MK noteikumi Nr.538 "Autotransporta līdzekļu cisternu bīstamo kravu pārvadāšanai tehniskās uzraudzības kārtība"


Izdoti saskaņā ar likuma “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 3.panta otro daļu


1. Vispārīgie jautājumi
3. Cisternu pirmreizējo pārbaudi un tehniskās pārbaudes veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020:2005 “Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju” akreditēta institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – inspicēšanas institūcija).

25.08.2009. MK noteikumi Nr.953 "Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 3.panta otro daļu

3. Staciju tehniskās pārbaudes ir tiesīga veikt akreditēta institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – inspicēšanas institūcija), ja tā:
3.1. ir akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2005 “Galvenie kritēriji dažādu veidu institūcijām, kas veic inspicēšanu” noteiktajiem kritērijiem un šiem noteikumiem;
3.2. ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējama kļūdaina vai nepatiesa atzinuma dēļ radušos zaudējumus, kas sadar­bībā ar inspicēšanas institūcijas izvēlēto apdrošinātāju aprēķināti, novērtējot inspicēšanas institūcijas darbības jomas riskus.

28.2 pants. Dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšana, ja īrnieks ir parādā īres maksu un maksu par pamatpakalpojumiem
Izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izliekot īrnieku kopā ar viņa ģimenes locekļiem un citām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, šādos gadījumos:
2) ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā par pamatpakalpojumiem, lai gan viņam bija nodrošināta iespēja izmantot pamatpakalpojumus saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu un normatīvajiem aktiem.
Izīrētājs pirms prasības celšanas tiesā vismaz mēnesi iepriekš rakstveidā brīdina īrnieku par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu. Gadījumos, kad izīrētājam nav zināma īrnieka atrašanās vieta, prasību tiesā var celt, ja mēnesi iepriekš laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts brīdinājums.
7.pants. (3) Valdes lēmumi par piemiņas zīmes piešķiršanu publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
 
10.pants. 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai piešķīris 1991.gada barikāžu dalībnieku atklātais sabiedriskais fonds, tiek pielīdzinātas ar šo likumu noteiktajam valsts apbalvojumam. Ar šo piemiņas zīmi apbalvoto personu saraksts tiek publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", un šīm personām tiek izsniegtas šā likuma 8.pantā noteiktās apliecības.

13.01.2015. MK noteikumi Nr.18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 9. un 12.panta otro daļu, 15.panta trešo daļu, 16.panta otro daļu, 17.panta piekto daļu, 20.panta piekto daļu un 22.panta sesto daļu

VII. Sabiedrības informēšana par paredzēto darbību Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā

66. Ja paredzēto darbību pilnībā vai daļēji plānots veikt Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, sabiedrības informēšana notiek sadarbībā ar Ekonomikas ministriju:

66.1. šo noteikumu 8.2., 15.2., 22.3., 36.2., 50.3., 54.3. un 59.1. apakšpunktā un 46. punktā minēto informāciju un dokumentus iesniedz Ekonomikas ministrijā, bet šo noteikumu 22.1., 36.3. un 59.3. apakšpunktā minēto paziņojumu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";

66.2. šo noteikumu 17., 24., 38., 52. un 56. punktā minēto informāciju un šo noteikumu 60. punktā minēto atzinumu Ekonomikas ministrija ievieto savā tīmekļa vietnē, bet šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minēto informāciju nosūta ierosinātājam un birojam;

66.3. šo noteikumu III nodaļā minēto sākotnējo sabiedrisko apspriešanu un šo noteikumu V nodaļā minēto sabiedrisko apspriešanu organizē un sabiedrības informēšanai nepieciešamos materiālus izvieto Ekonomikas ministrijas noteiktā vietā;

66.4. šo noteikumu V nodaļā minētajā sabiedriskās apspriešanas sanāksmē piedalās Ekonomikas ministrija un dienests. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmi vada Ekonomikas ministrijas pārstāvis.

23.03.2004. MK noteikumi Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums"


Izdoti saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
23.1panta otro un trešo daļu, 23.3panta 3.punktu,
23.4panta otro daļu, 23.5panta trešo, sesto, septīto un astoto daļu


V. Sabiedrības, organizāciju un institūciju informēšana vides pārskata sagatavošanas procesā
11. Šo noteikumu 10.punktā minēto paziņojumu par valsts plānošanas dokumentu izstrādātājs publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Par reģionālo vai cita veida plānošanas dokumentu izstrādātājs šo noteikumu 10.punktā minēto paziņojumu publicē vismaz vienā vietējā laikrakstā, kā arī nosūta attiecīgajai pārvaldei un vietējai pašvaldībai, kuras teritoriju varētu būtiski ietekmēt plānošanas dokumenta īstenošana. Paziņojumu pārvalde izvieto pārvaldes ēkā, vietējās pašvaldības — attiecīgās pašvaldības ēkā, kā arī, ja iespējams, citās sabiedriskās vietās.

18. Ja izstrādātājs organizē sanāksmi par vides pārskata projektu, paziņojumu par sanāksmi izstrādātājs ievieto savā mājas lapā internetā, kā arī nodod birojam elektroniskā veidā ievietošanai biroja mājas lapā internetā. Paziņojumu par valsts plānošanas dokumenta vides pārskata projekta sanāksmi izstrādātājs publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumu par reģionālā plānošanas dokumenta vides pārskata projekta sanāksmi izstrādātājs publicē vismaz vienā vietējā laikrakstā, kā arī nosūta pārvaldei un vietējai pašvaldībai, kuras teritoriju varētu būtiski ietekmēt plānošanas dokumenta īstenošana. Paziņojumu pārvalde izvieto pārvaldes ēkā, vietējās pašvaldības — attiecīgās pašvaldības ēkā, kā arī, ja iespējams, citās sabiedriskās vietās.

VII. Sabiedrības informēšana pēc plānošanas dokumenta pieņemšanas
28. Izstrādātājs piecu darbdienu laikā pēc informatīvā ziņojuma sagatavošanas ievieto savā mājas lapā internetā, publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un nodod birojam elektroniskā veidā ievietošanai biroja mājas lapā internetā paziņojumu par valsts plānošanas dokumenta pieņemšanu. Izstrādātājs paziņojumu par reģionālo vai cita veida plānošanas dokumenta pieņemšanu publicē vismaz vienā vietējā laikrakstā, kā arī nosūta pārvaldei, institūcijām un organizācijām, no kurām saņemti komentāri un priekšlikumi, un vietējai pašvaldībai, kuras teritoriju ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana. Paziņojumu pārvalde izvieto pārvaldes ēkā, vietējās pašvaldības — attiecīgās pašvaldības ēkā, kā arī, ja iespējams, citās sabiedriskajās vietās.

19.04.2011. MK noteikumi Nr.300 "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4.1 panta otro daļu, 20.panta septīto daļu un 23.5 panta 7.2 daļu un likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 44.panta ceturto daļu

III. Ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma ziņojuma saturs, tā sagatavošana un sabiedrības informēšana

11. Pēc novērtējuma ziņojuma sagatavošanas ierosinātājs:

11.4. pēc novērtējuma ziņojuma iesniegšanas attiecīgajā pašvaldībā triju darbdienu laikā iesniedz publicēšanai vismaz vienā pašvaldības izdevumā vai citā vietējā laikrakstā paziņojumu par izstrādāto novērtējuma ziņojumu;[..]

27. Ja paredzēto darbību pilnībā vai daļēji plānots veikt Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, sabiedrības informēšana notiek sadarbībā ar Ekonomikas ministriju:

27.1. šo noteikumu 11.3.apakšpunktā, 22.punktā, 29.3., 35.3. un 41.1.apakšpunktā minēto informāciju un dokumentus iesniedz Ekonomikas ministrijā, bet šo noteikumu 11.4. un 41.3.apakšpunktā minēto paziņojumu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";[..]

41. Birojs pēc atzinuma par novērtējuma ziņojumu sniegšanas:

41.3. publicē vismaz vienā attiecīgās pašvaldības izdevumā vai citā vietējā laikrakstā paziņojumu par to, ka ir sniegts atzinums par novērtējuma ziņojumu, un informē par iespēju iepazīties ar minēto atzinumu un novērtējuma ziņojumu, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju.

11. pants. Priekšlikumu iesniegšana
(2) Divu nedēļu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā priekšlikuma saņemšanas un izvērtēšanas Dabas aizsardzības pārvalde par to rakstveidā informē attiecīgo pašvaldību, kā arī publicē paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vismaz vienā vietējā laikrakstā un rakstveidā (nosūtot vēstuli) informē zemes īpašnieku.

13. pants. Izveidošanas kārtība
(4) Aizsargājamās teritorijas robežas, zonējumu un kategoriju var mainīt, ja zinātniskie pētījumi, monitoringa dati vai aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas pasākumu monitorings apliecina, ka esošā kategorija, zonējums un attiecīgais aizsardzības režīms neatbilst teritorijas izveidošanas mērķiem. Dabas aizsardzības pārvalde divu nedēļu laikā rakstveidā informē attiecīgo pašvaldību par aizsargājamās teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas vai aizsardzības režīma plānoto maiņu, kā arī publicē attiecīgu paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un nodrošina efektīvu zemes īpašnieku informēšanu, tai skaitā publicē attiecīgu paziņojumu Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē, pašvaldības informatīvā izdevumā un pašvaldības izdotā laikrakstā, ja tāds ir, vai citā vietējā vai reģionālā laikrakstā. Dabas aizsardzības pārvalde nosūta pašvaldībai informāciju elektroniskā formā ievietošanai attiecīgās pašvaldības tīmekļa vietnē.
09.10.2007. MK noteikumi Nr.686 "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 18.panta trešo daļu


III. Plāna izstrādes kārtība
14. Uzsākot plāna izstrādi, izstrādātājs organizē sanāksmi. Paziņojumu par sanāksmi publicē attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ne vēlāk kā divas nedēļas pirms attiecīgās sanāksmes, kā arī izliek paziņojumu pašvaldības ēkā - vietā, kur ar šo informāciju var iepazīties katra ieinteresētā persona. Dabas aizsardzības pārvalde vai administrācija paziņojumu ievieto savā mājaslapā internetā. Paziņojumu par plāna izstrādes uzsākšanu pašvaldības izveidotām aizsargājamām teritorijām pašvaldība publicē attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā ne vēlāk kā divas nedēļas iepriekš un izliek paziņojumu pašvaldības ēkā - vietā, kur ar šo informāciju var iepazīties katra ieinteresētā persona.

IV. Plāna sabiedriskā apspriešana un apstiprināšana
28. Plāna izstrādātājs organizē plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmi mēneša laikā pēc uzraudzības grupas sanāksmes. Sanāksmē uzraudzības grupa vienojas, ka plāna projekts ir sagatavots sabiedriskajai apspriešanai.
29. Paziņojumu par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi publicē attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sabiedriskās apspriešanas sanāksmes un izliek paziņojumu pašvaldības ēkā - vietā, kur ar šo informāciju var iepazīties katra ieinteresētā persona. Dabas aizsardzības pārvalde vai administrācija attiecīgo paziņojumu ievieto savā mājaslapā internetā. Paziņojumu par plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmi pašvaldības izveidotām aizsargājamām teritorijām pašvaldība publicē attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā ne vēlāk kā divas nedēļas iepriekš un izliek paziņojumu pašvaldības ēkā - vietā, kur ar šo informāciju var iepazīties katra ieinteresētā persona.
28.08.2012. MK noteikumi Nr.596 "Dabas parka "Engures ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 14.panta otro daļu un 17.panta otro daļuIV. Dabas lieguma zona
27. Lai nodrošinātu ūdensputnu netraucētu ligzdošanu un spalvu maiņu, dabas lieguma zonā ūdensputnu koloniju vietās ir noteikts sezonas liegums, kura robežas noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā. Dabas aizsardzības pārvalde dabas lieguma zonā var noteikt papildu sezonas liegumu, ņemot vērā izveidojušās ūdensputnu koloniju vietas. Dabas aizsardzības pārvalde lēmumu paziņo, publicējot to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē, kā arī nosūtot informāciju par pieņemto lēmumu tās administratīvās teritorijas informatīvajam izdevumam, kurā atrodas attiecīgie ūdeņi.
06.11.2007. MK noteikumi Nr.744 "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos"
5.panta otro daļu, 6.panta trešo daļu un 10.pantu19. Komersants, kurš darbojas koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā, atbilst šādām prasībām:
19.1. tas ir akreditēts valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", un Ekonomikas ministrija par to ir publicējusi paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";
19.2. tas ir apdrošinājis savu civiltiesisko atbildību.
02.10.2012. MK noteikumi Nr.671 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendentu atlases kārtība"

Izdoti saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 4.panta 1.1 daļu


III. Konkursa izsludināšana un prasības pretendentiem
13. Pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu par konkursa izsludināšanu, Valsts kanceleja nodrošina konkursa sludinājuma publicēšanu oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Ministru kabineta tīmekļa vietnē (www.mk.gov.lv).
14.pants. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi
(...)
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu un grozījumus tajā apstiprina kultūras ministrs. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts, kā arī tajā izdarītie grozījumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Objekts iegūst valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusu nākamajā dienā pēc attiecīgās informācijas publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 
15.pants. Valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusa zaudēšana

Ja objekts pilnībā zaudējis kultūras pieminekļa vērtību, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija iesniedz kultūras ministram apstiprināšanai priekšlikumu par attiecīgā objekta izslēgšanu no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta. Kultūras piemineklis tiek izslēgts no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Objekts zaudē valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusu nākamajā dienā pēc attiecīgās informācijas publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

05.01.2010. MK noteikumi Nr.1 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās nolikums;


Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību
Kioto protokola elastīgajos mehānismos” 10.panta trešās daļas 1.punktu


IV. Konkursa izsludināšanas kārtība
24. Konkursu izsludina 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās par visu šo noteikumu 3.punktā noteikto finansējumu.
25. Atbildīgā iestāde konkursu izsludina, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv).

12.05.2010. MK noteikumi Nr.441 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikums"


Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” 10.panta trešās daļas 1.punktu


V. Konkursa izsludināšana
33. Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes interneta vietnē (www.vidm.gov.lv) un Vides investīciju fonda interneta vietnē (www.lvif.gov.lv). Konkursa izsludināšanas dienā atbildīgās iestādes interneta vietnē ievieto vadlīnijas projektu iesniedzējiem.

08.06.2010. MK noteikumi Nr.521 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums"


Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” 10.panta trešās daļas 1.punktuVI. Konkursa izsludināšana
36. Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī sludinājumu un ar šo dokumentu saistītos normatīvos dokumentus un to pielikumus atbildīgās iestādes interneta vietnē (www.vidm.gov.lv) un Vides investīciju fonda interneta vietnē (www.lvif.gov.lv).
37. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir divi kalendāra mēneši no konkursa izsludināšanas dienas. Projektu iesniegumus iesniedz ne agrāk kā 30 dienas pēc konkursa izsludināšanas dienas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz vienam mēnesim, publicējot sludinājumu par projektu iesniegumu
iesniegšanas termiņa pagarinājumu atbildīgās iestādes interneta vietnē (www.vidm.gov.lv) un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

21.06.2010. MK noteikumi Nr.542 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums"


Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” 10.panta trešās daļas 1.punktu


IV. Konkursa izsludināšanas kārtība
22. Atbildīgā iestāde konkursu izsludina, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv). Konkursa izsludināšanas dienā atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē tiek ievietotas vadlīnijas projektu iesniedzējiem projekta iesnieguma aizpildīšanai.

24. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir divi kalendāra mēneši pēc atklāta konkursa izsludināšanas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz vienam mēnesim, publicējot sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa
pagarinājumu savā mājaslapā internetā un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

17.08.2010. MK noteikumi Nr.789 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" nolikums"


Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 10.panta trešās daļas 1.punktuV. Konkursa izsludināšana
27. Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv).

28. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir:
28.2. šo noteikumu 7.2., 7.3., 7.4. un 7.5.apakšpunktā minētajām aktivitātēm - viens kalendāra mēnesis no konkursa izsludināšanas dienas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz vienam mēnesim, publicējot sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

69. Atbildīgā iestāde triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu grozījumu spēkā stāšanās precizē konkursa sludinājumu, ievietojot attiecīgu sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv), un publicē projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamās vadlīnijas atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv).

21.09.2010. MK noteikumi Nr.898 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā" nolikums


Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 10.panta trešās daļas 1.punktuV. Konkursa izsludināšanas kārtība
30. Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.vidm.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv). Atbildīgā iestāde līdz konkursa izsludināšanai izstrādā vadlīnijas projektu iesniegumu sagatavošanai.

32. Projekta iesniegumu iesniegšanas termiņš ir divi kalendāra mēneši no konkursa izsludināšanas dienas. Projekta iesniegumus iesniedz ne ātrāk kā 30 dienas pēc konkursa izsludināšanas dienas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesniegumu iesniegšanas termiņu uz laiku līdz vienam mēnesim, publicējot sludinājumu par projekta iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī ievietojot to atbildīgās iestādes un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē.

05.05.2010. MK noteikumi Nr.417 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 10.panta trešās daļas 1.punktuIV. Konkursa izsludināšanas kārtība
22. Atbildīgā iestāde konkursu izsludina, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.vidm.gov.lv) un Vides investīciju fonda interneta vietnē (www.lvif.gov.lv). Konkursa izsludināšanas dienā atbildīgās iestādes interneta vietnē tiek ievietotas vadlīnijas projektu iesniedzējiem.

05.05.2010. MK noteikumi Nr.417 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 10.panta trešās daļas 1.punktuIV. Konkursa izsludināšanas kārtība
22. Atbildīgā iestāde konkursu izsludina, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.vidm.gov.lv) un Vides investīciju fonda interneta vietnē (www.lvif.gov.lv). Konkursa izsludināšanas dienā atbildīgās iestādes interneta vietnē tiek ievietotas vadlīnijas projektu iesniedzējiem.

24.05.2011. MK noteikumi Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 10.panta trešās daļas 1. un 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

(..) 4. Konkursa pirmās kārtas ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums (turpmāk – finansējums) ir 4 000 000 euro. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde) pieejamo finansējuma apjomu konkursa otrajā un turpmākajās kārtās, ja tādas tiek īstenotas, paziņo, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk – Vides investīciju fonds) tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv). Konkursa otrajā kārtā pieejamais finansējums nevar būt mazāks par 1 604 787,96 euro.

5. Konkursa pirmās kārtas ietvaros apstiprinātajos projektos paredzētās aktivitātes īsteno no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas dienas (turpmāk – projekta līgums), bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.jūlijam. Konkursa otrās kārtas ietvaros apstiprinātajos projektos paredzētās aktivitātes īsteno līdz 2013.gada 30.augustam. Ja tiek īstenotas konkursa turpmākās kārtas, to ietvaros apstiprināto projektu aktivitāšu īstenošanas laiku nosaka atbildīgā iestāde, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv).

V. Konkursa izsludināšana

24.1 Ja konkursā pieejamo finansējumu palielina vai ja finansējums ir izmantots, atbildīgā iestāde publicē attiecīgu paziņojumu par konkursā pieejamo finansējumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv).

25. Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv). Konkursa izsludināšanas dienā atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv) ievieto vadlīnijas projektu iesniedzējiem.

04.01.2011. MK noteikumi Nr.11"Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums"


Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 10.panta trešās daļas 1. un 2.punktu


V. Konkursa izsludināšana
20. Konkursu izsludina 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās par visu šo noteikumu 3.punktā minēto finansējumu.
21. Ja konkursā nav izmantots viss pieejamais finansējums, konkursa nākamo kārtu izsludina ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc iepriekšējā konkursa izsludināšanas.
22. Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes interneta vietnē un Vides investīciju fonda interneta vietnē. Konkursa izsludināšanas dienā atbildīgās iestādes interneta vietnē ievieto vadlīnijas projektu iesniedzējiem, kā arī piegādātāju un montētāju informatīvo sarakstu.


VI. Projekta iesnieguma saturs un iesniegšana
28. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 40 darbdienas no konkursa izsludināšanas dienas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesniegumu iesniegšanas termiņu uz laiku līdz 20 darbdienām, publicējot sludinājumu par projekta iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī ievietojot to atbildīgās iestādes un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē.

02.08.2011. MK noteikumi Nr.608"Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums"


Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 10.panta trešās daļas 1. un 2.punktu


V. Konkursa izsludināšanas kārtība


31. Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē. Konkursa izsludināšanas dienā atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē ievieto vadlīnijas projektu iesnieguma veidlapas aizpildīšanai.


32. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir divi kalendāra mēneši pēc atklāta konkursa izsludināšanas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz diviem mēnešiem, publicējot sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē, Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

14.08.2012. MK noteikumi Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"


Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 10.panta trešās daļas 1. un 2.punktu


I. Vispārīgie jautājumi
5. Ja konkursā pieejamo finansējumu palielina vai ja finansējums ir izmantots, atbildīgā iestāde publicē attiecīgu paziņojumu par konkursā pieejamo finansējumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv).

7. Konkursa pirmās kārtas ietvaros apstiprinātā projekta aktivitātes īsteno līdz 2013.gada 30.aprīlim. Konkursa otrās kārtas ietvaros apstiprinātā projekta aktivitātes īsteno līdz 2013.gada 31.oktobrim. Konkursa trešās kārtas ietvaros apstiprinātā projekta aktivitātes īsteno līdz 2014.gada 30.jūnijam. Konkursa turpmāko kārtu ietvaros apstiprināto projektu aktivitāšu īstenošanas laiku atbildīgā iestāde nosaka, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv).

7.1 Šo noteikumu 7. punktā minētajā kārtībā noteikto konkursa ceturtās un turpmāko kārtu ietvaros apstiprināto projektu aktivitāšu īstenošanas laiku atbildīgā iestāde var pagarināt, ievietojot paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv).

VI. Konkursa izsludināšana
26. Atbildīgā iestāde izsludina konkursu un paziņo par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa sākumu un beigām konkursa kārtu ietvaros, projektu iesniegumu iesniegšanas pārtraukšanu un konkursam pieejamo finansējuma apmēru, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv). Sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, konkursam pieejamo finansējuma apmēru, projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku), vietu (Vides investīciju fonda adresi) un elektroniskā pasta adresi. Konkursa izsludināšanas dienā Vides investīciju fonda un atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv un www.varam.gov.lv) ievieto vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai."


28.12.2010. MK noteikumi Nr.1185 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību
Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 10.panta trešās daļas 1. un 2.punktuVI. Konkursa izsludināšanas kārtība
32. Vides investīciju fonds konkursu izsludina, ievietojot sludinājumu Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv), un atbildīgā iestāde ievieto sludinājumu tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Līdz konkursa izsludināšanas dienai atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē tiek ievietotas vadlīnijas projektu iesniedzējiem projekta iesnieguma aizpildīšanai.
34. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir divi kalendāra mēneši pēc atklātā konkursa izsludināšanas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz vienam mēnesim, publicējot sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv), Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv) un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
04.01.2011. MK noteikumi Nr.12 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību
Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 10.panta trešās daļas 1. un 2.punktu33. Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē. Konkursa izsludināšanas dienā atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē ievieto vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai.
(..)
35. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir divi mēneši pēc konkursa izsludināšanas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz vienam mēnesim, publicējot sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē.

04.02.2014. MK noteikumi Nr.78 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību
Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 10.panta trešās daļas 1. un 2.punktu


V. Konkursa izsludināšanas kārtība
26. Atbildīgā iestāde izsludina konkursu un paziņo par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa sākumu un beigām, projektu iesniegumu iesniegšanas pārtraukšanu un konkursam pieejamo finansējuma apmēru, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv). Sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, konkursam pieejamo finansējuma apmēru, projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku), vietu (Vides investīciju fonda adresi) un elektroniskā pasta adresi. Konkursa izsludināšanas dienā Vides investīciju fonda un atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē ievieto vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai.
27. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 20 darbdienas pēc konkursa izsludināšanas dienas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz 20 darbdienām, publicējot sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv), Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv) un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

22.12.2009. MK noteikumi Nr.1492 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana" nolikums"


Izdoti saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” 10.panta trešās daļas 1.punktu


V. Konkursa izsludināšanas kārtība
33. Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā Latvijas Vēstnesis un atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.vidm.gov.lv) (turpmāk – atbildīgās iestādes tīmekļa vietne).
25.06.2009. MK noteikumi Nr.645 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums"


Izdoti saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” 10.panta trešās daļas 1.punktu


IV. Konkursa izsludināšanas kārtība
25. Atbildīgā iestāde konkursu izsludina, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un pēc abonēšanas apjoma vienā no lielākajiem Latvijas dienas laikrakstiem, kā arī atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv).
15.pants. Ārlietu ministrija veic starptautisko līgumu uzskaiti Oficiālo publikāciju informācijas sistēmā. Sistematizēti starptautiskie līgumi ir brīvi un bez maksas pieejami tīmekļa vietnē www.likumi.lv.

Ministru kabinets nosaka Oficiālo publikāciju informācijas sistēmā iekļaujamās ziņas un kārtību, kādā tās tiek iesniegtas minētās informācijas sistēmas turētājam.

Ārlietu ministrija informē par starptautisko līgumu spēkā stāšanos, to darbības pagarināšanu, apturēšanu un izbeigšanu un Latvijas Republikas izteiktajām atrunām un deklarācijām attiecībā uz starptautiskajiem līgumiem, šo informāciju publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

16.pants. Visi starptautiskie līgumi un to tulkojumi un atveidojumi latviešu valodā tiek publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Pārejas noteikumi
3. Ja līdz 2014.gada 30.jūnijam noslēgtie starptautiskie līgumi un to tulkojumi un atveidojumi latviešu valodā nav publicēti laikrakstā "Valdības Vēstnesis", izdevumā "Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs", izdevumā "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs" vai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", Ārlietu ministrija līdz 2019.gada 30.jūnijam nodrošina šādu līgumu un to tulkojumu un atveidojumu latviešu valodā publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 33.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
14.pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisija galaziņojumu iesniedz Saeimas Prezidijam. Ja nav priekšlikuma vai prasības par Saeimas ārkārtas sesijas vai ārkārtas sēdes sasaukšanu, Saeimas Prezidijs galaziņojumu iekļauj Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā.

(2) Pēc izskatīšanas Saeimas sēdē parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojums ne vēlāk kā septiņu dienu laikā publicējams oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(3) Pēc galaziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" tajā atspoguļotos priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai parlamentārās izmeklēšanas komisija nosūta izvērtēšanai Saeimas komisijām, Ministru kabinetam, ministrijām vai citai publiskas personas institūcijai, kuras kompetencē ietilpst attiecīgo priekšlikumu ieviešana.
42.pants. Latvijas Bankas apstiprinātie noteikumi un normatīvie norādījumi par kredītiestāžu darbību regulējošajām prasībām, kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un komercsabiedrību pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš. 
13.05.2009. Latvijas Bankas noteikumi Nr.36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku" 11.panta otro daļu un 39.pantu


X. Licences anulēšanas kārtība
62. Iestājoties šo noteikumu 59.5. punktā minētajiem gadījumiem, Latvijas Banka oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu, ka zaudētā licence ir nederīga.
Pārejas noteikumi
 2. Saeima iekļauj budžeta pieprasījumā kārtējam saimnieciskajam gadam nepieciešamo finansējumu Latvijas Republikas Augstākās padomes sēžu stenogrammu publikāciju sagatavošanai. Saeimas Kanceleja sagatavo un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un izdod atsevišķā izdevumā Latvijas Republikas Augstākās padomes sēžu stenogrammas valsts valodā.
2. pants. Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrēšana
Uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), filiāles un pārstāvniecības reģistrē pēc to atrašanās vietas piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā.
Uzņēmumu reģistra nodaļas darbības teritoriju nosaka Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs, kura rīkojumu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(...)
8.pants. Uzņēmumu reģistra darbība
Uzņēmumu reģistrs ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no šā panta ceturtajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas dienas publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) līdzekļiem Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītās ziņas, ja tās nav jau publicētas uz citu likumu pamata.

(...)
13.pants. Reģistrācijas piekritība
Komersantus un filiāles ieraksta komercreģistrā pēc to atrašanās vietas piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā.
Uzņēmumu reģistra nodaļas darbības teritoriju nosaka Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs, kura rīkojumu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(...)
18.pants. Kļūdas labošana komercreģistra ierakstos
Ja komersants noteiktajā termiņā iebildumus neceļ, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par komercreģistra ieraksta labošanu un izdara par to attiecīgu atzīmi komercreģistra ierakstos.
Lēmumu par komercreģistra ieraksta labošanu Uzņēmumu reģistrs par saviem līdzekļiem nekavējoties publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Pārejas noteikumi
21. Katram Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētajam tiesību subjektam, kuru tas nodokļu jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējis kā nodokļu maksātāju līdz 2014.gada 16. februārim (izņemot tos tiesību subjektus, kuru darbība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izbeigta), Uzņēmumu reģistrs 2014.gada l7.februārī piešķir vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikatoru, nepieņemot par to atsevišķu lēmumu. Ierakstus, kuros norādīts attiecīgā tiesību subjekta nosaukums, reģistrācijas numurs un vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators, bez maksas izsludina vienā apvienotā publikācijā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", ja normatīvajos aktos ir paredzēta ierakstu izsludināšana.

03.09.2002. MK noteikumi Nr.403 "Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas kārtība"


Izdoti saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 2.6pantuIII. Iesniegto dokumentu izskatīšanas kārtība
23. Uzņēmumu reģistrs darbadienas laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās par ieraksta izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā nosūta sludinājuma tekstu par laulāto mantisko attiecību reģistrāciju, laulāto mantisko attiecību veida grozījuma reģistrāciju vai laulāto mantisko attiecību izbeigšanas reģistrāciju publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un norāda ieraksta izdarīšanas vietu, laiku, laulāto mantisko attiecību reģistrācijas numuru, laulāto vārdu, uzvārdu, personas kodu un ziņas par nodibināto, grozīto vai izbeigto laulāto mantisko attiecību veidu.
26. Ja viens vai abi laulātie noteiktajā termiņā iebildumus neceļ, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par laulāto mantisko attiecību reģistra ieraksta labošanu un izdara par to attiecīgu atzīmi laulāto mantisko attiecību reģistra ierakstos. Sludinājuma tekstu (šo noteikumu 23.punkts) par laulāto mantisko attiecību reģistra ieraksta labošanu Uzņēmumu reģistrs nosūta publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, ar to saistītos izdevumus sedzot no Uzņēmumu reģistra līdzekļiem.

03.09.2002. MK noteikumi Nr.401 "Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtība"


Izdoti saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 2.8panta pirmo daļu


(..)
27. Uzņēmumu reģistrs šo noteikumu 26. punktā minētajā gadījumā ievieto oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par pārstāvniecības darbības izbeigšanu un Uzņēmumu reģistra valsts notārs izdara attiecīgu ierakstu pārstāvniecību reģistrā.
(..)
30. Ja pārstāvniecībai vai pārstāvim (kurš darbojies bez pārstāvniecības atvēršanas) līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir beidzies atbilstoši Ministru Padomes 1991. gada 19. aprīļa lēmumam Nr. 107 "Par ārvalstu firmu pārstāvniecību atvēršanas un darbības kārtību Latvijas Republikā" izsniegtajā atļaujā atvērt pārstāvniecību Latvijas Republikā (turpmāk – atļauja atvērt pārstāvniecību) norādītais darbības termiņš, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par pārstāvniecības vai pārstāvja darbības izbeigšanu. Informāciju par attiecīgajām pārstāvniecībām un pārstāvjiem publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
22.pants. Ja nostiprinājuma lūdzējs nevar iesniegt šā likuma 21.pantā minētos dokumentus, par nostiprinājuma pamatu var būt tiesas spriedums, ar kuru atzītas viņa īpašuma tiesības. Sagatavojot lietu izskatīšanai, tiesa publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" sludinājumu, kurā uzaicina personas, kurām ir kādi iebildumi pret prasību, iesniegt tos tiesai triju mēnešu laikā.
4.pants. (1) Zāles vai citus maisījumus, kas satur kādu no II vai III sarakstā iekļautajām vielām, bet nerada nekādu vai rada minimālu to ļaunprātīgas izmantošanas iespēju, jo to sastāvā esošās vielas nav viegli atdalāmas tādā daudzumā, ko var ļaunprātīgi izmantot, drīkst atbrīvot no atsevišķiem šajā likumā paredzētajiem kontroles pasākumiem ar Veselības ministrijas lēmumu. Šajā lēmumā norādāmi tie kontroles pasākumi, no kuriem zāles vai citi maisījumi tiek atbrīvoti.

(2) Ar Slimību profilakses un kontroles centra lēmumu uz laikposmu līdz 12 mēnešiem no lēmuma spēkā stāšanās dienas var aizliegt vai ierobežot tādu jaunu psihoaktīvu vielu vai tās saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai izplatīšanu, kuras nav iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos un par kurām ir iegūta informācija no Eiropas Agrīnās brīdināšanas sistēmas vai saņemts tiesu ekspertīžu iestādes atzinums par jaunām psihoaktīvām vielām. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". (..)
Pārejas noteikumi
12. Metodiku nodokļu aprēķināšanai un ar to saistīto operāciju atspoguļošanai grāmatvedībā Valsts ieņēmumu dienests izstrādā un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.
30.04.2001. MK noteikumi Nr.178"Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 7.panta trešo daļu15. Valsts ieņēmumu dienests, publicējot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", informē nodokļu maksātājus par to, ka konkrētajā nodokļu līgumā noteiktie atvieglojumi ir piemērojami, pamatojoties uz otras līgumslēdzējas valsts noteikta parauga rezidences apliecībām, kā arī informē par šo rezidences apliecību saņemšanas un apstiprināšanas kārtību.
45.pants. 
Republikas pilsētas domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Novada dome saistošo noteikumu publicēšanas vietu maina ne biežāk kā reizi gadā.

49.pants. Nelikumīgu domes izdoto saistošo noteikumu vai citu normatīvo aktu vai to atsevišķu punktu darbību, izņemot šā likuma 47.panta kārtībā pieņemto lēmumu darbību, ar motivētu rīkojumu aptur vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Rīkojumā jānorāda konkrēto saistošo noteikumu vai cita normatīvā akta punkti, kuri atceļami kā nelikumīgi, vai jānorāda, ka atceļami saistošie noteikumi vai cits normatīvais akts kopumā. Rīkojums triju dienu laikā pēc tā izdošanas publicējams oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un nosūtāms attiecīgās domes priekšsēdētājam, kas ir atbildīgs par tā izpildi.

Domes priekšsēdētājam divu nedēļu laikā pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojuma saņemšanas jāsasauc domes ārkārtas sēde, kurā jāizskata jautājums par attiecīgo saistošo noteikumu vai cita normatīvā akta vai to atsevišķu punktu atcelšanu. Domes ārkārtas sēdes laiks un norises vieta laikus jāpaziņo vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram.

Ja dome nepieņem lēmumu par attiecīgo saistošo noteikumu vai cita normatīvā akta vai to atsevišķu punktu atcelšanu, tai triju mēnešu laikā pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojuma saņemšanas jāiesniedz Satversmes tiesā pieteikums par ministra rīkojuma atcelšanu. Šajā gadījumā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojums par domes saistošo noteikumu vai cita normatīvā akta vai to atsevišķu punktu darbības apturēšanu saglabā savu spēku līdz Satversmes tiesas sprieduma pasludināšanai.

Domei nav tiesību iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojuma atcelšanu, ja tā divu mēnešu laikā no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas dienas nav izpildījusi šā likuma 45.panta ceturtajā daļā noteikto pienākumu pieņemt lēmumu, kurā sniegts pamatojums, kāpēc dome nepiekrīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā norādītajam.

Ja domes vai tās priekšsēdētājs nepilda šā panta otrās vai trešās daļas noteikumus, nelikumīgie saistošie noteikumi vai cits normatīvais akts vai to atsevišķs punkts atzīstams par spēku zaudējušu. Par to vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
 
93.pants. Ja domes priekšsēdētājs nepilda likumos noteiktos pienākumus, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs pēc tam, kad ir saņemts attiecīgā domes priekšsēdētāja paskaidrojums, ar motivētu rīkojumu var atstādināt viņu no amata pienākumu pildīšanas. Rīkojums triju dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicējams oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Domes priekšsēdētājs uzskatāms par atstādinātu no amata pienākumu pildīšanas ar dienu, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojums par domes priekšsēdētāja atstādināšanu no amata.
45.pants. 
Republikas pilsētas domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Novada dome saistošo noteikumu publicēšanas vietu maina ne biežāk kā reizi gadā.

49.pants. Nelikumīgu domes izdoto saistošo noteikumu vai citu normatīvo aktu vai to atsevišķu punktu darbību, izņemot šā likuma 47.panta kārtībā pieņemto lēmumu darbību, ar motivētu rīkojumu aptur vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Rīkojumā jānorāda konkrēto saistošo noteikumu vai cita normatīvā akta punkti, kuri atceļami kā nelikumīgi, vai jānorāda, ka atceļami saistošie noteikumi vai cits normatīvais akts kopumā. Rīkojums triju dienu laikā pēc tā izdošanas publicējams oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un nosūtāms attiecīgās domes priekšsēdētājam, kas ir atbildīgs par tā izpildi.

Domes priekšsēdētājam divu nedēļu laikā pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojuma saņemšanas jāsasauc domes ārkārtas sēde, kurā jāizskata jautājums par attiecīgo saistošo noteikumu vai cita normatīvā akta vai to atsevišķu punktu atcelšanu. Domes ārkārtas sēdes laiks un norises vieta laikus jāpaziņo vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram.

Ja dome nepieņem lēmumu par attiecīgo saistošo noteikumu vai cita normatīvā akta vai to atsevišķu punktu atcelšanu, tai triju mēnešu laikā pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojuma saņemšanas jāiesniedz Satversmes tiesā pieteikums par ministra rīkojuma atcelšanu. Šajā gadījumā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojums par domes saistošo noteikumu vai cita normatīvā akta vai to atsevišķu punktu darbības apturēšanu saglabā savu spēku līdz Satversmes tiesas sprieduma pasludināšanai.

Domei nav tiesību iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojuma atcelšanu, ja tā divu mēnešu laikā no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas dienas nav izpildījusi šā likuma 45.panta ceturtajā daļā noteikto pienākumu pieņemt lēmumu, kurā sniegts pamatojums, kāpēc dome nepiekrīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā norādītajam.

Ja domes vai tās priekšsēdētājs nepilda šā panta otrās vai trešās daļas noteikumus, nelikumīgie saistošie noteikumi vai cits normatīvais akts vai to atsevišķs punkts atzīstams par spēku zaudējušu. Par to vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
 
93.pants. Ja domes priekšsēdētājs nepilda likumos noteiktos pienākumus, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs pēc tam, kad ir saņemts attiecīgā domes priekšsēdētāja paskaidrojums, ar motivētu rīkojumu var atstādināt viņu no amata pienākumu pildīšanas. Rīkojums triju dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicējams oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Domes priekšsēdētājs uzskatāms par atstādinātu no amata pienākumu pildīšanas ar dienu, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojums par domes priekšsēdētāja atstādināšanu no amata.

28.04.2015. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.145 "Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu

VIII. Nekoptas kapavietas aktēšana
50. Ja kapavietu komisija ir sastādījusi šo saistošo noteikumu 48.punktā minēto aktu un nav iespējams identificēt kapavietas uzturētāju, kapavietu komisija ievieto oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sludinājumu par nekoptu kapavietu, norādot kapsētu, kurā atrodas aktētā kapavieta, sektoru, rindu, vietu, informāciju par kapavietas uzturētāju (ja tas zināms), kā arī brīdinājumu par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību pārtraukšanu un uzaicinājumu kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai trīs mēnešu laikā sakopt kapavietu un ierasties Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa.

01.03.2011. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.114"Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"


Izdoti saskaņā ar likuma Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu158. Domes lēmumu par publisko apspriešanu pieņem Pašvaldības saistošo noteikumu formā. Šo lēmumu publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Pašvaldības oficiālajā portālā www.riga.lv.

162. Lēmumu, kas pieņemts, izmantojot aptaujas rezultātus, publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Pašvaldības oficiālajā portālā www.riga.lv.
(..)

162.1 Lēmumu par publiskās apspriešanas rīkošanu pieņem Rīgas pilsētas būvvalde. Šo lēmumu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai Pašvaldības vietējā laikrakstā un izliekot paziņojumu Rīgas pilsētas būvvaldes klientu apkalpošanas centrā.

162.6 Rīgas pilsētas būvvalde pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu un to publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai Pašvaldības vietējā laikrakstā un izliekot paziņojumu Rīgas pilsētas būvvaldes klientu apkalpošanas centrā.


19.06.2007. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.80"Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā"


Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu un trešo daļu3. Lietotie termini:
(..)
Paaugstinātas ledus bīstamības periods – laika periods, kuru Rīgas pilsētas izpilddirektors, ņemot vērā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegto informāciju, noteicis ar rīkojumu un kas izsludināts, publicējot informāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", plašsaziņas līdzekļos, kā arī izvietojot brīdinājuma zīmes pie attiecīgajām ūdenstilpēm.

32.3 pants. Darbības ar emisijas kvotām
(3) Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” katru gadu līdz 30.maijam apkopo informāciju par operatoriem un gaisa kuģa operatoriem, kuri nav izpildījuši šā panta pirmās daļas nosacījumus. Šādos gadījumos operatoriem un gaisa kuģa operatoriem tiek dotas ne mazāk kā 14 dienas rakstveida paskaidrojuma iesniegšanai. Pēc šā paskaidrojuma izvērtēšanas valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” pieņem lēmumu par minētās informācijas publicēšanu savā interneta mājas lapā un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
 
32.5 pants. Iekārtu kopfondi
(5) Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” katru gadu līdz 30.maijam apkopo informāciju par kopfonda iekārtu operatoru pilnvarotajām personām, kuras nav izpildījušas šā panta trešās daļas nosacījumus. Šādos gadījumos kopfonda iekārtu operatoru pilnvarotajām personām tiek dotas ne mazāk kā 14 dienas rakstveida paskaidrojuma iesniegšanai. Pēc šā paskaidrojuma izvērtēšanas valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” pieņem lēmumu par minētās informācijas publicēšanu centra mājaslapā internetā un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

07.01.2014. MK noteikumi Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 18.1 panta trešo daļu


VI. Sabiedrības informēšana par rīcības plāna izstrādi un apstiprināšanu
45. Par rīcības plāna izstrādi sabiedrība tiek informēta šādā veidā:
45.1. aglomerācijas pašvaldība ievieto pašvaldības mājaslapā internetā rīcības plāna projektu aglomerācijai, tā kopsavilkumu un paziņojumu par rīcības plāna projektu, kā arī minēto paziņojumu publicē vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā;
45.2. Satiksmes ministrija ievieto ministrijas mājaslapā internetā rīcības plāna projektu autoceļam, dzelzceļa līnijai vai lidostai, tā kopsavilkumu un paziņojumu par izstrādāto rīcības plāna projektu, kā arī publicē minēto paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un kopā ar rīcības plāna projektu un tā kopsavilkumu nosūta trokšņa ietekmētajai pašvaldībai. Trokšņa ietekmētā pašvaldība paziņojumu ievieto pašvaldības mājaslapā internetā.

30.11.2010. MK noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 20.panta piekto daļu, 22.panta otro, 2.1 un trešo daļu, 23.panta otro daļu, 29.panta pirmo, otro, trešo un piekto daļu, 30.panta pirmo daļu un 32.panta otro daļu


38. Ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad pārvaldē pieņemts iesniegums darbības uzsākšanai, esošās darbības turpināšanai vai būtiskām izmaiņām esošajā darbībā attiecībā uz A kategorijas piesārņojošo darbību vai B kategorijas piesārņojošo darbību (atkritumu sadedzināšanas iekārtu, kā arī to iekārtu, par kurām pārvalde vai attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par sabiedrības viedokļa uzklausīšanu), operators informē sabiedrību par piesārņojošo darbību:
38.1. publiski – nodrošinot iespēju saņemt informāciju operatora birojā un vietējā pašvaldībā;
38.2. individuāli – nosūtot paziņojumus īpašniekiem (valdītājiem), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar pieteiktās piesārņojošās darbības vietu vai atrodas tās tiešas ietekmes zonā;
38.3. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vismaz vienā vietējā laikrakstā;
38.4. internetā – operatora vai Valsts vides dienesta tīmekļvietnē;
38.5. par jaunām piesārņojošām darbībām – arī Latvijas radio 1.programmā vai vietējā radio.

03.03.2009. MK noteikumi Nr.204 "Tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtība"


Izdoti saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 52.panta ceturto daļu un 54.1panta pirmo daļu


II. Pieteikšanās uz vakanto tiesneša amata vietu un pieteikuma izskatīšanas kārtība
3. Pieteikšanos uz vakanto tiesneša amata vietu izsludina laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sludinājumā norāda informāciju par tiesneša amata kandidātam izvirzītajām prasībām, pieteikšanās termiņu un pieteikuma iesniegšanas vietu. Sludinājumu ievieto arī mājaslapā internetā (www.tiesas.lv).
1.pants. (3) Vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanās vietu pēc republikas pilsētas domes vai novada domes priekšlikuma apstiprina Centrālā vēlēšanu komisija. Dome paziņojumu par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu izliek domes informācijas sniegšanas vietā, bet Centrālā vēlēšanu komisija iecirkņu sarakstu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
 
9.pants. Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka attiecīgā dome. Republikas pilsētas dome attiecīgu paziņojumu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, bet novada dome to izliek redzamā vietā pie domes un pilsētas vai pagasta pārvaldes ēkām.
17.pants. Sertifikātu izmantošanas veidi

(1) Sertifikāti jāpieņem bez ierobežojumiem samaksai par privatizējamiem valsts un pašvaldību īpašuma objektiem — zemi, namīpašumiem, dzīvokļiem. Sertifikāti jāpieņem bez ierobežojumiem arī samaksai par privatizējamiem valsts un pašvaldību uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem vai to kapitāla daļām (akcijām, pajām, daļām), ja apstiprinātajos konkrēto objektu privatizācijas noteikumos (projektā) nav noteikts citādi.
(2) (Izslēgta ar 07.11.2013. likumu)
(3) Sertifikātus var pārdot licencētam sertifikātu tirgus starpniekam, slēdzot rakstveida līgumu. Starpnieka pakalpojumu var sniegt kapitālsabiedrība, kas saņēmusi speciālu atļauju (licenci). Licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, kā arī starpniecības sabiedrības pienākumus un uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.
(31) Sertifikāta tirgus cena ir sertifikāta vidējā cena, kas tiek aprēķināta no starpniecības sabiedrību rīkotajās izsolēs pēdējās 10 dienās noslēgtajiem pirkuma līgumiem. Tās noteikšanai par pamatu ņem pēdējās 10 dienas, kurās ir slēgti pirkuma līgumi. Šo cenu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē Ministru kabineta noteikta institūcija, kura apkopo informāciju par sertifikātu tirgū noslēgtajiem darījumiem.
(..)
16.10.2007. MK noteikumi Nr.711 "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 17.panta trešo un ceturto daļu


15. Ekonomikas ministrija divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par licences izsniegšanu, apturēšanu, atjaunošanu un anulēšanu to publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Ekonomikas ministrijas mājaslapā internetā.
53. Ekonomikas ministrija:
53.1. katru nedēļu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē ziņas par iepriekšējā nedēļā noslēgtajiem starpniecības sabiedrību darījumiem ar sertifikātiem, atsevišķi norādot ziņas (kopējais sertifikātu skaits un vidējā cena) par sertifikātu pirkšanu no fiziskām personām un to pārdošanu citām personām un ziņas par īpašuma kompensācijas sertifikātiem;
53.2. katru mēnesi publicē savā mājaslapā internetā un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ziņas par iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem starpniecības sabiedrību darījumiem ar sertifikātiem, atsevišķi norādot ziņas (kopējais sertifikātu skaits un vidējā cena) par sertifikātu pirkšanu no fiziskām personām un to pārdošanu citām personām, kā arī sabiedrībām piederošo sertifikātu skaitu iepriekšējā mēneša pēdējā darbdienā un ziņas par īpašuma kompensācijas sertifikātiem.
16.10.2007. MK noteikumi Nr.712 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 4.panta pirmo, trešo un 5.1daļu, 17.panta otro daļu
un 18.panta ceturto, desmito un vienpadsmito daļu55. Valsts nodevu par mantotajiem sertifikātiem aprēķina atbilstīgi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Ekonomikas ministrijas publicētajai pēdējo 10 dienu vidējai sertifikātu tirgus cenai izsolēs mantojuma tiesību spēkā stāšanās dienā.
25.pants. Grāmatvedība, uzskaite un pensiju fondu darbības pārbaude
(23) Uzņēmumu reģistrs pēc šā panta 2.2 daļā minēto dokumentu saņemšanas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu, ka šā panta 2.1 daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā.
35. pants. Darbības apturēšana tiesas ceļā
(2) Tiesas nolēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības apturēšanu trīs dienu laika pēc tā pieņemšanas jāpaziņo attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai sabiedrisko organizāciju apvienībai. Tiesas nolēmumu var pārsūdzēt civilprocesa likumos noteiktajā kārtībā un termiņos.

(3) Pēc nolēmuma stāšanās likumīgā spēkā tas jānosūta attiecīgā reģistra turētājam un jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

47. pants. Reģistrācijas un darbības papildnoteikumi
Par politiskās organizācijas (partijas) kopsapulci, kongresu vai konferenci vadības institūcija (pirms reģistrācijas — dibinātāji) ne vēlāk kā 15 dienu laikā pirms tās sanākšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" maksas paziņojumu, minot tās norises vietu (adresi), laiku (gadu, mēnesi, datumu, stundu), darba kārtības projektu, kā arī atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

48. pants. Statūtu publicēšana
Politisko partiju reģistra turētājs reģistrētās politiskās organizācijas (partijas) statūtus nodod publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
21.pants. Tarifu atklātums
(1) Regulators noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un savā mājaslapā internetā 10 dienu laikā pēc tās noteikšanas.
(2) Regulators nosaka kārtību, kādā lietotāji var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iesniegtajiem tarifu projektiem, iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus regulatoram un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam. Minēto kārtību publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc tās noteikšanas.
(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par aprēķināto tarifu projektu 10 dienu laikā pēc projekta iesniegšanas regulatoram publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un savā mājaslapā internetā, ja tāda ir, kā arī iesniedz to regulatoram publicēšanai regulatora mājaslapā internetā. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tarifu projekts skar lietotājus, kuri atrodas konkrētā administratīvajā teritorijā, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par aprēķināto tarifu projektu nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā internetā.
(4) Regulators lēmumu, ar kuru noteikts tarifs, 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Ja noteiktais tarifs skar lietotājus, kuri atrodas konkrētā administratīvajā teritorijā, regulators lēmumu, ar kuru noteikts tarifs, nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā internetā.

40.pants. Padomes locekļa atlaišana vai atbrīvošana no amata
(3) Padomes loceklim sniedz pamatojumu viņa atcelšanai no amata, un pēc padomes locekļa lūguma tas tiek publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

11.06.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika"Izdota saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 2.punktu un 25.panta pirmo daļu


VII. Tarifu noteikšanas procedūra
39. Ja tarifi komersantam tiek apstiprināti pie vairākiem dabasgāzes tirdzniecības gala tarifiem atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas, apstiprinātie tarifi piemērojami saskaņā ar dabasgāzes apgādes komersanta paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par piemērojamo dabasgāzes tirdzniecības cenu un dabasgāzes tirdzniecības gala tarifu.
10.pants. 10. pants. (1) Centrālā vēlēšanu komisija pēc parakstu vākšanas termiņa izbeigšanās saskaita parakstus, konstatē rezultātu, paziņo to Valsts prezidentam un publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Ja tautas nobalsošanas ierosinājumu ir parakstījusi ne mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo Latvijas pilsoņu skaita, Centrālā vēlēšanu komisija trīs dienu laikā izsludina tautas nobalsošanu.
(2) Tautas nobalsošana par apturētā likuma atcelšanu sarīkojama ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tās izsludināšanas dienas.

25.8 pants. (1) Centrālā vēlēšanu komisija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņo to vēlētāju skaitu, kuri parakstījuši ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu, kā arī publicē lēmumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu vai lēmumu nerīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.
(2) Dienu, kad rīkojama tautas nobalsošana par Saeimas atsaukšanu, nosaka saskaņā ar šā likuma 12.pantu, bet ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus no dienas, kad Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Pārejas noteikumi
6.Līdz 2015.gada 1.janvārim paziņojums par likuma ierosināšanai nepieciešamo parakstu vākšanas uzsākšanu kopā ar iesniegto likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu publicējams oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
12. Līdz 2015.gada 1.janvārim Centrālā vēlēšanu komisija, ja tā konstatējusi, ka ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu parakstījuši ne mazāk kā 10 000 balsstiesīgo Latvijas pilsoņu, paziņo, ka tiek uzsākta parakstu vākšana. Paziņojums par ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu publicējams oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Parakstu vākšana notiek šā likuma 7.—9.pantā noteiktajā kārtībā. Pilsoņi, kuri parakstījušies par ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu šā likuma 22.pantā noteiktajā kārtībā, ieskaitāmi kopējā ierosinātāju skaitā. Ja minētie pilsoņi parakstījušies arī šā likuma 24.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, parakstu vākšanas lapās viņu paraksti nav līdzskaitāmi. Centrālā vēlēšanu komisija saskaita parakstus un konstatē rezultātu.

03.06.2008. MK noteikumi Nr.404 "Svaigpiena kvalitātes kontroles laboratoriju atzīšanas un uzraudzības kārtība"Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta četrpadsmito daļu un likuma “Par atbilstības novērtēšanu” 7.pantu


II. Laboratorijas atzīšanas kārtība
5. Ekonomikas ministrija divu nedēļu laikā pēc akreditācijas pabeigšanas un lēmuma pieņemšanas par akreditācijas piešķiršanu laboratorijai, kura akreditēta šo noteikumu 4.punktā noteiktajā jomā, publicē par to paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

03.06.2008. MK noteikumi Nr.404 "Svaigpiena kvalitātes kontroles laboratoriju atzīšanas un uzraudzības kārtība"Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta četrpadsmito daļu un likuma “Par atbilstības novērtēšanu” 7.pantu


II. Laboratorijas atzīšanas kārtība
5. Ekonomikas ministrija divu nedēļu laikā pēc akreditācijas pabeigšanas un lēmuma pieņemšanas par akreditācijas piešķiršanu laboratorijai, kura akreditēta šo noteikumu 4.punktā noteiktajā jomā, publicē par to paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
04.07.2006. MK noteikumi Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 27.pantu


125. Budžeta iestādes saskaņā ar likuma 20.1panta ceturto daļu ne vēlāk kā pēctaksācijas gada 1.martā iesniedz Valsts kasē un publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai citā laikrakstā pārskatu par saņemto ziedojumu apmēru, ziedotājiem un ziedojumu izlietojumu.
18.pants. Kārtība, kādā izraugāmi vakanto ierēdņu amatu pretendenti un pārbaudāma atbilstība ierēdņa amatam
1. Uz vakantajiem ierēdņu amatiem Valsts ieņēmumu dienestā izsludina konkursu šādā kārtībā:
1) atklātu pretendentu konkursu uz Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora amatu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludina finanšu ministrs;
2) atklātu pretendentu konkursu uz pārējiem Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu amatiem laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludina Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors.
7. Attiecīgā iestāde lēmumu par pretendenta iecelšanu amatā 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
27.03.2007. MK noteikumi Nr.205 "Apdrošināšanas iemaksu algas indeksa aprēķināšanas un vecuma pensijas kapitāla aktualizācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" 12.panta pirmo daļu


I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:
1.1. aprēķina vecuma pensijas kapitāla aktualizācijai piemērojamo apdrošināšanas iemaksu algas indeksu (turpmāk - kapitāla indekss);
1.2. veic vecuma pensijas kapitāla aktualizāciju atbilstoši apdrošināšanas iemaksu algas izmaiņām valstī.
2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra katru gadu aprēķina kapitāla indeksu, kā arī veic apdrošinātās personas kontā uzkrātā vecuma pensijas kapitāla aktualizāciju, pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksu algu summu noteiktā periodā.
3. Kapitāla indeksu publicē oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
4. Kapitāla indeksu un aktualizēto pensijas kapitālu izsaka līdz četrām zīmēm aiz komata.
36.pants. Publisks piedāvājums privatizēt objektu atklātā izsolē
(1) Jebkuram piedāvājumam privatizēt objektu atklātā izsolē jābūt publiskam, tas ir, šāds piedāvājums ir izliekams redzamā vietā pie pašvaldības domes ēkas un privatizācijas komisijas ēkas, kā arī publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
(2) Publisko piedāvājumu sagatavošanu publicēšanai un publicēšanu izdevumā "Latvijas Vēstnesis" finansē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi[..]
20. Kopīpašuma izbeigšanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kas ir valsts vai pašvaldības un kādas citas personas kopīpašumā, ir šāda:

1) valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra", kā arī valsts un pašvaldību institūcijas, kuru valdījumā ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas ir valsts vai pašvaldības un kādas citas personas kopīpašumā, izstrādā un piedāvā kopīpašniekiem projektus kopīpašuma sadalei dzīvokļa īpašumos vai reālās daļās. Izstrādātais kopīpašuma sadales projekts tiek nosūtīts kopīpašniekiem izskatīšanai, un sludinājums par kopīpašuma sadales projektu tiek publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

2) ja kopīpašnieks piedāvātajam kopīpašuma sadales projektam piekrīt, divu mēnešu laikā pēc tam, kad ir noslēgts līgums par kopīpašuma sadali dzīvokļa īpašumos vai reālās daļās, valsts vai pašvaldība tai piederošos dzīvokļa īpašumus, mākslinieku darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas nodod privatizācijai;

3) ja kopīpašnieks piedāvātajam kopīpašuma sadales projektam nepiekrīt vai nav sniedzis atbildi divu mēnešu laikā no dienas, kad sludinājums publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" vai cita valsts vai pašvaldības institūcija, kura ir piedāvājusi kopīpašuma sadales projektu, pārdod valstij vai pašvaldībai piederošo kopīpašuma domājamo daļu izsolē, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu vai attiecīgās pašvaldības domes lēmumu, saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu un šo pārejas noteikumu 20.punktu;

4) valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" vai cita valsts vai pašvaldības institūcija, kas rīko izsoli, publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par izsoli un termiņu, līdz kuram personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, var pieteikties uz attiecīgo izsoli, kā arī nosūta piedāvājumu realizēt pirmpirkuma tiesības šādām personām:

a) kopīpašniekiem — uz pārdodamo domājamo daļu par sākotnējo izsoles cenu, veicot maksājumu pilnā apmērā euro,

b) dzīvokļu īrnieku grupai (grupām), kuras dalībnieku īrēto telpu kopējā platība ir ne mazāka kā valstij vai pašvaldībai piederošā mājas platība atbilstoši domājamās daļas apmēram, ja šī dzīvokļu īrnieku grupa (grupas) ir vienojusies (vienojušās) par valsts vai pašvaldības īpašumā esošās domājamās daļas pirkumu un ir noslēgusi (noslēgušas) pilnvarojuma līgumu, kurā dzīvokļu īrnieku grupas vārdā pilnvaro noteiktu personu realizēt attiecīgās īrnieku grupas pirmpirkuma tiesības. Ja īrēto telpu kopējā platība ir mazāka nekā valstij vai pašvaldībai piederošā mājas platība atbilstoši domājamās daļas apmēram, tad īrnieku grupas dalībnieku īrētajai platībai jābūt ne mazākai par 50 procentiem no kopējās šajā mājā izīrētās platības. Dzīvokļu īrnieku grupa ir tiesīga realizēt pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo valsts vai pašvaldības īpašumā esošo domājamo daļu, kas atbilst dzīvokļu īrnieku grupas īrēto telpu kopējai platībai, par sākotnējo izsoles cenu, veicot maksājumu pilnā apmērā privatizācijas sertifikātos, bet uz domājamo daļu, kas pārsniedz dzīvokļu īrnieku grupas īrēto telpu kopējo platību, — veicot maksājumu pilnā apmērā euro.

49. Šā likuma 7.1 pantā noteiktajā gadījumā valsts vai pašvaldības un fiziskās vai juridiskās personas kopīpašumā esošu zemi sadala reālās daļās, piemērojot šādu kārtību:

1) valsts vai pašvaldības institūcija, kuras valdījumā ir valsts vai pašvaldības un fizisko vai juridisko personu kopīpašumā esoša zeme, izstrādā un piedāvā kopīpašniekiem projektu kopīpašumā esošās zemes sadalei reālās daļās. Izstrādātais kopīpašuma reālās sadales projekts tiek nosūtīts kopīpašniekiem izskatīšanai. Sludinājums par kopīpašuma sadales projektu tiek publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";

2) ja kopīpašnieks piedāvātajam kopīpašuma reālās sadales projektam piekrīt, sešu mēnešu laikā pēc tam, kad noslēgts līgums par kopīpašumā esošas zemes sadali reālās daļās, valsts vai pašvaldība tai piederošo zemes reālo daļu nodod privatizācijai;

3) ja kopīpašnieks piedāvātajam kopīpašumā esošas zemes sadales projektam nepiekrīt vai nav sniedzis atbildi divu mēnešu laikā no dienas, kad sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", valsts vai pašvaldības un fiziskās vai juridiskās personas kopīpašumā esošā zeme netiek sadalīta.
27.02.1996. MK noteikumi Nr.46 "Noteikumi par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas objektu izsoles organizēšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 39.pantu9. Privatizācijas komisija ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms izsoles dienas izvieto publisko piedāvājumu redzamā vietā pie attiecīgās pašvaldības domes un privatizācijas komisijas ēkas, kā arī publicē to oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

10.1 Pašvaldību īpašumā esošu dzīvokļu vai viendzīvokļa māju, daudzdzīvokļu māju, mākslinieku darbnīcu un neapdzīvojamo telpu publisko piedāvājumu sagatavošanu publicēšanai un publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" finansē no likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 67.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā iegūtajiem līdzekļiem.

40. Izsoles protokola eksemplāram, kas paliek privatizācijas komisijas rīcībā, pievienojama publiskā piedāvājuma publikācijas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" kopija.

44. Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” vai pašvaldības dome izsoli atzīst par spēkā neesošu šādos gadījumos:
44.1. ja informācija par izsoles dalībnieku reģistrācijas vietu un laiku nav bijusi publicēta oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"; (..)

16. pants. Paziņojums par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai un valsts kapitālsabiedrības privatizācijā lietojamo reorganizācijas metodi
1. Divu nedēļu laikā no dienas, kad izdots Ministru kabineta rīkojums par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai, Privatizācijas aģentūra publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tās pašvaldības mājaslapā internetā, pašvaldības informatīvā izdevumā vai pašvaldības izdotā laikrakstā, ja tāds ir, vai citā vietējā vai reģionālā laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizējamais valsts īpašuma objekts, paziņojumu par šā objekta nodošanu privatizācijai. Paziņojumā norāda:
1) objekta nosaukumu;
2) objekta adresi (ja objekta struktūrvienības vai nekustamā manta atrodas vairākās vietās, — visu struktūrvienību adreses);
3) termiņu, līdz kuram piesakāmas kreditoru prasības un citas pretenzijas, kas attiecas uz privatizējamo kapitālsabiedrību;
4) vietu, kur iesniedzami 3.punktā minētās prasības un citas pretenzijas apliecinošie dokumenti un saņemama informācija par privatizējamo objektu.
2. Ja Privatizācijas aģentūra pieņem lēmumu par valsts kapitālsabiedrības privatizāciju ar reorganizācijas metodi, aģentūra publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tās pašvaldības mājaslapā internetā, pašvaldības informatīvā izdevumā vai pašvaldības izdotā laikrakstā, ja tāds ir, vai citā vietējā vai reģionālā laikrakstā, kuras teritorijā atrodas kapitālsabiedrība ar privāto kapitālu, kuru pievieno valsts kapitālsabiedrībai vai kuru apvieno ar valsts kapitālsabiedrību, vai kurai pievieno valsts kapitālsabiedrību, paziņojumu par reorganizācijas metodes lietošanu valsts kapitālsabiedrības privatizācijā. Paziņojumā norāda:
1) tās valsts kapitālsabiedrības nosaukumu, kura tiek privatizēta ar reorganizācijas metodi;
2) kapitālsabiedrības ar privāto kapitālu nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;
3) termiņu, līdz kuram piesakāmas kreditoru prasības un citas pretenzijas, kas attiecas uz kapitālsabiedrību ar privāto kapitālu;
4) vietu, kur iesniedzami 3.punktā minētās prasības un citas pretenzijas apliecinošie dokumenti un saņemama informācija par privatizējamo objektu.
3. Ja Privatizācijas aģentūra pieņem lēmumu par valsts kapitālsabiedrības privatizāciju ar reorganizācijas metodi, aģentūra var publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tās pašvaldības mājaslapā internetā, pašvaldības informatīvā izdevumā vai pašvaldības izdotā laikrakstā, ja tāds ir, vai citā vietējā vai reģionālā laikrakstā, kuras teritorijā atrodas kapitālsabiedrība ar privāto kapitālu, kuru pievieno valsts kapitālsabiedrībai vai kuru apvieno ar valsts kapitālsabiedrību, vai kurai pievieno valsts kapitālsabiedrību, paziņojumu par reorganizācijas metodes lietošanu valsts kapitālsabiedrības privatizācijā. Paziņojumā norāda:
1) tās valsts kapitālsabiedrības nosaukumu, kura tiek privatizēta ar reorganizācijas metodi;
2) kapitālsabiedrības ar privāto kapitālu nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;
3) termiņu, līdz kuram piesakāmas kreditoru prasības un citas pretenzijas, kas attiecas uz kapitālsabiedrību ar privāto kapitālu, kura izveidojusies, lietojot reorganizācijas metodi valsts kapitālsabiedrības privatizācijā;
4) vietu, kur iesniedzami 3.punktā minētās prasības un citas pretenzijas apliecinošie dokumenti un saņemama informācija par privatizējamo objektu.
4. Šā panta pirmās daļas 3.punktā, otrās daļas 3.punktā un trešās daļas 3.punktā minētais termiņš ir divi mēneši.
5. Šajā pantā minēto termiņu sākums skaitāms no dienas, kad šā panta pirmajā daļā minētais paziņojums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

3.nodaļa. Valsts īpašuma objekta privatizācijas priekšlikumi un noteikumi
21. pants. Valsts īpašuma objekta privatizācijas uzsākšana un privatizācijas priekšlikumi
1. Privatizācijas aģentūra publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tās pašvaldības mājaslapā internetā, pašvaldības informatīvā izdevumā vai pašvaldības izdotā laikrakstā, ja tāds ir, vai citā vietējā vai reģionālā laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizējamais valsts īpašuma objekts, paziņojumu par šā objekta privatizācijas uzsākšanu. Paziņojumā norāda:
1) šā likuma 16.panta pirmās daļas 1., 2. un 4.punktā minētās ziņas;
2) termiņu, līdz kuram privatizācijas subjekti var iesniegt valsts īpašuma objekta privatizācijas priekšlikumus;
3) termiņu, līdz kuram šā likuma 17.pantā minētās personas var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu.

24.pants. Informācija par apstiprinātajiem valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumiem
1. Ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumu apstiprināšanas Privatizācijas aģentūra:
1) publicē paziņojumu par šo noteikumu apstiprināšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tās pašvaldības mājaslapā internetā, pašvaldības informatīvā izdevumā vai pašvaldības izdotā laikrakstā, ja tāds ir, vai citā vietējā vai reģionālā laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizējamais valsts īpašuma objekts;

30.pants. Paziņojums par valsts īpašuma objekta privatizācijas pabeigšanu
1. Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc valsts īpašuma objekta pirkuma līguma stāšanās spēkā Privatizācijas aģentūra publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tās pašvaldības mājaslapā internetā, pašvaldības informatīvā izdevumā vai pašvaldības izdotā laikrakstā, ja tāds ir, vai citā vietējā vai reģionālā laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizētais objekts, informāciju par to, kam un ar kādiem nosacījumiem privatizēts šis objekts.
 
34.pants. Paziņojums par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu privatizācijai
1. Ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu privatizācijai pašvaldība publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tās pašvaldības mājaslapā internetā, pašvaldības informatīvā izdevumā vai pašvaldības izdotā laikrakstā, ja tāds ir, vai citā vietējā vai reģionālā laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizējamais pašvaldības īpašuma objekts, paziņojumu par šā objekta nodošanu privatizācijai, kurā tiek norādīts:
1) objekta nosaukums;
2) objekta adrese (ja objekta struktūrvienības vai nekustamā manta atrodas vairākās vietās — visu struktūrvienību adreses);
3) termiņš, līdz kuram privatizācijas subjekti var iesniegt pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projektus;
4) termiņš, līdz kuram šā likuma 35. pantā minētās personas var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu;
5) vieta, kur iesniedzami šā panta pirmās daļas 3. un 4. punktā minētie dokumenti un saņemama informācija par objektu;
6) termiņš, līdz kuram piesakāmas kreditoru prasības un citas pretenzijas pret privatizējamo kapitālsabiedrību.
2. Šā panta pirmās daļas 3.punktā minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par divām nedēļām. Republikas pilsētas dome vai novada dome ir tiesīga šo termiņu pagarināt vai atjaunot.
3. Šā panta pirmās daļas 4. punktā minētais termiņš ir viens mēnesis.
4. Šā panta pirmās daļas 6.punktā minētais termiņš ir divi mēneši.
5. Šajā pantā minēto termiņu sākums skaitāms no dienas, kad šā panta pirmajā daļā minētais paziņojums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


 
43.pants. Paziņojums par pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas pabeigšanu
1. Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pašvaldības īpašuma objekta pirkuma līguma stāšanās spēkā pašvaldība publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tās pašvaldības mājaslapā internetā, pašvaldības informatīvā izdevumā vai pašvaldības izdotā laikrakstā, ja tāds ir, vai citā vietējā vai reģionālā laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizētais objekts, informāciju par to, kam un ar kādiem nosacījumiem privatizēts šis objekts, un nosūta minēto informāciju Ekonomikas ministrijai.

68.pants. Paziņojums par zemesgabala nodošanu privatizācijai
1.Pēc tam kad likumos noteiktajā kārtībā izdots rīkojums vai pieņemts lēmums par zemesgabala nodošanu privatizācijai, privatizāciju veicošā institūcija divu nedēļu laikā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tās pašvaldības mājaslapā internetā, pašvaldības informatīvā izdevumā vai pašvaldības izdotā laikrakstā, ja tāds ir, vai citā vietējā vai reģionālā laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizējamais zemesgabals, paziņojumu par šā zemesgabala nodošanu privatizācijai. Paziņojumā norāda:
1) zemesgabala adresi (ja īpašuma objekts atrodas vairākās vietās, — visu zemesgabalu adreses) un kadastra numuru;
2) termiņu, līdz kuram piesakāmi prasījumi, kas attiecas uz privatizējamo zemesgabalu;
3) vietu, kur iesniedzami 1.punktā minētie prasījumus apliecinošie dokumenti;
4) vietu, kur ieinteresētās personas var iepazīties ar zemesgabala dokumentāciju, tai skaitā ar zemesgabala robežu plānu.
2.Ja privatizācijai nodod zemesgabalu kopā ar privatizējamo objektu, šā panta pirmajā daļā minētajā paziņojumā norādītās ziņas iekļaujamas šā likuma 16.panta pirmajā daļā un 34.panta pirmajā daļā norādītajā paziņojumā.
3.Ja ar Ministru kabineta rīkojumu vai pašvaldības lēmumu privatizācijai nodots neapbūvēts zemesgrāmatā nenostiprināts zemesgabals vai zemesgabals kopā ar privatizējamo objektu, šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētais paziņojums tiek publicēts divu nedēļu laikā pēc šā zemesgabala nostiprināšanas zemesgrāmatā.
4.Šā panta pirmās daļas 2.punktā minētais termiņš ir viens mēnesis, un šā termiņa sākums skaitāms no dienas, kad šā panta pirmajā daļā minētais paziņojums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


78.pants. Informācija par apstiprinātajiem neapbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumiem
1. Ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc neapbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumu apstiprināšanas Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība:
1) publicē paziņojumu par šo noteikumu apstiprināšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tās pašvaldības mājaslapā internetā, pašvaldības informatīvā izdevumā vai pašvaldības izdotā laikrakstā, ja tāds ir, vai citā vietējā vai reģionālā laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizējamais zemesgabals;

81.pants. Paziņojums par neapbūvēta zemesgabala privatizācijas pabeigšanu
1. Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc neapbūvēta zemesgabala pirkuma līguma stāšanās spēkā vai jaunizveidotās kapitālsabiedrības vai jau esošā sabiedrībā izdarītā ieguldījuma reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tās pašvaldības mājaslapā internetā, pašvaldības informatīvā izdevumā vai pašvaldības izdotā laikrakstā, ja tāds ir, vai citā vietējā vai reģionālā laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizētais objekts, informāciju par to, kam un ar kādiem nosacījumiem privatizēts šis zemesgabals. Pašvaldība minēto informāciju nosūta Ekonomikas ministrijai.


86.pants. Paziņojums par atsevišķa apbūvēta zemesgabala privatizācijas pabeigšanu
1. Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc atsevišķa apbūvēta zemesgabala pirkuma līguma stāšanās spēkā vai jaunizveidotās kapitālsabiedrības vai jau esošā sabiedrībā izdarītā ieguldījuma reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tās pašvaldības mājaslapā internetā, pašvaldības informatīvā izdevumā vai pašvaldības izdotā laikrakstā, ja tāds ir, vai citā vietējā vai reģionālā laikrakstā, kuras teritorijā atrodas privatizētais objekts, informāciju par to, kam un ar kādiem nosacījumiem privatizēts šis zemesgabals.
02.12.2008. MK noteikumi Nr.986 "Kārtība, kādā veicama privatizācija ar nodokļu parādu kapitalizācijas metodi"

Izdoti saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 2.panta piekto daļu un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta desmito, divpadsmito un četrpadsmito daļu un 25.panta otro un trešo daļu37. Informāciju par dzēstajiem nodokļu maksājumu parādiem kapitalizā­ciju veicošā institūcija publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
141.pants. Kapitāla daļu pārdošanas kārtība publiskas personas kapitālsabiedrībā, publiski privātajā kapitālsabiedrībā vai privātajā kapitālsabiedrībā
(2) Kapitāla daļu pārdevējs nedēļas laikā pēc pārdošanas noteikumu apstiprināšanas publisko savā mājaslapā internetā informāciju par pārdošanas noteikumiem, kā arī ievieto oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par to, kur var iepazīties ar pārdošanas noteikumiem. Minētajā termiņā kapitāla daļu pārdevējam jānosūta kapitāla daļu pārdošanas noteikumi attiecīgās kapitālsabiedrības valdei. Publiskas personas kapitālsabiedrības valde informē darbiniekus par kapitāla daļu pārdošanas nosacījumiem un kārtību.
162.pants. Kapitālsabiedrības pārveides uzsākšana
(5) Lēmumu par kapitālsabiedrības pārveides uzsākšanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un rakstveidā paziņo visiem zināmajiem kapitālsabiedrības kreditoriem.
18.09.2012. MK noteikumi Nr.633"Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm" 8.panta otrās daļa 1. un 2.punktu un 10.panta četrpadsmito daļu15. Valsts vides dienests 60 dienu laikā pēc Ministru kabineta apstiprinātās komisijas izveides izsludina konkursu zemes dzīļu izmantošanas licences saņemšanai. Uzaicinājumu piedalīties konkursā (turpmāk – uzaicinājums) publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ievieto ministrijas un Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē.

17. Konkursa pieteikuma iesniegšanas termiņu nosaka ne īsāku par 60 dienām no uzaicinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

25. Piecu dienu laikā pēc Ministru kabineta apstiprinātās komisijas lēmuma pieņemšanas konkursa rezultātus rakstiski paziņo visiem konkursa dalībniekiem, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ievieto ministrijas un Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē.

22.12.2015. MK noteikumi Nr.805"Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm" 4. panta ceturto daļu,
10. panta ceturto, septīto, desmito un trīspadsmito daļu un
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13. pantu18. Pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas par licences laukuma noteikšanu ogļūdeņražu meklēšanai jūrā vai valsts īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos Ekonomikas ministrija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē uzaicinājumu pretendentiem piedalīties konkursā par pieteikšanos uz licenci ogļūdeņražu meklēšanai.
(..)
68. Uzaicinājumu piedalīties konkursā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
(..)
70. Iesniegumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 90 dienām no šo noteikumu 68. punktā minētā uzaicinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
(..)
76. Šo noteikumu 75. punktā minētos kritērijus pirms iesniegumu iesniegšanas sākuma publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Ja minētie kritēriji tiek publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē tikai atsauci uz publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Jebkuras vēlākas kritēriju izmaiņas publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

83. Konkursa rezultātus piecu dienu laikā pēc licencēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un rakstveidā paziņo visiem konkursa dalībniekiem.

87. Ja konkurss atbilstoši šo noteikumu 84. punktam ir atzīts par nenotikušu, Ekonomikas ministrija deviņu mēnešu laikā izsludina jaunu konkursu, paziņojot par to oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
31. pants. Informācijas publicēšana par noslēgtajiem darījumiem
Par darījumiem, kuru rezultātā nekustamo īpašumu ieguvušas šā likuma 28.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā un ceturtajā daļā minētās personas, Tieslietu ministrija ne retāk kā divas reizes gadā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju, kurā norāda šādu īpašumu lielumu, kadastrālo vērtību, to īpatsvaru pašvaldību administratīvajās teritorijās un citus Ministru kabineta noteiktos rādītājus.
08.05.2007. MK noteikumi Nr.299 "Kārtība, kādā nosakāmi publicējamie zemes īpašumu rādītāji"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 31.pantu un likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 23.pantu


2. Tieslietu ministrija apkopo un nodod publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" zemesgrāmatu nodaļu sniegto informāciju (pēc stāvokļa uz kārtējā gada 1.janvāri un 1.jūliju) par darījumiem ar zemes īpašumiem, kuru rezultātā nekustamo īpašumu ieguvušas šo noteikumu 1.punktā minētās personas. Papildus likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 31.pantā un likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 23.pantā noteiktajiem rādītājiem norāda:
2.1. nekustamā īpašuma kadastra numuru;
2.2. nekustamā īpašuma atrašanās vietu;
2.3. darījuma vērtību, ja tāda konstatējama.
Pārejas noteikumi
2. Latvijas Valsts vēstures arhīvs viena mēneša laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to personu sarakstu, kuras līdz 1940.gada 21.jūlijam uzsāka izpirkt (aizpirka) Latvijā atstātos vācu izceļotāju nekustamos īpašumus no Vispārējās Lauksaimniecības bankas vai Valsts zemes bankas.
23.pants. Informācijas publicēšana par noslēgtajiem darījumiem
Par darījumiem, kuru rezultātā nekustamo īpašumu ieguvušas šā likuma 20.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā un otrajā daļā minētās personas, Tieslietu ministrija ne retāk kā divas reizes gadā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju, kurā norāda šādu īpašumu lielumu, kadastrālo vērtību, to īpatsvaru pilsētās un citus Ministru kabineta noteiktos rādītājus.
9.pants. Pasta komersantu reģistrēšana
(1) Regulators izdod un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē noteikumus par pasta komersanta reģistrācijas paziņojuma un darbības izbeigšanas paziņojuma saturu un to iesniegšanu Regulatoram, kā arī pasta komersantu reģistrā ierakstāmo informāciju.

10.pants. Vispārējās atļaujas noteikumi
Regulators izdod un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē vispārējās atļaujas noteikumus, kurus pasta komersants ievēro pasta pakalpojumu sniegšanā, kā arī noteikumus par vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršanu un pasta pakalpojumu sniegšanas tiesību atņemšanu.

12.pants. Regulatoram iesniedzamā informācija
Lai uzraudzītu universālā pasta pakalpojuma saistību izpildi un vispārējās atļaujas noteikumu ievērošanu, Regulators izdod un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, publicē noteikumus par Regulatoram regulāri iesniedzamās informācijas veidiem, apjomu un iesniegšanas termiņiem.

30.pants. Universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu noteikšana
(6) Regulators katru gadu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē ziņojumu, kurā informē par tīrajām izmaksām.
25.pants. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
(8) Ja konstatēts patērētāju tiesību pārkāpums, kas skar patērētāju grupas intereses (patērētāju kolektīvās intereses), un tas var radīt zaudējumus vai kaitējumu patērētājiem, arī atsevišķam patērētājam, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, izvērtējis pārkāpuma raksturu un būtību, kā arī citus aspektus, ir tiesīgs veikt vienu vai vairākas šādas darbības:
1) ierosināt, lai ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs rakstveidā apņemas noteiktā termiņā novērst izdarīto pārkāpumu;
2) pieņemt lēmumu, ar kuru uzdod ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam izbeigt pārkāpumu un veikt noteiktas darbības tā ietekmes novēršanai, nosakot termiņu šo darbību izpildei;
3) ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja rakstveida apņemšanos ievietot Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā vai pieņemto lēmumu daļēji vai pilnībā ievietot Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā un publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (ar publicēšanu saistītos izdevumus sedz ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs).
1.pants. Likuma mērķis
(1) Likuma mērķis ir nodrošināt iestādes un privātpersonas publiski tiesiskajās attiecībās savlaicīgu, kvalitatīvu un privātpersonas tiesībām un likumiskajām interesēm atbilstošu dokumentu un informācijas paziņošanu (turpmāk arī — dokumenta paziņošana) adresātam.
(2) Par iestādi šā likuma izpratnē uzskata arī tiesu administratīvajā procesā, tiesu (tiesnesi) administratīvā pārkāpuma lietā un Satversmes tiesu. Par adresātu šā likuma izpratnē uzskata privātpersonu, kurai paziņo dokumentu, citu administratīvā procesa un administratīvā pārkāpuma lietas dalībnieku, kas nav privātpersona, kā arī Satversmes tiesas procesā iesaistītu privātpersonu vai institūciju.
11.pants. Dokumenta publiska paziņošana
(1) Dokumentu publiski paziņo:
1) ja tas ir lietderīgi resursu izlietojuma vai steidzamības dēļ un dokuments skar individuāli nenoteiktu adresātu loku;
2) ja adresāta dzīvesvieta nav deklarēta, atrašanās vieta nav zināma un nav iespējams dokumentu paziņot adresāta pilnvarotajam pārstāvim;
3) ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos.
(2) Iestāde dokumentu paziņo ar publikāciju oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Pašvaldība dokumentu var paziņot ar publikāciju vietējā laikrakstā un izliekot paziņojumu pašvaldības telpās. Lietderības apsvērumu dēļ papildus publikācijai oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iestāde var izvēlēties publikāciju arī citos plašsaziņas līdzekļos.
(3) Iestāde dokumentu paziņo ar publikāciju savā mājaslapā internetā ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
(4) Ārkārtas gadījumos iestāde dokumentu var paziņot, nolasot to pa radio vai televīzijā. Šādā veidā paziņots dokuments nekavējoties publicējams oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, norādot, kādā veidā un kad dokuments paziņots.
(5) Dokuments uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskas paziņošanas.
13.pants. Uzņemšana pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā
(1) Personu, kurai nav tiesību naturalizēties šajā likumā paredzētajā vispārējā kārtībā un uz kuru neattiecas šā likuma 11.pantā minētie naturalizācijas ierobežojumi, bet kurai ir īpaši nopelni Latvijas labā, var uzņemt Latvijas pilsonībā ar Saeimas lēmumu, kas tiek publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Uzņemot pilsonībā personu par īpašiem nopelniem Latvijas labā, uz to netiek attiecināti šā likuma 12.panta noteikumi, izņemot 12.panta pirmās daļas 7.punkta noteikumus, un tai var izveidoties dubultā pilsonība.
(2) Persona, kura vēlas, lai tā tiktu uzņemta Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā, iesniedz Saeimai iesniegumu par uzņemšanu pilsonībā. Iesniegumam pievienojama attiecīgās personas autobiogrāfija un paziņojums, ka nav faktu, kas varētu liecināt, ka uz šo personu būtu attiecināms kāds no šā likuma 11. pantā minētajiem ierobežojumiem.
9.pants. Finansiālās un saimnieciskās darbības atklātums
1) Politisko organizāciju (partiju) finansiālā un saimnieciskā darbība ir atklāta un publiski pieejama.
(2) Ikvienai personai ir tiesības vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un attiecīgajā politiskajā organizācijā (partijā), lai iepazītos ar politisko organizāciju (partiju) gada pārskatiem un deklarācijām.
(3) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ne vēlāk kā 10 dienas pēc gada pārskata vai vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas saņemšanas tajos sniegto informāciju publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja mājaslapā internetā atbilstoši kārtībai, kuru nosaka Ministru kabinets.

16.11.2010. MK noteikumi Nr.1055 "Kārtība, kādā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs publicē politisko organizāciju (partiju) gada pārskatus, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas, ziņojumus par dāvinājumiem (ziedojumiem) un ziņojumus par biedru iestāšanās naudu un biedru naudu"

Izdoti saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 3.panta trešo daļu, 4.panta trešo daļu un 9.panta trešo daļu


2. Politisko organizāciju (partiju) iesniegtos gada pārskatus (bez pievienotajiem pielikumiem un zvērināta revidenta atzinuma) un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk – birojs):
2.1. triju darbdienu laikā pēc to iesniegšanas nosūta publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";
2.2. 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas publicē mājaslapā internetā (www.knab.gov.lv), papildus norādot:
2.2.1. attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) nosaukumu un reģistrācijas numuru;
2.2.2. attiecīgā dokumenta iesniedzēja vārdu, uzvārdu un amatu;
2.2.3. iesniegšanas datumu.
23.pants. Ar nākamo dienu pēc šā likuma 12.pantā minētā termiņa beigām politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību uzskata par darbību izbeigušu. Šādu politisko organizāciju (partiju) un to apvienību sarakstu Uzņēmumu reģistrs publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot:
1) politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības reģistrācijas numuru un nosaukumu;
2) ka triju mēnešu laikā pēc publikācijas kreditori var pieteikt savus prasījumus.
III nodaļa. Partijas reģistrācija
16.pants. Pieteikums par partijas ierakstīšanu reģistrā
(2) Pieteikumam par partijas ierakstīšanu partiju reģistrā pievieno:
(..)
2) partijas programmu;
3) ne mazāk kā 200 partijas dibinātāju sarakstu, kurā ir norādīts partijas nosaukums un pretī katra dibinātāja vārdam, uzvārdam un personas kodam ir likumā noteiktajā kārtībā zvērināta notāra apliecināts attiecīgā dibinātāja paraksts;
4) partijas statūtus;
5) partijas valdes locekļu sarakstu;
6) dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu un samaksu par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


18.pants. Partiju reģistra ziņas
(1) Partiju reģistrā norāda:
(2) Šā panta pirmās daļas 1., 3., 5., 6., 7., 9. un 10.punktā norādītās ziņas, izņemot personas kodu, un izmaiņas tajās par partijas līdzekļiem ir publicējamas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Publicēšanas kārtību, izmaksu apmēru un iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

39.pants. Partijas darbības apturēšana
(1) Tiesa var apturēt partijas darbību uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja partija:
1) pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas brīdinājumā noteiktajā termiņā nav novērsusi pārkāpumus;
2) kalendārā gada laikā nav sasaukusi partijas augstāko lēmējinstitūciju — biedru sapulci;
3) sešu mēnešu laikā pēc biedru skaita samazināšanās līdz 150 biedriem nav atjaunojusi biedru skaitu līdz likumā noteiktajam minimālajam biedru skaitam;
4) partiju finansiālo darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav ieskaitījusi valsts budžetā pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus.
(2) Pieteikumu tiesā var iesniegt šā likuma 38.panta pirmajā daļā minētās iestādes.
(3) Apturot partiju apvienību veidojošas partijas darbību, tiesa lemj par partiju apvienības darbības apturēšanu.
(4) Pēc nolēmuma stāšanās likumīgā spēkā tiesa to nosūta partiju reģistra iestādei. Partiju reģistra iestāde publicē informāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

45.pants. Partijas darbības izbeigšana ar tiesas nolēmumu
(6) Pēc nolēmuma stāšanās likumīgā spēkā tiesa to nosūta partiju reģistra iestādei. Partiju reģistra iestāde publicē informāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
5.pants. (2) Prece atzīstama par drošu, ja tā atbilst:
2) nacionālā standarta statusā adaptētiem Eiropas standartiem, kuri iekļauti šā panta trešajā daļā minētajā sarakstā, šo standartu regulēto risku apjomā.
(3) Nacionālā standartizācijas institūcija pēc Ekonomikas ministrijas ieteikuma publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" šā panta otrās daļas 2.punktā minēto nacionālā standarta statusā adaptēto Eiropas standartu sarakstu.
29.11.2005. MK noteikumi Nr.902 "Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti"

Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 7.panta 5.punktu


18. Lai saņemtu dublikātu, apliecības nozaudētājs iesniedz:
18.2. oficiālajam izdevumam “Latvijas Vēstnesis” publicēšanai (samaksājot par sludinājumu) ar izglītības iestādes vadītāju saskaņotu iesniegumu par nozaudētās apliecības izsludināšanu par nederīgu.
38.pants. Prokuroru iecelšanas kārtība un pilnvaru termiņš

(6) Par ģenerālprokurora, virsprokuroru un virsprokurora vietnieku iecelšanu amatā paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ievieto informāciju prokuratūras mājaslapā.
23.12.2014. MK noteikumi Nr.788 "Kārtība, kādā izņēmuma stāvokļa laikā valsts aizsardzības un nacionālās drošības vajadzībām iegūst turējumā personas īpašumu un atlīdzina ar to saistītos zaudējumus"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 19.panta septīto daļu5. Ja īpašums, kas valsts aizsardzības un nacionālās drošības interesēs tika iegūts atbildīgās institūcijas turējumā, vairs nav nepieciešams vai izņēmuma stāvoklis ir atcelts, atbildīgā institūcija pieņem lēmumu par īpašuma nodošanu atpakaļ īpašniekam (valdītājam). Atbildīgā institūcija triju mēnešu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas vai pēc izņēmuma stāvokļa atcelšanas, vai tiklīdz tas ir kļuvis iespējams nosūta lēmumu īpašniekam (valdītājam) vai, ja viņa deklarētā, reģistrētā vai norādītā dzīvesvieta nav zināma, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
6. Ja atbildīgās institūcijas turējumā iegūtais īpašums gājis bojā, tā triju mēnešu laikā pēc šā fakta konstatēšanas vai tiklīdz tas ir kļuvis iespējams par to informē tā īpašnieku (valdītāju) (2. pielikums), nosūtot šo paziņojumu īpašniekam (valdītājam), vai, ja viņa deklarētā, reģistrētā vai norādītā dzīvesvieta nav zināma, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
7. Atbildīgā institūcija pēc šo noteikumu 5. punktā minētā lēmuma pieņemšanas un nosūtīšanas īpašniekam (valdītājam) vai publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" noformē turējumā iegūtā īpašuma nodošanas aktu (3. pielikums). Aktu paraksta atbildīgās institūcijas pilnvarota amatpersona un, ja iespējams, īpašuma īpašnieks (valdītājs) vai viņa pilnvarota persona. Turējumā iegūtā īpašuma nodošanas aktu sagatavo divos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā atbildīgā institūcija, bet otru nodod īpašniekam (valdītājam), ja tas ir parakstījis īpašuma nodošanas aktu. Ja īpašnieks (valdītājs) neparaksta turējumā iegūtā īpašuma nodošanas aktu, arī otru turējumā iegūtā īpašuma nodošanas akta eksemplāru glabā atbildīgā institūcija, izdarot uz tā atzīmi, ka īpašnieks (valdītājs) turējumā iegūtā īpašuma nodošanas aktu nav parakstījis vai ir atteicies to parakstīt.
9. Īpašniekam (valdītājam) ir tiesības triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 5. punktā minētā lēmuma vai 6. punktā minētā paziņojuma saņemšanas vai publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" iesniegt atbildīgajā institūcijā rakstisku iesniegumu (4. pielikums) par zaudējumu atlīdzināšanu.
12.pants. Iesniegšana un publicēšana

(..)
(2) Uzņēmumu reģistrs nodrošina, lai saņemtie paziņojumi par maksājumiem pārvaldes iestādēm un konsolidētie paziņojumi par maksājumiem pārvaldes iestādēm būtu publiski pieejami. Uzņēmumu reģistrs pēc minētā paziņojuma saņemšanas to pievieno komercsabiedrības reģistrācijas lietai elektroniskā formā un ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā bez maksas publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju, ka paziņojums par maksājumiem pārvaldes iestādēm vai konsolidētais paziņojums par maksājumiem pārvaldes iestādēm pieejams Uzņēmumu reģistrā.
15.pants.
(9) Lai novērstu normatīvo aktu prasībām neatbilstošas reklāmas izplatīšanu vai mazinātu tās sekas, Uzraudzības iestāde ir tiesīga šā panta trešās daļas 2.punktā minēto apņemšanos ievietot savā mājaslapā vai pieņemto lēmumu daļēji vai pilnībā ievietot savā mājaslapā un publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (ar publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" saistītos izdevumus sedz attiecīgais reklāmas devējs vai reklāmas izplatītājs).
21.08.2007. MK noteikumi Nr.566 "Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010.gadā"

Izdoti saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 14.panta 2.punktu


III. Pašvaldību investīciju projektu pieteikumu iesniegšana
17. Aģentūra laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī aģentūras un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas mājas lapā internetā izsludina pašvaldību investīciju projektu pieteikumu pieņemšanu šādos termiņos:
17.1. mērķdotācijas saņemšanai no 2008.gada finanšu līdzekļiem - līdz 2007.gada 1.oktobrim;
17.2. mērķdotācijas saņemšanai no 2009.gada finanšu līdzekļiem - līdz 2008.gada 1.februārim (projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš nav īsāks par diviem mēnešiem);
17.3. mērķdotācijas saņemšanai no 2010.gada finanšu līdzekļiem - līdz 2009.gada 10.martam (pieteikumu iesniegšanas termiņš nav īsāks par diviem mēnešiem).
16.04.2013. MK noteikumi Nr.207 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtība"

Izdoti saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 14.panta 7.punktu


IV. Projektu pieteikumu iesniegšana
18. Aģentūra oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī aģentūras un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē izsludina projektu pieteikumu pieņemšanu termiņā, kas nav īsāks par diviem mēnešiem.
23. pants. Republikas pilsētas domes vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti publicējami Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā internetā un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī izliekami visos attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.

24. pants. Ja līdz šā likuma 15.pantā noteiktajam termiņam attiecīgās pašvaldības domes vēlēšanām nav reģistrēts neviens kandidātu saraksts, ir reģistrēts tikai viens kandidātu saraksts vai reģistrēto kandidātu skaits ir mazāks par attiecīgajā pašvaldībā ievēlējamo domes deputātu skaitu, Centrālā vēlēšanu komisija triju dienu laikā pieņem lēmumu pagarināt kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņu par 10 dienām. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums publicējams oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un izliekams vēlētājiem redzamā vietā pie attiecīgās pašvaldības domes ēkas. Ja arī pēc termiņa pagarināšanas kandidātu skaits ir mazāks par ievēlējamo domes deputātu skaitu, Centrālā vēlēšanu komisija divu nedēļu laikā izsludina attiecīgās domes atkārtotas vēlēšanas šajā likumā noteiktajā kārtībā.

44. pants. (3) Republikas pilsētas domes vēlēšanu rezultāti ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc vēlēšanām nosūtāmi publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā internetā.
Pārejas noteikumi (..)

5. Tieslietu ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to reliģisko organizāciju sarakstu, kuras šā likuma pārejas noteikumu 2.punktā noteiktajā termiņā nav saskaņojušas savus statūtus (satversmi, nolikumu) ar šo likumu. Tieslietu ministrija izslēdz reliģisko organizāciju no reģistra, ja tai nav parādu valsts un pašvaldību budžetos un triju mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas nav saņemti pieteikumi no personām, kurām ir prasījumi pret attiecīgo reliģisko organizāciju. No reģistra izslēgtās reliģiskās organizācijas reģistrācijas apliecība, veidlapas un zīmogi uzskatāmi par nederīgiem.

30.11.2004. MK noteikumi Nr.977 "Noteikumi par biedrību un nodibinājumu pārstāvju izvirzīšanu un iekļaušanu Sabiedriskā labuma komisijā"


Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 6.panta piekto daļu


II. Konkursa izsludināšana
3. Konkursu izsludina oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Kultūras ministrijas mājas lapā internetā. Konkurss uzskatāms par izsludinātu dienā, kad sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


10.1 Ja norādītajā termiņā ir saņemti mazāk par sešiem iesniegumiem, Kultūras ministrija pagarina pieteikšanās termiņu par 10 darba dienām, publicējot informāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Kultūras ministrijas mājas lapā internetā. Iesniegšanas termiņš var tikt pagarināts vairākkārt līdz dienai, kad Kultūras ministrijā ir saņemti vismaz seši iesniegumi. Ja tiek izsludināts atkārtots konkurss, iesniegšanas termiņš var tikt pagarināts līdz dienai, kad ir saņemts nepieciešamais iesniegumu skaits.

11.pants. (1) Institūcija nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šā likuma 9.panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas nosūta nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja viņa dzīvesvieta nav zināma, publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu ar uzaicinājumu 30 dienu laikā no dienas, kad tas saņemts vai publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, paziņot par iespēju noslēgt līgumu par nekustamā īpašuma labprātīgu atsavināšanu.

18.pants. (1) Lai informētu nekustamā īpašuma īpašnieku par nekustamā īpašuma vai tā daļas atsavināšanas nepieciešamību sabiedrības vajadzību nodrošināšanai un noteiktu atlīdzību, institūcija nosūta paziņojumu par šā īpašuma vai tā daļas atsavināšanas nepieciešamību (turpmāk — paziņojums) nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja viņa dzīvesvieta nav zināma, publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un, ja tiek atsavināta dzīvojamā māja, izvieto pie atsavināmās dzīvojamās mājas.

35.pants. Paziņojumu par iespēju atgūt atpakaļ nekustamo īpašumu institūcija nosūta nekustamā īpašuma bijušajam īpašniekam vai, ja viņa dzīvesvieta nav zināma, publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumā norāda nekustamā īpašuma sastāvu, izdevumus par nekustamajam īpašumam veiktajiem uzlabojumiem, kuri tiks saglabāti, apgrūtinājumus un nastas, kā arī nosaka 30 dienu termiņu atbildes sniegšanai, skaitot no dienas, kad paziņojums saņemts vai publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
21. (1) Priekšsēdētājs reprezentē Saeimu, vada Saeimas sēdes un gādā par kārtību tajās. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda kāds no viņa biedriem pēc savstarpējas vienošanās. Tāpat priekšsēdētājs un viņa biedri sadala savā starpā kārtējos darbus, arī sēžu vadīšanu.
(2) Saeimas pieņemtos lēmumus, kam ir vispārēja nozīme, priekšsēdētājs izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Šis noteikums attiecas arī uz 30. un 30.1 pantā paredzētajiem gadījumiem.
(3) (Izslēgta ar 15.10.2015. likumu)
V. LIETU IZSKATĪŠANA
4. Jautājumu izskatīšana
121.pants.
(4) Jautājumus un mutvārdos sniegtās atbildes fiksē fonogrammā, pēc kuras sagatavo stenogrammu. Stenogrammu kopā ar rakstveidā sniegtajām atbildēm publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
147.pants. (1) Atklāto sēžu stenogrammas un tām pievienotās rakstveida atbildes uz deputātu jautājumiem, kā arī ziņojumi par balsošanas motīviem publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
179.pants. (7) Konstatējusi Saeimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumu, Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija pieņem vienu no šādiem motivētiem lēmumiem:
1) izsaka deputātam mutvārdu brīdinājumu, kas tiek atzīmēts komisijas protokolā;
2) izsaka deputātam rakstveida brīdinājumu;
3) izsaka deputātam rakstveida brīdinājumu, paziņo par to Saeimas sēdē un publicē komisijas lēmumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";
4) ierosina Saeimai liegt deputātam runāt Saeimas sēdē un sagatavo attiecīgu Saeimas lēmuma projektu;
5) ierosina Saeimai izslēgt deputātu uz vienu līdz sešām Saeimas sēdēm un sagatavo attiecīgu Saeimas lēmuma projektu.
8.pants. (3) Katrā vēlēšanu apgabalā ievēlējamo deputātu skaits publicējams oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ne vēlāk kā simt dienas pirms vēlēšanu dienas, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā, - ne vēlāk kā piecdesmit dienas pirms vēlēšanu dienas.
15.pants. Centrālā vēlēšanu komisija nodrošina, lai ne vēlāk kā divdesmit dienas, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā,— ne vēlāk kā desmit dienas pirms vēlēšanu dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" tiktu publicētas:
1) priekšvēlēšanu programmas;
2) visi kandidātu saraksti, norādot šajā likumā minētās ziņas par katru kandidātu, izņemot kandidāta personas kodu;
3) šā likuma 11.panta 4.punkta "a" un "c" — "j" apakšpunktā minētās ziņas par katru kandidātu;
4) to kandidātu vārdi un uzvārdi, attiecībā uz kuriem Totalitārisma seku dokumentēšanas centram ir ziņas, ka tā rīcībā, Valsts arhīvā vai citās valsts glabātavās ir dokumenti, kas liecina, ka šie kandidāti varētu būt sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieki, aģenti, rezidenti vai konspiratīvā dzīvokļa turētāji.
4.pants. Satversmes tiesas tiesneša apstiprināšana
(4) Satversmes tiesas tiesnešu kandidatūras ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc to iesniegšanas Saeimas Prezidijam publicējamas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot:
1) kandidatūru iesniedzējus;
2) šādas ziņas par katru Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu:
a) vārds, uzvārds,
b) dzimšanas gads un vieta,
c) dzīvesvieta (rajons vai pilsēta),
d) kādas augstākās mācību iestādes beidzis (kurā gadā, kādā specialitātē),
e) darbavietas un ieņemamie amati.
20.pants. Lietas ierosināšana vai atteikšanās ierosināt lietu
(9) Ja pieņemts lēmums par lietas ierosināšanu, triju dienu laikā pēc tā pieņemšanas:
4) nosūta publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par lietas ierosināšanu, kurā norāda kolēģiju, kas lietu ierosinājusi, pieteikuma iesniedzēju un lietas nosaukumu.
22.pants. Lietas sagatavošana izskatīšanai
(12) Ja lietu izskata tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos, ne vēlāk kā 15 dienas pirms sēdes:
2) nosūta publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par sēdes laiku un vietu.
29.pants. Tiesvedības izbeigšana
(3) Satversmes tiesas lēmumu par tiesvedības izbeigšanu ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī atbilstoši Satversmes tiesas reglamentam nosūta vai izsniedz lietas dalībniekiem.
33.pants. Satversmes tiesas sprieduma publicēšana
(1) Satversmes tiesas spriedumu ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī atbilstoši Satversmes tiesas reglamentam nosūta vai izsniedz lietas dalībniekiem. Ja lietai tiek pievienotas tiesneša atsevišķās domas, tās publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc Satversmes tiesas sprieduma pieņemšanas.
11.pants. Latvijas augu šķirņu katalogs
(4) Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par šķirnes iekļaušanu katalogā vai svītrošanu no tā, kā arī par citiem grozījumiem katalogā. Valsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kataloga veidošanas kārtību publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par pieņemtajiem lēmumiem.
22.02.2011. MK noteikumi Nr.140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums"

Izdoti saskaņā ar Sēklu aprites likuma 2.panta 1.punkta "b" apakšpunktu


12. Ja iesniegums ir iesniegts pirmo reizi, dienests divu nedēļu laikā pēc iesniedzēja priekšlikuma saņemšanas par šķirnes nosaukumu pārbauda pieteiktā šķirnes nosaukuma atbilstību prasībām, kas noteiktas Padomes 1994.gada 27.jūlija Regulā (EK) Nr.2100/94 par Kopienas šķirņu aizsardzību (turpmāk - regula Nr.2100/94) un Komisijas 2009.gada 22.jūlija Regulā Nr.637/2009, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz lauksaimniecības augu sugu un dārzeņu sugu šķirņu nosaukumu piemērotību (turpmāk - regula Nr.637/2009).
13. Ja šo noteikumu 12.punktā minētajā pārbaudē noskaidrots, ka šķirnes nosaukums atbilst regulas Nr.2100/94 un regulas Nr.637/2009 prasībām, dienests mēneša laikā pēc pārbaudes pabeigšanas šķirnes nosaukumu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

05.01.2010. MK noteikumi Nr.2 "Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus"


Izdoti saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 9.panta septīto daļuII. Projektu konkursa sagatavošana un izsludināšana
9. Projektu konkurss uzskatāms par izsludinātu nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par konkursa izsludināšanu publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

12. Nākamajā dienā pēc paziņojuma par konkursa izsludināšanu publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ministrija savā mājaslapā un, ja projektu konkurss izsludināts saņēmējvalstī, vēstniecības mājaslapā internetā ievieto detalizētu informāciju par projektu konkursu. Ministrija ir atbildīga par Latvijas Republikas ieinteresēto personu informēšanu par projektu konkursa izsludināšanu.

20.07.2010. MK noteikumi Nr.657 "Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus"


Izdoti saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5.panta divpadsmito daļu, 6.pantu, 7.panta ceturto daļu un 12.panta devīto daļu27. Komiteja publicē valsts vispārējo eksporta licenci oficiālajā laikrakstā, norādot regulas 428/2009 I pielikumā minēto preču kategoriju un sadaļu, kā arī valsti vai valstis, uz kurām šīs preces atļauts eksportēt.

30.2 Komiteja publicē vispārējo pārvietošanas licenci oficiālajā laikrakstā.

5.pants. Vides ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu kompetence
Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes saskaņā ar šo likumu:
7) sagatavo šā likuma 16.pantā minēto ziņojumu un publicē to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

16.pants. Sabiedrības informēšana par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu
(1) Ne retāk kā reizi divos gados Dabas aizsardzības pārvalde sagatavo sabiedrībai pieejamu ziņojumu par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu.

21.12.2010. MK noteikumi Nr.1165 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju dabā reintrodukcija)"


Izdoti saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.panta 5.punktu, 20.panta 7.punktu un Dzīvnieku aizsardzības likuma 10.panta 5.punktu


IV. Reintrodukcijas kārtība
17. Reintrodukcijas ierosinātājs:
17.1. publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un to administratīvo teritoriju vietējos laikrakstos, kuru teritorijas plānotā darbība varētu ietekmēt, kā arī nosūta pašvaldībām paziņojumu par sabiedrības iespēju iepazīties ar plānotās reintrodukcijas projektu, sabiedriskās apspriešanas vietu un laiku. Pašvaldības minēto informāciju izvieto attiecīgās pašvaldības ēkās, kā arī, ja iespējams, citās sabiedriskās vietās; [..]

18. Paziņojumā par sabiedrības iespēju iepazīties ar plānoto reintrodukcijas projektu norāda šādu informāciju:
[..] 18.4. termiņu, līdz kuram sabiedrība var iesniegt rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus. Minētais termiņš ir vismaz 60 dienas no paziņojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

18.12.2012. MK noteikumi Nr.940"Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu"


Izdoti saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.panta 4. un 20.punktu36. Atbildīgā institūcija 10 dienu laikā pēc lēmuma par mikrolieguma izveidošanu stāšanās spēkā informāciju par attiecīgo lēmumu nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", norādot zemes vienības kadastra apzīmējumu, atrašanās vietu (novads, republikas pilsēta), datumu, kad pieņemts lēmums par mikrolieguma izveidošanu, un tā numuru, kā arī atsauci uz normatīvo aktu, kas nosaka mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas kārtību.
25.pants. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un lokālplānojuma pieņemšana un stāšanās spēkā
(1) Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un lokālplānojumu apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
(2) Paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu vietējā pašvaldība divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā un ievieto pašvaldības mājaslapā internetā. Lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus vietējā pašvaldība ievieto savā mājaslapā internetā.
(3) Lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus vietējā pašvaldība nosūta par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgajai ministrijai.
(4) Šajā pantā minētie saistošie noteikumi nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas šā likuma 27.panta trešajā daļā minētās darbības.
(5) Līdz šajā pantā minēto saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanai pašvaldība piemēro saistošos noteikumus, ar kuriem tika apstiprināts iepriekšējais teritorijas plānojums, lokālplānojums vai to grozījumi.
14.10.2014. MK noteikumi Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 7.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu


5. Plānošanas dokumentu izstrādes kārtība
5.2. Teritorijas plānojuma un lokālplānojuma izstrādes kārtība
91. Pašvaldības dome ar saistošajiem noteikumiem apstiprina teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un grafisko daļu - funkcionālo zonējumu, teritorijas ar īpašiem noteikumiem un aizsargjoslas, kas noteiktas pašvaldības kompetencē esošajām apgrūtinātajām teritorijām un objektiem. Paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu publicē sistēmā, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības tīmekļa vietnē.

95. Ja pašvaldības vienojas par lokālplānojuma izstrādi teritorijai, kas atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, to izstrādā šādā kārtībā:
95.1. katra pašvaldība pieņem šo noteikumu 75. punktā minēto lēmumu;
95.2. katra pašvaldība nodrošina:
95.2.1. šo noteikumu 82. punktā minēto nosacījumu izpildi attiecībā uz savu administratīvo teritoriju;
95.2.2. lokālplānojuma publisko apspriešanu savā administratīvajā teritorijā šajā apakšnodaļā noteiktajā kārtībā;
95.3. pēc publiskās apspriešanas iesaistītās pašvaldības organizē kopīgu darba sanāksmi, kurā izvērtē publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus un vienojas par lokālplānojuma risinājumu;
95.4. lēmumu par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu katra pašvaldība pieņem atsevišķi;
95.5. pašvaldības sagatavo kopīgu paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu un publicē to sistēmā, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un katras pašvaldības tīmekļa vietnē.

5.3. Detālplānojuma izstrādes kārtība
124. Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu publicē sistēmā, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības tīmekļa vietnē un izziņo citos sabiedrībai pieejamos veidos.
4.pants. Tiesu ekspertu reģistrs
(1) Tiesu ekspertu reģistrs (turpmāk — reģistrs) ir publisks reģistrs, kurā iekļauta informācija par visiem tiesu ekspertiem, kas darbojas valstī.
(2) Reģistrā iekļauj šādas ziņas:
1) tiesu eksperta vārds un uzvārds;
2) specialitāte, kurā tiesu ekspertam piešķirtas tiesības veikt tiesu ekspertīzi;
3) tiesu eksperta darbības vieta;
4) tiesu eksperta sertifikāta numurs un izsniegšanas datums;
5) tiesu eksperta sertifikāta derīguma termiņš;
6) atzīme, ja uz tiesu ekspertu attiecas šā likuma 20.pantā minētie ierobežojumi.
(3) Reģistru veido un uztur Tieslietu ministrija.
(4) Reģistru un jebkurus grozījumus tajā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
10.06.2008. MK noteikumi Nr.427 "Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Tiesu ekspertu likuma 6.panta sesto daļu, 7.panta piekto un
septīto daļu, 8.panta pirmo un otro daļu un 26.panta trešo daļuII. Pārbaudījuma organizēšana
11. Pamatojoties uz informāciju par apmācāmo kandidātu skaitu un apmācību beigu termiņiem, padome ne retāk kā reizi gadā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” izsludina dokumentu iesniegšanas termiņu pārbaudījumu kārtošanai noteiktās tiesu eksperta specialitātēs, kā arī ievieto attiecīgu informāciju Tieslietu ministrijas mājaslapā internetā.
11.12.2012. MK noteikumi Nr.832  „Kārtība, kādā nosakāma kravas automobiļu dzenošā tilta atsperojuma ekvivalence pneimatiskajam atsperojumam”

Izdoti saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un
uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 4.panta divpadsmito daļu un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta pirmo daļu4. Ekvivalences novērtēšanu atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajām prasībām ir tiesīga veikt akreditēta inspicēšanas institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk - inspicēšanas institūcija), ja tā ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažādu veidu institūcijām, kas veic inspekciju" noteiktajiem kritērijiem un šajos noteikumos noteiktajām prasībām.
9.pants. (1) Tieslietu ministra rīkojumus par zvērinātu tiesu izpildītāju atcelšanu, atbrīvošanu un atstādināšanu izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Informāciju par zvērināta tiesu izpildītāja iecelšanu vai pārcelšanu Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome publicē Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes mājaslapā internetā triju dienu laikā pēc tam, kad izdots rīkojums par zvērināta tiesu izpildītāja iecelšanu vai pārcelšanu.
20.pants. (1) Zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena dienu tieslietu ministrs izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vismaz mēnesi pirms eksāmena.

MK 27.03.2007. noteikumi Nr.207 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja amata apliecības un amata zīmes veidu un lietošanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 29.panta otro daļu


III. Amata apliecības un amata zīmes lietošanas kārtība
16. Ja zvērināts tiesu izpildītājs ir miris, atstādināts, atcelts vai atbrīvots no amata, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome ievieto sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par amata apliecības (ar tajā iestiprināto amata zīmi) atzīšanu par nederīgu. Ja amata apliecība nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai mainījusies tajā ietvertā informācija, sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ievieto zvērināts tiesu izpildītājs.

MK 27.03.2007. noteikumi Nr.207 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja amata apliecības un amata zīmes veidu un lietošanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 29.panta otro daļu


III. Amata apliecības un amata zīmes lietošanas kārtība
16. Ja zvērināts tiesu izpildītājs ir miris, atstādināts, atcelts vai atbrīvots no amata, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome ievieto sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par amata apliecības (ar tajā iestiprināto amata zīmi) atzīšanu par nederīgu. Ja amata apliecība nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai mainījusies tajā ietvertā informācija, sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ievieto zvērināts tiesu izpildītājs.

21.06.2011. MK noteikumi Nr.465 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja palīga amata apliecības veidu un lietošanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 111.2 panta otro daļu

III. Amata apliecības lietošanas kārtība

10. Ja zvērināta tiesu izpildītāja palīgs ir miris, atcelts, atbrīvots vai atstādināts no amata, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome ievieto sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" par amata apliecības atzīšanu par nederīgu. Ja amata apliecība nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai mainījusies tajā ietvertā informācija, sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ievieto zvērināta tiesu izpildītāja palīgs.

12.pants. (4) Ja parādnieks nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumu par uzturlīdzekļu izmaksas uzsākšanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Fonda administrācijas mājaslapā.
41.pants. (1) Ordeņu kapituls pārzina valsts apbalvojumu lietas.
(4) Ordeņu kapitula lēmumu par personas apbalvošanu ar valsts apbalvojumu, kā arī lēmumu par valsts apbalvojuma atņemšanu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" bez maksas.
67.pants. (3) Paziņojumu par citas valsts apbalvojuma piešķiršanu un atļauju to publiski nēsāt publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
8.pants. Pretendentu konkurss uz vakantajiem ierēdņu amatiem
(1) Atklātu pretendentu konkursu uz ierēdņu amatiem attiecīgā iestāde izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

9.pants. Pretendentu atbilstības ierēdņa amatam pārbaude
(5) Attiecīgā iestāde publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" šā panta trešajā daļā minētās amatpersonas lēmumu par pretendenta iecelšanu amatā piecu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
09.06.2015. MK noteikumi Nr.293 " Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība"

Izdoti saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 9.panta 2. 1 daļu


II. Atlases plānošana
9. Atklātu pretendentu konkursu uz iestādes vadītāja amatu Valsts kanceleja izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Sludinājumu par atklātu pretendentu konkursu uz iestādes vadītāja amatu publicē arī Ministru kabineta mājaslapā internetā un sociālajos tīklos.

11.03.2003. MK noteikumi Nr.107 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbības pārskatu"

Izdoti saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma 10.panta pirmās daļas 6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

4. Gada pārskatu iesniedz Labklājības ministrijā, un tas ir publiski pieejams. Ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas aģentūra iesniedz publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma norakstu. Shēmas līdzekļu kustības pārskatu, shēmas līdzekļu pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis" publicē pilnībā.

3.pants. Fonda mērķis un uzdevumi

(2) Fonda uzdevumi ir šādi:

[..] 4) nodrošināt savas darbības pilnīgu atklātumu — piešķirot finansējumu, publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par projekta finansējuma apjomu un mērķfinansējuma avotu, nodrošināt publiski pieejamu informāciju par Fondam iesniegtajiem un Fonda finansētajiem projektiem, sagatavot un publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Fonda darbības gadskārtējo publisko pārskatu un atskaiti par mērķa īstenošanu.

05.02.2008. MK noteikumi Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums"


Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu


II. Inspekcijas funkcijas, uzdevumi un tiesības
5. Inspekcijai ir šādas tiesības: [..]
5.15. likumā paredzētajos gadījumos pilnībā vai daļēji publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un inspekcijas mājaslapā internetā inspekcijas lēmumus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības (ar publicēšanu saistītos izdevumus sedz nelabvēlīgā administratīvā akta adresāts);

28.04.2008. MK noteikumi Nr.312 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums"


Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantu


4.1 Likuma “Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” 12.panta piektās daļas 2.punktā noteiktās biedrības un nodibinājumi, kas darbojas zemkopības, transporta, enerģētikas, mežsaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas, rūpniecības un citās tautsaimniecības nozarēs (turpmāk – biedrības (nodibinājumi)), pārstāvjus padomē deleģē šādā kārtībā:
4.11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija katru trešo gadu līdz 10.janvārim, ievietojot uzaicinājumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā internetā un publicējot uzaicinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, uzaicina biedrības (nodibinājumus) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktajā termiņā (tas nav īsāks par vienu mēnesi no uzaicinājuma publicēšanas dienas) deleģēt pārstāvjus dalībai padomē; [..]

18.12.2012. MK noteikumi Nr.914 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu un
Augstskolu likuma 10.1 panta pirmo daļu


VI. Aģentūras struktūrvienības un personāls
(..)
27. Personas akadēmiskajos un vēlētajos administratīvajos amatos ievēlē atklātā konkursā saskaņā ar šo noteikumu 16.3.apakšpunktā minēto nolikumu. Konkursu izsludina vismaz mēnesi pirms vēlēšanām, publicējot paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

31.07.2007. MK instrukcija Nr.14"Instrukcija par ekodizaina prasību sistēmu enerģiju patērējošām precēm (produktiem)"


Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu


13. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” saistībā ar īstenošanas pasākumiem izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” iesniedz publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot īstenošanas pasākumu prasību izpildei.

17.06.2014. MK noteikumi Nr.317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu"


Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 50.panta piekto daļu un 51.pantu un Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta četrpadsmito daļuIV. Konkurss par līdzdarbības līguma slēgšanu
15. Lai privātpersonas varētu pieteikties dalībai konkursā par līdzdarbības līguma slēgšanu, iestāde publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vienā laikrakstā, kā arī ievieto iestādes tīmekļa vietnē paziņojumu par konkursa rīkošanu. Paziņojumā norāda:
15.1. iestādi, kas rīko konkursu;
15.2. pārvaldes uzdevumu;
15.3. konkursa nolikuma saņemšanas vietu un laiku;
15.4. termiņu, kādā iesniedzams pieprasījums par papildu informāciju;
15.5. konkursa pieteikuma iesniegšanas vietu un termiņu;
15.6. konkursa pieteikumu atvēršanas datumu un laiku.

VI. Līdzdarbības līguma publiskošana
31. Līdzdarbības līgumu 10 dienu laikā pēc tā noslēgšanas iestāde publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ievieto iestādes tīmekļa vietnē.
32. Pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas orgāns noslēgto līdzdarbības līgumu 10 dienu laikā pēc tā noslēgšanas publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā un, ja iespējams, ievieto iestādes tīmekļa vietnē.


11.pants. (1) Sludinājumi par publiskas personas nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir. Informācija par izsoli, norādot izsoles organizētāja nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā īpašuma.
(2) Sludinājumi par publiskas personas kustamās mantas izsoli publicējami institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās mantas kopējā nosacītā cena pārsniedz 3500 euro, — arī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Sludinājumi par pašvaldību kustamās mantas izsoli papildus publicējami kārtībā, kādā tiek publicēti pašvaldību domju saistošie noteikumi.
(3) Vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tā var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka sludinājumā norādītajā termiņā.
(4) Ja valsts vai atvasinātas publiskas personas, kas nav pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz 3500 euro, par tās izsoli paziņo attiecīgajai valsts vai atvasinātas publiskas personas revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota, bet par pašvaldības mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1400 euro, — pašvaldības revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota.

38.pants. (4) Ja valsts vai pašvaldības funkciju izpildi var nodrošināt vairāki nekustamie īpašumi, nekustamā īpašuma maiņu izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Pretendentus atlasa, piemērojot Publisko iepirkumu likumu.

46.1pants. (1) Kopīpašuma izbeigšana daudzdzīvokļu mājā, kas ir publiskas personas un kādas citas personas kopīpašumā, notiek, rīkojot izsoli, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu vai attiecīgās atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumu.
(2) Valstij piederošās kopīpašuma domājamās daļas izsoli organizē valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi". Atvasinātai publiskai personai piederošās kopīpašuma domājamās daļas izsoli organizē atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas noteikta institūcija.
(3) Kopīpašuma izbeigšanas gadījumā pirmpirkuma tiesības uz kopīpašuma domājamo daļu ir:
1) kopīpašniekam;
2) zemes īpašniekam, kura īpašumā ir zemesgabals, uz kura atrodas daudzdzīvokļu māja, ja šīs daļas 1.punktā minētā persona nav realizējusi savas pirmpirkuma tiesības.
(4) Šā panta trešajā daļā minētās personas, ja tās piesakās mēneša laikā no dienas, kad publicēts paziņojums par izsoli, iegūst pirmpirkuma tiesības.
(5) Pēc trešās nesekmīgās izsoles valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" vai atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija var izstrādāt projektu kopīpašuma sadalei dzīvokļu īpašumos vai reālās daļās. Kopīpašuma sadales projekts tiek nosūtīts kopīpašniekam izskatīšanai, un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" tiek publicēts sludinājums par kopīpašuma sadales projektu.
(6) Ja kopīpašnieks piedāvātajam kopīpašuma sadales projektam piekrīt un tiek noslēgts līgums par kopīpašuma sadali dzīvokļu īpašumos vai reālās daļās, publiska persona tai piederošos dzīvokļu īpašumus atsavina šajā likumā noteiktajā kārtībā.
(7) Ja kopīpašnieks piedāvātajam kopīpašuma sadales projektam nepiekrīt vai nav sniedzis atbildi divu mēnešu laikā no dienas, kad sludinājums publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" vai atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, kura ir piedāvājusi kopīpašuma sadales projektu, var ierosināt atkārtotu novērtēšanu un organizēt atkārtotu publiskai personai piederošās kopīpašuma domājamās daļas izsoli.
28.11.2000. MK noteikumi Nr.405 "Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums"  


Izdoti saskaņā ar Valsts valodas likuma 22.panta otro daļu


IV. Lēmumu pieņemšana un publicēšana
16. Komisijas apstiprinātos terminus un to definīcijas, kā arī komisijas lēmumus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Publicējot apstiprinātos nozaru terminu sarakstus vārdnīcā, biļetenā vai citā izdevumā, jānorāda apstiprinājums vai saskaņojums ar komisiju.
02.08.2005. MK noteikumi Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 26.panta pirmo daļu un 27.panta trešo daļu


16. Rīcības plānu dienests iesniedz izskatīšanai un apstiprināšanai Eiropas Komisijā un pēc pozitīva saskaņojuma saņemšanas to publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Rīcības plānu atjauno un atkārtoti saskaņo ar Eiropas Komisiju ik pēc pieciem gadiem.

19.06.2007. MK noteikumi Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"


Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 26.panta pirmo daļu un 27.panta trešo daļu


II. Valsts pārvaldes iestāžu kompetence
16. Slimības efektīvai apkarošanai dienests izstrādā rīcības plānu. Dienests rīcības plānu iesniedz izskatīšanai un apstiprināšanai Eiropas Komisijā un pēc pozitīva saskaņojuma saņemšanas rīcības plānu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Rīcības plānu atjauno un atkārtoti saskaņo ar Eiropas Komisiju ik pēc pieciem gadiem.

11.12.2007. MK noteikumi Nr.862 "Cūku vezikulārās eksantēmas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"


Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 26.panta pirmo daļu


II. Dienesta rīcība pēc slimības uzliesmojuma
8. Lai efektīvi apkarotu slimību, dienests izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Eiropas Komisijā rīcības plānu, kuru pēc pozitīva saskaņojuma saņemšanas publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis.
02.06.2008. MK noteikumi Nr.400 "Veterinārās prasības akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un
apkarošanai"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 1. un 10.punktuVIXI. Rīcības plāns, tā darbība un vakcinācijas kārtība
82. Dienests rīcības plānu iesniedz Eiropas Komisijai apstiprināšanai un pēc pozitīva saskaņojuma saņemšanas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Rīcības plānu atjauno reizi piecos gados un iesniedz apstiprināšanai Eiropas Komisijai.
13.04.2010. MK noteikumi Nr.348 "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidotā Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība"


Izdoti saskaņā ar Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība"

ietvaros izveidoto fondu vadības likuma 14.panta 3.punktu


II. Fonda projektu konkursa organizēšana
4. Atklātu konkursu vadošā iestāde izsludina, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un savā mājaslapā internetā.

16.11.2010. MK noteikumi Nr.1043 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009.gada programmas aktivitāšu īstenošanu"

Izdoti saskaņā ar Vispārīgās programmas Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības likuma 14.panta 3.punktu


8. Fonda projektu atlasē ir šādi posmi:
8.1. vadošā iestāde izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai nosūtot uzaicinājumu, ja ir ierobežota projektu iesniegumu atlase;
8.2. fonda projektu iesniedzēji sagatavo un iesniedz fonda projektu iesniegumus;
8.3. vadošā iestāde nodrošina fonda projektu iesniegumu vērtēšanu un pieņem lēmumu par fonda projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības;
8.4. vadošā iestāde nodrošina nosacījumu izpildes izvērtēšanu, ja fonda projekta iesniegums apstiprināts ar nosacījumu;
8.5. vadošā iestāde noslēdz granta līgumu par fonda projekta ieviešanu ar apstiprināta fonda projekta iesniedzēju.

03.07.2012. MK noteikumi Nr.478 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011.gada programmas aktivitāšu īstenošanu"

Izdoti saskaņā ar Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības likuma 14.panta 3.punktuIII. Projektu iesniegumu atlases organizēšanas kārtība
13. Projektu iesniegumu atlasē ir šādi posmi:
13.1. vadošā iestāde izsludina:
13.1.1. atklātu projektu iesniegumu atlasi, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";
13.1.2. ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, nosūtot uzaicinājumu konkrētajam projekta iesniedzējam, kas minēts šo noteikumu konkrētajā aktivitātē;
13.2. projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu, kas sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas un papildus pievienojamiem dokumentiem;
13.3. vadošā iestāde nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanu un pieņem lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;
13.4. ja projekta iesniegums apstiprināts ar nosacījumu, vadošā iestāde nodrošina to nosacījumu izpildes izvērtējumu, kas minēti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;
13.5. vadošā iestāde noslēdz ar apstiprinātā projekta iesnieguma iesniedzēju granta līgumu.[..]

09.06.2014. MK noteikumi Nr.292"Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013.gada programmas aktivitāšu īstenošanu"

Izdoti saskaņā ar Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros
izveidoto fondu vadības likuma 14.panta 3.punktu17. Projektu iesniegumu atlasē ir šādi posmi:
17.1. vadošā iestāde izsludina:
17.1.1. atklātu projektu iesniegumu atlasi, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un publicējot informāciju Kultūras ministrijas mājaslapā; (..)
41. Ja vienam un tam pašam nekustamam īpašumam zemesgrāmatā kļūdaini atklāti vairāki nodalījumi, tad zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis arī bez ieinteresēto personu lūguma ar sevišķu lēmumu slēdz liekos nodalījumus. Pirms lēmuma nekustama īpašuma īpašnieks un personas, kuru labā nodalījumā ierakstītas kādas tiesības, jāuzaicina sniegt atsauksmes, noliekot viņām divu nedēļu termiņu. Ja šo personu dzīves vietas nav zināmas, tad uzaicinājums jāiespiež oficiālā laikrakstā un jāizkar nodaļas telpās. Atsauksmes neiesniegšana nav šķērslis nodalījuma slēgšanai. Sludinājuma izdevumus sedz no valsts līdzekļiem.
42. Ja nekustamam īpašumam, kuram zemesgrāmata atklāts nodalījums, nav iespējams noteikt atrašanās vietu dabā, tad zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis ar sludinājumu oficiālā laikrakstā uzaicina zemesgrāmatā ierakstīto īpašnieku un personas, kurām uz nekustamu īpašumu nostiprinātas kādas tiesības, vai to tiesību pēcniekus iesniegt divu mēnešu laikā pierādījumus par to, ka nekustams īpašums patiešām pastāv dabā. Ja minētā termiņā šādus pierādījumus neiesniedz, zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis ar sevišķu lēmumu slēdz nodalījumu.
Šo noteikumu piemēro tikai tad, ja nodalījumā 50 gadu laikā nav ievesti nekādi jauni ieraksti.
Sludinājuma izdevumus sedz no valsts līdzekļiem.
24.pants. Zinātniskā institūta direktors
(2) Uz zinātniskā institūta direktora amatu tiek izsludināts atklāts konkurss laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Direktoru amatā ievēlē zinātniskā institūta zinātniskā padome uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, un ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.
26.pants. Akadēmiskie amati zinātniskajā institūtā un komercsabiedrībā
Personas akadēmiskajos amatos ievēlē uz sešiem gadiem atklāta konkursa rezultātā zinātniskā institūta nolikumā vai komercsabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā. Konkursu izsludina, vismaz mēnesi iepriekš publicējot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
27.12.2005. MK noteikumi Nr.1001"Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji"

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 11.panta pirmo un otro daļu


VI. Promocijas darba vērtēšana
16.Pieņemot darbu aizstāvēšanai, padome:
16.1.nosaka darbam trīs recenzentus, no kuriem viens ir šīs padomes eksperts atbilstošajā zinātnes apakšnozarē, bet divi - apakšnozares eksperti no citām zinātniskajām institūcijām vai organizācijām (vēlams ārpus Latvijas);
16.2.nosaka, kādā svešvalodā un kādā termiņā jāsagatavo promocijas darba kopsavilkuma tulkojums, lai nodrošinātu tā starptautisko pieejamību un apspriešanu;
16.3.rakstiski informē pretendentu par padomes sastāvu un recenzentiem;
16.4.nosaka promocijas sēdes laiku ne agrāk kā trīs mēnešus un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc promocijas darba saņemšanas;
16.5.vismaz divas nedēļas pirms promocijas darba aizstāvēšanas izziņo par to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un "Zinātnes Vēstnesis". Reizē ar izziņoša­nu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" augstskola nodrošina promocijas darba publisku pieejamību internetā un augstskolas bibliotēkā;
16.6.nedēļas laikā nosūta komisijai promocijas darbu un ar to saistītos dokumentus.
17.Ja promocijas darbs satur likuma "Par valsts noslēpumu" izpratnē klasificējamu informāciju, internetā un augstskolas bibliotēkā ievieto tikai promocijas darba kopsavilkumu. Šajā gadījumā padome lemj par promocijas darba aizstāvēšanu slēgtā sēdē, kurā piedalās tikai padomes locekļi, recenzenti, pretendents, promocijas darba vadītājs un citas personas, kurām likumā noteiktajā kārtībā ir atļauta pieeja klasificētai informācijai. Par aizstāvēšanu slēgtā sēdē tiek norādīts informācijā, kuru publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un "Zinātnes Vēstnesis".
27.Par promocijas darba atsaukšanu pirms promocijas sēdes padome nedēļas laikā pēc atsaukuma saņemšanas iesniedz paziņojumu publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un "Zinātnes Vēstnesis".
09.05.2006. MK noteikumi Nr.383 "Latvijas Zinātnes padomes nolikums"

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 14.panta pirmo daļu


15. Padomes lēmumus publicē laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis" un padomes mājas lapā internetā. Padomes lēmumus par pētījumu projektu konkursu izsludināšanu publicē arī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
30.05.2006. MK noteikumi Nr.443 "Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 35.panta otro daļuIII. Programmu iesniegšana un ekspertīze

24. Programmu mērķu un uzdevumu definēšanai ministrija izsludina priekšlikumu konkursu, publicējot par to paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis", kā arī ministrijas un padomes mājaslapā. Priekšlikumu konkursā var piedalīties zinātnieki, zinātnieku grupas, zinātniskās institūcijas un valsts institūcijas, kā arī komersanti, biedrības un nodibinājumi, iesniedzot ministrijā iesniegumu valsts pētījumu programmu priekšlikumu konkursam (1.pielikums).";

25. Komisija pieņem lēmumu par atbalstāmajiem priekšlikumiem un, pamatojoties uz tiem, izstrādā programmu konkursa nolikumu. Nolikumā iekļauj katras programmas mērķus, uzdevumus, minimālo programmas finansējuma apmēru, īstenošanas laiku un atbalstāmās darbības. Ministrija apstiprina konkursa nolikumu un izsludina programmu konkursu, publicējot par to paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis". Konkursa nolikumu publicē ministrijas un padomes mājaslapā.
20.06.2006. MK noteikumi Nr.497 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību"

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 18.panta piekto daļu


III. Ekspertu komisiju vēlēšanas
16. Vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu dienu vismaz divus mēnešus pirms vēlēšanām, publicējot attiecīgu paziņojumu laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Zinātnes Vēstnesis", kā arī padomes mājas lapā internetā. Vienlaikus publicē aicinājumu izvirzīt ekspertu kandidātus un pieteikties vēlētāju sarakstā, kā arī norāda šo noteikumu 8. un 13.punktā minēto anketu iesniegšanas vietu un laiku.
23. Ekspertu komisiju vēlēšanu rezultātus publicē laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Zinātnes Vēstnesis", kā arī padomes mājas lapā internetā.
24. Šo noteikumu 21.punktā minētās atkārtotās vēlēšanas uz vakanto nozares ekspertu komisijas locekļa vietu vēlēšanu komisija rīko mēneša laikā pēc iepriekšējo vēlēšanu noslēguma. Vēlēšanu komisija izsludina atkārtoto vēlēšanu dienu, publicējot paziņojumu par atkārtotajām vēlēšanām laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Zinātnes Vēstnesis", kā arī padomes mājas lapā internetā, vienlaikus publicējot aicinājumu izvirzīt ekspertu kandidātus uz vakanto vietu un norādot šo noteikumu 8.punktā minētās anketas iesniegšanas vietu un laiku. Atkārtotās vēlēšanas rīko šo noteikumu 17., 18., 19., 20., 21., 22. un 23.punktā noteiktajā kārtībā.

29.03.2011. MK noteikumi Nr.227 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 18.1 panta otrās daļas 2.punktu un 34.panta trešo daļu

III. Projektu izvērtēšana

18. Konkursu izsludina Izglītības un zinātnes ministrija, ievietojot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis", kā arī padomes mājaslapā, Studiju un zinātnes administrācijas (turpmāk –
administrācija) mājaslapā un Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā internetā.

22.12.2015. MK noteikumi Nr.800"Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
13. panta pirmās daļas 3. punktuVII. Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību papildu pārvaldība un noteikumu ievērošanas uzraudzība

45. Zemkopības ministrija lēmumus par makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesību izmantošanu regulējošiem pasākumiem, kas pieņemti atbilstoši Zvejniecības likuma 16. pantā minētajām prasībām, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ministrijas tīmekļvietnē.
22.12.2015. MK noteikumi Nr.800"Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
13. panta pirmās daļas 3. punktuVII. Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību papildu pārvaldība un noteikumu ievērošanas uzraudzība

45. Zemkopības ministrija lēmumus par makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesību izmantošanu regulējošiem pasākumiem, kas pieņemti atbilstoši Zvejniecības likuma 16. pantā minētajām prasībām, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ministrijas tīmekļvietnē.

07.08.2001. MK noteikumi Nr.359 "Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 13.panta otrās daļas 3.punktu

III . Licencētās zvejas saskaņošana un uzsākšana

13. Licencētās zvejas organizētājs uzsāk licencēto zveju konkrētajos ūdeņos, ja ir saņemts saskaņojums no visām šo noteikumu 9.punktā minētajām institūcijām un informācija par licencēto zveju ir publicēta attiecīgās pašvaldības laikrakstā, bet par licencēto zveju aiz jūras piekrastes ūdeņiem — oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

22.12.2015. MK noteikumi Nr.800"Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
13. panta pirmās daļas 3. punktuVII. Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību papildu pārvaldība un noteikumu ievērošanas uzraudzība

45. Zemkopības ministrija lēmumus par makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesību izmantošanu regulējošiem pasākumiem, kas pieņemti atbilstoši Zvejniecības likuma 16. pantā minētajām prasībām, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ministrijas tīmekļvietnē.

07.08.2001. MK noteikumi Nr.359 "Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 13.panta otrās daļas 3.punktu

III . Licencētās zvejas saskaņošana un uzsākšana

13. Licencētās zvejas organizētājs uzsāk licencēto zveju konkrētajos ūdeņos, ja ir saņemts saskaņojums no visām šo noteikumu 9.punktā minētajām institūcijām un informācija par licencēto zveju ir publicēta attiecīgās pašvaldības laikrakstā, bet par licencēto zveju aiz jūras piekrastes ūdeņiem — oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

14.10.2003. MK noteikumi Nr.574 "Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - kārtība"

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta otro daļu un 13.panta otrās daļas 4.punktu

V. Ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikuma saskaņošana un apstiprināšana

14. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, makšķerēšanas organizētāju un makšķerēšanas licences iegādes iespējām pašvaldība ne vēlāk kā mēnesi pirms licencētās makšķerēšanas sākuma publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un attiecīgā rajona preses izdevumā.

30.09.2014. MK noteikumi Nr.592 "Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes nolikums"

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 5.panta piekto daļu


IV. Interešu grupu izveidošana un darbība
15. Lai izveidotu padomes darba vajadzībām nepieciešamās interešu grupas, Zemkopības ministrija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un savā tīmekļa vietnē 30 dienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izsludina pārstāvju pieteikšanos šādām interešu grupām:
15.1. makšķerēšanas interešu grupa;
15.2. zemūdens medību interešu grupa;
15.3. zvejniecības interešu grupa;
15.4. ūdeņu resursu apsaimniekošanas un aizsardzības interešu grupa.
11.04.2013. Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13 "Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574
"Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - kārtība" 3., 7. un 13.punktu


6. Licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi
23. Jēkabpils sporta centra pienākumi:
23.1. sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību sniegt informāciju masu informācijas līdzekļos (t.s., Jēkabpils pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jēkabpils Vēstis", "Latvijas Vēstnesis", Jēkabpils rajona laikrakstos "Brīvā Daugava", "Jaunais Vēstnesis" un Jēkabpils pilsētas mājas lapā internetā) par licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas ieviešanu Radžu ūdenskrātuvē un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu Radžu ūdenskrātuvē vai tās piekrastē; [..]
9. Nolikuma spēkā stāšanās laiks un darbības termiņš
28. Informācija par Jēkabpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem par licencēto makšķerēšanu, zemūdens medībām un vēžošanu ir publicējama laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā, kā arī ir izliekama redzamā vietā pašvaldības ēkā.

Oficiālais izdevums

 

Der zināt

  • Oficiāla publikācija - tā ir Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēta informācija.
    Jebkura informācija, kas dublē oficiālas publikācijas saturu un publicēta citur (piem., tiesību aktu pārpublikācijas dažādās mājas lapās), nav oficiāla publikācija (OP).
  • Valsts garantē OP autentiskumu, ticamību un drošumu.
 
 
Klientu centrs
(oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi)

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

8000 6000
Bezmaksas informatīvais tālrunis
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
T.: 67310675
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

© 2011 VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).

LAPAS KARTE

 
 

Par mums

Vēstnesim 100
Jaunumi
Izdevēja vēsture
Redaktori, vadītāji
Īpašie dokumenti
Video
Oficiālais izdevējs
Misija un vīzija
Stratēģija
Struktūra un valde
Normatīvie akti
Privātuma politika
Pētījumi
Starptautiskā sadarbība
Vakances
Logotipi
Sīkdatnes
Integrētā vadības sistēma
Kvalitātes vadības sistēma
Informācijas drošības sistēma
Publiskie iepirkumi
Visi
Aktuālie
Pabeigtie
Finanšu informācija
Publiskie pārskati
Atalgojums
Ziedojumi
Vēsture
2018 - 2015
2014 - 2010
2009 - 2005
2004 - 2000
1999 - 1992
Biežāk uzdotie jautājumi
Viegli lasīt
Rekvizīti

Aktualitātes

Jaunumi
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Preses relīzes
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Publikācijas
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Vēsture

Oficiālā publikācija

Kontakti

Pakalpojumi

Oficiālie paziņojumi
Iesniegšana
Apliecinājumi
Cenas
Normatīvie akti
Abonēšana / Iegāde
Jurista Vārds (drukātais)
E-žurnāls (e-versija)
Komplekts (drukātais + e-žurnāls)
Rakstu iegāde (1 vai 5)
E-žurnāla iegāde
Kur nopirkt?
Pieteikties e-versijai
Abonēšanas noteikumi
Grāmatas
Grāmatu katalogs
Grāmatu apgāds
Piegāde
Kā nopirkt?
Reklāma
LV portāls
Jurista Vārds
juristavards.lv

RSS

 

RSS ir veids, kā sekot līdzi oficiālā izdevēja jaunumiem. Izvēlieties interesējošo sadaļu un pievienojiet savā RSS lasītājā atbilstošo RSS barotni!

Aktualitātes
Jaunumi Preses relīzes


Piedāvājam arī izmantot RSS barotnes mūsu portālos: Likumi.lv un LV portāls

Lai lietotu RSS, ir vajadzīga īpaša programma — RSS barotņu lasītājs (RSS Feed Reader). Tā nav nepieciešama, ja izmantojat interneta pārlūkprogrammu (piemēram, „Opera”, „Mozilla Firefox”, „Safari”), e-pasta programmu vai interneta resursu, kura programmnodrošinājumā RSS lasītājs jau ir iekļauts.

Ja jums e-pastā ir RSS lasītājs, nospiediet RSS ikonu tajā portāla sadaļā, kuras jaunumus vēlaties saņemt savā RSS lasītājā. Nokopējiet konkrētās sadaļas barotnes adresi un iekopējiet to savā RSS lasītājā.

SAITES

 
 

Valsts institūcijas

 

Oficiālā izdevēja interneta vietnes

Tieslietu sistēma


TM padotības iestādes


Uzņēmējsabiedrības (TM valsts kapitāldaļu turētāja)

Starptautiskie resursi

Citi


NOSŪTĪT ŠO SAITI

 

Normatīvie akti

Jūsu vārds:
Jūsu e-pasts:
* Saņēmēja e-pasts:
Teksts:
Kopija sev: