Atvieglojumi strādājošajiem un nestrādājošajiem 1. grupas invalīdiem

Normatīvais akts

Strādājošajiem

Nestrādājošajiem

Ministru kabineta 2007. gada 2. oktobra noteikumi Nr. 677 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam ir tiesības  izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos”    

Invalīdam un personai, kas pavada 1. grupas invalīdu, - tiesības bez maksas izmantot:

1) sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršrutā;

2) sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā;

3) sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.

Invalīdam un personai, kas pavada 1. grupas invalīdu, - tiesības bez maksas izmantot:

1) sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršrutā;

2) sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā;

3) sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 25. panta pirmā daļa

Tehnisko palīglīdzekļu sarakstu nosaka Ministru kabineta 2007. gada 20. novembra noteikumi Nr. 790 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”

Iesniedzot speciālista atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību, saņemt bez maksas

- ortozes, protēzes un ortopēdiskos apavus, kas atbilstoši medicīniskajām indikācijām ir izgatavoti vai pielāgoti konkrētai personai;

- personiskās pārvietošanās palīgierīces;

- personiskās aprūpes palīglīdzekļus;

- tehniskos palīglīdzekļus personām ar redzes un dzirdes zudumu.

Iesniedzot speciālista atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību, saņemt bez maksas

- ortozes, protēzes un ortopēdiskos apavus, kas atbilstoši medicīniskajām indikācijām ir izgatavoti vai pielāgoti konkrētai personai;

- personiskās pārvietošanās palīgierīces;

- personiskās aprūpes palīglīdzekļus;

- tehniskos palīglīdzekļus personām ar redzes un dzirdes zudumu.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 23. pants

 

Tiesības uz aprūpi mājās - ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt aprūpi.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 27. pants

 

Dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas nodrošina aprūpi un iespēju iesaistīties fiziskās un garīgās aktivitātēs invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma

27.1 pants

1998. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 233 „Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām”  

Tiesības īrēt sociālo dzīvokli

(personai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem).

Tiesības īrēt sociālo dzīvokli

(personai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem).

Ministru kabineta 1997. gada 8. aprīļa noteikumi Nr. 138 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”

Papildus ar ienākuma nodokli netiek aplikta summa 1296 latu apmērā gadā.

 

Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums

Maksājumi ne vairāk kā par viena transportlīdzekļa apdrošināšanu tiek samazināti par 40%.

Maksājumi ne vairāk kā par viena transportlīdzekļa apdrošināšanu tiek samazināti par 40%.

Likums “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu”

No nodevas maksāšanas tiek atbrīvoti visi 1. un 2. grupas invalīdi par vienu uz viņu vārda reģistrētu automobili.

No nodevas maksāšanas tiek atbrīvoti visi 1. un 2. grupas invalīdi par vienu uz viņu vārda reģistrētu automobili.

Likums “Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli”

Nodokli nemaksā invalīdi ar pārvietošanās traucējumiem, kuriem ir noteiktas medicīniskās indikācijas speciāli pielāgoto vieglo automobiļu iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensācijai (par vienu uz attiecīgās personas vārda reģistrētu speciāli pielāgoto vieglo automobili).

Nodokli nemaksā invalīdi ar pārvietošanās traucējumiem, kuriem ir noteiktas medicīniskās indikācijas speciāli pielāgoto vieglo automobiļu iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensācijai (par vienu uz attiecīgās personas vārda reģistrētu speciāli pielāgoto vieglo automobili).

Ministru kabineta 1997. gada 15. jūlija noteikumi Nr. 250 “Noteikumi par kredīta procenta segšanu invalīdiem, kuri saņēmuši kredītu mājokļa pielāgošanai”

Invalīdiem, kuriem kredītiestāde izsniegusi kredītu mājokļa pielāgošanai (mājokļa renovācijai, aprīkošanai ar nepieciešamajām palīgierīcēm un labiekārtošanai atbilstoši invalīda vajadzībām), pilnīgi vai daļēji tiek segti kredīta procenti.

Invalīdiem, kuriem kredītiestāde izsniegusi kredītu mājokļa pielāgošanai (mājokļa renovācijai, aprīkošanai ar nepieciešamajām palīgierīcēm un labiekārtošanai atbilstoši invalīda vajadzībām), pilnīgi vai daļēji tiek segti kredīta procenti.

Ministru kabineta 2001. gada 23. janvāra noteikumi Nr. 28 „Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā”

No valsts nodevas par notariālo darbību izpildi ir atbrīvoti 1. un 2. grupas invalīdi – par dokumentiem krimināllietās.

No valsts nodevas par notariālo darbību izpildi ir atbrīvoti 1. un 2. grupas invalīdi – par dokumentiem krimināllietās.

Ministru kabineta 2006. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 561 “Noteikumi par valsts nodevu par kadastra izziņu”

Atvieglojumi 50% apmērā no noteiktās likmes par kadastra dokumentu, kas sagatavots kā kadastra izziņa, paredzēti 1. grupas invalīdiem.

Atvieglojumi 50% apmērā no noteiktās likmes par kadastra dokumentu, kas sagatavots kā kadastra izziņa, paredzēti 1. grupas invalīdiem.

Ministru kabineta 2006. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 1059 „Noteikumi par valsts nodevu par personas apliecību un pasu izsniegšanu”

1. un 2. otrās grupas invalīdiem un bērniem invalīdiem valsts nodeva

- kuri iesnieguši dokumentus personas apliecības saņemšanai 30 dienu laikā pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas

- viens lats; par atkārtotu personas apliecības izsniegšanu - divi lati;

- par pases pirmreizēju izsniegšanu vai par pases atkārtotu izsniegšanu, ja iepriekšējai pasei beidzies derīguma termiņš, pase nav derīga ceļošanai, personai mainījies personvārds vai mainījies personas tiesiskais statuss, ir pieci lati;

- par atkārtotu pases izsniegšanu - 10 latu; par pases paātrinātu izsniegšanu – 15–30 latu;

- kuri mainījuši uzvārdu pēc laulības noslēgšanas un dokumentus pases izsniegšanai sakarā ar uzvārda maiņu iesniegusi 30 dienu laikā pēc laulības noslēgšanas, valsts nodevas likme par pases paātrinātu izsniegšanu ir pieci lati.

1. un 2. otrās grupas invalīdiem un bērniem invalīdiem valsts nodeva

- kuri iesniegušas dokumentus personas apliecības saņemšanai 30 dienu laikā pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas

- viens lats; par atkārtotu personas apliecības izsniegšanu - divi lati;

- par pases pirmreizēju izsniegšanu vai par pases atkārtotu izsniegšanu, ja iepriekšējai pasei beidzies derīguma termiņš, pase nav derīga ceļošanai, personai mainījies personvārds vai mainījies personas tiesiskais statuss, ir pieci lati;

- par atkārtotu pases izsniegšanu - 10 latu; par pases paātrinātu izsniegšanu – 15–30 latu;

- kuri mainījuši uzvārdu pēc laulības noslēgšanas un dokumentus pases izsniegšanai sakarā ar uzvārda maiņu iesniegusi 30 dienu laikā pēc laulības noslēgšanas, valsts nodevas likme par pases paātrinātu izsniegšanu ir pieci lati.

Ministru kabineta 2007. gada 11. decembra noteikumi Nr. 844 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvoti invalīdi.

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvoti invalīdi.

Ministru kabineta 2001. gada 5. jūnija noteikumi Nr. 234 „Noteikumi par valsts nodevu par naturalizācijas iesnieguma iesniegšanu”

No valsts nodevas ir atbrīvoti pirmās grupas invalīdi.

No valsts nodevas ir atbrīvoti pirmās grupas invalīdi.

Ministru kabineta 2000. gada 28. novembra noteikumi Nr. 410 „Noteikumi par valsts nodevu par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu”

Noteikts atvieglojums – valsts nodevas likme ir 5 lati 1. grupas invalīdiem, kuri vēlas atjaunot pilsonību, kas zaudēta juridiskas kļūdas vai prettiesiskas pilsonības atņemšanas dēļ.

Noteikts atvieglojums – valsts nodevas likme ir 5 lati 1. grupas invalīdiem, kuri vēlas atjaunot pilsonību, kas zaudēta juridiskas kļūdas vai prettiesiskas pilsonības atņemšanas dēļ.

Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumi Nr. 289 „Noteikumi par valsts nodevu par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai”

Nodevu 50% apmērā (5 latus) maksā invalīdi (izņemot invalīdus kopš bērnības).

Nodevu 10% apmērā (vienu latu) maksā invalīdi kopš bērnības.

Nodevu 50% apmērā (5 latus) maksā invalīdi (izņemot invalīdus kopš bērnības).

Nodevu 10% apmērā (vienu latu) maksā invalīdi kopš bērnības.

Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumi Nr. 1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” (14.23.2. apakšpunkts)

No valsts budžeta apmaksā ģimenes ārsta mājas vizīti 1. grupas invalīdiem.

No valsts budžeta apmaksā ģimenes ārsta mājas vizīti 1. grupas invalīdiem.

Avots: Labklājības ministrija